LXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 października 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.10.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
 2. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
 3. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
 4. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2023
 5. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
 6. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
 8. projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych
 9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym
 10. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Pecnej i Mosinie
 11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z autopoprawką
 12. emisji obligacji Gminy Mosina w wysokości 8.000.000,00 zł, tj. zmniejszenia o 5.100.000,00 zł z kwoty zaproponowanej w projekcie uchwały
 13. projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu wraz z przyjętym wnioskiem
 14. wykreślenia z projektu uchwały pozycji dotyczącej remontu archiwum na kwotę 150.000,00 zł i przesunięcia tych środków na zadanie dotyczące wyposażenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku. Brakującą kwotę 10.000,00 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogalinku, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Gminy Mosina, proponuje się przesunąć z umniejszenia zadania "Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki"
 15. wykreślenia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina nr 10 z dnia 24 października 2022 r.
 16. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 17. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 18. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wraz z autopoprawką w uzasadnieniu