LXXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 czerwca 2023 r.

Nagranie audiovideo:

  Nagranie z LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (zmiana uchwały), bezpośrednio przed punktem: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała)
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Burmistrzowi Gminy Mosina ponownie złożonej petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczącej budowy ulicy Akacjowej (uchwała), bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 19 do 23 czerwca 2023 r.
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Sejmowi RP petycji z dnia 30 marca 2023 r. wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie krytycznej oceny posła na Sejm RP Katarzyny Kretkowskiej (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
 4. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Komorniki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku
 5. projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 6. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mosina” wraz z autopoprawkami
 7. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023
 8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 9. projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mosina
 10. projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych w formie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mosina
 11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie
 12. ustalenia jednolitej stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie w wysokości 2,00 zł za godzinę i opłaty minimalnej w wysokości 0,50 zł (15 minut)
 13. przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej wykreślenia z załącznika nr 1 do uchwały z wiersza nr 1-zdania "Opłata minimalna w SPPN wynosi 1,40 zł"
 14. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/445/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania wraz z przyjętymi wnioskami
 15. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe
 16. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Bolesławiec i Krosinko
 17. projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
 18. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 19. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
 20. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032
 21. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina ponownie złożonej petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczącej budowy ulicy Akacjowej
 22. projektu uchwały w sprawie przekazania Sejmowi RP petycji z dnia 30 marca 2023 r. wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie krytycznej oceny posła na Sejm RP Katarzyny Kretkowskiej