Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 161/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 161/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 i 1378) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.1990),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz .pdf
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027

ZARZĄDZENIE NR 160/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 grudnia 2020 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina

na lata 2020-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  

W Uchwale Nr XXI/151/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.  

Zarządzenie nr 159/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 r.

Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570), zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., z zakresu:

1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6. bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.  

§ 2. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, która zawarta będzie w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Środki na realizację zadań w ramach  otwartych konkursów ofert są zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2021 r.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załączniki:


Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 30 i 31 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2020
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 grudnia 2020 r.  
w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 30 i 31 grudnia 2020 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz  art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.  713, 1378) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3941),
zarządzam, co następuje:  
§ 1.
Określam, iż Targowisko Miejskie w Mosinie będzie czynne:
1)      w dniu 30 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 14.00,
2)      w dniu 31 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 12.00.  
§ 2.
W mocy pozostają zasady korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie wynikające  z Zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  
§ 3.
Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, jako administratorowi Targowiska Miejskiego w Mosinie,  powierzam realizację niniejszego Zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst 

Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 158/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2020              


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu - zgodnie z zapisami załączników nr 2, nr 4 i nr 5.    

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U z a s a d n i e n i e
 
W związku z dokonaną analizą planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem planowanych wydatków budżetu do końca 2020 roku, zachodzi konieczność dokonania zmian planu wydatków zapisanych w załączniku nr 2 oraz załącznikach nr 4 i nr 5.


Zarządzenie Nr 156/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 156/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Zespół konsultacyjny do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok, w składzie:
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:
1) Adam Ejchorst - zastępca Burmistrza,
2) Jakub Modrzyński- inspektor ds. promocji i kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) Waldemar Demuth - pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. przedstawiciel organizacji pozarządowych:
1) Dorota Lisiak- Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko    
§ 2.
1. Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina. 2. W związku z obowiązującymi obostrzeniami  związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Zespołu konsultacyjnego w formie zdalnej.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE NR 155/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Adam Ejchorst

ZARZĄDZENIE NR 154/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 23 i 24 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 154/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 23 i 24 grudnia 2020 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz  art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.  713, 1378) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3941), zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Określam, iż Targowisko Miejskie w Mosinie będzie czynne:
1)      w dniu 23 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 14.00,
2)      w dniu 24 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 12.00.  

§ 2.
W mocy pozostają zasady korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie wynikające z Zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

§ 3.
Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, jako administratorowi Targowiska Miejskiego w Mosinie,  powierzam realizację niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 153/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 1 Uchwały Nr XXXV/282/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 8484) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabywa się prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1966/18 obr. Mosina o powierzchni 331 m² zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00036545/4 jako współwłasność właścicieli 48 wyodrębnionych lokali mieszkalnych, która zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 października 2008 r. nr PP.MB.73341-28/08 ustalającej inwestycję celu publicznego polegającą na przebudowie ulicy Dworcowej została przeznaczona na przebudowę ul. Dworcowej oraz na budowę parkingu.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.109.2017.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2017 r.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Adam Ejchorst
Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwarty

Zarządzenie Nr 152/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  11  grudnia 2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok   

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok.   2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Zespołu konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                  


 

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz § 8 ust.2 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok.
§ 2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
§ 3. Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu  stanowiącym Załącznik  nr 1 do Zarządzenia.
§ 4. Projekty należy składać na formularzu zgodnym z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
Do Projektu należy załączyć wypełniony formularz „Informacja dodatkowa", stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.   § 5. Złożone projekty podlegają ocenie, która zawarta będzie w Karcie oceny formalnej projektu i Karcie oceny merytorycznej projektu, stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                                                  


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2020r. ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok  

Na podstawie § 8 ust.2 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, ogłaszam otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok, zwany dalej „konkursem projektów".  
1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 8 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.  
2. Planowana kwota przeznaczona na dotację w ramach konkursu projektów jest zawarta w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2021 r. i wynosi łącznie 328.000,00 zł.  
3. Podmiot składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym nie niższym niż 20 % dotacji, o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający projekt, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtować się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego - wkładu niefinansowego,  jedna godzina pracy wolontariusza lub członka organizacji wynosi 30,00 zł.  
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu. Dotacja przyznana podmiotowi może być niższa  od wnioskowanej.    
5. Projekty do konkursu mogą składać podmioty, które:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
2) wykonują zadania samodzielnie,
3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.  
6. Projekt biorący udział w konkursie musi być sporządzony na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  
7. W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 20 %  wszystkich uczestników.  
8. W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób.   9. Do projektu należy dołączyć obowiązkowo :
1) wydruk komputerowy aktualnej  informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę,
2) Informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
3) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut), potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisany przez  osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,
4) w przypadku podmiotów działających przez pełnomocnika wymagane jest złożenie w oryginale pełnomocnictwa  wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez podmiot więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.  
10. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 700,00 zł,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się możliwość zakupu przedmiotów i urządzeń biurowych niezbędnych przy realizacji zadania, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  
11. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.  
12. Projekty muszą być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wpisami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze.  
13. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji- pozostają bez rozpatrzenia.  
14. Podmiot realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. Zobowiązany jest także do przekazania informacji odbiorcom zadania publicznego.  
15. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu" w terminie od  8 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 roku  w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia projektu decyduje data jego faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie.   16. Złożony projekt stanowi dokumentację Urzędu Miejskiego w Mosinie i nie podlega zwrotowi.  
17. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Konsultacyjny  zgodnie z zapisami § 10 i § 11 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, według następujących kryteriów :
1) kryteria formalne:
a) czy projekt został złożony w terminie?
b) czy projekt został złożony na właściwym formularzu i z wymaganymi załącznikami?
c)  czy projekt został podpisany przez osoby upoważnione?
2) kryteria merytoryczne: a) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
b) merytoryczne przygotowanie oferty,
c) spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu,
d) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.  
Spełnienie kryteriów i przyznane oceny, będą wpisywane do Karty oceny formalnej projektu  i Karty oceny merytorycznej projektu.   18. Projekt, który nie spełnia kryteriów formalnych, nie jest dalej rozpatrywany.  
19. Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas oceny merytorycznej projektu, zgodnie z  Kartą oceny merytorycznej projektu wynosi  60 punktów.  
20. Propozycję uzyskania dotacji otrzymają podmioty,  których projekty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów, z tym zastrzeżeniem,  że przyznanie co najmniej 50% punktów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  
21. Zespół Konsultacyjny  przedkłada Burmistrzowi Gminy Mosina projekty  wraz z Kartą oceny formalnej  projektu i Kartą oceny merytorycznej projektu, na które proponuje udzielenie dotacji.  
22. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszego projektu dokonuje Burmistrz Gminy Mosina.  
23. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez podmioty biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  
24. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,  podmiot jest zobowiązany w terminie najpóźniej do dnia podpisania umowy, złożyć do Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 października 1, 62-050 Mosina zaktualizowany stosownie do przyznanego wsparcia kosztorys, który będzie stanowił załącznik do umowy o realizację zadania publicznego.
25. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w punkcie 24, jest jednoznaczne z rezygnacją przez podmiot z otrzymania dotacji.
26. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które podmiot  poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 13 ust 1 Uchwały  nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
27. Rozstrzygnięcie konkursu Burmistrz Gminy Mosina poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.  
28. Wyniki konkursu nie podlegają trybowi odwoławczemu.          


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8  grudnia 2020 r. Informacja dodatkowa do ogłoszenia o otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok   INFORMACJA DODATKOWA DO OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA NA 2021 ROK

/proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania/
1.Czy w 2020 r. realizowane były zajęcia sportowe,  o których wsparcie ubiega się podmiot
w 2021 roku?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, proszę wymienić najważniejsze osiągnięcia sportowe 2020 roku, np. wyniki sportowe zawodników/drużyn uzyskane w drodze  rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych, awanse itp. 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Jeśli TAK, to czy zajęcia obejmowały dyscyplinę sportową zaliczaną do dyscyplin olimpijskich?
..........................................................................................................................
2.Czy podmiot prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego (czy taki wpis znajduje się
w statucie)?
□ TAK
□ NIE
3.Czy od uczestników bezpośrednich pobiera się stałe opłaty za udział w zajęciach (składka członkowska, opłata za udział w zajęciach itp.) i jaka była wysokość miesięcznej opłaty w 2020 r.? Proszę podać podstawę prawną jej pobierania (wskazanie odpowiedniego zapisu w statucie).
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie prawnej?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4.Czy za wyjątkiem opłat stałych, podmiot pobiera dodatkowe opłaty (np. za zakup strojów, transport, zdjęcia)?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK ,to jakie?
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
5.Czy wysokość otrzymanej dotacji będzie miała wpływ na wysokość opłaty od uczestnika w 2021 roku?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, to jak wpłynie na wysokość opłaty?
.......................................................................................................................... .
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.Jaka będzie wysokość opłaty pobieranej od uczestnika w 2021 r. w przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, a jaka w przypadku odrzucenia projektu i braku finansowego wsparcia ze strony Gminy Mosina.
Proszę odpowiedzieć:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. Czy podmiot stara się o dofinansowanie tego zadania z innych źródeł, np.  Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu itp.?
□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK, proszę wymienić jakie to źródła.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

.......................................................................................................
Podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotuZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2020 r. Karta oceny formalnej projektu i Karta oceny merytorycznej projektu w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok  

KARTA OCENY FORMALNEJ PROJEKTU
  Numer projektu:    
  Data złożenia projektu:    
 
I.                    Informacje podstawowe
1.1 Nazwa podmiotu:  
1.2 Nazwa zadania / ogłoszonego konkursu:  
1.3 Tytuł:  
1.4 Wnioskowana kwota dotacji:  
II.                  Kryteria oceny formalnej
  PROJEKT SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE JEŻELI:   UWAGI
2.1 został złożony w terminie □ TAK  □ NIE  
2.2 został złożony na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru i z wymaganymi załącznikami □ TAK  □ NIE  
2.3 został podpisany przez osoby upoważnione □ TAK  □ NIE  
Podsumowanie - projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i jest dopuszczony do oceny merytorycznej □ TAK  □ NIE  
         
Uwaga! Złożony projekt stanowi dokumentację Urzędu Miejskiego w Mosinie i nie podlega zwrotowi.
Projekt, który nie spełnia kryteriów formalnych, nie jest dalej rozpatrywany.  
................................................................................................                  
(podpis przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego)      

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU
III. Kryteria oceny merytorycznej Maksymalna liczba punktów do przyznania Liczba przyznanych punktów
 (dot. III)
UWAGI
3.1. Znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina 12    
3.1.1 poprawa kultury fizycznej
i psychicznej zawodników, rozwój stosunków społecznych

0 pkt - niska ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla poprawy kultury fizycznej i psychicznej zawodników, rozwoju stosunków społecznych (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
4 pkt - wysoka ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla poprawy kultury fizycznej i psychicznej zawodników, rozwoju stosunków społecznych (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
0- 4      
3.1.2 zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez podmiot
0 pkt - niska ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub  (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
4 pkt - wysoka ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla
zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, adekwatność zaplanowanego zadania do potrzeb społeczności lokalnej, komplementarność),
0 - 4    
3.1.3. promocja gminy poprzez sport
0 pkt - niska ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla promocji gminy poprzez sport (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, sukcesy)

4 pkt - wysoka ocena znaczenia zgłoszonego projektu dla promocji gminy poprzez sport (atrakcyjność pomysłu, innowacyjność, sukcesy)
0-4    
3.2. Merytoryczne przygotowanie oferty 22    
3.2.1 Szczegółowy opis zadania
0 pkt - niska ocena możliwości realizacji zadania (realność pomysłu, rezultatów, działań, harmonogramu, spójności z kosztorysem)
4 pkt - wysoka ocena możliwości realizacji zadania (realność pomysłu, rezultatów, działań, harmonogramu, spójności z kosztorysem)
0-4    
3.2.2 Harmonogram planowanych działań 0 pkt - harmonogram planowanych działań niespójny, niezgodny z kosztorysem, nierealny do wykonania
4 pkt - harmonogram planowanych działań spójny, zgodny z kosztorysem, realny do wykonania
0-4    
3.2.3 Określenie grupy docelowej, w tym liczba osób objętych wsparciem:
a) powyżej 100- 10 pkt
b) 71-100 - 8 pkt
c) 51-70 - 6 pkt
d) 21-50 - 4 pkt
e) do 20 - 2 pkt
10    
3.2.4 Atrakcyjność, różnorodność planowanych działań
w ramach realizacji zadania

0 pkt - niska ocena atrakcyjności i  różnorodności planowanych działań w ramach realizacji zadania
4 pkt - wysoka ocena atrakcyjności i  różnorodności planowanych działań w ramach realizacji zadania
0-4    
3.3. Spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu 15    
3.3.1 Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań.
0 pkt - koszty niezgodne z zakresem założonych działań, nierealistyczne, przeszacowane

4 pkt -  koszty adekwatne do założonych działań, realistyczne, doszacowane
      0-4    
3.3.2 Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów.
0 pkt - koszty zakwalifikowane nieprawidłowo do poszczególnych kategorii kosztów
4 pkt - koszty zakwalifikowane prawidłowo do poszczególnych kategorii kosztów
      0-4    
3.3.3. Udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego :
a) wkład własny finansowy:

10 % - 1 pkt , 10,1% - 20 % - 3 pkt, 20,1%-35% - 4 pkt,  
powyżej 35 %- 5 pkt

b) zasoby osobowe, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
- 2 pkt
      7    
3.4 Możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany
 (w tym zaplecze kadrowe)
6    
3.4.1 Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.
0 pkt - wskazane nieadekwatne do zadania kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania
4 pkt - wskazane adekwatne do zadania kwalifikacje , kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania
        0-4    
3.4.2 Doświadczenie oferenta związane z realizacją zadań o podobnym charakterze.
0 pkt -  brak wcześniejszej działalności / doświadczenia przy realizacji zadań publicznych
2 pkt - oferent opisał podobną działalność przy realizacji zadań publicznych
    0-2    
3.5. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina     -5 lub 5    
3.5.1 Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań
-5 pkt -  nieterminowość rozliczania dotacji i składania sprawozdań

5 pkt - terminowe rozliczanie dotacji  i składanie sprawozdań
-5 lub 5    
Suma punktów 60    
Podsumowanie:  
Suma przyznanych punktów
( dot. pkt III )
 
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania □ TAK  □ NIE
Proponowana kwota dotacji: ................... zł  

Dodatkowe uwagi i  rekomendacje  Zespołu Konsultacyjnego : ............................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................
Data                                                                                             

Podpisy członków Zespołu Konsultacyjnego:
Przewodniczący - ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................


Załączniki:

Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 149/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam następujące zasady przeprowadzenia inwentaryzacji za rok kalendarzowy 2020 r.:

  § 1 

Terminy i sposoby przeprowadzenia inwentaryzacji określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 

1. Powołuję do komisji inwentaryzacyjnej osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję do zespołów spisowych osoby wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnika Gminy Mosina do przeprowadzenia szkolenia członków Komisji i Zespołów Spisowych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.
4. Zobowiązuję Referat Organizacyjny do porównania stanu faktycznego wyposażenia ze stanem ewidencyjnym i Referat Księgowości do wyceny majątku trwałego na podstawie dokumentów finansowo - księgowych i rozliczenia inwentaryzacji w księgach rachunkowych dotyczących 2020 roku.
5. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Burmistrza Gminy Mosina) winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego 

§ 3 

Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury środków trwałych i wyposażenia (z wyłączeniem gruntów i środków trwałych trudnodostępnych) znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 31 grudnia 2020 r., oraz oznakowania środków trwałych i wyposażenia przy użyciu oprogramowania Progman Majątek Web. Termin zakończenia spisu z natury określa się na dzień 15 stycznia 2021 r.

  § 4

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald na dzień:
a) należności (według stanu na dzień 30.11.2020 r.),
b) środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych (na dzień 31.12.2020 r.),
 
§ 5

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji należy udokumentować odpowiednimi protokołami.
2. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
3. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

U z a s a d n i e n i e

Z art. 26 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. §26  „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za  powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie" stanowiącej załącznik nr 5 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Budżetu Gminy Mosina i Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 00501.173.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 grudnia 2017 roku, nakłada na  Burmistrza obowiązek zarządzenia inwentaryzacji. Ponadto w związku z zakupem oprogramowania „Progman Majątek Web" do oznakowania środków trwałych oraz wyposażenia za pomocą samoprzylepnych etykiet z kodami kreskowymi przeprowadzenie spisu z natury jest zasadne.             ZARZĄDZENIE NR 148/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwetaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 148/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwetaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie   

Na podstawie art. 10, art. 26 i art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Wprowadza się Instrukcję Inwentaryzacyjną w Urzędzie Miejskim w Mosinie, dotyczącą zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 
§2. Tracą moc przepisy Części III Instrukcji w sprawie Gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w  Mosinie zawarte w Zarządzeniu nr 00501.173.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

ZARZĄDZENIE NR 147/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 147/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  
§ 1.   Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  
§ 2.   Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

U z a s a d n i e n i e  
Wydatki:  
1.      Dział 020 Leśnictwo - dokonuje się przeniesień między paragrafami zabezpieczając środki na opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.
2.      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących, zapewniając środki na prawidłową realizację wydatków budżetowych.
3.      Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień  w planie wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 celem zabezpieczenia planu wydatków bieżących w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej.
4.      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75416 pomiędzy paragrafami 4210 i 4700 zabezpieczając środki na szkolenia pracowników.
5.      Dział 757 Obsługa długu publicznego - dokonuje się przeniesień w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na koszty Obsługi emisji obligacji i opłat na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
6.      Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień w ramach działu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
7.      Dział 851 Ochrona zdrowia - w rozdziale 85154 zmienia się plan między paragrafami 4300 i 4210 na wniosek OPS.
8.      Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OPS w Mosinie.
9.      Dział 855 Rodzina - na wniosek OPS dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
10.  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmienia się plan finansowy w ramach działu celem dostosowania do zapotrzebowania na planowane wydatki bieżące do końca roku budżetowego.

ZARZĄDZENIE NR 146/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 4, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) oraz uchwały Nr XLVI/520/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr PP.0050.89.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018–2023, wprowadza się następujące zmiany”
§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Pan Ireneusz Łodyga, jako przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Tomasz Łukowiak

Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nabycia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu)

ZARZĄDZENIE NR 145/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie nabycia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 § 1 i art. 3051 - 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nabywa się nieodpłatnie ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu dla rurociągu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej ø 500 mm o długości 125,60 m wraz ze studniami, które stanowić będą własność Gminy Mosina wybudowaną na działce o nr ewid. 31/2 obr. Sowiniec wchodzącą w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Inwestycja realizowana jest zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego nr 4403/17 o pozwoleniu na budowę z dnia 11 sierpnia 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminny Mosina, obejmującego budowę szczelnego zbiornika retencyjnego na ścieki deszczowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. z rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji deszczowej PCV - U śr. 500 mm ze studniami przebiegającym częściowo na działce o nr ewid. 31/2 obr. Sowiniec.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 144/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 listopada 2020r.
w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej prace dyplomowe złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina, postanowiono przyznać:
1) Nagrodę główną w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) dla Pana Mateusza Fabisiaka za pracę pt. „Projekt trójkondygnacyjnego parkingu podziemnego w Mosinie".
 
2) Wyróżnienie :
 1. w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) dla Pana Artura Jasiczaka za pracę pt. „Analiza statyczna istniejącej więźby dachowej z wariantową rewitalizacją",
 2. w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) dla Pana Stanisława Chrusta za pracę pt. „Strategia rozwoju i odnowy obszarów wiejskich Gminy Mosina".
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina


Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

ZARZĄDZENIE NR 143/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Urzędzie Miejskim w Mosinie

 

              Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378),  § 76 ust. 1 pkt 1)  Zarządzenia nr 223/2019  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, oraz Zarządzenia 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Mosinie
w następującym składzie:

1)       Magdalena Paluch - przewodniczący komisji,

2)       Bartosz Dmochowski - zastępca przewodniczącego komisji,

3)       Bartosz Twers - członek komisji,

4)       Magdalena Batura - członek komisji,

5)       Iwona Dubert - członek komisji.

§ 2. 1. Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w pracach komisji każdorazowo uczestniczy jej przewodniczący lub zastępca.

2. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Referat Organizacyjny.

§ 3.1. Zgłoszenie braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) następuje poprzez pisemne złożenie wniosku do Sekretarza Gminy przez Kierownika Referatu Organizacyjnego lub Kierownika Zespołu Informatyków. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Przewodniczący komisji po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz z niezbędną dokumentacją ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji.

§ 4. Do zakresu zadań Komisji należy:

1)       analiza dostarczonej dokumentacji w celu oceny przydatności składnika do dalszego użytkowania,
a w razie konieczności oględziny proponowanego do likwidacji składnika majątkowego, zużytego lub zbędnego,

2)       zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwie konserwowane, zabezpieczone przed zniszczeniem, zepsuciem itp.,

3)       ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania rzeczowych składników poprzez: zgniecenie, spalenie, złomowanie, sprzedanie,

4)       dokonanie fizycznej likwidacji zużytych składników majątkowych, stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Mosinie,

5)       sporządzenie protokołu likwidacyjnego z przeprowadzonej likwidacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia,

6)       wypełnienie w systemie informatycznym druku „Likwidacja środka trwałego" LT lub druku „Likwidacja wyposażenia" LT - służy do udokumentowania likwidacji składników majątkowych.

§ 5. 1. Na podstawie oględzin i dokumentów Komisja sporządza protokół likwidacyjny, o którym mowa
w § 4 pkt 5). Do protokołu dołącza się wszystkie niezbędne dokumenty, które stanowiły podstawę do likwidacji składników majątku. Protokół likwidacyjny podpisują członkowie Komisji.

2. Dowód „LT" oraz protokół likwidacyjny sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla Referatu Księgowości, drugi dla Referatu Organizacyjnego.

3. Protokół wraz z dowodem „LT" przekazywany jest Burmistrzowi, w celu akceptacji likwidacji rzeczowego składnika majątkowego.

4. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza, protokół likwidacyjny wraz z dołączonym dowodem „LT" jest przekazywany do Referatu Księgowości, w celu wyksięgowania danego składnika majątku z ewidencji księgowej i wycofania z użytkowania przez Referat Organizacyjny.

§ 6. 1. Fizycznej likwidacji zużytych składników majątku, dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne lub poprzez zniszczenie. Likwidacji składników majątku dokonuje komisja w obecności pracownika Referatu Organizacyjnego.

2. Pracownik Referatu Organizacyjnego pozbawia sprzęt numerów inwentarzowych.

3. W przypadku gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory, które podlegają utylizacji zgodnie z odrębnymi przepisami komisja udziela zlecenia specjalistycznemu podmiotowi, celem dokonania utylizacji. Dokumentacja dotycząca przyjęcia do utylizacji stanowi załącznik do protokołu likwidacyjnego.

4. Dowodem utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego może być również zaświadczenie wystawione   przez sklep, któremu zużyty sprzęt przekazano przy zakupie nowego sprzętu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020 r.

 

załącznik nr 1 - Wniosek o likwidację rzeczowych składników majątkowych, użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.docx

załącznik nr 2 - Protokół likwidacji.docx

U z a s a d n i e n i e

Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23  listopada 2020 r., w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina  w § 33 określa powołanie komisji likwidacyjnej w składzie pięcioosobowym oraz zgodnie z § 3 wprowadza obowiązek ustalenia wartości poszczególnych składników i praw według ich wartości rynkowej.

W związku z powyższym konieczne jest przed podjęciem działań dotyczących likwidacji składników majątku, dostosowanie obowiązujących przepisów wewnętrznych do zasad wynikających z przywołanego Zarządzenia.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, stano

ZARZĄDZENIE NR 142/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina  do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, stanowiącymi własność Gminy Mosina

 

                  Na podstawie art. 46 ust. 1, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) Burmistrz Gminy Mosina zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,

Szkoła Podstawowa w Pecnej,

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,

Zespół Szkół w Krośnie,

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku,

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie,

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie,

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie,

Przedszkole w Wiórku,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

do gospodarowania prawami na dobrach niematerialnych oraz składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, będącymi własnością Gminy Mosina, a użytkowanymi przez podległe jednostki organizacyjne gminy do sprzedaży tych składników, oddawania w najem i likwidacji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


U z a s a d n i e n i e

W związku z ustanowieniem przez Burmistrza Gminy Mosina, zasad szczegółowo regulujących  proces gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, konieczne jest upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, do jednoosobowego podejmowania decyzji, dotyczących  przeznaczenia poszczególnych składników majątku, stanowiących własność Gminy Mosina, a użytkowanych przez jej jednostki organizacyjne.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

 


Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina.

 

ZARZĄDZENIE NR 141/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina

 

                  Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) Burmistrz Gminy Mosina zarządza co następuje.

§ 1. Wprowadza się zasady określające szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia, przekazania, darowizny i także likwidacji.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)       zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)       nie są i nie będą mogły być wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)       nie są kompatybilne ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

c)       nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub dostosowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione;

2)       zbędnych prawach na dobrach niematerialnych – należy przez to rozumieć składniki majątku, które:

a)       nie są i nie będą mogły być wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)       nie nadają się do wykorzystania na sprzęcie używanym w jednostce, a ich dostosowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione;

3)       zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

a)       posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

b)       zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)       które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)       które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony;

4)       znacznej wartości – należy przez to rozumieć wartość przekraczającą 20.000 zł.

5)       jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mosinie oraz jednostki organizacyjne Gminy Mosina;

6)       kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina oraz kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Mosina.

 

Rozdział 2

Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych

§ 3. Jednostka przy zagospodarowaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych ustala wartość poszczególnych składników i praw według ich wartości rynkowej, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie chyba, że z przepisów szczególnych wynika inaczej.  

§ 4.1. Jednostka wykorzystuje składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych do realizacji swoich zadań oraz gospodaruje tymi składnikami i prawami w sposób oszczędny i racjonalny.

       2. Jednostka utrzymuje składniki rzeczowe majątku ruchomego w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania rzeczy.

       3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych jednostki mogą być wykorzystywane do jednoczesnej realizacji zadań innych jednostek, jeżeli nie ogranicza to wykonywania własnych zadań jednostki i nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po jej stronie.

§ 5.1. Jednostka analizuje na bieżąco stan majątku ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.

§ 6. Przed wyborem sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych jednostka ustala wartość poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wartość praw na dobrach niematerialnych.

§ 7.1. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje jednostka.

       2. Ocena przydatności rzeczowych składników majątku do ewentualnego dalszego użytkowania sporządzana jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie. W przypadku, gdy rzeczowy składnik majątku wymaga naprawy albo modernizacji/rozbudowy, a wartość rynkowa sprawnego składnika majątku lub składnika majątku przed modernizacją/rozbudową przekracza wartość rynkową 3.500zł, dodatkowo do oceny dołącza się opinię lub ekspertyzę.

       3. Jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, których wartość przekracza 3.500 zł.

§ 8.1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie, a także nieodpłatnego przekazania oraz darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.

      2. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych o znacznej wartości mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

      3. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

      4. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, mogą być zlikwidowane.

Rozdział 3

Sprzedaż, dzierżawa oraz najem zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych

§ 9.1. Jednostka sprzedaje składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych o wartości powyżej 3.500 zł w trybie przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem”.

§ 10.1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza jednostka.

        2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez Kierownika jednostki spośród pracowników jednostki.

§ 11.1. Cenę wywoławczą w przetargu ustala się w wysokości odpowiadającej wartości, o której mowa w § 6.

        2. Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.

§ 12. Przedmiotem przetargu może być jeden lub więcej składników rzeczowych majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych.

§ 13.1. Jednostka upublicznia ogłoszenie o przetargu, w sposób wskazany w § 15, podając jednocześnie termin przeprowadzenia przetargu.

         2. Między datą ogłoszenia o przetargu a terminem składania ofert powinno upłynąć co najmniej 14 dni.

         3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informację o więcej niż jednym przetargu.

§ 14. Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności:

1)       nazwę i siedzibę jednostki;

2)       miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;

3)       miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego, lub miejsce i termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem praw na dobrach niematerialnych oraz z dokumentami potwierdzającymi te prawa;

4)       rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych;

5)       wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia;

6)       cenę wywoławczą;

7)       wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

8)       termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

9)       zastrzeżenia, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

10)    informację o treści przepisów § 16, § 17, § 19;

11)    termin zawarcia umowy sprzedaży.

§ 15.1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.

        2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się także w siedzibie jednostki na tablicy ogłoszeń w miejscu zwyczajowo przyjętym.

§ 16.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

        2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane  lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

        3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

        4. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 17.1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2)       oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4)       inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

   2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 18. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:

1)       stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2)       ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;

3)       otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 19.1. Oferta zostaje odrzucona, jeżeli:

1)       została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2)       nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust.1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  2. O odrzuceniu oferty oferent zostaje zawiadomiony pisemnie.

§ 20. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

§ 21.1. Komisja przetargowa rekomenduje wybór oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

  2. Zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej podległej temu samemu organowi lub przez niego nadzorowanej nie mogą nabywać w drodze przetargu:

1)  kierownik jednostki;

2)  główny księgowy jednostki organizacyjnej;

3)  osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej;

4) osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;  

5)  osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1-4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt. 1-4.

3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie złożenia przez oferentów nowej oferty.

§ 22.1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

        2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

§ 23.1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka ogłasza drugi przetarg.

        2. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie do 3 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

§ 24.1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w szczególności:

1)       określenie miejsca i czasu przetargu;

2)       imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;

3)       wysokość ceny wywoławczej;

4)       zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie;

5)       najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;

6)       imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

7)       cenę nabycia;

8)       wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.

  2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Kierownik jednostki.

§ 25.1. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych o wartości niższej niż kwota, o której mowa w § 7 ust. 2, posiadające ustaloną cenę, mogą być sprzedawane bez stosowania trybu określonego w § 9.

         2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych o łącznej wartości do 4.000 zł, oddane pracownikowi jednostki pozostającemu w stosunku pracy do użytku służbowego i użytkowane przez tego pracownika przez okres powyżej pięciu lat, mogą zostać sprzedane temu pracownikowi z pominięciem trybu określonego w § 9.

§ 26. Do oddania w najem lub dzierżawę składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych przepisy o sprzedaży tego składnika lub prawa stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 4

Użyczenie, przekazywanie i darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych

§ 27.1. Kierownik jednostki może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych innej jednostce, jednostce sektora finansów publicznych lub jednostce samorządu terytorialnego, a także samorządowej osobie prawnej, na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, w pierwszej kolejności uwzględniając jednostki organizacyjne Gminy Mosina.

       2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu lub organu, o którym mowa w ust. 1.

       3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

        4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 jest rozpatrywany w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

        5. Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:

1)  oznaczenia stron;

2)  nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego oraz prawo na dobrach niematerialnych;

3)  wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wskazanie praw na dobrach niematerialnych, a także wartości tych składników i praw;

4)  niezbędne informacje o składniku rzeczowym majątku ruchomego oraz prawie na dobrach niematerialnych;

5)  okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego oraz prawo na dobrach niematerialnych będą używane przez jednostkę korzystającą;

6)  miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych;

7)  podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

§ 28.1. Kierownik jednostki może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych w szczególności na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

       2. Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

      3. Informacje o darowiznach, o których mowa w ust. 1, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 29.1. Kierownik jednostki może oddać w użyczenie składnik rzeczowy majątku ruchomego oraz prawo na dobrach niematerialnych innej jednostce sektora finansów publicznych na złożony przez nią wniosek.

        2. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1 § 28 ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 30. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, przekazywanego w trybie § 27 i 28 określa się według aktualnej wartości księgowej.

Rozdział 5

Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

 § 31. Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna, zgodnie z zapisem w protokole likwidacyjnym.

§ 32. Czynności likwidacyjnych dokonuje komisja likwidacyjna, zwana dalej „komisją”, powołana przez kierownika jednostki.

§ 33. Komisja powoływana jest w składzie pięcioosobowym, natomiast wykonuje powierzone jej zadania  w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w pracach komisji każdorazowo uczestniczy jej przewodniczący lub zastępca.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

 § 34. Kierownicy jednostek gospodarują składnikami majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych na mocy udzielonych im upoważnień.

§ 35. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

§ 36. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.


U z a s a d n i e n i e

W związku z tym, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie regulują wprost zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, natomiast zasadą jest, aby mieniem tym zarządzać w sposób racjonalny i przejrzysty, konieczne jest wprowadzenie takich zasad w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina.

Ponadto ujęcie tych zasad w jednym akcie, daje gwarancję stosowania wskazanych reguł jednolicie dla wszystkich składników majątku.

 

 Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

 


Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające Zrządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie M

Zarządzenie Nr 140/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 listopada 2020 r.

zmieniające Zrządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z 2020 r. poz. 1086) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 224/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2. dodaje się ust. 10) w brzmieniu: „10) Platformie Zakupowej należy przez to rozumieć portal e-usług służący Zamawiającemu do prowadzenia komunikacji, zbierania ofert i archiwizacji w zakresie zamówień publicznych, znajdujący się pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/mosina";

2) § 3. Pkt 3 litera „k" otrzymuje brzmienie: „k) usługi bankowe, usługi brokerskie, usługi ubezpieczeniowe,";

3) treść dotychczasowego § 8 staje się ustępem 1. tego paragrafu;

4) w § 8 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Do przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza 30 000 euro, można stosować Platformę Zakupową.";

5) załącznik nr 1 do Zarządzenia, stanowiący „Plan zamówień publicznych", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz Kierownikom referatów w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

załącznik - Plan postępowań.docx


Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021.Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 137/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 130/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Komisja zakończy pracę do 20 listopada 2020 r."

§ 2. Wykonanie powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przyczepy samochodowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie.

Zarządzenie Nr 136/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania przyczepy samochodowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się dokonać nieodpłatnego przekazania przez Gminę Mosina przyczepy samochodowej marki TEMARED  9 ze stelażem i plandeką, nr VIN: SWH9S60400B190835, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie z siedzibą ul. Śremska  87, 62-050 Mosina na realizację jej celów statutowych.

2. Nieodpłatne przekazanie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi  odpowiedzialnemu za współpracę z jednostkami OSP z terenu Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 135/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 1697) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ewidencyjny 16/1 obręb Iłówiec, gmina Brodnica, o pow. 0.4076 ha, oznaczenie użytku dr - droga z przeznaczeniem na poprawę układu komunikacyjnego wsi Pecna (połączenie ul. Różanej z drogą powiatową).
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołu

Zarządzenie Nr 134/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758, 1797 i 1829) i art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) zarządza się, co następuje.

§ 1. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów Urzędu Miejskiego w Mosinie, związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, wprowadza się "Procedury postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Mosinie", stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                               Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław MielochZarządzenie Nr 133/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 133/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 4 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz ORANGE POLSKA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie nr 160 (REGON012100784, NIP 5260250995), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 804 obr. Mosina, o pow. 0.4801 ha, rodzaj użytku N - nieużytki, zapisanej w księdze wieczystej PO1M/00031247/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, dla której nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/386/10 z dnia 25 lutego 2010 r. dla nieruchomości wyznaczono kierunek zagospodarowania pod tereny lasów.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o której mowa w § 1 w zakresie pasa strefy służebności przesyłu o powierzchni 62,5 m² ustanowionego dla elementów infrastruktury umieszczonej na nieruchomości stanowiących linię telekomunikacyjną oraz kanalizację teletechniczną o długości 62,5 m wraz ze studnią kablową, dla których strefa ochronna wynosi po 0,5 m od osi linii projektowanej oraz umieszczonej na nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasa strefy służebności przesyłu opisanego w § 2 będzie polegać na:
1. Znoszeniu istnienia na opisanej w § 1 nieruchomości obciążonej, w przestrzeni nad i pod powierzchnią tej nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci podziemnego kabla telekomunikacyjnego, kanalizacji teletechnicznej i studni kablowej zwanych dalej „urządzeniami przesyłowymi".
2. Prawie korzystania z nieruchomości i użytkowania urządzeń przesyłowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania.
3. Prawie eksploatacji wskazanych wyżej urządzeń przesyłowych, w szczególności wykonywania przeglądów i pomiarów, nadzoru, dozoru, konserwacji, remontów, usuwania uszkodzeń i awarii, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, wymiany, instalacji, demontażu i usuwania elementów tej infrastruktury oraz bieżącej obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej.
4. Prawie swobodnego, całodobowego dostępu do urządzeń przesyłowych, w tym wejścia na nieruchomość w celu wykonywania wszelkich prac i czynności w zakresie wykonywania służebności przesyłu, w tym w szczególności: wykonywania przeglądów i pomiarów, nadzoru, dozoru, konserwacji, remontów, usuwania uszkodzeń i awarii, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, wymiany, instalacji nowych urządzeń, demontażu i usuwania elementów tej infrastruktury oraz bieżącej obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej, z obowiązkiem każdorazowego doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu ewentualnych robót ziemnych na tym terenie.
5. Obowiązku każdorazowych właścicieli nieruchomości, do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiałyby dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. i jej następcom prawnym oraz firmom zewnętrznym, działającym w imieniu Orange Polska S.A, wykonującym wszelkie wyżej wskazane prace.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 4 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz „AQUANET" Spółki Akcyjnej z siedzibą (61-492) Poznań, ul. Dolna Wilda 126, (REGON 630999119, NIP 7770003274) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234819, odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 215/5 obr. Czapury, o pow. 0.1083 ha, rodzaj użytku gruntu orne - RV, RVI, zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00254146/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, która przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1483) w części pod tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1IT, w części pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone na rynku planu symbolem 2KD-D oraz w części pod tereny ciągów pieszo - rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 2KD-X.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o której mowa w § 1 w zakresie pasa strefy służebności przesyłu o powierzchni 244,5 m² ustanowionego dla elementów infrastruktury umieszczonej na nieruchomości stanowiących kanalizację sanitarną ø 200 mm, o długości 56,5 m, dla której strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi w obie strony, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasa strefy służebności przesyłu opisanego w § 2 będzie polegać na wybudowaniu i utrzymaniu kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, przesyle ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, nieutrudnionym dostępie do części działki o nr ewid. 215/5 obręb Czapury, o powierzchni 244,5 m², w zakresie dotyczącym również wjazdu na tę działkę sprzętem, w szczególności w celu budowy i wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz usunięcia awarii, a także powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli nieruchomości od sadzenia drzew oraz wykonywania wszelkiej zabudowy stałej bądź tymczasowej w granicach strefy służebności przesyłu.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Adam Ejchorst


Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE nr 131 /2020

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:

a)      Karolina Adamczyk-Pięta -  Referat Promocji i Kultury - Przewodnicząca

b)      Jacek Mądrawski -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

c)       Łukasz  Kasprowicz - Rada Miejska w Mosinie,

e)      Anna Balcerek-Kałek - Referat Oświaty i Sportu

§ 2. Posiedzenie podsumowujące pracę Komisji zostanie wyznaczone przez Przewodniczącą Komisji   
w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Komisji w formie zdalnej w terminie i na zasadach określonych przez Przewodniczącą Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Przemysław Mieloch

Burmisrz Gminy Mosina


Treść Zarządzenia (pdf. 420 kb)

 

 

 


Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 130/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko: Kierownika Biura Zamówień Publicznych w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Joanna Pawlicka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 13 listopada 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE NR  129/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Zarządzenie Nr 128/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w zw. z § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.      W celu podjęcia działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, w okresie od 12 października 2020 r. do odwołania, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

2. Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie będzie polegała na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią otrzymane wezwania lub zawiadomienia oraz uprzednie umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmiana zasad funkcjonowania, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy spraw:

1) rejestracji stanu cywilnego,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3) z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 471, 782 i 1378),

4) z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322, 471 i 1378),

5) z zakresu wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, 471 i 1378).

4. Interesanci składający wizytę w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności noszenia maseczek zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcji rąk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Dopuszczalna liczba osób przebywających w Sali Ślubów wynosi 4, nie licząc Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, nupturientów i świadków.

§ 2. 1.      Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

2. Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie należy składać:

1) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

2) za pośrednictwem operatora pocztowego,

3) w formie papierowej do urny przeznaczonej na korespondencję ustawionej przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy p. 20 Października 1,

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@mosina.pl.

2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

§ 3. Powyższe zmiany dotyczą wszystkich lokalizacji Urzędu Miejskiego w Mosinie (pl. 20 Października 1, pl. 20 Października 2, pl. 20 Października 22, ul. Konopnickiej 29 w Mosinie).

§ 4.  Dyżury Burmistrza Gminy Mosina odbywające się w poniedziałki w wymienionym okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Gminy Mosina przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

§ 4. Powyższe zmiany nie dotyczą pomieszczeń Straży Miejskiej w Mosinie, ul. Krotowskiego 16.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 6.  Traci moc zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zmienione zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020 r. i Nr 50/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.


Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 127/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. utrzymania mienia komunalnego w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Agata Wencel-Socha, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 6 listopada 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 126/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. inwestycji gminnych w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Joanna Pawlicka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 16 października 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 125/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Jarosław Dobicki, Komendant Straży Miejskiej w Mosinie - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 16 października 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzo

Zarządzenie nr 124/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz do szkół specjalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) w związku z art. 32 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910) zarządzam, co następuje:  
§1. Wprowadzam Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz do szkół specjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Regulamin obowiązuje organizatora dowozów, opiekunów dowozów szkolnych, dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Mosina oraz szkół specjalnych, do których dowożeni są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Mosina, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów korzystających z dowozu i odwozu do szkoły/przedszkola.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych Gminy Mosina oraz przewoźnikowi wykonującemu na zlecenie gminy dowozy szkolne.
§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Załącznik do Zarządzenie nr 124/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 października 2020 r.  
Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz do szkół specjalnych

1.Postanowienia ogólne
1.1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) „szkole" - należy przez to rozumieć: szkołę podstawową, przedszkole prowadzone przez Gminę Mosina oraz szkołę specjalną,
2) „organizatorze dowozu" - zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6, art. 39 ust. 2,3,4,5 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., organizatorem dowozu dzieci i młodzieży zamieszkujących w  Gminie Mosina jest Gmina Mosina,
3) „przewoźniku" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, któremu zlecono dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli oraz szkół specjalnych.
1.2. Dowóz dzieci do szkół i odwóz dzieci do domów po zakończeniu zajęć lekcyjnych, wykonywany jest przez autobusy szkolne, zgodnie z harmonogramem dowozów opracowanym na podstawie wykazów dzieci sporządzonych przez dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz szkoły realizujące kształcenie dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
1.3. Wszystkie inne wyjazdy niż dowóz dzieci do szkół mogą być realizowane tylko wtedy, gdy nie będą kolidowały z opracowanym harmonogramem dowozu dzieci do placówek oświatowych.
2. Wykonywanie przejazdów poza dowozem do szkół i odwozem do domów.  
2.1.Przejazdy związane z uczestnictwem uczniów w innych wydarzeniach mających związek z realizacją obowiązku szkolnego, będą wykonywane bezpłatnie autobusami szkolnymi udostępnionymi na wniosek dyrektora szkoły, zaakceptowany przez Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,.
2.2. Na wniosek dyrektora szkoły, autobus szkolny może być udostępniony za odpłatnością ustaloną według obowiązującej stawki.
3. Dowozy uczniów do szkół.
3.1.Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku.
3.2.Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.
3.3.Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z postanowieniami  statutu, na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
3.4.Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.
3.5.Na przyjazd autobusu dowożącego dzieci do szkoły, oczekują nauczyciele pełniący dyżury w świetlicy szkolnej.
3.6.Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują na autobus w świetlicy szkolnej, bądź bezpośrednio po lekcjach na przystanku szkolnym pod opieką nauczycieli świetlicy.
3.7.Od momentu wejścia ucznia do autobusu szkolnego, opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie wyznaczeni do danego autobusu, a w drodze z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie.
3.8.W przypadku bardzo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, przewoźnik może odwołać dowozy do szkół w porozumieniu z organizatorem i dyrektorami szkół.
3.9.W szczególnych okolicznościach, wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy autobusów na dany dzień mogą zostać zmienione. Taka informacja zostaje podana uczniom przez wychowawców klas.
3.10.W przypadku opóźnienia autobusu, uczniowie czekają na przystanku 25 minut, po czym wracają do domu.
3.11.Dowozy uczniów do szkół specjalnych odbywają się na wniosek rodziców składany na etap edukacyjny do Burmistrza Gminy Mosina i ich przebieg ustalany jest indywidualnie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia a przewoźnikiem.
4.Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:
4.1. Uczeń ma prawo do:
a)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;
b)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;
c)      zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu;
d)     opieki w czasie oczekiwania na odwóz po zakończonych lekcjach.
4.2.Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczeń uczęszcza, kartę zgłoszenia deklarującą chęć korzystania z dowozów szkolnych.
4.3.Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie szkolnym  i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
4.4.Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a)      wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu;
b)      wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu;
c)      zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,;
d)     żądać zatrzymania autobusu  w miejscu bez oznakowanego przystanku szkolnego;
e)      dokonywać zniszczeń w autobusie.
4.5.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu.
4.6.Uczniowie zobowiązani są stawiać się punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
4.7.Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność  tak,  aby  nie  narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
4.8.W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenia swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.
4.9.Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.
5.Rodzice/opiekunowie prawni.
5.1.Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu, aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu.
5.2.Dzieci do lat 7 muszą być przyprowadzane przez rodziców/opiekunów na przystanek i odbierane z autobusu podczas odwozów. W przypadku nieobecności rodziców lub osoby przez nich upoważnionej do odbioru dziecka na przystanku, opiekun dowozu dzwoni do rodziców i informuje ich o zaistniałej sytuacji. Dziecko poniżej 7 roku życia, które nie zostanie odebrane z przystanków przez rodziców/opiekunów, zostaje odwiezione do świetlicy szkolnej.
5.3.Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.
5.4.Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. 
6.Opiekun dowozu oraz kierowca.
6.1.Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.
6.2.Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku autobusu.
6.3.Kierowca autobusu w  przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz do poinformowania  o zaistniałej sytuacji przełożonych.
6.4.W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie informuje o awarii organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
6.5.Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
6.6.Opiekun dowozu, stojąc na zewnątrz pojazdu nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów do/z autobusu. Opiekun musi być wyposażony w kamizelkę ostrzegawczą koloru żółtego.
7. Postanowienia końcowe.
7.1.Dyrektorzy szkół mają obowiązek zapoznania z treścią powyższego regulaminu wszystkich uczniów korzystających z dowozów szkolnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
7.2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2020 r.  

Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym je

Zarzadzenie nr 123/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz § 7 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:

 1. Julia Haracewiat, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 2. Julia Wiatrowska, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Daszewicach;
 3. Hubert Kaczmarczyk, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
 4. Jan Szufnarowski, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 5. Eryk Fryske, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 6. Zuzanna Stefaniak, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
 7. Julian Dunst, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 8. Jan Socha, uczeń kl. VIII Zespołu Szkół w Krośnie;
 9. Krzysztof Matkowski, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 10. Zofia Bogumiła Pohl, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 11. Marcin Mruk, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 12. Iga Szulc, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 13. Patrycja Molęda, uczennica kl. VII Zespołu Szkół w Krośnie;
 14. Stefan Sławiński, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie;
 15. Magdalena Agnieszka Żerdzińska, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      


Zarządzenie nr 122/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z Mosińskiej Karty Mieszkańca

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z Mosińskiej Karty Mieszkańca


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr XLVIII/553/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Mosińska Karta Mieszkańca” zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania i korzystania z Mosińskiej Karty Mieszkańca, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Czapurach w rejonie ulicy Poznańskiej, przeznaczonych do zamiany

ZARZĄDZENIE NR 121/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Czapurach w rejonie ulicy Poznańskiej przeznaczonych do zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące działki o nr ewid.: 50/5 obr. Czapury, o powierzchni 242 m² oraz 50/8 i 50/9 obr. Czapury o łącznej powierzchni 588 m² będące własnością Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Dokonanie zamiany nieruchomości, będących własnością Gminy Mosina, opisanych bliżej w Załączniku nastąpi na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej bliżej opisaną w § 4 w celu poprawy warunków zagospodarowania zamienianych nieruchomości.
§ 4. Przedmiotem zamiany ze strony osoby prawnej będzie nieruchmość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1280/3 obr. Mosina, o powierzchni 1 197 m², która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. stanowi teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem A1_U1 na rysunku studium.
§ 5. Gmina Mosina przeniesie własność nieruchomości gruntowych o nr ewid. działek: 50/5 oraz 50/8 i 50/9 obr. Czapury na rzecz osoby prawnej, w zamian osoba prawna przeniesie własność nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 1280/3 obr. Mosina na rzecz Gminy Mosina. Zamiana odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
§ 6. Zamiana w sposób określony w § 5 zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych strony poniosą po połowie.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
Załącznik do zarządzenia:

Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 120/2020

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mosina

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Mosina, zwaną dalej „Ewidencją".

2. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, których wykaz założony dla zabytków nieruchomych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.

2. Aktualizacja Ewidencji, polegająca na wyłączeniu lub włączeniu do niej obiektów i obszarów, następować będzie zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina po uprzednim uzyskaniu akceptacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wprowadzonych w ewidencji zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik:

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020.

Zarządzenie Nr 119/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 99.642,00 zł, tj. do kwoty 199.143.539,64 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 99.642,00 zł, tj. do kwoty 212.124.900,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 4. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

 

Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 4 

Załacznik 4 

Uzasadnienie

 

 


Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 118/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Katarzyna Suchocka, Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 16 października 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 117/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. księgowości budżetowej w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Tatiana Cynka, Skarbnik Gminy Mosina - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 9 października 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 116A/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Miejskim w Mo

Zarządzenie Nr 116A/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 5 i pkt. 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) , art. 15 oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796 oraz z 2021 r. poz. 464 i 815) oraz § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe realizowane w Urzędzie Miejskim w Mosinie dla każdego stopnia alarmowego”, stanowiące (niepublikowany) załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o wprowadzeniu w Urzędzie Miejskim w Mosinie stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP zostanie przekazana kierownikom referatów i pracownikom na stanowiskach samodzielnych oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP zobowiązuję kierowników
i pracowników Urzędu Miejskiego do realizacji przypisanych zadań.

§ 4. Odpowiedzialni za realizację zarządzenia są kierownicy wydziałów i samodzielne stanowiska urzędu.

§ 5. Osoby zajmujące stanowiska wskazane w modułach zadaniowych wykonują zadania w oparciu
o procedury opisane w załączniku do zarządzenia, a także obowiązujące w urzędzie plany i instrukcje, dokonując ich bieżącej aktualizacji, która zapewni realizację zleconych zadań.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 796) zobowiązuje organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego do realizacji zadań określonych
w ustawie. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, wydane na podstawie powyższej ustawy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1101) zobowiązuje organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego do określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia.

W związku z powyższym wydanie powyższego zarządzenia jest zasadne.