Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr GG.00501.217.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.217.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2015r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Czereśniowej - Bajera na kwotę:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
Wadium
(zł)
1.
42/5;45/9
753
PO1M/00027242/4
45.000,00
4.500
2.
45/3
812
PO1M/00027242/4
54.000,00
5.400
3.
45/4
815
PO1M/00027242/4
54.000,00
5.400
4.
45/5
790
PO1M/00027242/4
52.000,00
5.200
5.
45/6
780
PO1M/00027242/4
52.000,00
5.200
 
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.37.2015.PS z dnia 04 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetargi na ww. nieruchomości obyły się w dniach 09 czerwca 2015r., 15 września 2015r. oraz 24 listopada 2015r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr 00501.216.2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przedłużenia programu „Mosińska Karta Rodziny 3+"

Zarządzenie nr 00501.216.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie przedłużenia programu „Mosińska Karta Rodziny 3+"
 
Na podstawie § 13 uchwały nr LV/384/2014 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie gminy Mosina poprzez realizację programu „Mosińska Karta Rodziny 3+" w 2014 roku, zmienionej uchwałą  nr LVII/395/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:
§1. W załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 00501.564.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2014 r. „Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z kart w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+" wprowadza się następujące zmiany:
 § 6 ust. 6. otrzymuje brzmienie
"Karty wydane do dnia 31 grudnia 2015 r. zachowują ważność do tego dnia.
Karty wydawane po tym terminie podlegają przedłużeniu do 31 grudnia 2018 roku. Przedłużenia dokonuje się na wniosek złożony w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie w godzinach pracy Urzędu lub przesłany na adres Urzędu pocztą."
§2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 00501.564.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2014 r. wprowadza się zaktualizowany wzór wniosku o wydanie karty w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+", stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:

Zarządzenie Nr BG 00501.215.2015 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.215.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 grudnia 2015r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz.1515 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Justyna Kaczmarczyk  - Członek;
3.    Dariusz Szymczak - Członek;
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 29 lutego 2016r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr MK.00501.214.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie oddania lokali użytkowych w najem w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr MK.00501.214.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie oddania lokali użytkowych w najem w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 00501.213.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie

Zarządzenie NR 00501.213.2015
Burmistrz Gmina Mosina
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie.Zarządzenie nr FB.00501.212.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w

Zarządzenie nr FB.00501.212.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuję:
 
§1.
 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2016 r.
 
      2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 
 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2

 

Zarządzenie nr FB.00501.211.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwart

Zarządzenie nr FB.00501.211.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
a) pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
c) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
d) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
e) upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
f)  ochrony przeciwpożarowej,
g) bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
 
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 00501.210.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.210.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 8 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 3.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
            Analiza wydatków na dzień 25 listopada 2015 r. powoduje konieczność weryfikacji planów finansowych w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Burmistrz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. dokonał zmian planów wydatków w ramach działów, zapewniając tym samym prawidłową realizacje budżetu w 2015 roku.

Załącznik.pdfZarządzenie Nr GG.00501.209.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku

Zarządzenie Nr GG.00501.209.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Piaskowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), a także          w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.209.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Piaskowej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
74/4
749
PO1M/00019681/4
74 900
 
Zgodnie z uchwałą nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2006-10-19 w  sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  pomiędzy  ulicami  Stęszewską,  Zamoyskiego,  Piaskową,  Wiejską  oraz  granicą  Wielkopolskiego  Parku  Narodowego  w  miejscowości  Krosinko (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 115, poz. 2676) ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku plany symbolem 7MN.
 
Księga wieczysta wykazuje obciążenie działu III, jednakże dotyczy ono innej części  nieruchomości.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.208.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Sowinkac

Zarządzenie Nr GG.00501.208.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08 grudnia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Sowinkach przy ul. Miętowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.208.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08 grudnia 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Sowinkach przy ul. Miętowej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Sowinkach stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
34/22
660
PO1M/00052607/5
53.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 marca 2015r. nr PP.6730.184.2014.PM dla przedmiotowej nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 
Księga wieczysta wykazuje obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr MK.00501.207.2015.AW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr MK.00501.207.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie nr FB.00501.206.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2

Zarządzenie nr FB.00501.206.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2016 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Uchwały nr III/7/10 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.206.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA
 
Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów.
 
1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 13 stycznia do 30 grudnia 2016 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 230 000,00 zł.
 
2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2016 r.
 
3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym
w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego
. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.
 
5. Kluby sportowe składające projekty:
- wykonują zadania samodzielnie,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.
 
6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
7.  Do projektu należy dołączyć :
-  odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia projektu),
-  sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2014,
-  sprawozdanie finansowe za rok 2014 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego),
-  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-  w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
8. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
9. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
10. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu"  w terminie od 2 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
11. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
a) kryteria formalne,
b) merytoryczna wartość projektu:
- doświadczenie w realizacji zadań publicznych w dziedzinach objętych konkursem,
- skala i zasięg realizowanego zadania,
- liczba uczestników będących beneficjentami zadania (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),
- powszechność dyscypliny sportu realizowanego w ramach zadania,
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 

Zarządzenie nr FB.00501.205.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 Zarządzenie nr FB.00501.205.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1.      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości   narodowej,
3.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
4.      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5.      upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6.      ochrony przeciwpożarowej,
7.      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.205.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2015 r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 13 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
 
a)      pomocy społecznej, działalności na rzecz rodziny,
 
29 000,00 zł
b)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
 
49 000,00 zł
c)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
 
4 000,00 zł
d)     wypoczynku dzieci i młodzieży
w czasie ferii zimowych,
 
10 000,00 zł
e)      upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 
47 000,00 zł
f)       ochrony przeciwpożarowej,
 
2 000,00 zł
g)      bezpieczeństwa publicznego
i ratownictwa.
4 000,00 zł
 
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert     w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
  6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
7.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
8.  Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
9.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 
10.  Do oferty należy dołączyć :
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym w dniu złożenia oferty,
- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 2 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
 
16.  Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:
Kryteria oceny formalnej:
tak
nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:
 
 
1.
Oferta złożona w terminie.
 
 
2.
Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
 
 
3.
Oferta została złożona na obowiązującym druku.
 
 
4.
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 
 
5.
Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 
 
6.
Oferta jest kompletna.
 
 
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:
 
 
 
Kryteria oceny merytorycznej:
ilość punktów do przyznania
1.
Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.
0-5
2.
Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.
0-5
3.
Innowacyjność i oryginalność oferty.
0-5
4.
Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.
0-5
5.
Liczba beneficjentów realizowanego zadania.
0-5
6.
Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców.
0-5
7.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.
0-5
8.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.
0-5
9.
Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.
0-5
10.
Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.
0-5
11.
Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)
0-5
 
SUMA PUNKTÓW:
max. 55
  
 
 
17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2014 i 2015:
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2014 rok
2015 rok
1.
pomoc społeczna
24 000,00 zł
25 000,00 zł
2.
edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży
2 600,00 zł
4 000,00 zł
3.
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
0,00 zł
0,00 zł
4.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 966,92 zł
2 000,00 zł
5.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
24 345,00 zł
25 827,00 zł
6.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
47 620,00 zł
51 500,00 zł
7.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
211 193,00 zł
221 500,00 zł
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr BG. 00501.204. 2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.204. 2015 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie


Zarządzenie nr MK.00501.203.2015.AW z dnia 24.11.2015 r.


Zarządzenie Nr IK 00501.202.2015 r. dnia 19.11.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.202.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19.11.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr OP 00501.201.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Pana Mieczysława Janika do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum w Pecnej

ZARZĄDZENIE nr OP 00501.201.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 listopada 2015r.
 
w sprawie: wyznaczenia Pana Mieczysława Janika do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Pecnej, ul Główna 20.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się Pana Mieczysława Janika do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum w Pecnej na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora, Pani Lidii Szyrej.
 
§ 2. 1.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
2. Obowiązki i uprawnienia dyrektora, w tym wysokość dodatku funkcyjnego regulują odrębne przepisy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr 00501.200.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE Nr 00501.200.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy MOSINA


ZARZĄDZENIE NR 00501.199.2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.199.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 listopada 2015 r.
 
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2016
 
 
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 
 
Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:
 
§ 1.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

ZARZĄDZENIE NR 00501.198.2015 B z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 00501.198.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 listopada 2015 r.
 
w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
 na lata 2016 - 2020
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 
Burmistrz Gminy Mosina przedstawia:
 
§ 1.
 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016 - 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2. 
Projekt uchwały o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
 
§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik
Do zarządzenia Nr 00501.198.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9.11.2015 r.

 
 
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2016 - 2020
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1)     Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2)     Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:
 
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.
 
§ 3.
Do uchwały dołącza się objaśnienia.
 
§ 4.
Traci moc uchwała NR XX/149/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2020.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK.00501.197.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.197.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr IN.00501.196.2015 z dnia 24 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej P

Zarządzenie Nr IN.00501.196.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie Nr IN.00501.195.2015 z dnia 24 października 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senat

Zarządzenie Nr IN.00501.195.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 października 2015 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie Nr IN.00501.194.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej P

Zarządzenie Nr IN.00501.194.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie Nr IN.00501.193.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Sena

Zarządzenie Nr IN.00501.193.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.192.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 328.670,35 zł do wysokości 94.248.170,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 328.670,35 zł do wysokości 94.118.186,02 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1. Dochody:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 102.179,61 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2015 r. NR FB-I.3111.453.2015.6.
 
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 27.080,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 października 2015 r. Nr DPZ-580/3/15.
 
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 75.160,74 zł, w tym:
§  13.010,00 zł dotacja na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. Nr FB-I.3111.361.2015.8 (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 2.10.2015 r.)
§  62.150,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone - przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2015 r. Nr FB-I.3111.369.2015.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 49.958,00 zł,  w tym:
§  29.600,00 zł dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2015 r. Nr FB-I.3111.414.2015.9,
§  20.358,00 zł dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na wypłatę w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku  - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.418.2015.8.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 74.292,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.424.2015.5. Środki są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 328.670,35 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 102.179,61 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 27.080,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 października 2015 r. Nr DPZ-580/3/15.
 
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 75.160,74 zł, w tym:
§  13.010,00 zł dotacja na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń",
§  62.150,00 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2015 r. Nr FB-I.3111.369.2015.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 49.958,00 zł,  w tym:
§  29.600,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2015 r. Nr FB-I.3111.414.2015.9,
§  20.358,00 zł dotacja celowa na wypłatę w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku  - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.418.2015.8.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 74.292,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Nr FB-I.3111.424.2015.5. Środki są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 328.670,35 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

załącznik.pdf

Zarządzenie nr MK.00501.191.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 października 2015 r.

Zarządzenie nr MK.00501.191.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 października 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) a także na podstawie § 14 i
§ 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 i nr 2

Zarządzenie nr MK.00501.190.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 października 2015 roku.

Zarządzenie nr MK.00501.190.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 października 2015 roku.
 
 
w sprawie zmiany Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina
 
 
         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się pkt 6 w § 6 Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Mosina, którego treść określono w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr GG.00501.213.2012.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 marca 2012r.
 
 w następującym brzmieniu:
„6. Burmistrz Gminy Mosina zastrzega możliwość wykorzystania świetlicy wiejskiej do realizacji zadań własnych Gminy lub zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, po uprzednim poinformowaniu zarządzającego świetlicą."
 
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Mosina stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 00501.189.2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.189.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr IN.00501.188.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej P

Zarządzenie Nr IN.00501.188.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
p o w o ł u j ę
 
następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nazwisko i Imię
Miejsce zamieszkania
1.
Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
1.   Elżbieta Kunaj
Mosina
1.
Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
2.   Joanna Sobolewska
Krosno
2.
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. 618-939-567
3.   Michał Wosiński
Mosina
17.
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. 618-132-909
4.   Joanna Wojciechowska
Mosina
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IN.00501.187.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senat

Zarządzenie Nr IN.00501.187.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 oraz 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
§1. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Czapurach - ul. Poznańska 78, odwołuje się, Panią Elżbietę Biesiada. Powodem odwołania jest powołanie w skład OKW nr 14 z ramienia KW PSL.
§2. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Czapurach - ul. Poznańska 78, odwołuje się, Panią Sylwię Dera. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§3. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czapurach - ul. Poznańska 78, odwołuje się, Panią Martę Pazgrat. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§4. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 z siedzibą w Mosińskim Ośrodku Kultury - ul. Dworcowa 4, odwołuje się, Pana Mariusza Plewczyńskiego. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 

Zarządzenie Nr OP.00501.186.2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.186.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 października 2015r.
 
 
w sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 
 
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 lutego 2007 r. z późn. zm.
zarządza się, co następuje:
 
§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:
 1. Falbierska Michalina - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie;
 2. Fornalik Klaudia - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie;
 3. Kowalczyk Karolina - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum w Rogalinku;
 4. Ratajszczak Kinga - uczennica Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Pecnej;
 5. Szajek Julia - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie;
 6. Szatkowska Zuzanna - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie;
 7. Witkowska Adela - uczennica Zespołu Szkół- Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach;
 8. Zielińska Zofia - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie.
 
§ 2

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
 1. Kopeć Julia (sukcesy sportowe) -uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie;
 2. Kopeć Natalia (sukcesy sportowe) - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr IN.00501.185.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr IN.00501.185.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie nr BR.00501.184.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.184.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.183.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.183.2015.PDF

ZARZĄDZENIE NR 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.182.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 września 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.182.483,00 zł do wysokości 93.919.500,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.182.483,00 zł do wysokości 93.789.515,67 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1.  Dochody:
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.182.483,00 zł,  w tym:
§  47.537,00 zł dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2015 r. Nr FB-I.3111.367.2015.8,
§  592,00 zł dotacja celowa na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2015 r. Nr FB-I.3111.365.2015.8,
§  1.134.354,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2015 r. Nr FB-I.3111.372.2015.3.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.182.483,00 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.182.483,00 zł -wydatki na zadania własne i zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami dysponenta. Dotacje przeznaczone są na: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 1.182.483,00 zł.

załacznik.pdf
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

Zarządzenie Nr GG.00501.181.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapura

Zarządzenie Nr GG.00501.181.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach w rejonie ulic Dębowej - Klonowej.            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
                                                             
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.181.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach w rejonie ulic Dębowej - Klonowej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
235/102
559
PO1M/00031246/3
74 000
2.
235/104
582
PO1M/00031246/3
76 000
 
Dla przedmiotowych działek gruntu w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów i budynków opis użytków oznaczono jako „drogi - dr", jednakże zgodnie z uchwałą nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1483) ww. działki gruntu przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 13MN i 16MN na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr GG.00501.180.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.180.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2015r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czapurach w rejonie ul. Świerkowej - Dębowej na kwotę:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
235/96
660
PO1M/00031246/3
80.000,00
 
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.26.2015.PS z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się 09 czerwca 2015r. oraz 15 września 2015r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.179.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.179.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2015r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Śremskiej na kwotę:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2130/14
4659
PO1M/00044470/6
405.000,00
 
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.111.2015.PS z dnia 07 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 15 września 2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Zarządzenie Nr IK 00501.178.2015 r. z dnia 28.09.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.178.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28.09.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr IK 00501.177.2015 r. z dnia 28.09.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.177.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28.09.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr OP.00501.176.2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których or

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.176.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.


Zarządzenie nr BR.00501.175.2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 4 „Za Barwą" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.175.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 4 „Za Barwą" w Mosinie


Zarządzenie Nr GG.00501.174.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08 września 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.174.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08 września 2015r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć w rozliczeniu za ustaloną opłatę adiacencką nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 384/102 obr. Mieczewo ark. mapy 1, o powierzchni 756m2, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie nr PO1M/00040229/4.
 
§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.173.2015.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 września 2015r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.173.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 września 2015r.
 
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1219/2 obr. Mosina, ark. mapy 12, Gminy Mosina, położoną w Mosinie, opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                             
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia GG.00501.173.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 września 2015r.
                                                                 
w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Wysokość pierwszej opłaty (zł)
 
1219/2
 
234
 
PO1M/00029971/7
 
 
8.002,40
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, oznaczonej jako   dz. nr ewid. 3207 obr. Mosina, na której został posadowiony budynek wielorodzinny z przekroczeniem granicy nieruchomości. Nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 1% wartości prawa własności nieruchomości wnoszona będzie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy lata.
                                                       
Działka nr 1219/2 jest zabudowana częścią budynku wielorodzinnego. Przedmiotowa działka nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast   zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/386/10 z dnia 25 lutego 2010r. dla dz. 1219/2 obręb Mosina wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony symbolem A2_M2 na rysunku studium.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.172.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015


Zarządzenie Nr IK 00501.171.2015 r. z dnia 01.09.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.171.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 01.09.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr IK 00501.170.2015 r. z dnia 28.08.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.170.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28.08.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr MK.00501.169.2015.AW z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR MK.00501.169.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 
Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw  kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1.     Pan Przemysław Mieloch - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2.     Pani Joanna Pawlicka - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Mienia Komunalnego,
3.     Pani Agata Wencel - Socha- sekretarz Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
4.     Pani Jolanta Szymczak - członek Komisji, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
5.     Pani Agnieszka Gorzyńska - członek Komisji, zastępca przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
6.     Pani Beata Nowak - członek Komisji, kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie
7.     Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno
8.     Pani Lidia Skupin-Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1)     opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2)      opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania się o zawarcie umowy najmu: lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3)     dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
 1. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3. Traci moc  zarządzenie Nr GG 00501.18.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr MK/00151/169/2015/AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 
REGULAMIN KOMISJI MIESZKANIOWEJ
§ 1.
 
 1. Komisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczym oraz kontroli społecznej w sprawach lokalowych:
a)      przydziałów lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
b)     przydziałów lokali socjalnych,
c)     zamiany lokali mieszkalnych,
d)     poprawy warunków zamieszkania.
 1. Członkowie Komisji Mieszkaniowej dokonują weryfikacji wniosków określonych w ust. 1, wstępnie rozpatrzonych pod względem formalnym przez pracownika, prowadzącego rejestr składanych wniosków. Do każdego wniosku sporządzona jest opinia Komisji Mieszkaniowej.
 2. Komisja Mieszkaniowa w uzasadnionych przypadkach dokonuje w lokalu wnioskodawcy wizji lokalnej i sporządza z jej przebiegu protokół, który zostaje podpisany przez wnioskodawcę i członków Komisji Mieszkaniowej biorących udział w czynnościach.
 3. Komisja Mieszkaniowa, rozpatrując wnioski określone w ust. 1  działa zgodnie z przepisami określonymi w uchwale nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.
 4. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane wnioski tworzą projekty list osób zakwalifikowanych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu. Sporządzone i podpisane przez członków Komisji Mieszkaniowej listy, w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego, przedkłada się Burmistrzowi Gminy Mosina, do zatwierdzenia. Po ich zatwierdzeniu, w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, Burmistrz Gminy Mosina podaje listy ostateczne do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na okres jednego miesiąca.
 5. Oprócz rocznych list, Burmistrz Gminy Mosina może w trakcie danego roku kalendarzowego sporządzać listy dodatkowe, jeżeli zaistnieją możliwości przydziału dodatkowych lokali. Listy te opiniowane są przez Komisję Mieszkaniową.
 6. Po zatwierdzeniu list, o których mowa w ust. 5 i 6, Przewodniczący przedstawia sprawozdanie z pracy Komisji Mieszkaniowej Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 2.
Tryb pracy Komisji Mieszkaniowej
 1. Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej odbywać się będą w miarę potrzeb, na wniosek Burmistrza  Gminy Mosina lub Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.
 2. Pracami Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w grodze głosowania jawnego: „za" lub „przeciw" zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów, głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - głos zastępcy Przewodniczącego Komisji, jest głosem decydującym.
 4. Wyłączeniu od rozpatrywania wniosku podlegają członkowie Komisji, pozostający z wnioskodawcą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także członkowie pozostający z wnioskodawcą w takim związku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przy podejmowanych przez niego działaniach.
 5. W celu przeprowadzenia wizji lokalnych w pomieszczeniach zajmowanych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego, Komisja Mieszkaniowa może pracować w dwuosobowych zespołach roboczych.
 6. Z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej jej sekretarz sporządza protokół, według formy ustalonej  przez Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Protokół wraz z kompletem dokumentów będących przedmiotem posiedzenia podlega akceptacji przez Burmistrza Gminy Mosina.
 7. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej zobowiązany jest, w trakcie pracy Komisji, do bieżącego informowania Burmistrza Gminy Mosina o pracach Komisji Mieszkaniowej.
 

Zarządzenie Nr IN.00501.168.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum

Zarządzenie Nr IN.00501.168.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje: 
 
p o w o ł u j ę
 
następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nazwisko i Imię
Miejsce zamieszkania
6.
Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 3, Mieczewo
tel. 517-796-506
1.   Honorata Przybylska
Krajkowo
7.
Klub Rolnika
Sowinki 1C
tel. 530-017-261
1.   Magdalena Rembalska
Mosina
18.
Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina
tel. 618-132-230
1.   Zofia Michalak
Krosinko
20.
Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
tel. 618-136-717
1.   Małgorzata Śliwińska
Czempiń
 

 

Zarządzenie Nr IN.00501.167.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarząd

Zarządzenie Nr IN.00501.167.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji do spraw Referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje: 
§1
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Mieczewie - ul. Szeroka 3, odwołuje się, Panią Ewelinę Waligórską. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§2
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Klubie Rolnika w Sowinkach 1C, odwołuje się Panią Klaudię Kołodziejczak. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji
§ 3
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie - ul. Powstańców Wlkp. 1, odwołuje się Panią Iwonę Kołda. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§ 4
Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie - ul. Sowiniecka 75, odwołuje się Pana Dariusza Madeja. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.166.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na l

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.166.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i tryba prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:

§1.

1.    Powołuje Komisję do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

2.    W skład Komisji wchodzą:

1)    Dominika Grząślewicz-Gabler - przewodnicząca Komisji,

2)    Natalia Rynkowska - członek Komisji,

3)    Anita Ćwiklińska - członek Komisji.

§2.
1.    Z wykonanych czynności Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.

2.    Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na strome internetowej Gminy Mosina.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr OŚ.00501.165.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.165.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
 
w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:
§ 1.
 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag na temat zapisów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym mowa w § 3 ust. 2 posiadają ukończone 18 lat.
§ 2.
1.      Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 27 sierpnia 2015 r. do dnia 16 września 2015 r. na terenie Gminy Mosina.
2.      Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie imiennego wyrażenia opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.
3.      Konsultacje polegać będą na:
1)     udostępnieniu treści projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina  w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag;
2)     wyłożenie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. Nr 11 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia zainteresowanym, którzy mogą zgłaszać pisemnie opinie, propozycje i uwagi.
§ 3.
 1. Formularze zawierające opinie, propozycje i uwagi mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do dnia 16 września 2015 r. poprzez:
1)     złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;
2)     drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
z dopiskiem „Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022".
 1. Wzór formularza, stanowiący załącznik do Zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl. Dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach oraz u Przewodniczących Osiedli.
 2. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 15 września 2015 r. nie zostaną rozpatrzone.
 3. Złożone propozycje zmian do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, zostaną przedłożone komisji, składającej się z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia.
 4. Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Sołectw oraz Osiedli na terenie Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Zarządzenie Nr GG.00501.164.2015.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.164.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2015r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.782) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina        (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.164.2015.RS

Zarządzenie Nr GG.00501.163.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krośni

Zarządzenie Nr GG.00501.163.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krośnie w rejonie ul. Bocznej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
 
                                                               
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.163.2014.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krośnie w rejonie ul. Bocznej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krośnie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
83/18
1000
PO1M/00021489/5
144 000
 
Zgodnie z uchwałą nr XXI/186/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 1999r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego teren działek o nr ewid. 83/3, 103/3 i 133 położonych przy ulicy Piaskowej we wsi Krosno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 7, poz. 84) ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem Mj na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.162.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej

Zarządzenie Nr GG.00501.162.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej przy ul. Polnej
            
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697).
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.162.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej przy ul. Polnej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
410/12
792
PO1M/00021798/4
47.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 kwietnia 2015r. nr PP.6730.187.2014.MB dla przedmiotowej nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
 
W Dziale I-Sp wpisano uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej polegające na służebności przechodu, przejazdu. Działy III i IV księgi wieczystej nie wykazują obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr IN.00501.161.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

Zarządzenie Nr IN.00501.161.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  14 marca 2003 r o referendum ogólnokrajowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Powołuje się 22 obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Mosina w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015  r. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IN.00501.161.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Obwód nr 1 - Świetlica Wiejska, ul. Poznańska 78, Czapury
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Gizela
Springer
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Grażyna
Mieszała
Krosno
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Honorata
Woźniak
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Tomasz
Woźniak
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Barbara
Tomiak
Czapury
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Jerzy
Falbierski
Mosina
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Elżbieta
Kunaj
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Katarzyna
Frydrychowicz
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 2 - Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, Czapury
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Małgorzata
Kasprzyk
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Mateusz
Woźniak
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Kinga
Kalisz
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Ryszard
Matuszczak
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Katarzyna
Giel
Krosno
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Karolina
Bąk
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
7
Magdalena
Stefańska
Wiórek
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 3 - Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 3, Daszewice
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Łukasz
Lambui
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Agnieszka
Woźniak
Rogalin
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Paulina
Pawlicka
Rogalin
Szansa dla Gmin
4
Robert
Michalski
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Stanisława
Młyńczak
Rogalinek
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Adam
Piwosz
Drużyna
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Irena
Bazan
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Małgorzata
Stańczak
Baranowo
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 4 - Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Aneta
Śliwińska
Krosno
Platforma Obywatelska RP
2
Dorota
Vormelker
Dymaczewo Stare
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Marek
Woźniak
Rogalin
Szansa dla Gmin
4
Anna
Różańska
Rogalin
Prawo i Sprawiedliwość
5
Dorota
Domagała
Rogalinek
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Agnieszka
Gerke
Rogalinek
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Agnieszka
Jasińska
Krosinko
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Gabriela
Werfel
Rogalinek
Fundacja Aktywności Lokalnej
9
Justyna
Piosik
Poznań
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 5 - Zespół Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2, Rogalin
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Łukasz
Śliwiński
Krosno
Platforma Obywatelska RP
2
Maciej
Pawlicki
Wiórek
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Tomasz
Palacz
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Bogumiła
Walczak
Świątniki
Prawo i Sprawiedliwość
5
Przemysław
Droszcz
Krosno
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Paweł
Jabłecki
Rogalin
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Cezary
Prentki
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Ewelina
Dudek
Rogalinek
Fundacja Aktywności Lokalnej
9
Anna
Bąk
Rogalinek
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 6 - Świetlica Wiejska, ul. Szeroka 3, Mieczewo
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Ewa
Zalewska
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Małgorzata
Karczmarek
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Małgorzata
Kaszuba
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Marta
Stawik
Świątniki
Prawo i Sprawiedliwość
5
Julia
Giel
Krosno
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Mariusz
Zawartowski
Drużyna
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Marlena
Konieczna
Krosno
Fundacja Kisiela
8
Joanna
Sobolewska
Krosno
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
9
Ewelina
Waligórska
Krosno
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 7 - Klub Rolnika, Sowinki 1C
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Ryszard
Kotara
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Justyna
Kaczmarek
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Andrzej
Kowalski
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Małgorzata
Tomczak
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Ewa
Naskręt
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Klara
Kurowska
Sowinki
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Wiesław
Zgrzeba
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Robert
Konieczny
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Klaudia
Kołodziejczak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 8 - Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Ireneusz
Tomaszewski
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Marta
Borkowska-Bereta
Krosinko
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Bernadetta
Borkowska
Krosinko
Szansa dla Gmin
4
Łukasz
Antkowiak
Drużyna
Prawo i Sprawiedliwość
5
Grzegorz
Lewendoski
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Ewa
Kopaszewska
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
7
Anna
Wojnowska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 9 - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, Pecna
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Elena
Cieleńska
Pecna
Platforma Obywatelska RP
2
Hubert
Sroka
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Monika
Kaźmierczak
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Jakub
Jungermann
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Roman
Budzińśki
Pecna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Karol
Ciężki
Pecna
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Paulina
Rutkowska
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Zdzisława
Kurek
Pecna
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 10 - Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, Krosinko
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Beata
Kacza
Krosinko
Platforma Obywatelska RP
2
Aleksandra
Andrzejewska
Krosinko
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Jarosław
Bilewicz
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Bogusław
Kapczyński
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Remigiusz
Roszak
Krosno
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Przemysław
Pniewski
Krosinko
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Ewa
Kowalewska
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Arleta
Kowalczyk
Mosina
Fundacja Aktywności Lokalnej
9
Marzena
Glinkowska
  Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 11 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Przemysław
Raźny
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Mirosława
Radek
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Patrycja
Jankowska
Rogalinek
Szansa dla Gmin
4
Katarzyna
Sobolewska
Krosno
Prawo i Sprawiedliwość
5
Adam
Szeszuła
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Dominika
Głucha
Drużyna
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Joanna
Wojciechowska
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Małgorzata
Jankowska
Krosno
Fundacja Aktywności Lokalnej
9
Krzysztof
Janiak
Pecna
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 12 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Michalina
Jankowska
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Julia
Wojciechowska
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Katarzyna
Szmyt
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
4
Robert
Dymarski
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
5
Agnieszka
Domagała
Pecna
Polskie Stronnictwo Ludowe
6
Magdalena
Wojciechowska
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
7
Radosław
Jankowski
Krosno
Fundacja Aktywności Lokalnej
8
Anna
Piotrowska
Mosina
Fundacja Kisiela
9
Barbara
Górna
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 13 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Wanda
Gąsiorowska
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Kazimierz
Stankowiak
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Bożena
Wasielewska
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Sylwia
Zeidler
Krosno
Prawo i Sprawiedliwość
5
Danuta
Tórz
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Małgorzata
Olejniczak
Mosina
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Maja
Matusiak-Kapczyńska
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Agnieszka
Chrzanowska
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Hanna
Barcz
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 14 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Liliana
Gintrowicz
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Michalina
Łuczak
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Joanna
Walkowiak
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Halina
Kuhnke
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Anna
Latecka
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Wiesław
Gołębiowski
Mosina
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Dobrosława
Prentka
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Violetta
Bartnikowska
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Ewelina
Szykulska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 15 - Przedszkole Nr 4, ul. Kasprowicza 28, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Iwona
Tomaszewska
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Adam
Kozak
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Aleksandra
Kozak
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Zbigniew
Kovats
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Danuta
Lewendoska
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Hubert
Żabiński
Mosina
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Anna
Kreczmer
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Monika
Kujawska
Mosina
Fundacja Aktywności Lokalnej
9
Marianna
Janik
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 16 - Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Rafał
Raźny
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Adrian
Słoma
Krosinko
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Bartosz
Kozak
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Danuta
Lipa
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Klaudia
Radowicz
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Małgorzata
Kaźmierczak
Mosina
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Józef
Wojciechowski
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Urszula
Tokarska
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Magdalena
Ptak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 17 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Andrzej
Raźny
Krosno
Platforma Obywatelska RP
2
Anna
Bzdęga
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Adrianna
Wasielewska
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Alicja
Wendzonka
Świątniki
Prawo i Sprawiedliwość
5
Jolanta
Szymczak
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Danuta
Żabińska-Falbierska
Mosina
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Danuta
Kreczmer
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Anna
Lipa
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Piotr
Demuth
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 18 - Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Anna
Kędziora
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Patrycja
Palacz
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Grażyna
Palacz
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Klaudia
Ptaszyńska
Drużyna
Prawo i Sprawiedliwość
5
Justyna
Szwarc-Kudła
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Justyna
Matecka
Żabinko
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Małgorzata
Kreczmer
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Hanna
Konieczna
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Iwona
Kołda
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 19 - Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Jacek
Dominiak
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Anetta
Krychowska
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Aleksandra
Grzemska
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Beata
Ratajczak
Krosno
Prawo i Sprawiedliwość
5
Wanda
Sikorska
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Adam
Janicki
Nowinki
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Zdzisława
Drozdowska
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Marlena
Plewińska
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Bożena Grabianowska Mosina Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 20 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Grażyna
Dominiak
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Przemysław
Palacz
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Jagoda
Szymańska
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Gizela
Bąkowska
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Daria
Głuchowska
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Justyna
Kopeć
Krosno
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Danuta
Zgrzeba
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Kinga
Duszyńska
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Dariusz
Madej
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 21 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Sylwia
Sołtysińska
Jeziory
Platforma Obywatelska RP
2
Małgorzata
Szymkowiak
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Dominik
Szymkowiak
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Zenon
Kolendowicz
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Jolanta
Kamińska
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Magdalena
Banaszak
Pecna
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Urszula
Marciniak
Mosina
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Sylwia
Bartnikowska
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Wiesław
Depowski
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
Obwód nr 22 - Szpital w Ludwikowie, ul. Leśna 1, Ludwikowo
L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Karolina
Staszak
Mosina
Platforma Obywatelska RP
2
Jan
Hauke
Mosina
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
3
Monika
Malcherek
Mosina
Szansa dla Gmin
4
Elżbieta
Bogucka
Mosina
Prawo i Sprawiedliwość
5
Irena
Rybarczyk
Mosina
Sojusz Lewicy Demokratycznej
6
Marian
Nowak
Mosina
Polskie Stronnictwo Ludowe
7
Sebastian
Karalus
Krosno
Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"
8
Tomasz
Konieczny
Mosina
Ruch Obrony Obywateli
9
Mieczysław
Hemmerling
Mosina
Burmistrz Gminy MosinaZarządzenie Nr GG.00501.160.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.160.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 sierpnia 2015r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),  a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę wewnętrzną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 219/4 obr. Sasinowo, ark. mapy 2, o powierzchni 1846m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00019357/4.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 00501.159a.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.159a.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr GG.00501.159.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.159.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 sierpnia 2015r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697).
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Daszewicach, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§4.
Traci moc zarządzenie nr GG.00501.83.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 kwietnia 2015r.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
                                                          
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.159.2015.PS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 sierpnia 2015r.
                                                                 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Daszewicach, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Cena netto (zł)
 
167/1, 168/1
 
268
 
PO1M/00040947/3
PO1M/00030255/2
 
 
50.129
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu w celu wybudowania infrastruktury technicznej - przepompowni ścieków.
 
Działki nr 167/1, 168/1 są położone na obszarze, dla którego została wydana decyzja Burmistrza Gminy Mosina  nr PP.MB.73341-11/09 z dnia 20 lipca 2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z tą decyzją nieruchomością przeznaczona jest pod budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.  
 
Dział III księgi wieczystej PO1M/00040947/3 zawiera ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności dotychczasowego właściciela, co do działki nr 110, na rzecz spadkobierców Tomasza Rozmiarka i Marianny Rozmiarek.
 
Księga wieczysta  PO1M/00030255/2 nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr GG/00501.158.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego

Zarządzenie nr GG/00501.158.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 lipca 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 150) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, mieszkanie komunalne o powierzchni 36,63 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Mickiewicza 1 m 3.
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr GG/00501.157.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń tymczasowych

Zarządzenie nr GG/00501.157.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 lipca 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia pomieszczeń tymczasowych
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na podstawie art. 25a  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 150) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Na pomieszczenia tymczasowe wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina:
1)      mieszkanie socjalne o powierzchni 63,25 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 11.
2)      Mieszkanie socjalne o powierzchni 27,60 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 3/3b.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 00501.156.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.156.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr SG.00501.155.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

ZARZĄDZENIE NR SG.00501.1552015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu


Zarządzenie Nr OP.00501.154.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 lipca 2015 r.

 
 
 
 
Zarządzenie Nr OP.00501.154.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 lipca 2015 r.
 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016
 
 
        Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.938).
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2015/2016 upływa w dniu 8 września 2015 r.
 
§ 2.
Listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektorzy szkół przekazują Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 11 września 2015 r.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół Gminy Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 00501.153.2015 r. z dnia 29.07.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.153.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29.07.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.152.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29 lipca 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 275.182,00 zł do wysokości 93.229.246,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 275.182,00 zł do wysokości 93.171.361,71 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
U z a s a d n i e n i e
           
1.  Dochody:
 
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 23.151,00 zł na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, w tym:
§  1.760,00 zł zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - pismo z dnia 2 lipca .2015 r. Nr DPZ-680-5/15,
§  24.911,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - pismo z dnia 22 lipca 2015 r. Nr DPZ-896-1/15.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 252.031,00 zł, w tym:
§  5.000,00 zł  zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85212, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85213, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.168,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne związane z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.269.2015.3,
§  36.863,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.241.2015.3,
§  210.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. Nr FB-3111.243.2015.8.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 275.182,00 zł.
 
2. Wydatki:
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 23.151,00 zł na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, w tym:
§  1.760,00 zł zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone (diety członków komisji) - wybory Prezydenta RP - pismo z dnia 2 lipca .2015 r. Nr DPZ-680-5/15,
§  24.911,00 zł zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - pismo z dnia 22 lipca 2015 r. Nr DPZ-896-1/15.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 252.031,00 zł, w tym:
§  5.000,00 zł  zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85212, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85213, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego  w Mosinie 1 lipca 2015 r.) Nr FB-I.3111.213.2015.4,
§  5.168,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne związane z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.269.2015.3,
§  36.863,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015 r. Nr FB-I.3111.241.2015.3,
§  210.000,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. Nr FB-3111.243.2015.8.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 275.182,00 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.


załącznik.pdf

Zarządzenie Nr BG 00501.151.2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.151.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr IK.00501.150.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.150.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr GG.00501.149.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.149.2015.PS  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą kontynuację drogi gminnej (działki nr ewid. 550, 477/4, 478/1 obr. Daszewice), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 477/2 obr. Daszewice, ark. mapy 1, o powierzchni łącznej 1513m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00024123/3.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr MK.00501.148,2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.148,2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 lipca 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr OP.0050.147.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.147.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lipca 2015r.
 
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. powierza się stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78, panu Arkadiuszowi Jurkowi, na czas od 01 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Gminy Mosina
 
 
UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA nr OP.00501.147.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 
 
Pan Arkadiusz Jurek przystąpił dnia 19 czerwca 2015 r. do konkursu na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach. Analiza dokumentów złożonych przez kandydata wykazała, że spełnił on wszystkie wymagania formalne. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora ww. szkoły oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera Panu Arkadiuszowi Jurkowi.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Konkursowej stanowisko dyrektora powierza się od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG 00501.146.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr GG.00501.145.2015.RS z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.145.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie nr OP.00501.144.2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.144.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr IK. 00501.143.2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.143.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr BG 00501.142.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.142.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr BG. 00501.141.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.141.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 01 lipa 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr BG.00501.51.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.

§3. Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 00151.140.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie

Zarządzenie Nr 00151.140.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. strażach gminnych samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Straży Miejskiej, którego treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenie

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Mosinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie nr 00501.139.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Inwestycji Komunalnych


Zarządzenie Nr GG.00501.138.2015.PS z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej

Zarządzenie Nr GG.00501.138.2015.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 23 czerwca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.138.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
147/27
1360
PO1M/00019681/4
120 000
2.
147/28
1319
PO1M/00019681/4
112 000
 
Zgodnie z uchwałą nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 103, poz. 2076) ww. działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności oznaczone na rysunku plany symbolem MN.
 
Księga wieczysta wykazuje obciążenie działu III, jednakże dotyczy ono innej części  nieruchomości.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.137.2015.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.137.2015.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr ewid. 2166/3 obr. Mosina, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.137.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2015r.
                                                                
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Cena netto (zł)
 
2165/5
 
40
 
PO1M/00021193/3
 
 
3.900
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr ewid. 2166/3 obr. Mosina.
 
Działka nr 2165/5 jest niezabudowana, a zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr L/342/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7037 z dnia 09.12.2013r.) przeznaczona jest  pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 4P/U na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr ABI.00501.135.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR ABI.00501.135.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 22 czerwca 2015 r.
 
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 

Na podstawie art.36a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochonie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. Z dniem 22 czerwca 2015 r. funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie powierzam Panu Bartoszowi Dmochowskiemu.
§ 2. W zakresie czynności wynikających z pełnienia powierzonej funkcji i realizacji zdań związanych z ochroną danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 3. Do zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należą:
1)   zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a)   sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych w komórkach organizacyjnych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych ,
b)   nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182), oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c)   zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych ,
2)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych , z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1, pkt 2-4a i 7 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1182),
3)   nadzorowanie wydawania i anulowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
4)   nadzorowanie prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
5)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych ,
6)   nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,
§ 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ma prawo:
1)   wyznaczania, rekomendowania i egzekwowania wykonania zadań związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
2)   wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są zbiory danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
3)   żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
4)   żądać okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli,
5)   żądać udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr IK 00501.134.2015 r. z dnia 12.06.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.134.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie nr OP 00501.133.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Świderskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Wiórku

ZARZĄDZENIE nr OP 00501.133.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 czerwca 2015r.
 
 
w sprawie:
wyznaczenia pani Małgorzaty Świderskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Wiórku, ul. Szkolna 11.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  Wyznacza się panią Małgorzatę Świderką do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Wiórku na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora, pani Dominiki Bąbała.
 
§ 2.  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
2. Obowiązki i uprawnienia dyrektora, w tym wysokość dodatku funkcyjnego regulują odrębne przepisy.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Zarządzenie nr OP.00501.132.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów SP w Czapurach i Przedszkola nr 4 w Mosin

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.132.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 czerwca 2015r.
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
- Szkoły Podstawowej i. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
- Przedszkola nr 4 w Mosinie.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  Powołuje się komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Czapurach oraz Przedszkola nr 4 w Mosinie, według treści załączników od Nr 1 do Nr 2 zarządzenia.
 
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.132.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08.06.2015 r.
 
 
 
Komisja dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.
 
1. Skład komisji konkursowej:
1. Przemysław Mieloch
- przedstawiciel organu prowadzącego przewodnicząca komisji
2. Anna Balcerek-Kałek
- przedstawiciel organu prowadzącego
3.Roman Kolankiewicz
- przedstawiciel organu prowadzącego
4.Barbara Zatorska
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
5. Marzena Adamczyk-Pelcer
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
6. Izabela Potocka
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7. Ewa Generowicz
- przedstawiciel Rady Rodziców
8. Małgorzata Miedziak
- przedstawiciel ZNP
9. Izabela Lorenz (w zastępstwie - Wojciech Miśko)
- przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 
2. Miejsce i data posiedzenia komisji:
Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, sala 110,
dnia 19 czerwca 2015 roku, godz. 9:00.
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  OP.00501.132.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08.06.2015 r.
 
 
 
Komisja dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 4 w Mosinie.
 
1. Skład komisji konkursowej:
1. Przemysław Mieloch
- przedstawiciel organu prowadzącego przewodnicząca komisji
2. Anna Balcerek-Kałek
- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Roman Kolankiewicz
- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Barbara Zatorska
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
5. Marzena Adamczyk-Pelcer
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
6. Maria Talarczyk
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7. Joanna Mruk
- przedstawiciel Rady Rodziców
8. Elżbieta Wiszniewska
- przedstawiciel ZNP
9. Izabela Lorenz (w zastępstwie - Wojciech Miśko)
- przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 
2. Miejsce i data posiedzenia komisji:
Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, sala 110,
dnia 19 czerwca 2015 roku, godz. 11:00.
 


Zarządzenie nr BR.00501.131.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zarządzenie nr BR.00501.131.2015.PDF

Zarządzenie Nr IK 00501.130.2015 r. z dnia 29.05.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.130.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29.05.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr IK.00501.129.2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK.00501.129.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.Zarządzenie nr FB.00501.128.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW

Zarządzenie nr FB.00501.128.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 maja 2015 r.
 
zmieniające Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, Uchwały Nr XXXVIII/251/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej oraz Uchwały Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W załączniku do Zarządzenia nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. są członkami OSP w .................., którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 roku życia".
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr BG 00501.127.2015 z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr IN.00501.126.2015 z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządz

Zarządzenie Nr IN.00501.126.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 maja 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr IN.00501.125.2015 z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospoli

Zarządzenie Nr IN.00501.125.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 maja 2015 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr GG.00501.124.2015.PS z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.124.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr IN.00501.123.2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzą

Zarządzenie Nr IN.00501.123.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia

głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr IN.00501.122.2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospoli

Zarządzenie Nr IN.00501.122.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.ZARZĄDZENIE NR 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.121.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 maja 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
   Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32.612,72 zł do wysokości 90.705.648,15 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32.612,72 zł do wysokości 90.784.999,80 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
U z a s a d n i e n i e
           
1. Dochody:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 2.812,72 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2015 r. Nr FB-I.3111.142.2015.3 - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 r. Nr DPZ-680/3/15. Dotacja przeznaczona na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym, w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 32.612,72 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 2.812,72 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2015 r. Nr FB-I.3111.142.2015.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 r. Nr DPZ-680/3/15. Dotacja przeznaczona na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym, w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 32.612,72 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

załącznik.pdf

Zarządzenie nr BR.00501.120.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.00501.120.2015.PDF

Zarządzenie nr OP.00501.119.2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.119.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 maja 2015 r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola.
 
 
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się konkursy na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora przedszkola zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr OP.00501.119.2015
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 maja 2015 r.


OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
 

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
  w Czapurach, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury

 2. Dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie
  ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia następujące wymagania:
 1. ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/przedszkolu;
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191),a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
 
II. Oferty  osób  przystępujących  do  konkursu  powinny  zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
 10. oświadczenie,  o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły; 
 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z późn. zm.);  
 14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101  poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
 
 • „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury 62-050 Mosina".
 
 
 • „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie ul. Kasprowicza 28 62-050 Mosina"
 
 
w terminie14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 2 czerwca 2015 r. na adres:
Burmistrz Gminy Mosina pl. 20 Października 1; 62 - 050 Mosina
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr IK 00501.118.2015 r. z dnia 14.05.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.118.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14.05.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr BG 00501.117.2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.117.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 maja 2015 r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu: w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Dariusz Szymczak  - Członek Komisji;(Radca Prawny)
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie NR BG. 00501.85.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 
§ 3. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 4. Komisja zakończy pracę do dnia 31 maja  2015r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GCI.00501.116.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr IN.00501.115.2015 z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 651/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr IN.00501.115.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 651/2010 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego


Zarządzenie Nr GG.00501.114.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie pr

Zarządzenie Nr GG.00501.114.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Witolda Gombrowicza
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
  
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.114.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Witolda Gombrowicza
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
2091/56
853
PO1M/00022303/5
115.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-74/09 zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie nr FB.00501.113.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kul

Zarządzenie  nr FB.00501.113.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 maja 2015 r.
 
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1 Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej:
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł.)
 
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
 
X Jubileuszowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie
1 500,00
2 Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższego zadania publicznego, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2015 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

ZARĄDZENIE NR GG.00501.112.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wyko

ZARĄDZENIE NR GG.00501.112.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08 maja 2015r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wykorzystywanego na cele posadowienia masztu bazowego na potrzeby świadczenia usługi dostępu do sieci Internet.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się wysokość miesięcznej stawki netto za najem gruntów wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina wykorzystywanych na cele posadowienia masztu bazowego na potrzeby świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na kwotę 121,95 zł miesięcznie od jednego masztu.
 
§ 2.
 
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.111.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 maja 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w

Zarządzenie Nr GG.00501.111.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 maja 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Śremskiej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
                                                             
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.111.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 maja 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Śremskiej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
2130/14
4659
PO1M/00044470/6
450 000
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr L/342/13 z dnia 30 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 7037) ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 4P/U.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.110.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 maja 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w

Zarządzenie Nr GG.00501.110.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 maja 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera        
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.110.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 maja 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
237/63
795
PO1M/00021193/3
155 000
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 05 lutego 2015r. nr PP.6730.122.2013.AK dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. 237/63 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryłach budynków w zabudowie zwartej.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr ZB.00501.109.2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR ZB.00501.109.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07.05.2015 r.
w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina
 
Działając na podstawie art. 19 ust. 4,5,6,7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013, poz. 1166 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 j.t. ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina, zwany dalej „Zespołem".
 
§ 2. 1. W skład Zespołu powołuję:
a)     Zastępcę Burmistrza Gminy,
b)     Sekretarza Gminy,
c)     Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie,
d)     Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie,
e)     Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
f)      Prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie,
g)     Kierownika Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie.
2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli.
3. W zależności od potrzeb do prac Zespołu będą wyznaczani przez Burmistrza Gminy na prawach członka kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Mosinie.
4. W zależności od potrzeb do prac Zespołu będą zapraszani przez Burmistrza Gminy przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz społecznych organizacji ratowniczych.
 
§3.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Burmistrz Gminy w trybie:
a)     zwyczajnym - zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku,
b)     nadzwyczajnym - w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej podjęcia działań.
2. O posiedzeniu zwoływanym w trybie zwyczajnym Burmistrz Gminy zawiadamia pisemnie członków Zespołu oraz wybrane w zależności od tematu posiedzenia osoby, informując o czasie, miejscu i porządku obrad.
3. O posiedzeniu zwoływanym w trybie nadzwyczajnym Burmistrz Gminy zawiadamia członków Zespołu oraz wybrane w zależności od rodzaju zdarzenia osoby za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, informując o czasie i miejscu.
 
§4.1. Pracami kieruje:
a)     Burmistrz Gminy,
b)     Zastępca Burmistrza Gminy w razie nieobecności Burmistrza Gminy,
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1 posiedzenie Zespołu prowadzi Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 
§5. Burmistrz Gminy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu.
 Do zadań Zespołu należy w szczególności:
a)     ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, prognozowanie tych zagrożeń,
b)     przygotowanie propozycji działań Burmistrza Gminy w sytuacji wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
c)     ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia,
d)     przygotowanie propozycji działań Burmistrza Gminy w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
e)     ocena stanu ochrony przeciwpowodziowej oraz przygotowanie propozycji działań Burmistrza Gminy w sytuacji zagrożenia powodziowego,
f)      określenie zadań dla systemu ratowniczo-gaśniczego zorganizowanego na poziomie gminy,
g)     opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina,
h)     przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 
§6.1. Obsługę administracyjno-kancelaryjną na potrzeby Zespołu zapewnia Referat Organizacyjny.
 2. Posiedzenia Zespołu są protokółowane przez pracownika Referatu Organizacyjnego.
 3. Protokóły z posiedzeń Zespołu przekazywane są do Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 
§7. Obsługę prasową Zespołu zapewnia Asystent ds. Obsługi Mediów.
 
§8. Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Urzędu Miejskiego w Mosinie, chyba, że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
 
§9. Wykonanie zarządzania powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 
§10. Traci moc Zarządzenie nr OR 00501.164.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powołania i określenia składu Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
 
§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie nr BR.00501.108.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.00501.108.2015.PDF

ZARZĄDZENIE NR 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.107.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 maja 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29.800,00 zł do wysokości 90.673.035,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29.800,00 zł do wysokości 88.130.387,08 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1.  Dochody:
 
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr DPZ-680/2/15. Dotacja przeznaczona na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 29.800,00 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 29.800,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 29.800,00 zł.
 
 
  Załacznik.pdf

Zarządzenie Nr IK.00501.106.2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK.00501.106.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr IN.00501.105.2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Zarządzenie Nr IN.00501.105.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


Zarządzenie Nr IN.00501.104.2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr IN.00501.104.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnegoZarządzenie nr FB.00501.103.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej

Zarządzenie  nr FB.00501.103.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 maja 2015 r.
 
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 
1 Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł.)
 
Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna Baranówko
 
Gibanie po kanale
1 200,00
2 Środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższego zadania publicznego, znajdują się
w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2015 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr IK 00501.101.2015 r. z dnia 04.05.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.101.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04.05.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie nr BR.00501.100.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice

Zarządzenie nr BR.00501.100.2015.PDF

Zarządzenie Nr GG.00501.99.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.99.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2015r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej (działki nr ewid. 121, obr. Dymaczewo Nowe), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 122/4 obr. Dymaczewo Nowe, ark. mapy 1, o powierzchni łącznej 131m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00045475/8.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczyc

Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, Uchwały Nr XXXVIII/251/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej oraz Uchwały Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji lub działaniu ratowniczym jest prowadzona przez Naczelnika każdej z ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina „Ewidencja działań i szkoleń ratowniczych".
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, wypłacany jest z budżetu Gminy Mosina w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Mosinie w drodze uchwały.
3. Ekwiwalent nie przysługuje  członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
§ 2.
 
1. Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zobowiązany do weryfikacji
i potwierdzenia zapisów w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" z ewidencją prowadzoną przez Państwową Staż Pożarną.
2. Na podstawie wykonanej kopii „Ewidencji działań i szkoleń ratowniczych" potwierdzonej przez Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz złożonego wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzana jest lista do wypłaty ekwiwalentu.
§ 3.
1. Ochotnicze straże pożarne składają Burmistrzowi pisemne wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do zarządzenia.
2. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu powinny być wypełnione przez członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, po zakończeniu danego działania lub szkolenia i złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie najpóźniej do końca roku budżetowego.
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina dokonywana jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, w formie przelewu na wskazane przez członków ochotniczych straży pożarnych konta bankowe. W szczególnych przypadkach wypłata może odbyć się także w formie gotówkowej z kasy Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4.
1. Każda akcja i działanie ratownicze lub szkolenie musi zostać zaewidencjonowane
w danej jednostce ochotniczej straży pożarnej, w następujący sposób:
1) na karcie drogowej oraz karcie pracy odpowiedniego sprzętu silnikowego (jeśli zaistnieje potrzeba jego użycia),
2) w rejestrze działań tzw. „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" prowadzonym przez Naczelnika każdej ochotniczej straży pożarnej.
2. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego lub szkolenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członków ochotniczej straży pożarnej w akcji, działaniu ratowniczym lub szkoleniu.
3. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną jest wydanie przez organizatora zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia. Na ich podstawie w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzona jest lista wypłaty ekwiwalentu.
4. Każdy udział zastępu ochotniczej straży pożarnej w akcji lub działaniu ratowniczym musi być potwierdzony przez Państwową Straż Pożarną.
 
§ 5.
Traci moc zarządzenie Nr 313/2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.98.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 
......................, dnia...................
.........................................
      (pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej)
 
 
 
WNIOSEK
O wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w ...................... na podstawie art. 28 ust.1-3 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) przedstawia listę członków którzy wzięli udział w:
1) akcji lub działaniu ratowniczym w dniu .............. o numerze ewidencyjnym zdarzenia w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń".................................
2) szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/ Gminę w dniu......................
3) Rodzaj interwencji (np. pożar budynku, wypadek, zabezpieczenie miasta)......................
2. N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu zwracają się o wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:
Lp.
Imię i nazwisko,
adres zamieszkania

Pełniona funkcja w czasie akcji ratowniczej
Czas działania lub szkolenia od... do...
Podpis biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w .................... zaświadcza prawidłowość danych zawartych w ust. 1-2 niniejszego wniosku.
 
3.Oświadczamy, iż osoby wyszczególnione w ust. 2:
1) są członkami OSP w .................., którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 roku życia,
2) posiadają aktualne badania lekarskie wydawane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy jako strażak ochotnik,
3) spełniają wymagania kwalifikacyjne oraz posiadają odpowiednie wyszkolenie określone przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne,
4) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.
 


................................                                                    .............................
(czytelnie) Imię i Nazwisko                                              (czytelnie) Imię i Nazwisko
 
Potwierdzam udział jednostki w akcji oraz fakt zgłoszenia członków OSP biorących udział w akcji do ubezpieczenia NNW strażaków:
 
 


...........................................................
(Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem)
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IN.00501.97.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz

Zarządzenie Nr IN.00501.97.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie nr BR.00501.96.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki

Zarządzenie nr BR.00501.96.2015.PDF

Zarządzenie Nr BG.00501.95.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.00501.95.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.


Zarządzenie nr MK.00501.94.2015.EJ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr MK.00501.94.2015.EJ
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.


Zarządzenie Nr FB.00501.93.2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji

Załącznik Nr 3 do Instrukcji  w sprawie  gospodarki majątkiem trwałym,
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie,
stanowiącej  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 00501.186.2011
Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie uregulowań wewnętrznych
w zakresie gospodarki finansowej Gminy Mosina
 
 
 
Zarządzenie  Nr FB.00501.93.2015
Burmistrza  Gminy  Mosina
z dnia 24.04.2015r.
 
w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
 
Na podstawie § 27 ust.2  Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuje się jeden stały zespół spisowy do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez komisję inwentaryzacyjną  w następującym składzie osobowym:
 
1) JULIA OLEJNICZAK-KOWALSKA - przewodnicząca komisji,
2) AGNIESZKA FAJFER - członek komisji,
3) MAŁGORZATA PIETRZAK-DORUCH - członek komisji.
 
 
§ 2. Inwentaryzacje należy przeprowadzać zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn.zm. ).
 
§ 3. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
 
1) środki trwałe i wyposażenie,
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych,
3) należności i zobowiązania,
4) środki trwałe w budowie,
5) druki ścisłego zarachowania.
 
§ 4. Składniki majątkowe wymienione w § 3 pkt 1  należy przeprowadzić w drodze weryfikacji sald i porównać z danymi z ksiąg.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 2 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji salda i porównania z danymi z księgi oraz potwierdzeniem salda z bankiem.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 3 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji sald kont księgowych.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 4 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
 
Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 5 należy przeprowadzić w drodze  komisyjnego przeliczenia druków ścisłego zarachowania.
 
§ 5. Zobowiązuję komisję do:
1)  Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
2) Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
3)  Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
4)   Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowo- Budżetowego w terminie 5 dni po zakończeniu inwentaryzacji.
 
§ 6. Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.
 
§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Zarządzenie nr BR.00501.92.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Zarządzenie nr BR.00501.92.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.91.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare

Zarządzenie nr BR.00501.91.2015.PDF

Zarządzenie Nr IN.00501.90.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz

Zarządzenie Nr IN.00501.90.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
p o w o ł u j ę
 
następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nazwisko i Imię
Miejsce zamieszkania
13.
Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina
tel. 618-132-469
1.   Maja Matusiak-Kapczyńska
Mosina
 
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
 
 

Zarządzenie Nr IN.00501.89.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządz

Zarządzenie Nr IN.00501.89.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 oraz 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
§1. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Centrum Kształcenia w Nowinkach - ul. Powstańców Wielkopolskich 3, odwołuje się, Panią Karolinę Marię Wieczorkiewicz. Powodem odwołania jest niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 182 § 4 w. wym. ustawy - Kodeks wyborczy.
§2. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pecnej - ul. Szkolna 19, odwołuje się Pana Roberta Kaczmarka. Powodem odwołania jest niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 182 § 4 w. wym. ustawy - Kodeks wyborczy
§ 3. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie - ul. Kościelna 2, odwołuje się Panią Aleksandrę Matusiak. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
 

Zarządzenie Nr GG.00501.88.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej p

Zarządzenie Nr GG.00501.88.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej przy ul. Różanej
            
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.88.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 kwietnia 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej przy ul. Bajera
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
444
1000
PO1M/00031270/0
60.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2015r. nr PP.6730.119.2014.MB dla przedmiotowej nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie nr FB.00501.87.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszo

Zarządzenie  nr FB.00501.87.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich,
2. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży.
2) Środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się
w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2015 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.87.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 
§ 1.
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich :
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Obóz w Łukęcinie
5 500,00
2.
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Aktywny wypoczynek w Lubniewicach
7 500,00
3.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wakacyjne zajęcia
1 980,00
4.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik nad jeziorem
800,00
5.
Stowarzyszenie AMBITIO
Mały Wielkopolanin, Polak, Europejczyk- półkolonie letnie w Daszewicach 2015
2 000,00
6.
 
Grupa Inicjatywna Baranówko
Przystań wyobraźni
1 220,00
RAZEM
19 000,00
 
 
§ 2.
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
 
Stowarzyszenie AMBITIO
Spotkanie z teatrem i historią
2 000,00
2.
Stowarzyszenie POCO LOCO ADVENTURE
Edukacja przez sport
2 000,00
RAZEM
4 000,00
 

Zarządzenie nr OSIR.00501.86.2015.WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych

Zarządzenie nr OSIR.00501.86.2015.WD
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie:  przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Przyznać następujące stypendia sportowe dla zawodników:
a) stypendium sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie w okresie od lipca do września 2015r. dla Dominika Klemczaka (karate),
b) stypendium sportowe w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie od lipca do września 2015r. dla Alberta Warzocha (pływanie).
2. Przyznać następujące nagrody sportowe dla zawodników:
a) I Nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 2 000,- zł dla Maksymiliana Wiśniewskiego (jujutsu),
b) II Nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1 500,- zł dla Jakuba Grobelnego (kajakarstwo),
c) III Nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1 000,- zł dla Kacpra Kubiaka (judo i sumo).
3. Przyznać następujące nagrody sportowe dla zawodników w formie statuetki i dyplomu:
a) Zuzanna Klemczak (karate),
b) Wojciech Fajfer (żużel),
c) Jakub Pinkowski (piłka siatkowa),
d) Joanna Witkowska (judo),
e) Wojciech Żurawki (szermierka).
§  2.
Przyznać nagrodę pieniężną dla Pani Justyny Siwierskiej, trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mosińska Jedynka", nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz Gimnazjum nr 1 w Mosinie- wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej w wysokości 1 000,00 zł.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG 00501.85.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.85.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 kwietnia  2015r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na  stanowisko Kierownika Referatu Oświaty Promocji, Kultury i Sportu w skład, w której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Dariusz Szymczak  -  Radca prawny;
3.    Lidia Baraniak - Członek Komisji
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 31maja 2015r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gmny Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr IN.00501.84.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr IN.00501.84.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 
Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Powołuje się 22 obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mosina w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IN.00501.84.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Obwód nr 1 - Świetlica Wiejska, ul. Poznańska 78, Czapury

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Jerzy
Falbierski
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Krzysztof
Klauziński
Rogalin
KW Andrzeja Dudy
3
Zbigniew
Bołoszko
Rogalinek
KW Magdaleny Ogórek
4
Anna
Smug
Mosina
KW Pawła Kukiza
5
Danuta
Rozmiarek
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
6
Maria
Borkowska
Mosina
uzupełnienie
7
Dorota
Pazgrat
Czapury
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 2 - Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, Czapury

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Piotr
Grabarkiewicz
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Ilona
Stanisławiak
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Katarzyna
Giel
Krosno
KW Magdaleny Ogórek
4
Andrzej
Smug
Mosina
KW Pawła Kukiza
5
Gizela
Springer
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
6
Iwona
Piotrowska
Krosinko
uzupełnienie
7
Magdalena
Stefańska
Wiórek
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 3 - Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 3, Daszewice

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Adam
Piwosz
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Robert
Michalski
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Stanisława
Młyńczak
Rogalinek
KW Magdaleny Ogórek
4
Marta
Pazgrat
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
5
Estera
Wekwert
Mosina
uzupełnienie
6
Grażyna
Misterka
Mosina
uzupełnienie
7
Małgorzata
Stańczak
Baranowo
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 4 - Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Agnieszka
Gerke
Rogalinek
KW Adama Jarubasa
2
Anna
Różańska
Rogalin
KW Andrzeja Dudy
3
Kamil
Nurkowski
Rogalinek
KW Janusza Palikota
4
Dorota
Domagała
Rogalinek
KW Magdaleny Ogórek
5
Barbara
Piętka
Mieczewo
KW Jacka Wilka
6
Roman
Pawłowski
Rogalin
KW Pawła Kukiza
7
Aneta
Śliwińska
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
8
Rozalia
Skrzypczak
Słupia
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 5 - Zespół Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2, Rogalin

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Paweł
Jabłecki
Rogalin
KW Adama Jarubasa
2
Bogumiła
Walczak
Świątniki
KW Andrzeja Dudy
3
Izabela
Szczepaniak
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
4
Barbara
Pawłowska
Rogalin
KW Pawła Kukiza
5
Łukasz
Śliwiński
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
6
Barbara
Zimmer
Mosina
uzupełnienie
7
Maria
Mizerna
Rogalin
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 6 - Świetlica Wiejska, ul. Szeroka 3, Mieczewo

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Mariusz
Zawartowski
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Marta
Stawik
Świątniki
KW Andrzeja Dudy
3
Julia
Giel
Krosno
KW Magdaleny Ogórek
4
Anna
Paluszkiewicz
Mosina
KW Pawła Kukiza
5
Andrzej
Jankowiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
6
Marietta
Ewleszyn
Mosina
uzupełnienie
7
Hanna
Barcz
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 7 - Klub Rolnika, Sowinki 1C

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Klara
Kurowska
Sowinki
KW Adama Jarubasa
2
Jakub
Jungermann
Sowinki
KW Andrzeja Dudy
3
Karolina
Binkowska
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Ewa
Naskręt
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Robert
Konieczny
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Katarzyna
Leśniczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Jacek
Dominiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Klaudia
Kołodziejczak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 8 - Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Paweł
Grabarkiewicz
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Łukasz
Antkowiak
Drużyna
KW Andrzeja Dudy
3
Grzegorz
Lewendoski
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
4
Karolina
Wieczorkiewicz
Puszczykowo
KW Pawła Kukiza
5
Ireneusz
Tomaszewski
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
6
Łukasz
Woyda
Mosina
uzupełnienie
7
Anna
Wojnowska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 9 - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, Pecna

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Karol
Ciężki
Pecna
KW Adama Jarubasa
2
Jarosław
Bilewicz
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Szymon
Rybicki
Krosno
KW Janusza Palikota
4
Roman
Budziński
Pecna
KW Magdaleny Ogórek
5
Anna
Radowicz
Borkowice
KW Jacka Wilka
6
Robert
Kaczmarek
Żabno
KW Pawła Kukiza
7
Elena
Cieleńska
Pecna
KW Bronisława Komorowskiego
8
Zdzisława
Kurek
Pecna
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 10 - Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, Krosinko

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Przemysław
Pniewski
Krosinko
KW Adama Jarubasa
2
Teresa
Nowak
Krosinko
KW Andrzeja Dudy
3
Marek
Roszkowski
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Michał
Linke
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Irena
Demuth
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Hanna
Chmielarz
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Ryszard
Kotara
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Sylwia
Sołtysińska
Jeziory
KW Pawła Tanajno
9
Marzena
Glinkowska
Krosinko
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 11 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Dominika
Głucha
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Katarzyna
Sobolewska
Krosno
KW Andrzeja Dudy
3
Marlena
Konieczna
Krosno
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Adam
Szeszuła
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Mateusz
Mądrawski
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Magdalena
Mocek
Krosno
KW Pawła Kukiza
7
Przemysław
Raźny
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Anna
Droszcz
Krosno
KW Pawła Tanajno
9
Barbara
Górna
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 12 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Agnieszka
Domagała
Pecna
KW Adama Jarubasa
2
Beata
Ratajczak
Krosno
KW Andrzeja Dudy
3
Szymon
Balcerek-Kałek
Krosno
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Robert
Dymarski
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Marcin
Mądrawski
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Tomasz
Stefaniak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Karolina
Staszak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Przemysław
Droszcz
Krosno
KW Pawła Tanajno
9
Michalina
Górna
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 13 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Jolanta
Ossowska
Krosno
KW Adama Jarubasa
2
Katarzyna
Szmyt
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Agnieszka
Roszak
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Danuta
Tórz
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Hanna
Konieczna
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Piotr
Kaźmierczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Maria
Kurzawa
Mosina
KW Michała Brauna
8
Wanda
Gąsiorowska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Aleksandra
Matusiak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 14 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Wiesław
Gołembiowski
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Katarzyna
Lulka
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Zofia
Puzio
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Halina
Kuhnke
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Violetta
Bartnikowska
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Renata
Kaźmierczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Liliana
Gintrowicz
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Ewelina
Szykulska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 15 - Przedszkole Nr 4, ul. Kasprowicza 28, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Hubert
Żabiński
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Sylwia
Zeidler
Krosno
KW Andrzeja Dudy
3
Przemysław
Jackowiak
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Sandra
Krawczyk
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Agnieszka
Serek
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Iwona
Czamańska
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Anna
Kreczmer
Mosina
KW Michała Brauna
8
Iwona
Tomaszewska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Marianna
Janik
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 16 - Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Małgorzata
Kaźmierczak
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Danuta
Lipa
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Anna
Piotrowska
Mosina
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Alicja
Spaleniak
Mosina
KW Janusza Palikota
5
Joanna
Radowicz
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
6
Izabela
Stefaniak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Michalina
Jankowska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Magdalena
Ptak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 17 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Danuta
Żabińska-Falbierska
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Alicja
Wendzonka
Świątniki
KW Andrzeja Dudy
3
Monika
Molska-Leśniewicz
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Jolanta
Szymczak
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Joanna
Wilczak
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Marcin
Pawłowski
Rogalin
KW Pawła Kukiza
7
Danuta
Kreczmer
Mosina
KW Michała Brauna
8
Andrzej
Raźny
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
9
Piotr
Demuth
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 18 - Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Justyna
Matecka
Żabinko
KW Adama Jarubasa
2
Tomasz
Woźniak
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Joanna
Bresinska
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Justyna
Szwarc-Kudla
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Monika
Kaźmierczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
6
Małgorzata
Kreczmer
Mosina
KW Michała Brauna
7
Łukasz
Lambui
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Iwona
Kołda
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 19 - Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Adam
Janicki
Nowinki
KW Adama Jarubasa
2
Urszula
Marciniak
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Dorota
Gołąb
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Wanda
Sikorska
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Marlena
Plewińska
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Elżbieta
Soroczyńska
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Ewa
Zalewska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Bożena
Grabianowska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 20 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Justyna
Kopeć
Krosno
KW Adama Jarubasa
2
Zenon
Kolendowicz
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Barbara
Bresinska
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Daria
Głuchowska
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Kinga
Duszyńska
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Hubert
Czamański
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Grażyna
Dominiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Zdzisława
Drozdowska
Mosina
KW Michała Brauna
9
Wiesław
Depowski
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 21 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Magdalena
Banaszak
Pecna
KW Adama Jarubasa
2
Gizela
Bąkowska
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Joanna
Makowska
Mosina
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Natalia
Napiórkowska
Mosina
KW Janusza Palikota
5
Jolanta
Kamińska
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
6
Sylwia
Bartnikowska
Mosina
KW Jacka Wilka
7
Kazimiera
Markowska
Mosina
KW Pawła Kukiza
8
Joanna
Dominiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Dariusz
Madej
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 22 - Szpital w Ludwikowie, ul. Leśna 1, Ludwikowo

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Marian
Nowak
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Elżbieta
Bogucka
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Irena
Rybarczyk
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
4
Tomasz
Konieczny
Mosina
KW Jacka Wilka
5
Joanna
Sobolewska
Krosno
KW Michała Brauna
6
Artur
Matuszak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
7
Mieczysław
Hemmerling
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina
           
 

Zarządzenie Nr GG.00501.83.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.83.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 kwietnia 2015r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Daszewicach, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.83.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 kwietnia 2015r.
                                                                
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Daszewicach, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Cena netto (zł)
 
167/1, 168/1
 
268
 
PO1M/00040947/3
PO1M/00030255/2
 
 
71.000
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu w celu wybudowania infrastruktury technicznej - przepompowni ścieków.
 
Działki nr 167/1, 168/1 są położone na obszarze, dla którego została wydana decyzja Burmistrza Gminy Mosina  nr PP.MB.73341-11/09 z dnia 20 lipca 2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z tą decyzją nieruchomością przeznaczona jest pod budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.  
 
Dział III księgi wieczystej PO1M/00040947/3 zawiera ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności dotychczasowego właściciela, co do działki nr 110, na rzecz spadkobierców Tomasza Rozmiarka i Marianny Rozmiarek.
 
Księga wieczysta  PO1M/00030255/2 nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Zarządzenie Nr IK.00501.82.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.82.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Zarządzenie Nr BG 00501.81.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.81.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia  2015 r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w skład, w której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Dominika Grząślewicz - Gabler - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Członek Komisji
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 31maja 2015r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie nr FB.00501.80.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.80.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,         
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciel organizacji pozarządowych:
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w czasie wakacji letnich
w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                              
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth.
 
§2.
 
1. Komisja konkursowa wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.
 
2. Komisja konkursowa opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 
§3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.79.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.79.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie: zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 
 
Na podstawie art. 34a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Zasady sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i przedszkoli.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr OP.00501.79.2015
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 
1. Projekt arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016 w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami, należy złożyć do Burmistrza Gminy Mosina do dnia 30 kwietnia 2015 r.
2. Zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący nastąpi do dnia 25 maja 2015 r.
3. Do projektu arkusza organizacji szkoły należy dołączyć w układzie tabelarycznym:
a) wykaz kadry pedagogicznej, który uwzględnia:
- stopień awansu zawodowego,
- kwalifikacje nauczyciela,
- rodzaj umowy (z zaznaczeniem czy nauczyciel zatrudniony jest na czas  określony ( podać okres zatrudnienia),
- nauczany przedmiot,
- wymiar etatu,
- staż pracy,
b) podpisane przez dyrektora ramowe plany nauczania dla danego oddziału na pełen cykl nauczania,
c) informacje o planowanych zwolnieniach oraz o wakatach (nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni) ,
d) wykaz nauczycieli, którzy planują w roku szkolnym 2015/2016 przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli,
e) wykaz nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym, wraz z okresem trwania tych urlopów. Ponadto należy wskazać nauczycieli ich czasowo zastępujących,
f) zestawienie osób, dla których należałoby uzupełnić etat w innej szkole, z podaniem wymiaru godzin w macierzystej szkole i nauczanego przedmiotu oraz wskazać szkołę do uzupełnia etatu,
g) liczbę dzieci w poszczególnych klasach,
h) opinię Rady Pedagogicznej ( odrębne pismo z datą).
4. W zakresie ruchu kadrowego nauczycieli należy przestrzegać następujących priorytetów:
a) w pierwszej kolejności przydzielać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadaną specjalnością w liczbie ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
b) w okresie ruchu kadrowego, tj. do 31 maja 2015 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu mają nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Mosina w bieżącym roku szkolnym, a którzy nie  posiadają i nie nabywają praw emerytalnych.
5. Dyrektor zobowiązany jest do szczególnej polityki kadrowej mając na uwadze takie organizowanie pracy, aby umożliwić nauczycielom osiąganie średniego wynagrodzenia, o którym stanowią przepisy art.30 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Dla nauczycieli, którzy pełnią funkcję na czas powierzenia obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, w arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016, należy zaplanować godziny dydaktyczne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i specjalnością, natomiast stanowisko dyrektora winno być wpisane jako wakat.
7. Dyrektor może przyjmować uczniów spoza własnego obwodu szkoły, o ile nie spowoduje to konieczności dzielenia klas i zwiększania liczby oddziałów zatwierdzonych w arkuszu (na odstępstwo od tej zasady musi wyrazić zgodę Burmistrz Gminy Mosina).
8. Godziny nauczania indywidualnego oraz godziny rewalidacji indywidualnej należy zaplanować tylko dla tych uczniów, którzy posiadają odpowiednie orzeczenie obejmujące okres roku szkolnego, na który sporządzony jest arkusz organizacji szkoły.
9. Po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016 wniosek o przyznanie godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy składać do Burmistrza Gminy Mosina łącznie  z projektem aneksu do arkusza organizacji szkoły w terminie na co najmniej 7 dni roboczych przed datą wprowadzenia zmian.
10. Podział oddziałów na grupy w szkole (zajęcia z języka obcego, informatyki, wychowania fizycznego) odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
11. Aneks nr 1 obowiązujący od 1 września, uwzględniający wszelkie wynikłe zmiany w planowanej organizacji szkoły należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 21 sierpnia 2015 r. w wersji papierowej i elektronicznej.
12. Wszelkie zmiany w organizacji szkoły należy zgłaszać niezwłocznie, co najmniej 7 dni roboczych przed datą wprowadzenia zmian.
13. Niedopuszczalne jest przedłożenie do zatwierdzenia aneksu po dacie obowiązywania zmian oraz wprowadzenia zmian w organizacji pracy szkoły bez wcześniejszego zatwierdzenia ich przez organ prowadzący.
14. Każde odstępstwo od przyjętych zasad powinno być uzasadnione i uzgodnione z Burmistrzem Gminy Mosina w formie załącznika do arkusza. Do aneksu należy zawsze dołączyć wykaz zmian i ich uzasadnienie, a także podać ewentualne skutki finansowe dla budżetu szkoły, jakie jednostka poniesie do końca roku kalendarzowego.
 
 


Zarządzenie nr BR.00501.78.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko

Zarządzenie nr BR.00501.78.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.77.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zarządzenie nr BR.00501.77.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.76.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo

Zarządzenie nr BR.00501.76.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.75.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 2 "Czarnokurz" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.75.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.74.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice

Zarządzenie nr BR.00501.74.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.73.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo

Zarządzenie nr BR.00501.73.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.72.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Zarządzenie nr BR.00501.72.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.71.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek

Zarządzenie nr BR.00501.71.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.70.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki

Zarządzenie nr BR.00501.70.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.69.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare

Zarządzenie nr BR.00501.69.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.68.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe

Zarządzenie nr BR.00501.68.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.67.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.00501.67.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.66.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin

Zarządzenie nr BR.00501.66.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.65.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko

Zarządzenie nr BR.00501.65.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.64.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo

Zarządzenie nr BR.00501.64.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.63.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice

Zarządzenie nr BR.00501.63.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.62.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki, Sowiniec

Zarządzenie nr BR.00501.62.2015.PDF

Zarządzenie Nr GG.00501.61.2014.PS z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiących drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.61.2014.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiących drogę


Zarządzenie nr BR.00501.60.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki

Zarządzenie nr BR.00501.60.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.59.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek

Zarządzenie nr BR.00501.59.2015.PDF

Zarządzenie Nr BG 00501.57.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 00501.57.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 kwietnia  2015r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze kierownicze  Kierownika Referatu Mienia Komunalnego  w Mosinie w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Wojciech Górny - Członek;
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2015r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jery Ryś

Zarządzenie nr FB.00501.56.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych

Zarządzenie nr FB.00501.56.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały
nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
zarządzam, co następuję:
 
§1.
Zapraszam do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:
1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,
2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,
3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,
4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§2.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.
§3.
Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.pl lub osobiście w pokoju nr 4 w terminie od 3- 13 kwietnia 2015 r.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie nr OSIR.00501.55.2015.WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej

 
Zarządzenie nr OSIR.00501.55.2015.WD
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie:  powołania komisji konkursowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1 Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego
2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
zarządzam co następuje:
§1.
1. Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest:
a) badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 
b) opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie - Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji -Waldemar Demuth,
c) trzech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
- Małgorzata Kaptur,
- Roman Kolankiewicz,
- Michał Kleiber.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.54.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 marca 2015 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 141.566,00 zł do wysokości 88.807.401,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 141.566,00 zł do wysokości 86.264.753,07 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
           
1.  Dochody:
 
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 45.144,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r. Nr DPZ-680-1/2015. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 600 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.87.2015.4, w tym:
§  600,00 zł zwiększenie dochodów przeznaczonych na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011, 2012 i 2013, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
§  7.056,00 zł zwiększenie planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
§  7.056,00 zł zmniejszenie planu dotacji wynikające z przeniesienia środków do rozdziału 85213.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.822,00 zł - dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.85.2015.8
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 141.566,00 zł.
 
2. Wydatki:
 
- Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 45.144,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Prezydenta RP.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 600,00 zł - wydatki na zadania zlecone - spłata dodatku doświadczeń pielęgnacyjnych za lata 2011, 2012, 2013. Ponadto zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków dokonuje się przeniesień kwoty 7.056,00 zł między rozdziałami 85213 i 85295 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.822,00 zł - dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.85.2015.8.
 
Łączne zwiększenie wydatków  wynosi 141.566,00 zł.
 
Ponadto dokonuje się zmiany planu  wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

załącznik.pdf

Zarządzenie nr GG/00501.53.2015 EJ Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do wynajmu na okres do

Zarządzenie nr GG/00501.53.2015 EJ Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca   2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej wraz z pawilonem handlowym, stanowiące własność Gminy Mosina, wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr GG/00501.52.2015 EJ Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr GG/00501.52.2015 EJ
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca   2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załacznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 00501.51a.2015 r. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy

Zarządzenie Nr 00501.51a.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2015 r.
 
w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.Zarządzenie Nr BG.00501.51.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.00501.51.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2015 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie  Nr SG.0151/587/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.
 
§ 3. Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie Nr BG 00501.50.2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.50.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 marca 2015r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie w skład, w której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Piotr Sokołowski - Członek;
3.    Agnieszka Fajfer - Członek;
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr BG.00501.38.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 06 marca 2015r. Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2015r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz GMiny Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr BG 00501.49.2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.49.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 marca 2015 r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Ewa Kula - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2015r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr IK 00501.48.2015 r. z dnia 27.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.48.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27.03.2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie nr BR.00501.47.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo

Zarządzenie nr BR.00501.47.2015.PDF

Zarządzenie Nr IK 00501.46.2015 r. z dnia 24.03.15 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK 00501.46.2015 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24.03.15 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr IK. 00501.43.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.43.2015

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 marca 2015 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH NA TERENIE
GMINY MOSINA"
 
zwaną dalej komisją .

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Przemysława Mielocha,
2.      Wojciecha Górnego,
3.      Agnieszkę Grabarczyk,
4.      Hannę Woźnikiewicz,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Przemysława Mielocha jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.42.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 marca 2015 r.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.42.2015

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 marca 2015 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„BUDOWA CHODNIKA W SOWINKACH i BARANÓWKU
- ETAP II"
 
zwaną dalej komisją .
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Przemysława Mielocha,
2.      Wojciecha Górnego,
3.      Agnieszkę Grabarczyk,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Przemysława Mielocha jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.41.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 marca 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.41.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2015r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/29  obr. Czapury  ark. mapy 12, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Czapurach, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                             
 
 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr GG.00501.41.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2015r.
                                                                 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Czapurach, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Cena netto (zł)
 
235/74
 
9
 
PO1M/00031246/3
 
 
1.650
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 235/29 obr. Czapury w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
 
Działka nr 235/74 jest niezabudowana, a zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr XXIII/165/12 z dnia 08 lutego 2012r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czapury (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1483) przeznaczona jest  pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 7MN na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr FB.00501.40.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 Zarządzenie nr FB.00501.40.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16marca 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
2.      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.40.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2015 r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie projektów realizowanych w następujących terminach:
a) edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży- od 1 maja do 30 grudnia 2015 r.
b) wypoczynek dzieci i młodzieży- od 1 maja do 30 września 2015 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  z zakresu:
 
a) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:
 
 
- wspieranie procesów wychowawczych,                
- zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież,
4 000,00 zł
 
b) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich:
 
- wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania
- wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami
19 000,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5.  Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
7. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
8. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 
10. Do oferty należy dołączyć :
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym w dniu złożenia oferty,
- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone
w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 16 marca do 13 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 
14. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 
15. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi
w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria oceny formalnej:
tak
nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:
 
 
1.
Oferta złożona w terminie.
 
 
2.
Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
 
 
3.
Oferta została złożona na obowiązującym druku.
 
 
4.
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 
 
5.
Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 
 
6.
Oferta jest kompletna.
 
 
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:
 
 
 
Kryteria oceny merytorycznej:
ilość punktów do przyznania
1.
Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.
0-5
2.
Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.
0-5
3.
Innowacyjność i oryginalność oferty.
0-5
4.
Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.
0-5
5.
Liczba beneficjentów realizowanego zadania.
0-5
6.
Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.
0-5
7.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.
0-5
8.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.
0-5
9.
Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.
0-5
10.
Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.
0-5
11.
Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)
0-5
 
SUMA PUNKTÓW:
max. 55
  
16. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2014 i 2015:
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2014 rok
2015 rok
1.
pomoc społeczna
24 000,00 zł
25 000,00 zł
2.
edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży
2 600,00 zł
0,00 zł
3.
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
0,00 zł
0,00 zł
4.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 966,92 zł
2 000,00 zł
5.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
24 345,00 zł
7 000,00 zł
6.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
47 620,00 zł
50 000,00 zł
7.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
211 193,00 zł
220 000,00 zł
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr OSIR.00501.39.2015.WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie : ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżn

Zarządzenie nr OSIR.00501.39.2015.WD
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2015 r. 
w sprawie : ogłoszenia  terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
  
Na podstawie Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuję:
§ 1 
Ogłaszam termin składania wniosków do 31 marca 2015 r.
§ 2 
Termin składania wniosków jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 3
Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.  
§ 4
Integralną częścią Zarządzenia jest Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r.
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr BG. 00501.38a.2015 z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarz

Zarządzenie Nr BG. 00501.38a.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 06 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z
naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Projektami i
Funduszami Pomocowymi zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi.


Zarządzenie Nr BG 00501.38.2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.38.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 06 marca 2015 r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie w skład, w której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Piotr Sokołowski - Członek;
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3

Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2015r.

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.37.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie

Zarządzenie Nr GG.00501.37.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina wymienionych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.37.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera
 
W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
42/5;45/9
753
PO1M/00027242/4
48.000,00
2.
42/6;45/10
905
PO1M/00027242/4
54.000,00
3.
45/3
812
PO1M/00027242/4
57.000,00
4.
45/4
815
PO1M/00027242/4
55.000,00
5.
45/5
790
PO1M/00027242/4
53.000,00
6.
45/6
780
PO1M/00027242/4
53.000,00
 
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  9 grudnia 2011r. nr PP.MB.73340-165/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr GG.00501.36.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie

Zarządzenie Nr GG.00501.36.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera
            
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.36.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
97/3
2972
PO1M/00031353/6
142.000,00
2.
97/7
816
PO1M/00031353/6
45.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-86/09 dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 1 (działka 97/3) ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wolnostojącego.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2012r. nr PP.6730.179.2012.AK dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 2 (działka 97/7) ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
 
Dział III KW PO1M/00031353/6 wykazuje obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 97/8 oraz na możliwości realizacji przez uprawnionego lokalizacji na działce nr 97/8 niezbędnej infrastruktury, między innymi: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz na możliwości prowadzenia czynności eksploatacyjnych ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 97/4, 97/5, 97/6
Powyższe obciążenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr GG.00501.35.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w r

Zarządzenie Nr GG.00501.35.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Zofii Stryjeńskiej - Jacka Malczewskiego
            
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.35.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Zofii Stryjeńskiej - Jacka Malczewskiego
 
            
 
W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2690/15
878
PO1M/00021193/3
100 000
2.
2690/16
1126
PO1M/00021193/3
130 000
3.
2690/17
1026
PO1M/00021193/3
120 000
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 września 2013r. nr PP.6730.134.2013.AK dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na każdej z nich.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.34.2015.PS z dnia 04 marca 2015r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w r

Zarządzenie Nr GG.00501.34.2015.PS
z dnia 04 marca 2015r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Kossaka - Wyspiańskiego - Gierymskiego.
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.34.2015.PS
z dnia 04 marca 2015r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rej. ul Strzeleckiej
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mosinie w rej. ul Strzeleckiej
 
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2698/17
1018
PO1M/00021193/3
124.000,00
2.
2698/18
916
PO1M/00021193/3
112.000,00
3.
2698/19
929
PO1M/00021193/3
113.000,00
4.
2698/20
822
PO1M/00021193/3
101.000,00
5.
2698/21
1355
PO1M/00021193/3
158.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  27 września 2010 r. nr PP.MB.73340-114/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową na każdej z działek.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr GG.00501.33.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w r

Zarządzenie Nr GG.00501.33.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej - Makuszyńskiego
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.33.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej- Makuszyńskiego
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
1794/10;1794/11;1743/3;1743/4
1068
PO1M/00021997/9
117.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN (działki o nr ewid. 1794/10;1743/3) w części pod tereny urządzeń transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE (działki o nr ewid. 1794/11;1743/4)
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr GG.00501.32.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w r

Zarządzenie Nr GG.00501.32.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.32.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 marca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
237/51
744
PO1M/00021193/3
85.000,00
2.
237/52
594
PO1M/00021193/3
72.000,00
3.
237/58
570
PO1M/00021193/3
74.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 września 2008r. nr PP.MB.73340-118/08 dla nieruchomości oznaczonych w wykazie nr 1 i 2 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 grudnia 2012r. nr PP.6730.224.2012.AK dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 3 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.31.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w

Zarządzenie Nr GG.00501.31.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 marca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.31.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 marca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
2767/4
3520
PO1M/00029407/3
205.000,00
2.
2767/5
3045
PO1M/00029407/3
180.000,00
3.
2767/6
3629
PO1M/00029407/3
176.000,00
4.
2767/7
2980
PO1M/00029407/3
175.000,00
5.
2767/8
5754
PO1M/00029407/3
220.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań-Wrocław, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXVI/491/06 z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz. 4482) ww. nieruchomości przeznaczone są w części pod teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej, w części pod parkingi z zielenią towarzyszącą oraz w części pod komunikację pieszo-jezdną - oznaczone na rysunku planu symbolami: P,Pu; Kp,ZPt oraz Kx,P,Pu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr SG.00501.30.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

ZARZĄDZENIE NR SG.00501.30.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu


Zarządzenie Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 00501.29.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015


Zarządzenie Nr BG 00501.28.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.28.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr BG.00501.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użyczania nieruchomości, obiektów budowlanych i urządzeń będących własnością Gminy Mosina

Zarządzenie Nr BG.00501.27.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad użyczania nieruchomości, obiektów budowlanych i urządzeń będących własnością Gminy Mosina.

Zarządzenie Nr GG.00501.26.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach

Zarządzenie Nr GG.00501.26.2015.PSBurmistrza Gminy Mosinaz dnia 20 lutego 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach w rejonie ulic Świerkowej i Dębowej.            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
                                                               
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.26.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2015r.

                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach w rejonie ulic Świerkowej i Dębowej.
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
235/96
660
PO1M/00031246/3
83 000
2.
235/98
499
PO1M/00031246/3
63 000
3.
235/99
503
PO1M/00031246/3
63 500
4.
235/101
575
PO1M/00031246/3
73 000
 
Dla przedmiotowych działek gruntu w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów i budynków opis użytków oznaczono jako „drogi - dr", jednakże zgodnie z uchwałą nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1483) ww. działki gruntu przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 8MN, 10MN, 13MN na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr BG.00501.25.2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska

ZARZĄDZENIE NR BG 00501.25.2015r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lutego 2015.

w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w MosinieZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.24.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.24.2015

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022

 

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Powołuję Komisję do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022

 

2.       W skład Komisji wchodzą:

1) Katarzyna Ochocka Kasprzyk – przewodniczący Komisji

2) Dominika Grząślewicz Gabler – członek Komisji

3) Krystyna Panek – członek Komisji

§ 2

 

 1. Z wykonanych czynności Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.
 2. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych sołectw, osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr OŚ.00501.23.2015 z dnia 16.II.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mosina, projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gmin

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.23.2015

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 lutego 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mosina, projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały NR XL VII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022.
 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat zapisów Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022.
 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym  mowa w § 3 ust. 2 posiadają ukończone 18 lat.

 

§ 2

 

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 24 lutego 2015 r. do 16 marca 2015 r. na terenie Gminy Mosina.
 2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie imiennego wyrażenia opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.
 3. Konsultacje polegać będą na:

a) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022 na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag;

b) wyłożenie projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022 w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 11 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.

 

§ 3

 

1.       Formularze zawierające opinie, propozycje i uwagi mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do dnia 16 marca  2015 r.

a) poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;

b) drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050  Mosina z dopiskiem: „Konsultacje Społeczne z mieszkańcami Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”.

2.       Wzór formularza stanowiący załącznik do Zarządzenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl. Dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach oraz u Przewodniczących Osiedli.

3.       Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 16 marca 2015 r. nie zostaną rozpatrzone.

4.       Złożone propozycje zmian do projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022, zostaną przedłożone Komisji, składającej się z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia.

5.       Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych sołectw, osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

                                                                                   §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Sołectw oraz Osiedli na terenie Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 


Zarządzenie Nr GG.00501.22.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.22.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lutego 2015r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej położonej na działce 2168 obr. Mosina tj. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2293/2 obr. Mosina, ark. mapy 41, o powierzchni 47m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00028043/6.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.21.2015.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.21.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lutego 2015r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina        (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.21.2015.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015r.

Zarządzenie nr BR.00501.20.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.20.2015.PDF

Zarządzenie nr BR.00501.19.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 "Nowe Krosno" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.19.2015.PDF

ZARZĄDZENIE NR GG. 00501.18.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 luty 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR GG. 00501.18.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 luty 2015 r.
 
Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw  kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1.      Pan Przemysław Mieloch - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2.      Pani Aleksandra Czuryło - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
3.      Pani Elżbieta Jędrzejczak - sekretarz Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
4.      Pani Agata Wencel - Socha - członek Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
5.      Pani Jolanta Szymczak - członek Komisji, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
6.      Pani Agnieszka Gorzyńska - członek Komisji, zastępca przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
7.      Pani Beata Nowak - członek Komisji, kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie
8.      Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno
9.      Pani Lidia Skupin- Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
§ 2.
 1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1)      opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2)       opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania się o zawarcie umowy najmu: lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3)      dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
 1. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3.
Traci moc  zarządzenie Nr GG 00501.627.2014.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
24 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIK do zarządzenia Nr GG/00151/18/2015/AW
Zarządzenie Nr OW.00501.17.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr OW.00501.17.2015.AW
  Burmistrza Gminy Mosina
      z dnia 4 lutego 2015 r.
   w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej jako ciała opiniodawczo-doradczego w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:
1)      Przewodniczący - pracownik referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie,
      2)  wiceprzewodniczący - pracownik referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie,
      3)  pięciu przedstawicieli szkół, wskazanych przez dyrektorów szkół Gminy Mosina,
      4)  przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
§ 3.Traci moc Zarządzenie Nr 297/12 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 października 2012 r.
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.16.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lutego 2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących wł

Zarządzenie Nr GG.00501.16.2015.PS  Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 02 lutego 2015r.  
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu     i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
1.      Piotr Sternal                - przewodniczący
2.      Marcin Buśka              - członek
3.      Aleksandra Czuryło    - członek
4.      Przemysław Mieloch   - członek  
5.      Rozalia Skrzypczak     - członek
6.      Michalina Szeliga        - członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.).
§ 3.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§5.
Traci moc zarządzenie nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2014r.

Zarządzenie Nr GG.00501.15.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 styczn

Zarządzenie Nr GG.00501.15.2015.PS  Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 28 stycznia 2015r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu     i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje: 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia w dniu 28 stycznia 2015r. ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyznaczam na dzień  28 stycznia 2015r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:
1.      Piotr Sternal - Przewodniczący
2.      Przemysław Mieloch - członek
3.      Rozalia Skrzypczak - członek"
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr GG.00501.14.2015.PS z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Sow

Zarządzenie Nr GG.00501.14.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Sowinieckiej i Gałczyńskiego
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.14.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21stycznia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Sowinieckiej i Gałczyńskiego
 
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2828/2
524
PO1M/00032087/7
127 500
 
Dla obszaru na, którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/386/10 z dnia 25.02.2010r. działka o nr ewid. 2828/2 obr. Mosina znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem „A2_M1".
 
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dwoma parterowymi, niepodpiwniczonymi pawilonami handlowymi wykonanymi w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim dachem. Wymienione nakłady zostały poczynione przez osobę trzecią. W wypadku gdy nieruchomość nabędzie osoba inna niż właściciel nakładów, właścicielowi temu zostanie wypłacony zwrot kosztów co ustalono w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gmina Mosina, a właścicielem nakładów.
Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna, kabel telekomunikacyjny oraz sieć kanalizacji sanitarnej, których gestorami odpowiednio są: Enea Operator Sp. z o.o., Orange Polska S.A. oraz Aquanet S.A. Na nieruchomości wbudowana jest rura kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm stanowiąca własność Gminy Mosina, wobec czego zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Mosina do wyżej opisanej magistrali w celu jej naprawy lub konserwacji w pasie o szerokości 3,5 metra od osi rury od strony północnej, tj. po stronie granicy z dz. 2828/1 obr. Mosina oraz 1,5 metra od osi rury po stronie przeciwnej. Ustanowienie ww. służebności nastąpi w dniu podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomościna nabywcę wyłonionego w trybie przetargu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr GG.00501.13.2015.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.13.2015.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina        (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Załącznik nr do zarządzenia Nr GG.00501.13.2015.RS

Zarządzenie nr FB.00501.12.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z za

Zarządzenie nr FB.00501.12.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2011r., Nr 25, poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015 r.:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota dotacji- wnioskowana
1.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
Sekcja piłki siatkowej
24 000,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
Sekcja tańca i aerobiku
7 000,00
3.
TIGER TEAM
Szkolenie dzieci i młodzieży z Teakwondo Olimpijskiego
 
4 000,00
 
4.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
4 000,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- rzut oszczepem
2 000,00
6.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Organizacja zajęć z piłki ręcznej chłopców
2 000,00
7.
Klub Sportowy 1920 Mosina
 
Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej
100 000,00
8.
Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek
Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej
5 000,00
9.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN
22 000,00
10.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
 
Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej
15 000,00
11.
Mosiński Klub Żeglarski
 
Edukacja żeglarska i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina
5 000,00
 
RAZEM
190 000,00
 
2.Środki finansowe w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2015.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr FB.00501.11.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszon

Zarządzenie  nr FB.00501.11.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
4. upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6. edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,
7. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży.
2) Środki finansowe w wysokości 114 000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2015 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.11.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Pomoc żywnościowa, prowadzenie magazynu
9 000,00
2.
Gminne Centrum pomocy Rodzinie w Mosinie
Pomoc żywnościowa
9 700,00
3.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Wieczerza Wigilijna
6 300,00
RAZEM
25 000,00
 
§ 2.
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka
Organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych (...)
12 000,00
2.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Święta jak u Babci
500,00
3.
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
 
Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą
8 600,00
4.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Kulturalni
1 600,00
5.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
Kurs komputerowy
622,00
6.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
Poznawanie kultury i tradycji narodowej poprzez zwiedzanie
1 000,00
7.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
Święto Pyry
850,00
8.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
Kultura integruje
4 000,00
9.
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
Akademia Seniora
8 400,00
10.
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii
Warsztaty śpiewacze, koncertu chóru na wybrzeży
2 000,00
11.
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii
Przygotowanie muzyki i śpiewu chóralnego, edukacja muzyczna młodzieży
6 600,00
12.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Piknik integracyjny
1 500,00
13.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Opera- teatr muzyczny- kino
1 000,00
14.
Stowarzyszenie AMBITIO
Nieznana Gmina, Wielkopolska, Polska- projekt cyklu wycieczek edukacyjnych i spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży
1 328,00
RAZEM
50 000,00
 
 
§ 3.
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Warsztaty zimowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
1 500,00
2.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Zajęcia zimowe
1 000,00
3.
Stowarzyszenie AMBITIO
Wokół Sztuki i teatru zimowisko artystyczno- kulturalne w 2015 w Daszewicach
3 000,00
4.
Klub Sportowy 1920 Mosina
Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
1 500,00
RAZEM
7 000,00
 
§ 4.
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Fundacja PBG BASCET JUNIOR
 
Całoroczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki
2 000,00
2.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Gminy w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2015
3 905,00
3.
Polski Związek Wędkarski (Mosina Hobby)
Konkursy sportowo- wędkarskie dla dzieci i młodzieży oraz emerytów
i rencistów
 
2 000,00
4.
Stowarzyszenie Mundi
 
Bieg Długodystansowy w Wielkopolskim Parku Narodowym
1 600,00
5.
Akademia Judo 
 
VI Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny
3 000,00
6.
Caritas Poznańska
 
Aktywność ruchowa najmłodszych
2 000,00
7.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
VII Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina
1 375,00
8.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
XVI edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej"
2 080,00
9.
Stowarzyszenie AMBITIO
 
Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach
1 500,00
10.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
XII Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów
5 700,00
11.
Automobilklub Wielkopolski
 
Rajd samochodowy
2 000,00
12.
Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto
Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych
1 650,00
13.
Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto
Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2015
1 190,00
RAZEM
30 000,00
 
 
§ 5.
Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach
Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Mosina
2 000,00
RAZEM
2 000,00
 
§ 6.
W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Zarządzenie nr FB.00501.10.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Zarządzenie nr FB.00501.10.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2015 r.
 
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015 r., w składzie:
1) przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:
 a) Przemysław Mieloch,                                                                            
 b) Ewelina Waligórska,
 c) Waldemar Demuth;
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 27 Mosina Miasto.
 
§2.
 
Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
 
§3.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie nr FB.00501.9.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.9.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r., zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,         
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej
w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                              
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
3) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
 -Przemysław Mieloch,                                                                               
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth;
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
4) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                             
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
  - Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  - Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
5) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                             
  - Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
   - Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
   - Waldemar Demuth,
     d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
6) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                             
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 27 Mosina Miasto,
7) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                                
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.
 
§2.
 
1. Komisja konkursowa wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.
 
2. Komisja konkursowa opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 
§3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących włas

Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu     i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
1.      Przemysław Mieloch - Przewodniczący
2.      Piotr Sternal               - członek
3.      Aleksandra Czuryło   - członek
4.      Rozalia Skrzypczak   - członek  
5.      Michalina Szeliga      - członek
6.      Marcin Buśka            - członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.).
§ 3.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§5.
Tracą moc zarządzenie nr GG.00501.540.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lutego 2014r. oraz zarządzenie nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r.