Kadencja 2024-2029

V sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 czerwca 2024 r.

Nagranie audiovideo:

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za rok 2023
 2. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok
 3. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

IV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 maja 2024 r.

 

Nagranie audiovideo:

 Nagranie z IV sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 maja 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice (zmiana uchwały), bezpośrednio za punktem: Przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P (uchwała)
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Przystąpienie do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2025-2034” (uchwała)
 3. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Mosina w roku 2024
 4. projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P
 5. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/413/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r., w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice
 6. projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi wraz z autopoprawką
 7. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2025-2034” wraz z autopoprawką
 8. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Mosina w rejonie parku Budzyń
 9. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kokotek”, obejmującego część miasta Mosina
 10. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – rejon ul. Harcerskiej część południowa”, obejmującego część miasta Mosina
 11. projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu
 12. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
 13. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami
 14. projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie wraz z autopoprawką

 


III uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 maja 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z III uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 maja 2024 r.


II sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 15 maja 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z II sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 15 maja 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina
 2. pozostawienia diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie na poziomie obowiązującym w kadencji 2018-2024
 3. projektu uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie wraz z autopoprawkami
 4. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w osobie radnej Weroniki Hoffy
 5. projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
 6. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie w osobie radnego Arkadiusza Cebulskiego
 7. projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
 8. projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 9. projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie

I sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 7 maja 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z I sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 7 maja 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Ziemowita Maląga
 2. projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie
 3. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Zbigniewa Grygiera
 4. projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z sesjami Rady Miejskiej.docx