Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021

Rada Miejska w Mosinie w roku 2021 rozpatrzyła 5 petycji.

  1. Pierwsze dwie z nich, która dotyczyły przyjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców miasta i gminy Mosina oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek na COVID-19, że poniosą odpowiedzialność prawną i finansową wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, zostały uznane za bezzasadne.
  2. Trzecia z nich, która dotyczyła przygotowanie komunikatu zachęcającego mieszkańców gminy do uzupełnienia niedoborów witaminy D oraz pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób wykluczonych cyfrowo lub niemogących kupić sobie suplementów, nie została rozpatrzona z uwagi na jej wycofanie przez autora petycji.
  3. Czwarta z nich, która dotyczyła wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski, została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie o złożenie wyjaśnień, co jest przedmiotem petycji, zgodnym z zakresem właściwości rady gminy, określonym w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  4. Piąta z nich, która dotyczyła budowy ul. Akacjowej w Mosinie, została przekazana Burmistrzowi Gminy Mosina jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.