Zarządzenia 2022

Rejestr zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina

od 1 stycznia 2022 r.

prowadzony jest w

Bazie Aktów Własnych

 


Zarządzenie nr 192/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 192/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się̨ cenę̨ wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego w trzecim ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę̨ nieruchomości położonej w Żabinku, oznaczonej jako działka nr ewid. 320 obręb Żabinko, o powierzchni 0.1900 ha, zapisanej w KW PO1M/00031199/8 jako własność́ Gminy Mosina, na kwotę̨ 350,00 zł.

§ 2. Przedmiotowa nieruchomość́ przeznaczona została do dzierżawy Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 138/2022 z dnia 1 lipca 2022 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy. Pierwszy przetarg na dzierżawę̨ przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony dnia 23 sierpnia 2022 r., zakończył się̨ wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na dzierżawę̨ przeprowadzony dnia 13 września 2022 r. również̇ zakończył się̨ wynikiem negatywnym.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się̨ Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 130/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 130/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 czerwca  2022 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559,583,1005,1079), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (zwanych dalej: „zadaniem”), dokonuje się podziału środków finansowych na realizację tych zadań w 2022 roku.

2. Środki finansowe w wysokości  52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

/-/ Tomasz Łukowiak

Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 czerwca 2022 r.

 

§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł oferty

Liczba otrzymanych punktów
/51 punktów minimum/

Przyznana kwota dotacji /zł/ 

1

Mosińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Piknik rekreacyjny na sportowo

82,50

3 500,00 zł

2

Mosiński Klub Żeglarski

Aktywny wypoczynek nad polskim morzem

82,50

6 000,00 zł

3

Stowarzyszenie "Ambitio"

Śladami tradycji, śladami kultury - Półkolonie letnie w Daszewicach

81,25

6 000,00 zł

4

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

80,00

8 000,00 zł

5

ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina

Razem i aktywnie w Marianówce

77,50

6 000,00 zł

6

ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina

Razem i aktywnie w Koronowie

77,50

6 000,00 zł

7

Fundacja Piotra Reissa

,,SportujMy.pl – półkolonie” dla zawodników Akademii  Piłkarskiej Reissa z Gminy Mosina

72,50

2 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Rodziców Szkoły w Czapurach "Ekipa Arkadego"

Półkolonie w Szkole w Czapurach

71,25

5 000,00 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy Szakal Jeżyce

Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gmina Mosina

70,50

2 000,00 zł

10

Klub Sportowy 1920 Mosina

Lato z Królami (Nauka dzieci i młodzieży gry w szachy).

66,25

3 500,00 zł

11

Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin

Wypoczynek dzieci i młodzieży

59,50

2 000,00 zł

12

Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin

Wypoczynek dzieci i młodzieży

59,50

2 000,00 zł

13

Fundacja Piotra Reissa

„SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Mosina

48,75

0,00 zł

 

§ 2. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu
i nie podlegały ocenie formalniej:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy ePUAP, w sposób niezgodny z treścią Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z treścią Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

§ 3. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty przeszły negatywnie ocenę formalną:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni
w Mosinie

Obserwatorium przyrodnicze Janowe Pole  – program uwrażliwiający dzieci na bogactwo przyrody i zwiększający świadomość i postawy proekologiczne.

W przesłanym za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzeniu złożenia oferty, dołączono pliki z dwóch różnych ofert; 

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Do oferty  złożonej za pośrednictwem platformy witkac.pl nie dołączono obowiązkowych załączników określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, wg Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zarządzenie zostało także opublikowane w  Bazie Aktów Własnych

 


Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 124/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach pożytku publicznego w 2022 r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535 i Dz.U z 2022 r., poz. 857 i 1079) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. , zarządzam, co następuję: 

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a)  Adam Ejchorst- Przewodniczący,

b) Karolina Adamczyk-Pięta,

c)  Jakub Modrzyński,

2)  przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 

Burmistrz Gminy Mosina 

Przemysław Mieloch  

 


Zarządzenie Nr 84/2022 z dnia 13.04.2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji

 

 

Zarządzenie Nr 84/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany składu Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2023

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.), art. 7 ust. 4,  ustawy  z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) oraz uchwały Nr XLVI/520/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr PP.0050.89.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018–2023, wprowadza się następujące zmiany oraz nr 146/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany składu Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2023

 

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1)       Pan Ireneusz Łodyga, jako przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;

2)       Pan Czesław Tomczak, jako przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;

3)       Pani Alicja Noskowiak jako przedstawiciel mieszkańców gminy;

4)       Pan Wojciech Olszewski jako przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

5)       Pani Małgorzata Kasprzyk jako przedstawiciel  organizacji  pozarządowych,  organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji;

6)       Pan Artur Nadolny jako przedstawiciel  organizacji  pozarządowych,  organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji;

7)       Pan Wiesław Kosse jako przedstawiciel Wielkopolskiego Parku Narodowego;

8)       Pani Hanna Bober jako przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie;

9)       Pan Mieczysław Hemmerling, jako przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii;

10)     Pan Andrzej Raźny jako przedstawiciel Rady Miejskiej;

11)     Pan Dominik Michalak, jako przedstawiciel Rady Miejskiej;

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr 82/2022 z dnia 13.04.2022 r. w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniu 14 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13.04.2022 r.

w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniu
14 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i 583) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3941), zarządzam, co następuje:
§ 1. Określam, iż Targowisko Miejskie w Mosinie będzie czynne w dniu 14 kwietnia 2022 r. w godzinach od 6.00 do 14.00.
§ 2. W mocy pozostają zasady korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie wynikające z Zarządzenia Nr 71/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
§ 3. Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, jako administratorowi Targowiska Miejskiego w Mosinie, powierzam realizację niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie § 12 uchwały Nr XX/143/19 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 12 grudnia
2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych,
o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1. Pan Adam Ejchorst - przewodniczący Komisji, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2. Pani Katarzyna Frydrychowicz - zastępca przewodniczącego Komisji, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego,
3. Pan Bartosz Twers - sekretarz Komisji, Inspektor w Referacie Mienia Komunalnego,
4. Pani Ewelina Dudek - członek Komisji, Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu
i Finansów, Radna Rady Miejskiej w Mosinie,
5. Pani Olga Czerwińska - członek Komisji, Kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,
6. Pani Katarzyna Pelińska - członek Komisji, pracownik w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,
7. Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, Sołtys wsi Krosno, Radny Rady Miejskiej w Mosinie.
8. Pani Lidia Skupin-Wójtowska - członek Komisji, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
9. Pan Waldemar Wiązek - członek Komisji, Radny Rady Miejskiej w Mosinie.
10. Pan Łukasz Kasprowicz - członek Komisji, Sołtys wsi Dymaczewo Nowe, Radny Rady Miejskiej w Mosinie.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2) opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3) dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
2. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik


Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022r.

Zarządzenie Nr 71/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022r.  

w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawach dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa           

§ 1.   Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 z poźn. zm.)   upoważniam   następujących pracowników socjalnych, zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawach dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:  
1) Katarzynę Natęgowską-Pigła,      
2) Magdalenę Haberland,                 
3) Małgorzatę Kulczewską,                                      
4) Małgorzatę Wieczorek,                
5) Dorotę Rakoczy,                           
6) Ewę Wyszkowska,
7) Lidię Kwiatkowską,
8) Marcina Kowal,
9) Wiolettę Antecką.  

§ 2.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                            

Burmistrz Gminy Mosina                                                                                                          
/-/ Przemysław Mieloch

Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 70/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022 r.  

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej, mającego siedzibę w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, reprezentowanego przez Kierownika - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do przyjmowania i rozpatrywania wniosków dot. przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1.   Wyznaczam Ośrodek Pomocy Społecznej, mający siedzibę w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, reprezentowany przez Kierownika - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do przyjmowania i rozpatrywania wniosków dot. przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                  

Burmistrz Gminy Mosina                                                                                                          
/-/ Przemysław Mieloch    

ZARZĄDZENIE NR 68/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 i 583) art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina:
1)      Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
2)      Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
3)      Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
4)      Szkoły Podstawowej w Pecnej,
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty
i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz w wykonaniu Uchwały nr LXIII/531/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie, a także zgodnie z art. 888, art. 890, art. 9021 i art. 9022 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć w formie darowizny prawo własności nieruchomości położonych w Mosinie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
1) nr 1665/3, obręb Mosina, o pow. 0,0083 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod tereny publicznych ciągów rowerowo - pieszych oraz zieleń urządzoną,
2) nr 1665/4, obręb Mosina, o pow. 0,0096 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod teren parkingu w zieleni oraz publicznych ciągów pieszo - rowerowych,
3) nr 1668/7, obręb Mosina, o pow. 0,0088 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
4) nr 1668/9, obręb Mosina, o pow. 0,0152 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod teren parkingu w zieleni oraz tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 13 ust. 2 i 2a, art, 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) a także w wykonaniu Uchwały nr LXIII/530/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Poznańskiego nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
1) nr 207/5, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0044 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
2) nr 213/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0003 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
3) nr 230/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0099 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
4) nr 232/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0010 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
5) nr 323/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0023 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LVII/645/2017 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027, oraz uchwałą nr LXII/730/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina na lata 2017 - 2027, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Adam Ejchorst - II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - Przewodniczący Zespołu,
2) Tomasz Łukowiak - I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3) Tatiana Cynka - Skarbnik Gminy Mosina, członek Zespołu
4) Joanna Lesicka - Audytor Wewnętrzny, członek Zespołu
5) Miłosz Sura - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa, członek Zespołu
6) Joanna  Pawlicka - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, członek Zespołu
7) Katarzyna Frydrychowicz - Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego, członek Zespołu
8) Radosław Łucka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, członek Zespołu
9) Karolina Adamczyk - Pięta - Kierownik Referatu Promocji i Kultury, członek Zespołu
10) Piotr Sternal - Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości, członek Zespołu.
2. W przypadku nieobecności, członka Zespołu zastępuje wyznaczony pracownik referatu, którym dany członek kieruje.
3. Zespół ds. rewitalizacji powołany jest na czas realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2027".

§ 2. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:

a) kierowanie pracami Zespołu oraz reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, a także ustalenie harmonogramu działań,
b) zwoływanie spotkań oraz zapewnienie organizacji pracy i ich przebiegu, wnioskowanie o uzupełnienie składu Zespołu,
c) przekazywanie informacji z postępu prac Zespołu Burmistrzowi Gminy Mosina,
d) określenie form dokumentowania pracy i podejmowanie innych działań wynikających z pracy Zespołu,
e) koordynowanie prac dot. promocji i konsultacji społecznych,
f) koordynowanie wdrażania projektów przewidzianych w Programie Rewitalizacji;
g) koordynowanie opracowania i składania wniosków o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych;
h) prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji realizowanych zadań.
2. Zadaniem członków Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji będzie w szczególności:
a) koordynacja działań włączających lokalną społeczność w konsultacje społeczne dotyczące wdrażania, monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji,
b) informowanie oraz współdecydowanie w zakresie wdrażania, aktualizacji, monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji,
c) promocja działań rewitalizacyjnych oraz Gminnego Programu Rewitalizacji,
d) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji, dotyczących koncepcji, projektu, metod finansowania i realizacji poszczególnych zadań i inwestycji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/385/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku"  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Gminny Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku w składzie:
1) Miłosz Sura - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
2) Joanna Pawlicka - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,
3) Radosław Łucka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
4) Katarzyna Frydrychowicz - Zastępca Kierownika referatu Mienia Komunalnego,
5) Piotr Sternal Kierownik - Referatu Geodezji i Nieruchomości,
6) Anna Balcerek - Kałek - Kierownik Referatu Oświaty i Sportu,
7) Karolina Adamczyk - Pięta - Kierownik Referatu Promocji i Kultury,
8) Dorota Tomyślak - Sekretarz Gminy,
9) Lidia Skupin - Wójtowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
10) Marek Dudek - Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,
11) Waldemar Demuth - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,
12) Jan Marciniak - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
13) Marcin Ługawiak - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
14) Maciej Patela - radny Rady Miejskiej w Mosinie.
2. Na kierownika Zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania powołuję Tomasza Łukowiaka I Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina.

§ 2. Podstawowymi zadaniami Zespołu są:

1) terminowe przygotowanie projektu Strategii,
2) przeprowadzenie i organizacja wymaganych konsultacji społecznych oraz uzgodnień,
3) organizacja pozostałych wydarzeń na potrzeby powstania projektu strategii.
4) prowadzenie polityki informacyjnej i komunikacji,
5) współpraca z partnerami oraz innymi gremiami zaangażowanymi w powstawanie strategii.

§ 3. Podstawowymi zadaniami kierownika Zespołu są:

1) podział zadań między poszczególnych członków Zespołu,
2) nadzór i koordynacja realizacji zadań przez poszczególnych członków Zespołu,
3) bieżące monitorowanie terminowości, systematyczności i efektywności realizacji zadań Zespołu,
4) planowanie realizacji zadań Zespołu oraz zasad prowadzenia polityki informacyjnej i komunikacji,
5) ścisła współpraca w celu zapewnienia pomocy doradczej w realizacji zadań przez Zespół.

§ 4. 1. Członkowie Zespołu zobowiązani są do współpracy w celu terminowej realizacji zadań i skutecznego przygotowania projektu strategii.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, których zakres działania związany jest z przygotowaniem strategii, a którzy nie wchodzą w skład Zespołu, są zobowiązani do realizacji zadań wynikających z decyzji kierownika Zespołu oraz udzielania wszelkiej pomocy i wsparcia w opracowaniu Projektu, zarówno członkom Zespołu, jak i wykonawcy opracowania strategii.

§ 5. Zespół zakończy prace po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku".

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mo

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 558) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina, w następującym składzie:
1) Dorota Tomyślak - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2) Adam Ejchorst - przedstawiciel organu prowadzącego;
3) Magdalena Paluch - przedstawiciel organu prowadzącego; przedstawiciel rezerwowy - Monika Wolgetan;
4) Elżbieta Dobrochowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
5) Barbara Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6) Brygida Wieczorek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7) Dorota Gołąb - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8) Joanna Konara - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; przedstawiciel rezerwowy - Anna Sikora;
9) Magdalena Jakubowska - przedstawiciel Rady Rodziców;
10) Marcin Zawartowski - przedstawiciel Rady Rodziców; przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców - Paulina Kubacka;
11) Regina Burkiciak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego;
12) Krzysztof Wojciechowski - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska.
2. Miejsce prac komisji konkursowej: budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, I piętro, pok. 19,  ul. M. Konopnickiej 31 w Mosinie.
3. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 30 marca 2022 r., godz. 12:00.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mo

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 558) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, w następującym składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2) Dorota Tomyślak - przedstawiciel organu prowadzącego;
3) Anna Wojnowska - przedstawiciel organu prowadzącego; przedstawiciel rezerwowy - Magdalena Paluch;
4) Elżbieta Dobrochowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
5) Barbara Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6) Brygida Wieczorek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7) Justyna Siewierska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8) Katarzyna Jabłońska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; przedstawiciel rezerwowy - Małgorzata Karwatka;
9) Małgorzata Krawczak - przedstawiciel Rady Rodziców;
10) Katarzyna Szydłowska - przedstawiciel Rady Rodziców; przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców - Monika Gierszal Kędzierska;
11) Zbigniew Lisiecki - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
2. Miejsce prac komisji konkursowej: budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, I piętro, pok. 19,  ul. M. Konopnickiej 31 w Mosinie.
3. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 30 marca 2022 r., godz. 9:00.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 558) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna, w następującym składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2) Dorota Tomyślak - przedstawiciel organu prowadzącego;
3) Magdalena Paluch - przedstawiciel organu prowadzącego; przedstawiciel rezerwowy - Monika Wolgetan;
4) Olga Janyszek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
5) Barbara Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6) Hanna Wartecka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7) Karolina Różycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8) Ewelina Przepierska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; przedstawiciel rezerwowy - Monika Andrzejewska;
9) Aleksandra Czaińska - przedstawiciel Rady Rodziców;
10) Barbara Jodko - przedstawiciel Rady Rodziców; przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców - Justyna Jankowiak.
2. Miejsce prac komisji konkursowej: budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, I piętro, pok. 19,  ul. M. Konopnickiej 31 w Mosinie.
3. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 29 marca 2022 r., godz. 12:00.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 57/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipa

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 558) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko, w następującym składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2) Dorota Tomyślak - przedstawiciel organu prowadzącego;
3) Magdalena Paluch - przedstawiciel organu prowadzącego; przedstawiciel rezerwowy - Monika Wolgetan;
4) Olga Janyszek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
5) Barbara Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6) Hanna Wartecka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7) Katarzyna Czaińska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8) Agnieszka Juska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; przedstawiciel rezerwowy - Maria Kaliska;
9) Joanna Hoffa - przedstawiciel Rady Rodziców;
10) Agnieszka Smusz-Filipiak - przedstawiciel Rady Rodziców; przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców - Magdalena Skrzypek;
2. Miejsce prac komisji konkursowej: budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, I piętro, pok. 19,  ul. M. Konopnickiej 31 w Mosinie.
3. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 29 marca 2022 r., godz. 9:00.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie przy ul. Konopnick

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie przy ul. Konopnickiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) a także w wykonaniu uchwały Nr LVI/470/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 3/2 obr. Mosina, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst
Załącznik do zarządzenia:

Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednor

Zarządzenie Nr 55/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 marca 2022r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
 
      Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - następujących pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1) Julitę Ferbińską,   
2) Joannę Ogrodowską,        
3) Karolinę Wojciechowską,
4) Danutę Nowak,     
5) Monikę Lulka-Wierzbińską,                               
6) Magdalenę Woźną.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 54/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 45 pkt 17 zarządzenia nr 118/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zarządza się co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:
1) projekcie - należy przez to rozumieć projekt zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina;
2) zarządzeniu - należy przez to rozumieć zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina;
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;
4) autorze - należy przez to rozumieć merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostkę organizacyjną Gminy Mosina przygotowującą projekt;
5) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 2. 1. Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować poniższe zasady, w szczególności:
1) zasady techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej";
2) wymogi techniczne wykorzystywanego do tego celu oprogramowania;
3) zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE.
2. Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację "Edytor aktów prawnych XML Legislator" (dalej Legislator), z wyłączeniem zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
§ 3. Projekt przygotowuje komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostka organizacyjna gminy, do kompetencji której należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.
§ 4. 1. Projekt przekazywany jest radcy prawnemu. Radca prawny w terminie jednego dnia roboczego dokonuje oceny projektu pod względem prawnym.
2. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu:
1) w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki;
2) uzyskuje kolejny numer zarządzenia od Kierownika Referatu Organizacyjnego, który równocześnie rejestruje zarządzenie w centralnym rejestrze zarządzeń Burmistrza;
3) wprowadza do zarządzenia uzyskany numer włącznie z datą jego nadania, jako datą aktu;
4) zmienia statusu zarządzenia na "Podpisany";
5) blokuje do edycji wersję elektroniczną projektu;
6) umieszcza zarządzenie (w formacie ZIPX) w folderze sieciowym, udostępnionym pod adresem P:\Zarządzenia\Rok\. W celu jednoznacznej identyfikacji, tytuł pliku, winien zawierać numer aktu oraz określenie przedmiotu aktu;
7) drukuje ostateczną wersję projektu i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego;
8) przekazuje do Kierownika Referatu Organizacyjnego.
3. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny zwraca go autorowi w celu naniesienia wymaganych poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego.
4. Do projektu wymagane jest dołączenie jego uzasadnienia, jeżeli przedmiot regulacji zawarty w projekcie wymaga wyjaśnień, lub jeżeli uznaje się za celowe przytoczenie argumentów przemawiających za przyjęciem projektu w wersji przedłożonej. Uzasadnienie wprowadza się do projektu z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator.
5. Projekt powinien być parafowany przez radcę prawnego i kierownika komórki organizacyjnej - według właściwości.
§ 5. 1. Zaakceptowany projekt zostaje przekazany w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału do podpisu Burmistrzowi za pośrednictwem sekretariatu.
2. Dopuszcza się sporządzenie większej liczby egzemplarzy projektu na prawach oryginału w sytuacji, gdy oryginały są niezbędne dla dokonania dalszych czynności, np. aktu notarialnego.
3. Po podpisaniu projektu przez Burmistrza, pracownik sekretariatu przekazuje wszystkie egzemplarze podpisanego zarządzenia do Referatu Organizacyjnego.
4. Kierownik Referatu Organizacyjnego włącza jeden egzemplarz do prowadzonego na stanowisku zbioru zarządzeń, a pozostałe egzemplarze niezwłocznie przekazuje autorowi. Dodatkowo dokonuje publikacji zarządzenia w Bazie Aktów Własnych Gminy Mosina.
5. Rejestr zarządzeń prowadzi się oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego przy użyciu formuły: numer/rok.
§ 6. 1. Autor zarządzenia odpowiada za wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu zarządzeń, w stosunku do których istnieje taki obowiązek.
2. Autor zarządzenia ma obowiązek doręczenia tekstu zarządzenia wszystkim komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy, których zarządzenie dotyczy.
§ 7. W przypadku, gdy tekst zarządzenia na skutek wielokrotnych nowelizacji stał się nieczytelny, autor sporządza projekt tekstu jednolitego zarządzenia z wykorzystaniem programu Legislator.
§ 8. , Pracownik Referatu Organizacyjnego udostępnia zarządzenia do wglądu oraz umożliwia ich kopiowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 10. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.
§ 11. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie

Zarządzenie Nr 53/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:
1) projekcie - należy przez to rozumieć projekt uchwały Rady Miejskiej w Mosinie;
2) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mosinie;
4) sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Mosinie;
5) autorze - należy przez to rozumieć merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostkę organizacyjną Gminy Mosina, przygotowującą projekt;
6) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub samodzielne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 2. Ustala się zasady postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie i gminnych jednostek organizacyjnych z projektami uchwał, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina.
§ 3. Projekty, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina, przygotowywane są przez autora, do kompetencji którego należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.

Rozdział 1.
Zasady postępowania z projektami Burmistrza Gminy Mosina i związane z tym terminy

§ 4. 1. W celu terminowego wprowadzenia projektu do porządku obrad sesji Rady, autor przekazuje zaakceptowany pod względem prawnym projekt do Referatu Organizacyjnego, najpóźniej dziesięć dni przed terminem posiedzenia pierwszej komisji opiniującej.
2. Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować zasady techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej", dostosować się do wymogów technicznych wykorzystywanego do tego celu oprogramowania oraz dbać o zachowanie zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE.
3. Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację „Edytor aktów prawnych XML Legislator" (dalej Legislator), z wyłączeniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina.
4. Autor do projektu obowiązkowo dołącza uzasadnienie, z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator.
5. Uzasadnienie projektu powinno zawierać argumenty przemawiające za zasadnością uchwalenia projektu w przedłożonej wersji, a w przypadku projektów rodzących skutki finansowe wskazywać źródło finansowania.
6. Projekt uchwały powinien być parafowany pod uzasadnieniem do uchwały przez kierownika komórki organizacyjnej lub kierownika jednostki orgaizacyjnej - według właściwości.
7. Projekt przekazywany jest radcy prawnemu. Radca prawny w terminie trzech dni roboczych dokonuje oceny projektu pod względem prawnym. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny przekazuje go autorowi w celu naniesienia poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego. Projekt zaakceptowany przez radcę prawnego autor drukuje i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego.
8. Zablokowaną do edycji wersję elektroniczną projektu (w formacie ZIPX) autor umieszcza w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Projekty uchwał\Rok\Data sesji. W celu jednoznacznej identyfikacji, tytuł pliku, winien zawierać określenie przedmiotu aktu.
§ 5. 1. Projekt zaakceptowany pod względem prawnym autor przekazuje do podpisu w jednym egzemplarzu Burmistrzowi Gminy Mosina, a w przypadku jego nieobecności Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. W przypadku nieobecności Burmistrza oraz Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina przekazuje do podpisu Drugiemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
2. Burmistrz Gminy Mosina akceptuje projekt i podpisuje uzasadnienie projektu.
§ 6. Referat Organizacyjny umieszcza podpisany projekt w zestawieniu projektów przygotowanych na sesję, które przekazuje do Kierownika Biura Rady.
§ 7. Autopoprawkę do projektu przygotowuje autor, stosując odpowiednio zasady przyjęte w § 4-6.
§ 8. W sytuacjach uniemożliwiających zachowanie zasad postępowania określonych w § 4-6 o sposobie postępowania z projektem decyduje Burmistrz Gminy Mosina.

Rozdział 2.
Wprowadzanie poprawek do uchwał przyjętych na sesji

§ 9. 1. Poprawkę przyjętą na sesji wprowadza w ostatecznej wersji tekstu uchwały Biuro Rady z wyłączeniem uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmiany oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Autor zobowiązany jest do współuczestniczenia w ustalaniu ostatecznej wersji tekstu uchwały.
3. Pieczę nad wprowadzeniem poprawek sprawuje - od chwili wszczęcia sprawy do chwili przedłożenia Przewodniczącemu Rady do podpisu uchwały podjętej przez Radę - Biuro Rady.
§ 10. W przypadku nowelizacji uchwały, autor w ciągu roku od przyjęcia nowelizacji sporządza projekt tekstu jednolitego uchwały z wykorzystaniem programu Legislatora.

Rozdział 3.
Postępowanie z przyjętymi uchwałami

§ 11. 1. Kierownik Biura Rady nadaje numery uchwałom i prowadzi ich rejestr.
2. Biuro Rady załącza oryginały podjętych uchwał do protokołu sesji Rady.
3. Biuro Rady zapewnia:
1) powielenie podjętej uchwały;
2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazanie kompletu odpisów podjętych na sesji uchwał Wojewodzie Wielkopolskiemu;
3) niezwłoczne, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odpisów wybranych uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wyłączeniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4) przygotowanie uchwał, wskazanych zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z ich wersją elektroniczną przygotowaną w formacie XML, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
5) umieszczenie wersji elektronicznej podjętych uchwał z uzupełnionym numerem i datą oraz zmienionym statusem na "Uchwalony", w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Uchwały\Rok\Data sesji. W celu jednoznacznej identyfikacji, tytuł pliku, winien zawierać pełen numer uchwały oraz określenie przedmiotu aktu;
6) publikację uchwał w Bazie Aktów Własnych Gminy Mosina;
7) przekazanie autorowi uzgodnione liczby egzemplarzy uchwał na prawach oryginału;
8) przekazanie kopii uchwał, zgodnie z dyspozycją, do pozostałych komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek zobowiązanych do realizacji postanowień uchwały;
9) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat daty publikacji uchwały oraz pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
10) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwały.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 13. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie, zmienione zarządzeniem nr 180/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Zarządzenie Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr BG.0050.3.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, wprowadzam następujące zmiany:
1. „Rozdział I Przepisy Ogólne" otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, zwany dalej „Regulaminem", dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;
3) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków;
4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
5) postanowienia końcowe.
§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;
2) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Mosina;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mosinie.
§ 3. Wynagrodzenie gwarantowane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne uregulowane w odrębnych przepisach.
§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Sekretarz.".
2. „Rozdział II Wymagania kwalifikacyjne" otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. 1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników, minimalne i maksymalne kategorie zaszeregowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Zatrudnienie na poszczególne stanowiska osób, które nie spełniają minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany, nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.".
3. „Rozdział III Wynagrodzenie zasadnicze" otrzymuje nowe brzmienie:

Rozdział III.
Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

§ 6. 1. Procedura kształtowania wynagrodzeń w Urzędzie nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W szczególności pracownicy  mają  równe prawa, z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.
2. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników następuje, w szczególności w oparciu o następujące kryteria:
1) rodzaj świadczonej pracy;
2) umiejętności kierownicze;
3) stopień niezależności na stanowisku (samodzielność, specjalizacja, rola eksperta);
4) częstotliwość kontaktów i ich kierunek;
5) umiejętności interpersonalne;
6) wiedzę i doświadczenie;
7) poziom skomplikowania, podejście twórcze, własny osąd;
8) nadzór nad wykonywaną pracą;
9) nadzór nad innymi i odpowiedzialność;
10) efekty pracy;
11) konieczność wyższego opłacania pracowników świadczących pracę, na których jest wysoki popyt na rynku, a których zatrudnienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji zadań urzędu.
§ 7. 1. W Urzędzie obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii osobistego zaszeregowania, miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego.
2. Decyzję o zastosowaniu dla pracownika kategorii osobistego zaszeregowania i wysokości wynagrodzenia podejmuje Burmistrz na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, w oparciu o obowiązujący Regulamin i przepisy prawa.
3. Informacja o wysokości indywidualnego wynagrodzenia stanowi tajemnicę pracownika i nie może być rozpowszechniana, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
§ 8. Tabela wynagrodzeń zasadniczych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, ustala minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
§ 9. Wynagrodzenie zasadnicze odpowiada pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.".
4. „Rozdział IV Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego i nagrody" otrzymuje nowe brzmienie:

Rozdział IV.
Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków a także nagród innych niż nagrody jubileuszowe

§ 10. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, z uwzględnieniem ilości zadań oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji.
2. Dodatek specjalny za pełnienie zastępstwa, może być przyznany w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zastępowanego pracownika, po upływie 2 miesięcy nieobecności pracownika.
3. Dodatek specjalny przyznawany jest na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, zawierający szczegółowe argumenty przemawiające za jego przyznaniem oraz określenie okresu jego przyznania.
4. Dodatek specjalny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku zakończenia wykonywania dodatkowych zadań przed terminem, na który został przyznany.
5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 11. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) Sekretarz Gminy;
2) Zastępca Skarbnika;
3) Audytor Wewnętrzny;
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
5) Radca Prawny;
6) Kierownik Referatu;
7) Komendant Straży Miejskiej;
8) Zastępca Kierownika Referatu
9) Zastępca Kierownika USC;
10) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
12) Inspektor Ochrony Danych;
13) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej;
§ 12. Tabelę maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla stanowisk określonych w § 11 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 13. 1. Pracownikowi może zostać przyznane wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne jest obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, w wysokości 10 % objętych jednym tytułem wykonawczym i nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 14. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
§ 15. 1. W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród.
2. Fundusz nagród pozostaje do dyspozycji Burmistrza. Nagroda ma charakter uznaniowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony pracownika.
3. Fundusz nagród przeznacza się na nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu.
4. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
1) ocenę wyników pracy zawodowej;
2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań;
3) dyspozycyjność pracownika;
4) podejmowanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika;
5) innowacyjność;
6) kreatywność.
5. Nagrody przyznaje Burmistrz.
6. Bezpośredni przełożony pracownika może wystąpić z wnioskiem o nagrodę dla pracownika. Wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.".
5. „Rozdział V Postanowienia końcowe" otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Kodeksu pracy.
§ 17. Wykonanie zarządzania powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.
§ 18. Regulamin podlegał uzgodnieniu z organizacją związkową - Komisją Międzyzakładową WZZ „Sierpień 80" w Bydgoszczy.
§ 19. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości drogą elektroniczną pracownikom na stanowiskach wyposażonych w komputery, a pozostałym pracownikom przez doręczenie zarządzenia w wersji papierowej.".
§ 2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w Załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wprowadza się tekst jednolity Zarządzenia w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, uwzględniający wprowadzone wyżej zmiany, stanowiący Załącznik Nr 4.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości drogą elektroniczną pracownikom na stanowiskach wyposażonych w komputery, a pozostałym pracownikom przez doręczenie zarządzenia w wersji papierowej.
 
  Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

TABELA MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO MIESIECZNEGO POZIOMU WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria zaszeregowania
Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (w zł)
I
2150 - 2450
II
2200 - 2550
III
2250 - 2650
IV
2300 - 2750
V
2350 - 2950
VI
2400 - 3250
VII
2450 - 3550
VIII
2500 - 3750
IX
2550 - 3850
X
2600 - 3950
XI
2650 - 4050
XII
2700 - 4650
XIII
2750 - 4750
XIV
2800 - 4850
XV
2850 - 5000
XVI
2900 - 5950
XVII
2950 - 6250
XVIII
3000 - 6550
XIX
3100 - 7150
XX
3200 - 7850
XXI
3400 - 8600
XXII
3600 - 8950
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

TABELA MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.
Stanowisko
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w zł)
1
Sekretarz gminy
3100
2
Zastępca Skarbnika gminy
2900
3
Audytor Wewnętrzny
2700
4
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2500
5
Radca Prawny
2500
6
Kierownik Referatu
2300
7
Komendant Straży Miejskiej
2100
8
Zastępca Kierownika Referatu,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1900
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
1700
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1300
11
Inspektor Ochrony Danych
1300
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
1300
 
 
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW,
MINIMALNE I MAKSYMALNE KATEGORIE ZASZEREGOWANIA

Tabela A. Kierownicze stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Sekretarz Gminy
XVII - XXII
Wyższe2
4
2
Zastępca Skarbnika
XV - XXII
Wyższelub podyplomowe ekonomiczne
3
3
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
XVI - XIX
Według odrębnych przepisów
4
Kierownik Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
5
Komendant Straży Miejskiej
XV - XX
Wyższe2
5
6
Audytor Wewnętrzny
XV - XIX
Według odrębnych przepisów
7
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
8
Zastępca Kierownika Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
XIV - XIX
Wyższe2
4
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
11
Inspektor Ochrony Danych
XIII - XVIII
Według odrębnych przepisów
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
XIII - XVIII
Wyższe2
4

Tabela B. Stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie
oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Radca Prawny
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
2
Główny specjalista
XII - XIX
Wyższe2
4
3
Inspektor
XII - XVII
Wyższe2
Średnie3
3
5
4
Podinspektor
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Specjalista ds. bhp
XI - XV
Według odrębnych przepisów
5
Specjalista
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Samodzielny referent
IX - XIII
Średnie3
2
7
Referent
IX - XII
Średnie3
2

Tabela C. Stanowiska pomocnicze i obsługi
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Sekretarka
IX - X
Średnie3
---
2
Pomoc administracyjna
III - VIII
Średnie3
---
3
Rzemieślnik specjalista
X - XII
Zasadnicze4
3
4
Robotnik gospodarczy
V - VIII
Podstawowe5
---

Tabela D. Stanowiska w straży miejskiej
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Starszy inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
3
6
2
Inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
2
5
3
Młodszy inspektor
XI - XV
Wyższe2
Średnie3
---
3
4
Starszy specjalista, specjalista
XI - XV
Średnie3
3
5
Młodszy specjalista, starszy strażnik
X - XIV
Średnie3
3
6
Strażnik
IX - XIII
Średnie3
2
7
Młodszy strażnik
VIII - IX
Średnie3
1
8
Aplikant
VII - VIII
Średnie3
---
1 Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282, z późn. zm.), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.
2 Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
3 Średnie o profilu ogólnym lub branżowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
4 Zasadnicze i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
5 Podstawowe i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
  
 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

TEKST JEDNOLITY

Zarządzenia w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 oraz z 2021 r., poz. 1834) zarządzam, co następuje:

Rozdział I.
Przepisy Ogólne

§ 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, zwany dalej  „Regulaminem", dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;
3) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków;
4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
5) postanowienia końcowe.
§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;
2) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Mosina;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mosinie.
§ 3. Wynagrodzenie gwarantowane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne uregulowane w odrębnych przepisach.
§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Sekretarz.

Rozdział II.
Wymagania kwalifikacyjne

§ 5. 1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników, minimalne i maksymalne kategorie zaszeregowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Zatrudnienie na poszczególne stanowiska osób, które nie spełniają minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany, nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Rozdział III.
Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

§ 6. 1. Procedura kształtowania wynagrodzeń w Urzędzie nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W szczególności pracownicy  mają  równe prawa, z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.
2. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników następuje, w szczególności w oparciu o następujące kryteria:
1) rodzaj świadczonej pracy;
2) umiejętności kierownicze;
3) stopień niezależności na stanowisku (samodzielność, specjalizacja, rola eksperta);
4) częstotliwość kontaktów i ich kierunek;
5) umiejętności interpersonalne;
6) wiedzę i doświadczenie;
7) poziom skomplikowania, podejście twórcze, własny osąd;
8) nadzór nad wykonywaną pracą;
9) nadzór nad innymi i odpowiedzialność;
10) efekty pracy;
11) konieczność wyższego opłacania pracowników świadczących pracę, na których jest wysoki popyt na rynku, a których zatrudnienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji zadań urzędu.
§ 7. 1. W Urzędzie obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii osobistego zaszeregowania, miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego.
2. Decyzję o zastosowaniu dla pracownika kategorii osobistego zaszeregowania i wysokości wynagrodzenia podejmuje Burmistrz na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, w oparciu o obowiązujący Regulamin i przepisy prawa.
3. Informacja o wysokości indywidualnego wynagrodzenia stanowi tajemnicę pracownika i nie może być rozpowszechniana, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
§ 8. Tabela wynagrodzeń zasadniczych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, ustala minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
§ 9. Wynagrodzenie zasadnicze odpowiada pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.

Rozdział IV.
Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków a także nagród innych niż nagrody jubileuszowe

§ 10. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, z uwzględnieniem ilości zadań oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji.
2. Dodatek specjalny za pełnienie zastępstwa, może być przyznany w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zastępowanego pracownika, po upływie 2 miesięcy nieobecności pracownika.
3. Dodatek specjalny przyznawany jest na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, zawierający szczegółowe argumenty przemawiające za jego przyznaniem oraz określenie okresu jego przyznania.
4. Dodatek specjalny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku zakończenia wykonywania dodatkowych zadań przed terminem, na który został przyznany.
5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 11. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) Sekretarz Gminy;
2) Zastępca Skarbnika;
3) Audytor Wewnętrzny;
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
5) Radca Prawny;
6) Kierownik Referatu;
7) Komendant Straży Miejskiej;
8) Zastępca Kierownika Referatu
9) Zastępca Kierownika USC;
10) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
12) Inspektor Ochrony Danych;
13) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej;
§ 12. Tabelę maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla stanowisk określonych w § 11 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 13. 1. Pracownikowi może zostać przyznane wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne jest obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, w wysokości 10 % objętych jednym tytułem wykonawczym i nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 14. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
§ 15. 1. W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród.
2. Fundusz nagród pozostaje do dyspozycji Burmistrza. Nagroda ma charakter uznaniowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony pracownika.
3. Fundusz nagród przeznacza się na nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu.
4. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
1) ocenę wyników pracy zawodowej;
2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań;
3) dyspozycyjność pracownika;
4) podejmowanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika;
5) innowacyjność;
6) kreatywność.
5. Nagrody przyznaje Burmistrz.
6. Bezpośredni przełożony pracownika może wystąpić z wnioskiem o nagrodę dla pracownika. Wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Kodeksu pracy.
§ 17. Wykonanie zarządzania powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.
§ 18. Regulamin podlegał uzgodnieniu z organizacją związkową - Komisją Międzyzakładową WZZ „Sierpień 80" w Bydgoszczy.
§ 19. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości drogą elektroniczną pracownikom na stanowiskach wyposażonych w komputery, a pozostałym pracownikom przez doręczenie zarządzenia w wersji papierowej.
 
 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

TABELA MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO MIESIECZNEGO POZIOMU WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria zaszeregowania
Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (w zł)
I
2150 - 2450
II
2200 - 2550
III
2250 - 2650
IV
2300 - 2750
V
2350 - 2950
VI
2400 - 3250
VII
2450 - 3550
VIII
2500 - 3750
IX
2550 - 3850
X
2600 - 3950
XI
2650 - 4050
XII
2700 - 4650
XIII
2750 - 4750
XIV
2800 - 4850
XV
2850 - 5000
XVI
2900 - 5950
XVII
2950 - 6250
XVIII
3000 - 6550
XIX
3100 - 7150
XX
3200 - 7850
XXI
3400 - 8600
XXII
3600 - 8950
 
 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 4

 

TABELA MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.
Stanowisko
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w zł)
1
Sekretarz gminy
3100
2
Zastępca Skarbnika gminy
2900
3
Audytor Wewnętrzny
2700
4
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2500
5
Radca Prawny
2500
6
Kierownik Referatu
2300
7
Komendant Straży Miejskiej
2100
8
Zastępca Kierownika Referatu,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1900
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
1700
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1300
11
Inspektor Ochrony Danych
1300
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
1300
 
 
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 4

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW,
MINIMALNE I MAKSYMALNE KATEGORIE ZASZEREGOWANIA

Tabela A. Kierownicze stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Sekretarz Gminy
XVII - XXII
Wyższe2
4
2
Zastępca Skarbnika
XV - XXII
Wyższelub podyplomowe ekonomiczne
3
3
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
XVI - XIX
Według odrębnych przepisów
4
Kierownik Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
5
Komendant Straży Miejskiej
XV - XX
Wyższe2
5
6
Audytor Wewnętrzny
XV - XIX
Według odrębnych przepisów
7
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
8
Zastępca Kierownika Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
XIV - XIX
Wyższe2
4
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
11
Inspektor Ochrony Danych
XIII - XVIII
Według odrębnych przepisów
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
XIII - XVIII
Wyższe2
4

Tabela B. Stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie
oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Radca Prawny
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
2
Główny specjalista
XII - XIX
Wyższe2
4
3
Inspektor
XII - XVII
Wyższe2
Średnie3
3
5
4
Podinspektor
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Specjalista ds. bhp
XI - XV
Według odrębnych przepisów
5
Specjalista
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Samodzielny referent
IX - XIII
Średnie3
2
7
Referent
IX - XII
Średnie3
2

Tabela C. Stanowiska pomocnicze i obsługi
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Sekretarka
IX - X
Średnie3
---
2
Pomoc administracyjna
III - VIII
Średnie3
---
3
Rzemieślnik specjalista
X - XII
Zasadnicze4
3
4
Robotnik gospodarczy
V - VIII
Podstawowe5
---

Tabela D. Stanowiska w straży miejskiej
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Starszy inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
3
6
2
Inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
2
5
3
Młodszy inspektor
XI - XV
Wyższe2
Średnie3
---
3
4
Starszy specjalista, specjalista
XI - XV
Średnie3
3
5
Młodszy specjalista, starszy strażnik
X - XIV
Średnie3
3
6
Strażnik
IX - XIII
Średnie3
2
7
Młodszy strażnik
VIII - IX
Średnie3
1
8
Aplikant
VII - VIII
Średnie3
---
1 Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282, z późn. zm.), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.
2 Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
3 Średnie o profilu ogólnym lub branżowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
4 Zasadnicze i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
5 Podstawowe i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.

ZARZĄDZENIE NR 51/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriu

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2022 r.
  w sprawie planu finansowego wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)   zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie wydatków realizowanych ze środków własnych na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  zgodnie z załącznikiem do  zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     


Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczen

Zarządzenie Nr 50/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2022r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
 
      Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - następujących pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1) Katarzynę Natęgowską-Pigła,      
2) Magdalenę Haberland                  
3) Małgorzatę Kulczewską,                                     
4) Małgorzatę Wieczorek,                
5) Dorotę Rakoczy,                           
6) Ewę Wyszkowska,
7) Lidię Kwiatkowską,
8) Marcina Kowal,
9) Wiolettę Antecką
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężne

Zarządzenie Nr 49/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek, specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam Panią Małgorzatę Kaczmarek, specjalistę pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężne

Zarządzenie Nr 48/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 47/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr w Referacie Organizacyjnym, w następującym składzie:
1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Magdalena Paluch, kierownik Referatu Organizacyjnego - członek komisji;
3) Tatiana Cynka, Skarbnik Gminy - członek komisji;
4) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.
§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 25 marca 2022 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 46/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi w Referacie Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi, w następującym składzie:
1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Joanna Lesicka, Audytor Wewnętrzny - członek komisji;
3) Tatiana Cynka, Skarbnik Gminy - członek komisji;
4) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.
§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 25 marca 2022 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 45/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji drogowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, w następującym składzie:
1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Joanna Pawlicka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwju Gminy - członek komisji;
3) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.
§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 25 marca 2022 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie odpłatnej służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie odpłatnej służebności gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) a także w wykonaniu uchwały Nr XLIX/419/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Borkowicach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej oraz zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako działki o nr ewid.: 69/1, 70/2 i 73/3 obr. Borkowice odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony służebności gruntowej w formie prawa przejazdu i przechodu obciążającej nieruchomość stanowiącą działki o nr ewid.: 70/1 i 73/1 obr. Borkowice, o łącznej pow. 0,3167 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1M/00025494/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, które zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ramach zwartej jednostki osadniczej, oznaczony na rysunku studium symbolem E4_M.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z pasa gruntu nieruchmości, o której mowa w § 1, o szerokości 4,5 m i powierzchni około 0,0225 ha (zgodnie z załącznikiem graficznym do Zarządzenia).
§ 3. Korzystanie z opisanej w § 1 służebności gruntowej w zakresie pasa gruntu opisanego w § 2 będzie polegać na na prawie przejazdu, przechodu i przeprowadzenia wszystkich przyłączy przez wskazany pas gruntu o szerokości 4,5 m oraz obowiązku utrzymania pasa gruntu służącego do wykonywania służebności zgodnie z przepisami ogólnymi. Właściciel nieruchomości władnącej będzie miał prawo utwardzenia drogi tłuczniem betonowym, zakazane będzie ogrodzenie i zamknięcie pasa gruntu drogi służebnej. Każdoczesny właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do nie sadzenia drzew oraz nie wykonywania wszelkiej zabudowy stałej bądź tymczasowej w pasie gruntu drogi służebnej oraz do nie wykonywania innych działań mogących utrudnić korzystanie ze służebności.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 40/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz.1372 i 1834)  oraz art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 16/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, wprowadzam następujące zmiany:
§ 4 otrzymuje następujące brzmienie: W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  obowiązują następujące kryteria:
1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 6 punktów (po 3 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki - 2 punkty;
3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina - 2 punkty (po 1 punkcie za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina - 2 punkty (po 1 punkcie za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 punkt.  
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 marca 2022 r.  

ZARZĄDZENIE NR 39/2022 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo

ZARZĄDZENIE NR 39/2022.pdf

ZARZĄDZENIE NR 38/2022 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki, Sowiniec, Bogulin

ZARZĄDZENIE NR 38/2022.pdf

Zarządzenie Nr 37A/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 37A/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, 1834), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, w następującym składzie:
1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Joanna Pawlicka, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy - członek komisji;
3) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.
§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 25 marca 2022 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 37/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej od 5 marca do 31 marca 2022 r.
§ 2. Wnioski, o których mowa w §1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie art. 53 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina" w składzie:
1) Małgorzata Filipek - Orwat - Przewodniczący
2) Katarzyna Frydrychowicz - Zastępca przewodniczącego
3) Magdalena Rembalska - Sekretarz
4) Sylwia Bartnikowska - Członek Komisji
5) Joanna Lesicka - Członek Komisji
§ 2. Tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji został podany w zarządzeniu nr 45/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2020 r w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 35/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, 1834), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych  Referacie Organizacyjnym, w następującym składzie:
1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Magdalena Paluch, kierownik Referatu Organizacyjnego - członek komisji;
3) Tatiana Cynka, Skarbnik Gminy - członek komisji;
4) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.
§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 11 marca 2022 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 32/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372, 1834) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.


ZARZĄDZENIE NR 31/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372, 1834) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosna.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.


ZARZĄDZENIE NR 30/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372, 1834) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosna. 
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.


ZARZĄDZENIE NR 29/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
 
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372, 1834) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami", ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko.  
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.


ZARZĄDZENIE NR 28/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372, 1834) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna.  
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr 27/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie zgodnie z brzemieniem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, celem jego stosowania.

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 27/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lutego 2022 r.
Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie
Preambuła

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, które uznajemy za wiążące dla wszystkich przedstawicieli samorządu terytorialnego. Identyfikują one rolę społeczną i odpowiedzialność etyczną podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Kodeks Etyki oparty jest na takich wartościach jak: sprawiedliwość, uczciwość, szacunek, obiektywizm i odpowiedzialność. Niniejszy Kodeks, nie jest zbiorem wszystkich nakazów i zakazów obowiązujących pracownika samorządowego, ale zawiera ogólne zalecenia dotyczące podejmowanych działań i wydawanych decyzji. Nie zastępuje on zdrowego rozsądku i własnego osądu każdego pracownika wynikającego z konkretnych sytuacji życiowych i indywidualnych potrzeb interesanta. Celem Kodeksu jest wskazanie wartości, którymi powinni posługiwać się pracownicy, aby interesanci czuli się usatysfakcjonowani z obsługi w Urzędzie.

I. Zakres obowiązywania

 

§ 1. 

1. Kodeks obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

2. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie Kodeksu.

3. Pracownik kierujący jednostką organizacyjną Urzędu dba o zgodność z Kodeksem zachowań podległych mu pracowników.

 

II. Zasady ogólne

§ 2.

Zasada służby publicznej

Władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej i danej wspólnoty samorządowej, oraz chroni uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności:

1) działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania obywateli do państwa i jego organów;

2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;

3) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o administracji publicznej i jej organach oraz współtworzy wizerunek tej administracji;

4) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska;

5) rozumie i aprobuje fakt, iż podjęcie pracy w służbie publicznej oznacza zgodę na ograniczenie zasady poufności informacji dotyczącej również jego osoby.

§ 3.

Zasada profesjonalizmu

Pracownik samorządowy wykonuje obowiązki rzetelnie, z dochowaniem najwyższych standardów staranności, wynikających z zawodowego charakteru podejmowanych działań, a w szczególności:

1) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;

2) jest twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie i z najlepszą wolą;

3) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie; wie, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany;

4) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;

5) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;

6) racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.

§ 4.

Zasada bezstronności

Pracownik samorządowy jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:

1) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;

2) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;

3) nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;

4) w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności;

5) od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych;

6) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu;

7) szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 5.

Zasada godności urzędniczej

Pracownik samorządowy swym zachowaniem w miejscu i poza miejscem pracy dba o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych, a w szczególności:

1) reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej;

2) zachowuje się godnie zarówno w miejscu, jak i poza miejscem pracy;

3) odnosi się w sposób życzliwy i uprzejmy do osób korzystających z usług urzędu oraz współpracowników;

4) jest lojalny wobec urzędu i zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;

5) wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego urzędu oraz innych urzędów i organów państwa.

III. Wykonywanie zawodu urzędnika samorządowego

§ 6.

Zajęcia niedopuszczalne; konflikt interesów

1. Pracownik samorządowy nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z jego obowiązkami służbowymi lub wywołujących podejrzenie o możliwość wykorzystywania zajmowanego stanowiska do uzyskania jakichkolwiek korzyści.

2. Pracownik samorządowy nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem własnym i publicznym oraz eliminuje wszelkie zachowania mogące narażać go na opinie o uzyskiwaniu korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem.

3. Pracownik zobowiązany jest do powiadomienia swego przełożonego o każdym przypadku istnienia okoliczności mogących wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracownika, celem wyłączenia go od załatwienia danej sprawy.

§ 7.

Rozwój zawodowy

Pracownik samorządowy dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:

1) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie;

2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;

3) jest gotów do wykorzystania wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej - do korzystania z pomocy ekspertów;

4) zawsze jest przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;

5) w wykonywaniu zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie;

6) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji.

§ 8.

Tajemnica zawodowa

Pracownik samorządowy z zachowaniem najwyższej staranności chroni informacje podlegające ochronie prawnej, w tym informacje dotyczące innych osób, a w szczególności:

1) organizuje swoje miejsce pracy w sposób uniemożliwiający powzięcie informacji chronionych przez osoby postronne oraz gwarantujący osobie korzystającej z usług urzędu dyskrecję i ochronę informacji;

2) nie przekazuje współpracownikom informacji o załatwianych sprawach indywidualnych, nie komentuje tych spraw lub informacji uzyskanych w związku z ich rozstrzyganiem, chyba że wymaga tego merytoryczny sposób załatwienia sprawy lub przyjęte procedury postępowania;

3) powzięte przy wykonywaniu czynności służbowych informacje w żaden sposób nie mogą wpływać na postawę, zachowanie lub stosunek pracownika samorządowego do danej osoby poza urzędem.

IV. Stosunki z interesantami (klientami)

§ 9.

Współmierność podejmowanych działań

1. Pracownik podejmuje działania współmierne do obranego celu. Pracownik w szczególności unika ograniczania praw jednostki lub nakładania na nią obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.

2. W toku podejmowanych działań pracownik zwraca szczególną uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

3. Z uprawnień pracownik korzysta wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą odnośnych przepisów. Pracownik odstąpi w szczególności od korzystania z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.

 

§ 10.

Kontakty z interesantami

W swoich kontaktach z interesantami urzędnik pozostaje usługodawcą, zachowuje się właściwie oraz uprzejmie, a w szczególności:

1) traktuje interesantów urzędu w sposób partnerski, równy, bezstronny i obiektywny, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa w korzystaniu z usług urzędu;

2) w kontaktach z interesantami odnosi się do nich z szacunkiem, wrażliwością i cierpliwością, uwzględniając zdolność zrozumienia spraw urzędowych;

3) udzielając informacji czyni to w sposób merytoryczny i wyczerpujący, dążąc do wyjaśnienia wszelkich istotnych dla interesanta kwestii;

4) prowadzi korespondencję w sposób jasny i zrozumiały dla adresata;

5) jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje interesanta do pracownika właściwego;

6) dąży do możliwie najszybszego załatwienia sprawy.

V. Stosunki ze współpracownikami i przełożonymi

§ 11.

Zachowanie względem współpracowników

Pracownicy urzędu odnoszą się wobec siebie z szacunkiem oraz poczuciem wspólnej pracy dla dobra wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

1) współpracują ze sobą w atmosferze partnerstwa, okazują zrozumienie w nieprzewidzianych losowych sytuacjach służbowych i rodzinnych, dążąc do jak najsprawniejszego załatwienia spraw, uwzględniając interes wspólnoty samorządowej oraz indywidualny interes jednostki;

2) respektują wiedzę i doświadczenie współpracowników oraz szanują ich czas i pracę;

3) nie podważają i nie komentują wobec interesantów i osób postronnych decyzji swoich współpracowników i przełożonych;

4) unikają publicznych wypowiedzi na temat współpracowników i pracy urzędu, stawiających urząd oraz osoby tam pracujące w złym świetle lub podważające zaufanie wobec pracowników samorządowych;

5) o zauważonych nieprawidłowościach informują w pierwszej kolejności osobę zainteresowaną oraz jej przełożonego;

6) wspólnie tworzą przyjazną atmosferę w miejscu pracy, nie dopuszczając do jakichkolwiek form dyskryminacji.

§ 12.

Osoby na stanowiskach kierowniczych

Osoby na stanowiskach kierowniczych mają szczególny obowiązek dbałości o przestrzeganie najwyższych norm uczciwości i rzetelności, a w szczególności:

1) stanowią wzór etycznego zachowania;

2) stwarzają i podtrzymują klimat otwartych kontaktów, przejrzystości postępowania oraz wzajemnego szacunku;

3) zapewniają właściwe zrozumienie i przestrzeganie postanowień Kodeksu;

4) dokonują ocen personalnych wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych, w tym posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, gwarantując równość szans kobiet i mężczyzn;

5) nie demonstrują swoich przekonań politycznych oraz nie uzależniają od nich swoich decyzji, w tym w zakresie doboru i awansu kadr;

6) kierunkują działania w sytuacjach wymagających szczególnego procesu naprawczego lub decyzyjnego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Pracownik na piśmie poświadcza, iż zapoznał się z Kodeksem i przyjmuje go do stosowania.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, załącza się do akt osobowych pracownika.

3. Kodeks podany jest do wiadomości publicznej w celu poinformowania zainteresowanych osób

o standardach etycznych obowiązujących pracowników oraz poddania przestrzegania tych standardów kontroli społecznej.

4. Załącznik do Kodeksu Etyki stanowi Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Kodeksu Etyki.

 

  Załącznik do Załącznika

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Kodeksu Etyki

1. Za naruszenie postanowień Kodeksu Etyki pracownik ponosi odpowiedzialność karną lub porządkową, o ile przepisy prawa tak stanowią.

2. Obowiązkiem każdego pracownika jest reagowanie na każdy przejaw naruszenia lub zagrożenia naruszenia postanowień Kodeksu Etyki.

3. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze mają szczególny obowiązek bieżącego czuwania nad przestrzeganiem norm zawartych w Kodeksie Etyki oraz podejmowania działań zapobiegających ich naruszania, a w przypadku stwierdzenia naruszenia - działań je eliminujących i dezaprobujących.

4. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w tym w szczególności sekretarz oraz kierownik urzędu, mają obowiązek wszechstronnego i wnikliwego rozpatrzenia każdej informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia norm etycznych zawartych w Kodeksie.

5. Każdy pracownik powinien zwrócić koleżeńską uwagę innemu pracownikowi, w przypadku zachowania nieetycznego, naruszającego dobre obyczaje i stosunki międzyludzkie zarówno w odniesieniu do interesantów, jak i współpracowników. O powtarzających się przypadkach naruszeń pracownik zawiadamia bezpośredniego przełożonego.

6. Pracownik, który powziął informacje o naruszeniu lub realnej możliwości naruszenia postanowień Kodeksu, stanowiących jednocześnie naruszenie prawa powszechnie obowiązującego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, sekretarza lub kierownika urzędu. Bezpośredni przełożony lub sekretarz, po przeprowadzeniu wstępnych wyjaśnień, przekazuje pozyskane informacje kierownikowi urzędu celem podjęcia działań wskazanych w pkt 8.

7. W przypadku naruszenia norm etycznych dotyczących dobrych obyczajów i stosunków międzyludzkich, nienoszącego znamion naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, bezpośredni przełożony, po powzięciu informacji o naruszeniu, przeprowadza z pracownikiem rozmowę, w której wskazuje zakres nieprawidłowych zachowań oraz wyraża dezaprobatę dla takich zachowań. W przypadku powtórzenia się podobnych zachowań okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przy okresowej ocenie pracownika.

8. W przypadku naruszenia norm etycznych, będącego jednocześnie naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa: a. Pracodawca podejmuje czynności określone w art. 109-113 Kodeksu pracy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia przesłanki określone w art. 108 Kodeksu pracy; b. Pracodawca zawiadamia właściwe organy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia określone w przepisach prawa;

9. Na wniosek pracowników, pracodawca powołuje, spośród pracowników, trzyosobową Komisję Etyczną, będącą organem opiniodawczym i doradczym w sprawach o naruszenie Kodeksu Etyki.


ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2022 – 2024

ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2022 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2022 - 2024 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne w Mosinie do przeprowadzenia diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Zarządzenie Nr 24/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne w Mosinie - Pani Lidii Skupin-Wójtowskiej do przeprowadzenia diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w związku z przystępowaniem Gminy Mosina do realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) zarządzam, co następuje:

§ 1.
 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Panią Lidię Skupin-Wójtowską do:
 
1)     przygotowania diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na terenie gminy Mosina,
2)     prowadzenie monitoringu i aktualizacji diagnozy każdorazowo przed przystąpieniem do programów dot. wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek do przeprowadzenia diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Zarządzenie Nr 23/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022
 
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek - specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosiniedo przeprowadzenia diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w związku z przystępowaniem Gminy Mosina do realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) zarządzam, co następuje:

§ 1.
 
Upoważniam Panią Małgorzatę Kaczmarek - specjalistę pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do:
 
1)     przygotowania diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na terenie gminy Mosina,
2)     prowadzenie monitoringu i aktualizacji diagnozy każdorazowo przed przystąpieniem do programów dot. wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 
§ 2.
 
Upoważnienie udzielone jest na czas nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Zarządzenie Nr 22/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022
 
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek - specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, a także do przeprowadzenia przetargu, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz  zawierania umów w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr LX/504/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1.

 
Upoważniam Panią Małgorzatę Kaczmarek - specjalistę pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, a także do przeprowadzenia przetargu, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz  zawierania umów w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 202

Zarządzenie Nr 21/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Pani Lidii Skupin-Wójtowskiej do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, a także do przeprowadzenia przetargu, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji.
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz uchwały Nr LX/504/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2022 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w związku z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" zarządzam, co następuje:

§ 1.

 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Panią Lidię Skupin-Wójtowską do postępowania  w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, a także do przeprowadzenia przetargu, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 2.02.2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek do postępowania w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2

Zarządzenie Nr 20/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022r.
 
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek - specjalisty pracy socjalnej, zatrudnionej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji.
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz uchwały Nr LX/503/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w związku z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam Panią Małgorzatę Kaczmarek - specjalistę pracy socjalnej, zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania  w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 2.02.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełn

Zarządzenie Nr 19/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji.
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz uchwały Nr LX/503/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w związku z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Panią Lidię Skupin-Wójtowską do postępowania w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, zawierania umów, sporządzania sprawozdań, dokonywania rozliczeń i innych czynności związanych z wymienionym wyżej Programem w celu jego realizacji.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Mosina
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz.1372 i 1834) zarządzam, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektorów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina do zawierania umów najmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych i pozostałych powierzchni wymienionych w załączniku do zarządzenia, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§ 2. 1. Wynajęcie sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych możliwe jest:
1) Po realizacji obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna.
2) W dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
2. Korzystanie z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych, pozostałych powierzchni odbywa się w oparciu o harmonogram stanowiący każdorazowo załącznik do umowy najmu.
3. Wszyscy korzystający z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem korzystania z sal gimnastycznych i pomieszczeń  szkolnych oraz do jego bezwzględnego przestrzegania.

§ 3. 1. Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Mosina, wykazanych w Załączniku do zarządzenia.
2. Wysokość opłat określa iloczyn czasu korzystania z sal gimnastycznych lub pomieszczeń szkolnych i odpowiedniej stawki określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Czas korzystania z obiektu określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy się od zajęcia obiektu przez wynajmującego do jego opuszczenia.

§ 4. Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. 1. W przypadku klubów sportowych działających w formie uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia, realizujących zadania z dofinasowaniem Gminy Mosina, Dyrektor szkoły może zastosować zniżkę w czynszu lub najem nieodpłatny na czas realizacji tych zajęć po uzyskaniu przez najemcę zgody burmistrza na powyższe.
2. Pomieszczenia szkolne nieodpłatnie mogą być udostępnione na:
1) Spotkania z mieszkańcami organizowane przez ograny administracji rządowej i samorządowej;
2) Organizację narad, konferencji, nieodpłatnych szkoleń, kursów organizowanych przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) Realizację zadań statutowych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Mosina;
4) Imprezy zlecone przez Gminę lub odbywające się pod patronatem Gminy Mosina.

§ 6. Zobowiązuje się Dyrektorów Szkół do prowadzenia rejestru umów dotyczących  wynajmowania sal lub pomieszczeń szkolnych.
§ 7. Traci moc Zarządzenie nr OP.0050.39.2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu dyrektorów.
§ 8. Wykonanie powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Mosina.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


ZARZĄDZENIE NR 16/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz.1372 i 1834)  oraz art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  obowiązują następujące kryteria:
1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą̨ się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się̨ również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 6 punktów;
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki - 2 punkty;
3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca - 2 punkty;
4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina - 3 punkty;
5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 punkt.
§ 5. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2022/2023 do kl. I szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 2 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata - 1 punkt;
3) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się
w obwodzie tej szkoły - 1 punkt;
4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina -2 punkty;
5) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej - 1 punkt.
§ 6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów zawartych w § 4 i § 5  są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.
§ 7. 1. Czynności rekrutacyjne o których mowa w § 1 odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej.
2. Czynności rekrutacyjne o których mowa w § 2 odbywają się bez wersji elektronicznej. Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego należy złożyć w szkole obwodowej, a w przypadku udziału w rekrutacji do szkoły poza obwodem zamieszkania, do szkoły pierwszego wyboru. Druki wniosków o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronach internetowych szkół, stronie www.mosina.pl  oraz w sekretariacie szkoły.
§ 8. W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określa dyrektor ww. szkoły podstawowej.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

ZARZADZENIE Nr 15/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do prowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009r. Nr 42 poz. 1161) w związku z art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowań zwierząt powołuję Pana Marcina Szymczaka.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2022 r.


Zarządzenie  Nr 12/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Na podstawie art.8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) Burmistrz Gminy Mosina:

§ 1. Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

      1) mgr inż. Magdalena Trzpil - Przewodnicząca                 
      2) dr inż. arch. Marta Szejnfeld - Zastępca Przewodniczącej
      3) mgr Maciej Chorążewicz - Członek

§ 2. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Burmistrza Gminy Mosina w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Gminy Mosina.
§ 3. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 11/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 11/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1.
1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok.
2. Środki finansowe w wysokości 382 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań publicznych w 2022 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                    


z up.
/-/Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.  

§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów
/51 punktów minimum/
1 Uczniowski Klub Sportowy Szakal Jeżyce Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo w Gminie Mosina 3 000,00 zł 80
2 Stowarzyszenie "Ambitio" Szkółka i turnieje szachowe w Gminie Mosina - rozwój i upowszechnienie szachów wśród młodzieży

3 000,00 zł 60
3 Stowarzyszenie 4activelife Zielony Przylądek na sportowo

2 000,00 zł 53
4 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XVII Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2022 12 000,00 zł 80
5 Klub Sportowy IDMAR Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok. 14 000,00 zł 89
6 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta 4 Pory Roku w kajaku 0,00 zł 40
7 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek BYDGOSZCZ, MIASTO PATRIOTYZMU - WCZORAJ I DZIŚ HISTORIA ZIEMI KUJAWSKO - POMORSKIEJ

0,00 zł 49
8 Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA" Sekcja Tańca i Aerobiku - całoroczne szkolenie 7 000,00 zł 89
9 Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA" Całoroczne szkolenie z zakresu zespołowych gier sportowych, dyscyplina wiodąca - piłka siatkowa.

4 980,00 zł 87
10 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Gimnastyka rehabilitacyjna 2 000,00 zł 77
11 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia sportowego  w Taekwondo Olimpijskiego oraz udział w turniejach organizowanych przez PZTO i WZTO dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Mosina

8 000,00 zł 80
12 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Wakacje z Taekwondo 0,00 zł   0,0   (Oferta odrzucona ze względu na inną kategorię zadania - oferta dot. zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży)
13 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina.

0,00 zł 39
14 Fundacja Piotra Reissa Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla najmłodszych

0,00 zł 39
15 Klub Sportowy Akademia Judo „Przez Judo do Olimpijczyka" - Szkolenie judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina" 5 000,00 zł 81
16 Klub Sportowy IDMAR 7 Biegowe Mosińskie Grand Prix 11 000,00 zł 90
17 Klub Sportowy IDMAR 6 Król Parku 8 000,00 zł 87
18 Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych szczególnie z piłki siatkowej

2 000,00 zł 65
19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA Gminny Turniej Przedszkoli

2 000,00 zł 89
20 Fundacja Przyrodobranie Nordic Walking z Przyrodobraniem

2 500,00 zł 79
21 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dynamic Akademia Karate Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Mosina w celu zdrowego stylu życia. 6 000,00 zł 80
22 Automobilklub Wielkopolski Rajd Św. Krzysztofa, Rajd w Ciemno 4 000,00 zł 79
23 INVICTUS BJJ MOSINA PUCHAR GMINY MOSINA W BRAZYLIJSKIM JJ - INVICTUS BJJ CUP VI  2022

2 000,00 zł 68
24
INVICTUS BJJ MOSINA
Rozwój ruchowy po przez sporty siłowe i sporty walki  ze szczególnym uwzględnieniem  jiu jitsu. 10 000,00 zł 88
25
Fundacja Ewy Johansen "Talent"
"Mosina Breaking Project" - cykl darmowych zajęć tańca sportowego dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Mosina 2 000,00 zł 64
26 Klub Sportowy 1920 Mosina Realizacja całorocznego szkolenia z zakresu szachów, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZSzach, organizacja i udział w turniejach  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu szachów. 8 000,00 zł 86
27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN- dzieci młodzieży  z zakresu piłki nożnej. 50 000,00 zł 89
28 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 5 000,00 zł 90
29 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 89 000,00 zł 95
30 Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie I Mityng sportowy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem pod patronatem Burmistrza Gminy Mosina. 4 120,00 zł 90
31 Klub Sportowy 1920 Mosina Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego, organizacja sportowych obozów przygotowawczych oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych   przez WZPN i PZPN, organizacja i udział w turniejach  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 11 osobowej.

96 500,00 zł 92
32 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Razem dla Wiórka i Czapur

1 600,00 zł 74
33 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Pamięci uczestników Powstania Wielkopolskiego

1 300,00 zł 75
34 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym - MTB  Wiórek 2022 12 000,00 zł 81
35 Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale X edycja

2 000,00 zł 80
36 PZW
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, 134 Koło Wiórek
Zawody wędkarskie 134 Koło „Wiórek" 2 000,00 zł 62
37
Fundacja Pro Bike & Dance
2 sesje zdjęciowe na terenie Miasta i Gminy Mosina na  Ziemiańskim Szlaku Rowerowym do kalendarza z rowerami zabytkowymi na rok 2023, wydrukowanie 300 kalendarzy wraz z 300  mapami Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego, rajd rowerowy po Ziemiańskim Szlaku Rowerowym oraz prelekcja o Ziemiańskim Szlaku Rowerowym 0,00 zł 49
  RAZEM: 382 000,00 zł
 
§ 2. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu
i nie podlegały ocenie formalniej:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy Epuap , w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 
2. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
 
§ 3. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty przeszły negatywnie ocenę formalną :

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. UKS Kotwica Rogalinek Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej Brak złożonego w terminie potwierdzenia złożenia oferty zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
2. POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W POZNANIU Zawody Wędkarskie „Dzień Dziecka", „Żegnajcie Wakacje" Brak w przesłanym mailu prawidłowego załącznika- potwierdzenia złożenia oferty zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
   

Zarządzenie Nr 10/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 10/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25  listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1.
1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, po przeprowadzeniu otwarego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
1)     pomocy społecznej,
2)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)     porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
4)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,
5)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

2. Środki finansowe w wysokości 122 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych) na realizację zadań publicznych w 2022 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                    

z up.
/-/Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.    
§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Gimnastyka umysłu 1 500,00 zł 58
2. Stowarzyszenie "Ambitio" Pomoc słabszym i rozwój gminnego Wolontariatu młodzieżowego - propagowanie postaw prospołecznych, dzięki działalności Wolontariatu młodzieżowego 3 500,00 zł 79,8
3. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego " Całoroczna pomoc żywnościowa " 13 000,00 zł 63
4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Warsztaty cyfrowe 1 000,00 zł 61,4
5. Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie Przyjaciele dają moc. 7 000,00 zł 92,4
6. FUNDACJA WSPARCIA MŁODYCH I STARSZYCH POKOLEŃ Dotykać przeszłości-Patrzeć w przyszłość cz. 2 2 000,00 zł 51,0
7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej 0,00 zł 31,4
8. Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie Zimowe zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4 000,00 zł 67
9. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DĘBÓW ROGALIŃSKICH Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej i narodowej. 0,00 zł 0
  RAZEM: 32 000,00 zł  
 
§ 2. Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Stowarzyszenie Anatomia Rocka Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Mosinie 0,00 zł 49
2 Fundacja UFF Fotograficzna Podstawówka - Mosina 2022 0,00 zł 40
3 Stowarzyszenie "Ambitio" „ Moja mała, wielka Ojczyzna" - Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów. 3 000,00 zł 65
4 Stowarzyszenie "Ambitio" Kulturalny Antykwariat - projekt upowszechniający tradycje, dziedzictwo, kulturę narodową wśród dzieci i młodzieży, umożliwiający szeroki dostęp do instytucji kulturalnych 4 000,00 zł 75
5 Stowarzyszenie 4activelife Zobacz, on jest z Mosiny!!! Nie wiedziałem? 0,00 zł 48
6 Stowarzyszenie Operetka Wrocławska Operetka na WYNOS! + 9 000,00 zł 90
7 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców gminy Mosina „XVII ŚWIĘTO PYRY - 10 IX 2022" 1 500,00 zł 69
8 Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii Śpiew Chóralny, edukacja muzyczna młodzieży i osób dorosłych. 12 000,00 zł 80
9 Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii Wakacyjne warsztaty wokalne, koncerty chóru na wybrzeżu 3 000,00 zł 80
10 Fundacja Rozwoju Kinematografii Polskie kino na leżakach 0,00 zł 45
11 Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00 zł 90
12 Fundacja Ewy Johansen "Talent" Muzyka Polska - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół podstawowych 0,00 zł 47
13 Stowarzyszenie "Pactum" Działamy Razem- kompendium wiedzy o włączeniu mieszkańców we współdziałanie i współdecydowanie 0,00 zł 41
14 Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa- Natura Abstrakcji 1 700,00 zł 70
15 Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa- Pałace i Ogrody Wielkopolski - Zakwitanie 1 700,00 zł 70
16 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Kultura bliżej nas: cykl imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych w Czapurach i Wiórku. 4 000,00 zł 74
17 FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Piknik ułański w Mosinie 0,00 zł 48
18 Grupa Inicjatywna Baranówko Elegant Show 3 000,00 zł 79
19 Grupa Inicjatywna Baranówko Z aparatem po Mosinie III 1 000,00 zł 69
20 FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN „ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY!" 0,00 zł 41
21 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina 100 lat to za mało 9 000,00 zł 65
22 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina Dzieje mosińskiego harcerstwa II 2 000,00 zł 62
  RAZEM: 66 900,00 zł
 
§ 3. Podział środków na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa: 

Lp Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach II Seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego połączone z praktycznym zastosowaniem metod ratowniczych na akwenach śródlądowych oraz propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Dymaczewo Nowe 2022 6 000,00 55
2 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina Harcerska Służba Ratownicza 4 000,00 70
3 Grupa Inicjatywna Baranówko S O S - cykl warsztatów z pierwszej pomocy 4 000,00 70
  RAZEM: 14 000,00
           
§ 4. Podział środków na realizację zadań z zakresu  nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1. Fundacja Przyrodobranie Przyrodobranie na tropie 1 890,00 zł 90
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" "Najlepsza wersja mnie" 1 000,00 zł 80
3. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej 2 110,00 zł 79
4. Fundacja Just4Fit Laboratorium małego naukowca - warsztaty edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mosina. 0,00 zł (nie przyznano  dotacji ze względu na wyczerpanie puli środków na zadanie) 55  
    RAZEM: 5 000,00 zł
 
§ 5. Podział środków na realizację zadań z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Stowarzyszenie "Ambitio" Budowa i rozwój ekologicznych ogrodów dydaktycznych w Gminie Mosina 5 000,00 zł        83,8
    RAZEM: 5 000,00 zł
        
§ 6.  Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu i nie podlegały ocenie formalnej:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy ePUAP,
w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.  
2. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z zapisami zawartymi Zarządzeniu Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.  
   

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zarządzenie  Nr 9/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia  13 stycznia 2022 r.
zmieniające Zarządzenie  nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r.    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r., zarządzam, co następuje:     

§ 1. W zarządzeniu nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1.       § 1 ust.1 pkt. 1 ppkt. a,  otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
2.       § 1 ust.2 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
3.       § 1 ust.3 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
4.       § 1 ust.4 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
5.       § 1 ust.5 pkt. 1 ppkt. b, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
6.       § 1 ust.6 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji".  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 5 stycznia 2022 r.         

ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

ZARZĄDZENIE NR 7/2022

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 stycznia 2022 r.


w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina, i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy           
       
   Na podstawie § 3, ust. 2 Uchwały Nr LIX/500/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 zarządzam, co następuje:  

§ 1.

  Upoważnia się dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina, i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy.  

§ 2.

  Upoważnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy dyrektorów następujących jednostek budżetowych Gminy Mosina:

1.       Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
2.       Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
3.       Szkoła Podstawowa w Pecnej,
4.       Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
5.       Zespół Szkół w Krośnie,
6.       Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
7.       Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
8.       Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
9.       Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,
10.   Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie,
11.   Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie,
12.   Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
13.   Przedszkole w Wiórku,
14.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,
15.   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

  § 3. 

Tracą  moc wszelkie upoważnia dla dyrektorów jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy, wystawione przed dniem 29 grudnia               2021 roku.

  § 4.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      U z a s a d n i e n i e  


Burmistrz Gminy Mosina postanawia udzielić upoważnień dyrektorom jednostek budżetowych podległych Gminie Mosina, do zaciągania z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Mosina, i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy, wprowadzenie powyższego zarządzenia jest uzasadnione.

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody honorowej Burmistrza Gminy Mosina "Złote Dęby".

ZARZĄDZENIE NR 6/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody honorowej Burmistrza Gminy Mosina "Złote Dęby".
Na podstawie Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r., poz.1372 i 1834) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin przyznawania nagrody honorowej Burmistrza Gminy Mosina "Złote Dęby" stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 - Regulamin

Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 5/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, 1834), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze (na zastępstwo) ds. ochrony środowiska, w następującym składzie:
1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Radosław Łucka, zastępca kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - członek komisji;
3) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 28 stycznia 2022 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 5.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr 4/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5.01.2022 r.
 
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
            Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
            Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia dodatku osłonowego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 11 ustawy o dodatku osłonowym, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 tejże ustawy.
 
§ 2.
 
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 5.01.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dot. ustalenia dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr 3/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5.01.2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dot. ustalenia dodatku osłonowego, wynikającego z  ustawy o dodatku osłonowym, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji
 
Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Panią Danutę Nowak - st. inspektora
w Dziale Świadczeń Rodzinnych
do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia dodatku osłonowego, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 76/2022 w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 25 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozwiązać́ przed upływem terminu umowę̨ z dnia 9 lipca 1997 r. o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako obręb Sasinowo, działka nr 180/5 o pow. 0.0240 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, KW nr PO1M/00030341/2.

§ 2. Rozwiązanie umowy nastąpi odpłatnie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się̨ Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 5.01.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr 2/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5.01.2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - następujących pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dot. ustalenia dodatku osłonowego, wynikającego z  ustawy o dodatku osłonowym z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1)     Monikę Lulka-Wierzbińską,
2)     Joannę Ogrodowską,
3)     Karolinę Wojciechowską
4)     Julitę Ferbińską,
5)     Magdalenę Woźną.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku pu

Zarządzenie Nr 1/2022
Burmistrza  Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r.    


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. , zarządzam, co następuję:   

§ 1.
1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a)  Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Weronika Banach, Grupa Inicjatywna Baranówko  

2. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.      

3. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

4. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.      

5. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwart
ym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,    

6. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Weronika Banach, Grupa Inicjatywna Baranówko  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina

Przemysław Mieloch