Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr BG.00501.51.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.00501.51.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2015 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie  Nr SG.0151/587/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.
 
§ 3. Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: