XCVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 grudnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. (1) wykreślenia punktu 7 w § 17 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024
 2. (2) zmniejszenia wydatków w dziale 600, rozdziale 60004, paragrafie 2310 „Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 155.000,00 zł w związku z zawiadomieniem o jej zmniejszeniu
 3. (3) wprowadzenia zadania: zakup usług telekomunikacyjnych w OSiR z kwotą 10.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4360) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
 4. (4) wprowadzenia zadania: „Dotacja celowa w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami” w kwocie 5.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2800) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
 5. (5) wykreślenia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania z załącznika nr 7: Budowa oświetlenia ul. Polna w Czapurach (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050) z kwotą 110.000,00 zł i wprowadzenie zadania: „Zagospodarowania – utwardzenia terenu przy ulicy Poznańskiej w Czapurach” z kwotą 110.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
 6. (6) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: Projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ulicy Krosińskiej do ul. Jasnej, w pozycji łącznej z projektem ulicy Krosińskiej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, poz. 12)
 7. (7) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania oświetlenia na ulicy Matejki w Mosinie, na skrzyżowaniu ulic Matejki z Cedrową (1 lampa) oraz na skrzyżowaniu ulic Matejki i Różańskiego (1 lampa) z kwotą 15.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
 8. (8) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: „Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie” (dział 600, rozdział 60016) z kwotą 10.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku (WPF) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
 9. (9) zmniejszenia wydatków w dziale 600, rozdziale 60004, paragrafie 2310 „Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 25.000,00 zł i wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania o nazwie: Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach z kwotą 25.000,00 zł
 10. (10) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: „Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4. Zadanie w kwocie 20.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050) – źródło finansowania: umniejszenie o 20.000,00 zł działu 600, rozdziału 60004, paragrafu 2310
 11. (11) zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2024 w wysokości 20.000,00 zł na rozwój „Zielonego Przylądka”, Osiedle nr 3 w Mosinie – kontynuacja działań inwestycyjnych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
 12. (12) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: Uspokojenie ruchu na ulicy Bocznej w Krośnie z kwotą 20.000,00 zł w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
 13. (13) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: Projekt przystanku komunikacyjnego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej w kwocie 10.000,00 zł – finansowanie: umniejszenie działu 600, rozdziału 60004, paragrafu 2310
 14. (14) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: „Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie” z kwotą 20.000,00 zł w 2024 roku i 80.000,00 zł w 2025 roku w WPF – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
 15. (15) połączenia zadań majątkowych: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 3.600.000,00 zł, w tym: 3.450.000,00 zł w roku 2024 i „Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 500.000,00 zł, w tym: 280.000,00 zł w roku 2024, w zadanie pn.: „ Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 4.100.000,00 zł, w tym 3.730.000,00 zł w roku 2024 oraz podziałem wydatków pomiędzy paragrafami dostosowanym do przyznanych dofinansowań w następujący sposób: paragraf 6050 -3.312.864,86 zł, paragraf 6057 - 215.791,00 zł i paragraf 6059 - 201.344,14 zł
 16. (16) zmiany podziału wydatków pomiędzy paragrafami dla zadania pn.: „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267” w następujący sposób: 6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł
 17. (17) uwzględnienia zmian wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej
 18. (18) przeniesienia dochodów w kwocie 900.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 pomiędzy paragrafem 2310 i paragrafem 0830
 19. (19) zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4300 o kwotę 80.000,00 zł ze źródłem finansowania poprzez zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0490 z tytułu realizacji opłaty za zajęcia pasa drogowego o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w dziale 853, rozdziale 85326, paragrafie 4300 o kwotę 50.000,00 zł
 20. (20) wykreślenia w części normatywnej projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w § 16 punkt 2) słów: „zaciągniętych pożyczek i kredytów”
 21. (21) rozszerzenia podstawy prawnej projektu uchwały budżetowej na rok 2024 o przywołanie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 22. (22) ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem podjętych wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok 2024, jako źródło pokrycia zmian wskazuje się wydatki bieżące
 23. (23) dostosowania wszystkich zapisów w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034 do zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian WPF-u na lata 2023 - 2034, podjętej w dniu 29.11.2023 r.
 24. (24) dostosowania wszystkich zapisów w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024 - 2034 do podjętych wniosków w sprawie zmian do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024
 25. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z przyjętymi wnioskami
 26. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z przyjętymi wnioskami