Małgorzata Kaptur

Funkcja:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Członek Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Okręg wyborczy nr 15:
Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od ul. Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(1) Zapytania w sprawie dębów w Nowinkach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(2) Zapytanie w sprawie pasa drogowego wzdłuż ul. Leszczyńskiej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(3) Zapytania i wniosek w sprawie rozwiązania problemu związanego z zagospodarowaniem przestrzennym w rejonie ul. Bukowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(13) Zapytania i wniosek w sprawie wycinki drzew w Rogalinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(60) Zapytania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i WZ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 36 budynków wielorodzinnych w Czapurach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(78) Wniosek w sprawie usunięcia gałęzi z parku gminnego "Strzelnica".pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(79) Wnioski w sprawie działalności Straży Miejskiej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf

(86) Wniosek w sprawie podania miejsc, w których Straż Miejska prowadziła od stycznia do marca kontrolę radarową.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(98) Wniosek w sprawie wycięcia trawy przy figurze Matki Boskiej w rej. ulic Leszczyńskiej i Akacjowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(117) Zapytanie w sprawie podania wysokości i przyczyny udzielenia pomocy publicznej osobom prowadzącym działalność gospodarczą.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(121) Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości udziału Gminy Mosina w konkursie Senior-WIGOR - Edycja 2015.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(149) Wniosek w sprawie wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem tężni w Ptasim Parku.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(150) Zapytanie w sprawie przejazdu kolejowego na ul. Śremskiej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(153) Wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(154) Zapytanie na temat powierzchni gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(155) Interpelacja w sprawie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina".pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(157) Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Krosinku.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(158) Wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczących ilości mieszkańców w wieku senioralnym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(170) Zapytania w sprawie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prywatne.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(171) Wniosek w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zieleni miejskiej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(172) Wnioski w sprawie udostępnienia umowy zawartej z firmą FALCO dotyczącej prowadzenia całodobowego pogotowia interwencyjnego do spraw zwierząt dzikich i domowych, przekazania wykazu interwencji tej firmy w porze nocnej oraz podania ilości zgłoszeń dotyczących zwierząt odebranych przez inne osoby i jednostki.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(194) Zapytanie w sprawie zmiany strony internetowej gminy www.mosina.pl.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(195) Zapytanie w sprawie odławiania i opieki nad zwierzętami.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(196) Zapytanie w sprawie cen wykupu gruntów pod drogi publiczne.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(217) Zapytanie w sprawie zasad funkcjonowania schroniska w Skałowie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(218) Wniosek w sprawie ustalenia zasad nabywania gruntów pod drogi na terenach objętych planami miejscowymi.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(231) Wniosek o pilną interwencję Straży Miejskiej w sprawie samochodu parkującego przy ul. Leszczyńskiej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(242) Wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania spożywania alkoholu przez młodzież.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(253) Zapytanie w sprawie dróg wewnętrznych w gminie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(254) Zapytanie w sprawie współpracy naszej gminy ze schroniskiem w Skałowie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(255) Wniosek w sprawie mieszkań komunalnych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(256) Zapytanie w sprawie ul. Lema w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(258) Wniosek w sprawie udostępnienia na stronie mosina.pl odnośnika do mapy mosina.e-mapa.net.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(259) Wniosek w sprawie wykonanego tłuczniowania ulic na Osiedlu nr 3 w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(291) Wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat działki 2167/7 w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(306) Zapytanie w sprawie działalności Straży Miejskiej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(307) Wniosek w sprawie zasypania gruzem dołu w okolicy pomnika Tadeusza Kościuszki.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(312) Wniosek w sprawie przygotowania uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(328) Zapytania i wniosek w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu przez Aquanet S.A.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(329) Zapytania w sprawie sprzedaży alkoholu na terenie gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(341) Zapytanie w sprawie ulicy Głogowej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(342) Wniosek w sprawie przygotowania uchwały zmniejszającej limit punktów sprzedaży alkoholu i określającej odległość tych punktów od szkół i innych placówek.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(343) Wniosek w sprawie przygotowania uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych, na których jest infrastruktura i właścicielem których jest Gmina Mosina.pdf
(343) Korekta wniosku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(354) Zapytania w sprawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej i w innych sprawach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(355) Wniosek w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej ankiet badających opinie mieszkańców.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(374) Wniosek w sprawie lokalnego transportu zbiorowego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(381) Wniosek w sprawie oczyszczenia z piasku jezdni i studzienek kanalizacyjnych w ul. Leszczyńskiej oraz załatania dziur w tej ulicy.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(382) Wniosek w sprawie wydzielenia części działki drogowej na ul. Krzywoustego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(384) Wniosek w sprawie wykazu kontroli zewnętrznych oraz sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2015.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf

(385) Zapytanie w sprawie wycinki drzew w lesie w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(386) Zapytanie w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(391) Wniosek w sprawie renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(392) Wniosek w sprawie wymiany starej ławki na ul. Wawrzyniaka na nową oraz zabezpieczenia nieruchomości znajdującej się na działce 1662/2.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(427) Zapytanie w sprawie planów budowy ul. Sowinieckiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(495) Wniosek w sprawie udostępnienia wykazu/mapy boisk, siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gminy.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(503) Zapytanie w sprawie budynku po przychodni przy ul. Dworcowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(504) Zapytanie w sprawie dochodów z wynajmu świetlic wiejskich.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(543) Zapytanie dotyczące ustalenia nowego przebiegu linii brzegowej rzeki Głuszynki.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(562) Wniosek w sprawie zamontowania znaków ograniczających prędkość na ul. Żeromskiego, Tuwima, Staffa i Brzechwy.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(570) Wniosek w sprawie udostępnienia wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(571) Wniosek w sprawie zainstalowania dodatkowego oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Mostowa-Śremska-Leszczyńska-Wawrzyniaka.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(572) Wniosek w sprawie zaprojektowania przez architekta zieleni punktu widokowego w Wiórku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(580) Wniosek w sprawie wykazu podatków zbieranych przez sołtysów w drodze inkasa.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(583) Wniosek w sprawie informacji na temat ilości zameldowanych osób na terenie Osiedla Leśnego w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(588) Wniosek w sprawie szczegółowego wykazu wydatków ponoszonych na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w 2016 r.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(589) Wniosek w sprawie przedstawienie Radzie Miejskiej "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(590) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Sowinieckiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(593) Ponowiony wniosek w sprawie szczegółowego wykazu wydatków na opiekę nad zwierzętami.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(594) Wniosek w sprawie skierowania do niezameldowanych mieszkańców listu zawierającego apel o meldowanie się lub wskazanie w zeznaniu podatkowym miejsca zamieszkania na terenie gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(595) Wniosek w sprawie udostępnienia umowy z PUK na odbiór odpadów komunalnych oraz kalkulacji kosztów gospodarowania odpadami.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(596) Wniosek w sprawie przeprowadzenia akcji zwiększającej świadomość dotyczącą spalania odpadów w piecach c.o.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(603) Wniosek w sprawie uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o spółkach handlowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(604) Wniosek w sprawie uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.pdf
(607) Wniosek w sprawie naprawy zegara znajdującego się w okolicy Ronda Budzyń.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(608) Wniosek w sprawie udostępnienia umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(630) Zapytanie w sprawie ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w styczniu 2017 r.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(661) Wniosek w sprawie zamontowania na ul. Torowej koszy na śmieci i uporządkowania terenu przyległego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(665) Wniosek w sprawie zamontowania na ul. Gałczyńskiego w Mosinie koszy na śmieci i psie odchody.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(666) Interpelacja w sprawie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów zawartych przez Gminę Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(675) Interpelacja w sprawie przeznaczenia dwóch działek gminnych w rejonie ul. Strzeleckiej na parking.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(689) Wniosek w sprawie udostępnienia umowy z firmą prowadzącą całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych na rok 2016 i 2017.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(690) Wniosek w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w I kwartale 2017 r.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(691) Wniosek w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej działań OSP Mosina w I kwartale 2017 r.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(708) Wniosek w sprawie uporządkowania gminnych działek wzdłuż ul. Torowej i dokonania nasadzeń wzdłuż ekranów akustycznych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(722) Interpelacja w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. finansów gminy oraz udzielenia wyjaśnień dot. stanu mienia gminy na dzień 31.12.2016 r.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(733) Wniosek w sprawie wyznaczenia miejsca na wywieszanie banerów przez organizacje pozarządowe.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(750) Wniosek w sprawie zmiany sposobu informowania w Biuletynie Informacji Publicznej o naborach na stanowisko urzędnicze.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(751) Wniosek w sprawie udostępnienia informacji dotyczących dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w I półroczu 2017 r.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(752) Wniosek w sprawie udostępnienia umowy na opracowanie nowej strony internetowej Gminy Mosina oraz faktury za wykonanie tego zlecenia.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(753) Wniosek w sprawie uzupełnienia brakujących zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina w Biuletynie Informacji Publicznej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(769) Interpelacja w sprawie uporządkowania stanu prawnego ulicy Wiśniowej w Czapurach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(798) Wniosek w sprawie zwiększenia czasu otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(864) Interpelacja w sprawie wystąpienia do PKP PLK CRI z wnioskiem o zaprojektowanie i wykonanie chodnika umożliwiającego przejście z ul. Torowej w rejon skrzyżowania ulic Śremska i Kolejowa.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(915) Zapytanie w sprawie zrealizowanych i planowanych projektów terenów zielonych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(916) Wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczących działki o numerze ewidencyjnym 2699/10 obręb Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(917) Wniosek w sprawie wykazu nieutwardzonych ulic na terenie miasta i gminy z pełną infrastrukturą.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(920) Wniosek w sprawie zmniejszenia emisji obligacji komunalnych w 2017 r.pdf
(946) Wniosek w sprawie udostępnienia w BIP brakujacych zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(947) Wniosek w sprawie ujęcia w kolejnym wniosku o dofinansowanie budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych budowy tunelu z peronu w stronę ul. Sowinieckiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(948) Wniosek w sprawie udostępnienia danych dotyczących ilości dzieci urodzonych w latach 2013-2017 z Krosinka, Ludwikowa, Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego i Bolesławca.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(949) Wniosek w sprawie zainstalowania na terenie gminy punktów na eletroodpady oraz wprowadzenie aplikacji mobilnej Eco Harmonogram.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(959) Interpelacja w sprawie opracowania kryteriów wyboru ulic do utwardzenia, a następnie rankingu ulic, które będą budowane w najbliższych latach.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
(970) Wniosek w sprawie udostępnienia danych dotyczących gospodarki odpadami dla terenów niezamieszkałych w roku 2017.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(978) Wniosek w sprawie udostępnienia/opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(987) Wniosek w sprawie utwardzenia kruszywem parkingu przy dworcu PKP w Mosinie.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(990) Wniosek w sprawie udostępnienia informacji dotyczących dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w 2017 roku.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
(991) Zapytanie w sprawie wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(994) Wniosek o pozyskanie środków na edukację ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1004) Wniosek w sprawie uzupełnienia na stronie mosina.pl informacji dotyczących Sklepiku Eleganta oraz wprowadzenie opcji zakupu przez internet.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1005) Wniosek w sprawie umieszczenia na stronie mosina.pl kamery on-line pokazującej Plac 20 Października.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1006) Interpelacja w sprawie opracowania portalu/podstrony przeznaczonej dla sołectw gminy Mosina.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1019) Interpelacja w sprawie rozważenia wdrożenia platformy zakupowej dla dostawców Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1020) Wniosek w sprawie udostępnienia opracowanej w 2015 r. koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku Eleganta z Mosiny.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
                          - załącznik.pdf
(1023) Wniosek w sprawie uzupełnienia odpowiedzi dotyczącej dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w 2017 roku.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1024) Wniosek w sprawie rozważenia wprowadzenia zmian na gminnym portalu www.mosina.pl.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1025) Wniosek w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Sowinieckiej.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1037) Wniosek o udostępnienie umowy z PUK na odbiór odpadów w 2018 r.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(1038) Wniosek o odbieranie przez Gminę odpadów z terenów niezamieszkałych.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1068) Interpelacja w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki o nr ewid. 2700/82 przy ul. Strzeleckiej.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1072) Wniosek o udostępnienie koncepcji skateparku przy ul. Harcerskiej wykonanej w 2010 roku.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1111) Zapytanie dotyczące wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1116) Wniosek o udostępnienie kopii Sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1117) Wniosek o udostępnienie projektu kładki pieszo-rowerowej w Krosinku, ul. Lipowa.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - załącznik.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1119) Wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących Sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2017 rok.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1128) Wniosek w sprawie objęcia ochroną konserwatorską kolumny w Rogalinie i zabezpieczenie jej przed zniszczeniem.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1129) Wniosek w sprawie zlikidowania sterty kruszywa na skrzyżowaniu ul. Wybickiego i Kwiatowej.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1130) Zapytanie w sprawie opracowania i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1131) Wniosek w sprawie przekazania Radzie Miejskiej do uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1141) Wniosek w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
(1160) Zapytanie w sprawie podziału terenów rolnych na działki letniskowe nad Jeziorem Dymaczewskim.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
            - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
                             załącznik 1.pdf
                             załącznik 2.pdf
                             załącznik 3.pdf
                             załącznik 4.pdf
                               załącznik 5.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf
             - udzielona odpowiedź.pdf



Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf