L sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 września 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
3) wprowadzenia nowego brzmienia punktu 3 w paragrafie 3 ust. 2 projektu uchwały: w zakresie wydatków majątkowych - informację o wydatkach majątkowych obejmującą część tabelaryczną oraz dodatkowe objaśnienia z następującymi pozycjami: nazwa zadania, wybór projektanta: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), projektant, koszt projektu, data podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, data wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z zapisem z umowy, podstawowy zakres zadania, na jakim etapie jest realizacja dokumentacji technicznej, kto występuje z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę (zapis z umowy - gmina, czy z upoważnienia gminy projektant), data złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, data wydania pozwolenia na budowę przez Starostę, koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego, wybór wykonawcy zadania: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), data ogłoszenia przetargu, ilość złożonych ofert, oferta najtańsza/najdroższa, data rozstrzygnięcia przetargu, data podpisania umowy z wybranym wykonawcą, data wykonania zadania zgodnie z zapisem z umowy, na jakim etapie jest realizacja zadania