Jesteś tutaj:   

Kontrola działalności

Kontrola podjętych uchwał

Kontroli podjętych przez Radę Miejską w Mosinie uchwał dokonuje Wojewoda Wielkopolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - zakresie spraw finansowych. Wyżej wymienione organy nadzoru mogą orzekać o nieważności uchwały w całości lub w części, jeśli stwierdzą jej sprzeczność z prawem.

Kadencja 2018-2023: 

Kadencja 2014-2018:Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXIV/745/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIV/745/18.
 
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXIV/738/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielonej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Mosina.
 
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXII/723/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LX/709/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.