Jesteś tutaj:   

Pożytek publiczny

Zarządzenie 80/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu wypoczynku dzieci (...)

Zarządzenie  80/2024
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2024 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2024  r. poz. 609), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3. Oferty należy sporządzić i składać tylko za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do  Zarządzenia.

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenia  stanowiące Załącznik nr 3 i 4 do Zarządzenia.

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert zostały zabezpieczone w  budżecie Gminy Mosina na 2024 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Dominik Michalak

Burmistrz Gminy Mosina

Załączniki:

Załącznik nr 1- ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - karty oceny

Załącznik nr 3- oswiadczenie dot. rachunku bankowego

Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. osób zaangażowanych przy realizacji zadania

 


Małe granty GIB

Małe granty

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant nr 1

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie 26 lutego 2024r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. Pentanque II”, realizowanego przez Grupę Inicjatywną Baranówko. Oferta wymagała wniesienia korekty, która została złożona 5 marca br.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie tej dyscypliny sportu oraz popularyzacji aktywności i  rekreacji na świeżym powietrzu, a ponadto służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PLIK

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant nr 2

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie 5 marca 2024r.  wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. Krotowskiego 16”, realizowanego przez Grupę Inicjatywną Baranówko.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się rozwoju umiejętności dzieci i młodzieży, a ponadto służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PLIK


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec ZHP Mosina

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec ZHP Mosina

Oferta nr 1

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. XV Mosiński Rajd Rowerowy „Rowerem po gminie Mosina” realizowany przez ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia wiedzy dotyczącej historii Ziemi Mosińskiej,  popularyzacji aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Mosina  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina

Oferta nr 2

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. XXIV Rajd turystyczny „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej” realizowany przez ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny: rekreacyjno-edukacyjny, przyczyni się do poznania walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Mosina  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Skany ofert

 

 

 


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. Uroczystości jubileuszowe upamiętniające  200 –  rocznicę święceń kapłańskich  urodzonego w Mosinie bp. Franciszka Stefanowicza  z wydarzeniami towarzyszącymi realizowanego przez Parafię pw. Św. Mikołaja w Mosinie.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tożsamości lokalnej związanej z osobą Biskupa Franciszka Stefanowicza.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant 2024

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. „Otwarte warsztaty z zakresu obsługi Automatycznego Defibrylatora AED dla mieszkańców Gminy Mosina”, realizowanego przez OSP Radzewice.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy oraz umożliwienia nauki obsługi AED, który może uratować  zdrowie i życie, a ponadto służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

/-/ Dominik Michalak

Burmistrz Gminy Mosina

Oferta- plik


Zarządzenie Nr 10/ 2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (...) - kultura fizy

Zarządzenie Nr 10/ 2024
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2024 roku  w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572, 1463, 1688), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały XCIV/798/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 roku, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2024 roku,

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2024 rok.

 

2. Środki finansowe w wysokości 384.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na realizację zadań publicznych w 2024 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2024 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1- podział środków


Zarządzenie Nr 9/ 2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert (...) -pożytek 2024r

 

 

 

Zarządzenie Nr 9/ 2024
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych
w 2024 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572, 1463, 1688), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. stanowiącego załącznik do Uchwały XCIV/798/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 roku, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2024 roku,

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:

 

1)     pomocy społecznej,

2)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury
i sztuki,

3)     porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa,

4)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,

5)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

2. Środki finansowe w wysokości 124.880,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) na realizację zadań publicznych w 2024 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2024 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik nr 1- podział środków

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach (...) w 2024 r.

Zarządzenie Nr 3/2024
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2024 r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572, 1463, 1688), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały XCIV/798/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 roku, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina Ludwiczak – przewodnicząca,

b) Adam Ejchorst- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina ,

2) Marek Dudek- Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,

3) Waldemar Demuth – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

2. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina Ludwiczak – przewodnicząca,

b) Adam Ejchorst- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina ,

2) Marek Dudek- Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,

3) Waldemar Demuth – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

3. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa
, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina Ludwiczak – przewodnicząca,

b) Adam Ejchorst- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina ,

2) Marek Dudek- Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,

3) Waldemar Demuth – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

4. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina Ludwiczak – przewodnicząca,

b) Adam Ejchorst- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina ,

2) Marek Dudek- Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,

3) Waldemar Demuth – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

5. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina Ludwiczak – przewodnicząca,

b) Adam Ejchorst- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina ,

2) Marek Dudek- Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,

3) Waldemar Demuth – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,

4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Mariusz Skrobiszewski – Stowarzyszenie „Mosiński Sport”.

 

6. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a a) Paulina Ludwiczak – przewodnicząca,

b) Adam Ejchorst- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina ,

2) Marek Dudek- Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,

3) Waldemar Demuth – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 /-/Dominik Michalak

Burmistrz Gminy Mosina


Zarządzenie nr 273/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert (..) na 2024 rok

Zarządzenie nr 273/2023
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 grudnia 2023r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572, 1463, 1688), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały XCIV/798/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 roku.

 

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:

1) pomocy społecznej,

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowych stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

 

Załącznik nr 1 Ogłoszenie

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowych


Zarządzenie Nr 265/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dn. 12.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert(...) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fiz. i turystyki w 2024r

Zarządzenie Nr 265/2023

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2024 r.
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572, 1463, 1688), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w  2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

 

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie łącznej nie większej niż 384.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące zł) zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2024 r.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej i merytorycznej

Załącznik nr 3- oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 264/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Zarządzenie Nr 264/2023

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2024 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572, 1463, 1688), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w  2024 r. z zakresu:

1) pomocy społecznej,

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

 

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2024 r.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1- ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej i merytorycznej

Załącznik nr 3- oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

 

 


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

 PROTOKÓŁ

z dnia 17 października 2023 roku
z  przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi  na 2024 rok

 

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, czyli  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono od 26 września 2023 roku do 11 października 2023 roku.

W dniu 26 września października 2023r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  na 2024 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Referacie Promocji i Kultury, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 48 i 61 81018-220.

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu.  Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia: 
a) elektronicznie na adres e-mail: paulina.ludwiczak@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu,
d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/.

W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono żadnych uwag do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

Z platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/ wygenerowano Raport z konsultacji społecznych, który  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła:

Karolina Adamczyk-Pięta,  Referat Promocji i Kultury,

 


Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2024

Konsultacje w sprawie Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2024

 • Data rozpoczęcia 26 września 2023 roku
 • Data zakończenia 11 października 2023 roku

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

 Cel konsultacji 

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 26.09.2023 roku.

2. Termin zakończenia konsultacji: do 11.10.2023 roku. 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzące działalność na terenie Gminy Mosina.

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 11  października 2023 roku: 

a) elektronicznie na adres e-mail: paulina.ludwiczak@mosina.pl,

b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,

c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu.

d) za pośrednictwem platformy - Link do platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/ 

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r."

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji. 

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 1018-220, osoba do kontaktu - Paulina Ludwiczak lub 61 810 95 48 - osoba do kontaktu – Karolina Adamczyk-Pięta

 

Załączniki:

- Projekt uchwały

- Formularz konsultacji

 

 


Zgłaszanie propozycji nowych zadań do Rocznego Programu Współpracy(...) na 2024 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2024 rok

Trwają prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

W każdym Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania publiczne, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym.

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania w terminie od 8 września do 15  września 2023 r.  nowych zadań, które warto zrealizować w 2024 r. a które do tej pory nie były uwzględnione w Programie.

Prosimy nadsyłać zgłoszenia na poniżej załączonym formularzu, mailem na adres: paulina.ludwiczak@mosina.pl lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3.

 • Formularz - propozycja nowych zadań, które warto zrealizować w 2024 r. a które do tej pory nie były uwzględnione w Programie - opracowanie propozycji zapisów zadań w Rocznym Programie Współpracy na rok 2024

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych

Informacja z realizacji Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej W Mosinie z dnia  Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., realizowane wg działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Otwarte konkursy ofert oraz tzw. małe granty  były realizowane w oparciu o Ustawę  z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SPRAWOZDANIE za rok 2022 

- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 129/ 2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (...) w 2023 r.

Zarządzenie Nr 129/ 2023
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXVI/626/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (zwanych dalej: „zadaniem”), dokonuje się podziału środków finansowych na realizację tych zadań w 2023 roku.

2. Środki finansowe w wysokości 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2023 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 czerwca 2023 r.


Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach pożytku

Zarządzenie Nr 124/2023
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert w ramach pożytku publicznego w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LXXVI/626/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 r. , zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina Ludwiczak- Urząd Miejski w Mosinie - Przewodnicząca,

b) Adam Ejchorst- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina ,

c) Marek Dudek Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,

d) Waldemar Demuth- Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 


Zarządzenie nr 119/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2023r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofe

Zarządzenie nr 119/2023
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 maja 2023r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LXXVI/626/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30  listopada 2022 roku.

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  złożonych w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowej stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

 

Z up. Burmistrza

/-/ Roman Kolankiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia


Zarządzenie 110/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wypoczynku dzieci i mł

Zarządzenie  110/2023
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2023 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2023  r. poz. 40 i 572), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 

§ 3. Oferty należy sporządzić i składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w  odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs. 

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do  Zarządzenia. 

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert zostały zabezpieczone w  budżecie Gminy Mosina na 2023 r. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2023 r.- Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2023r. -Ogłoszenie o otwartym  konkursie ofertKarta oceny formalnej oferty i Karta oceny merytorycznej oferty

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2023r. -Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego

 


Małe granty- 2023

OFERTA NR 1

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. XIV Mosiński Rajd Rowerowy „Rowerem po gminie Mosina” realizowany przez Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia wiedzy dotyczącej historii Ziemi Mosińskiej,  popularyzacji aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Mosina  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PLIK PDF

OFERTA NR 2

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. XXIII Rajd turystyczny „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej” realizowany przez Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny: rekreacyjno-edukacyjny, przyczyni się do poznania walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Mosina  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PLIK PDF

OFERTA NR 3

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. Aktywizacja dzieci do czynnego uprawiania sportu poprzez organizację zajęć z piłki siatkowej realizowany przez UKS Dęby Rogalin.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia aktywności dzieci poprzez zajęcia z piłki siatkowej, popularyzację tej dyscypliny sportu oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PLIK PDF

OFERTA NR 4

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. 65 lat 134 Koła „Wiórek” PZW  - działalność w roku jubileuszowym, realizowany przez PZW Okręg w Poznaniu, 134 Koło „Wiórek”.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w zawodach wędkarskich, poszerzy wiedzę nt. walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Mosina oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PLIK PDF

OFERTA NR 5

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, pt. „Biesiada Pyry z Gzikiem w Pecnej”, realizowany przez KGW „Piękni i Młodzi” w Pecnej.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez integrację społeczną, utożsamianie się z kulturą i tradycją regionu, poszerzy wiedzę w zakresie lokalnych produktów oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PLIK PDF


ZARZĄDZENIE NR 20/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 15/ 2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2023 r. (...)

ZARZĄDZENIE  NR 20/2023

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 stycznia 2023 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 15/ 2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LXXVI/626/22  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 15/ 2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 Załącznika  Nr 1 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2023  rok.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji/ zł/

Liczba otrzymanych punktów
/51 punktów minimum/

1

Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA"

Sekcja Tańca i Aerobiku - całoroczne szkolenie

7 000,00

74

2

Automobilklub Wielkopolski

Rajd Św. Krzysztofa, Rajd w Ciemno

5 000,00

72

3

Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina

Realizacja całorocznego szkolenia sportowego w Taekwondo Olimpijskiego oraz udział w turniejach organizowanych przez PZTO i WZTO dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Mosina

10.000,00

74

4

Klub Sportowy Akademia Judo

„Przez Judo do Olimpijczyka” – Szkolenie judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina”

5 000,00

71

5

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W POZNANIU

Zawody Wędkarskie "Dzień Dziecka", "Żegnajcie Wakacje"

3 000,00

70

6

INVICTUS BJJ MOSINA

PUCHAR GMINY MOSINA W BRAZYLIJSKIM JJ - INVICTUS BJJ CUP VII 2023

3 000,00

72

7

INVICTUS BJJ MOSINA

Rozwój ruchowy po przez sporty siłowe i sporty walki ze szczególnym uwzględnieniem jiu jitsu.

10.000,00

78

8

Stowarzyszenie "Ambitio"

Szkółka i turnieje szachowe w Gminie Mosina - rozwój i upowszechnienie szachów wśród młodzieży

3 000,00

82

9

Stowarzyszenie "Ambitio"

Rajdy krajoznawcze dIa młodzieży z Gminy Mosina

3 000,00

81

10

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚC" Czapury - Wiórek

Gimnastyka rehabilitacyjna

2 000,00

81

11

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie

II Mityng sportowy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem pod patronatem Burmistrza Gminy Mosina.

5 000,00

77

12

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie

Zawody Mikołajkowe 2023

3 000,00

76

13

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

XVIII Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2023

12 000,00

70

14

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dynamic Akademia Karate,

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Mosina w celu zdrowego stylu życia.

8 500,00

71

15

Klub Sportowy IDMAR

8 Biegowe Mosińskie Grand Prix

11 000,00

76

16

Klub Sportowy IDMAR

7 Król Parku

8 000,00

79

17

MOSIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zajęcia sportowo-ruchowe mające na celu aktywizację ruchową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5 000,00

83

18

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "Wiestin"

BIEG 1918m - pamięci uczestników Powstania Wielkopolskiego

1 300,00

76

19

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Razem dla Wiórka i Czapur

1 600,00

76

20

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN"

Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym – MTB Wiórek 2023

12 000,00

84

21

Klub Sportowy IDMAR

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na 2023 rok.

12 000,00

82

22

Klub Sportowy 1920 Mosina

Realizacja całorocznego szkolenia z zakresu szachów, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZSzach, organizacja i udział w turniejach dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu szachów.

8 000,00

 

84

23

Klub Sportowy 1920 Mosina

Wyjazd szkoleniowy na zaproszenie SV Dedensen

5 000,00

69

24

Klub Sportowy 1920 Mosina

Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego, organizacja sportowych obozów przygotowawczych oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN, organizacja i udział w turniejach dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 11 osobowej.

85.000,00

80

25

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA

Gminny Turniej Przedszkoli

2 000,00

80

26

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina

Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego

5 000,00

79

27

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina

Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej

85.000,00

80

28

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA

Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN- dzieci młodzieży z zakresu piłki nożnej.

56.500,00

80

29

Grupa Inicjatywna Baranówko

Gibanie po kanale XI edycja

2 560,00

85

30

Grupa Inicjatywna Baranówko

Zawody w Petanque podczas Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej

2 000,00

76

31

Fundacja Przyrodobranie

Nordic Walking z Przyrodobraniem

2 540,00

79

32

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta

4 Pory Roku w kajaku

0,00 zł

48

33

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta

20. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge 2023”

0,00 zł

49

34

Stowarzyszenie Rodziców Szkoły w Czapurach "Ekipa Arkadego"

Nauka i doskonalenie pływania dzieci

0,00 zł

49

35

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina.

0,00 zł

50

36

Fundacja Piotra Reissa

Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych

0,00 zł

49

37

Fundacja Fucco

Nieodkryta Mosina

0,00 zł

50

38

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN"

Wielka próba pobicia światowego rekordu Guiness'a w jeździe rowerem na jednym kole!

0,00 zł

49

RAZEM:

384 000,00 zł

 

 

§ 2

W pozostałym zakresie treść Zarządzenia nie ulega zmianom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr 15/ 2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (...)

Zarządzenie Nr 15/ 2023
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2023 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LXXVI/626/22  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 roku, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2023 roku,

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:

 

a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2023  rok.

2. Środki finansowe w wysokości 384.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na realizację zadań publicznych w 2023 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2023 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik nr 1 do  Zarządzenia

 

 

 


Zarządzenie Nr 14/ 2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert (...)

Zarządzenie Nr 14/ 2023
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2023 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. stanowiącego załącznik do Uchwały LXXVI/626/22  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 roku, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2023 roku,

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:

 

1)     pomocy społecznej,

2)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,

3)     porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

4)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,

5)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

2. Środki finansowe w wysokości 131.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) na realizację zadań publicznych w 2023 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2023 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik nr 1 do  Zarządzenia

 


Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach (...)

Zarządzenie Nr 3/2023
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2023 r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 28 ust. f  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LXXVI/626/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 r. , zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina  Ludwiczak- przewodnicząca,

b) Karolina Adamczyk-Pięta

2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Jacek Konieczny, Fundacja Niesiemy Nadzieję

 

2. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina  Ludwiczak- przewodnicząca,

b) Karolina Adamczyk-Pięta

2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

 

3. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa
, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina  Ludwiczak- przewodnicząca,

b) Karolina Adamczyk-Pięta

2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  

 

4. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina  Ludwiczak- przewodnicząca,

b) Karolina Adamczyk-Pięta

2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

 

5. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina  Ludwiczak- przewodnicząca,

b) Karolina Adamczyk-Pięta

2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

 

6. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a) Paulina  Ludwiczak- przewodnicząca,

b) Karolina Adamczyk-Pięta

2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

 

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 


Zarządzenie nr 284/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursa

Zarządzenie nr 284/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 grudnia 2022r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 28 ust. f  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LXXVI/626/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 roku.

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:

1) pomocy społecznej,

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowych stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Pełniący funkcję Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Marcin Lis

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 284/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2022 r. - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 284/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia  2022 r. - Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

 

 


Zarządzenie Nr 273/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie Nr 273/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 28 ust. f  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w  2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie łącznej nie większej niż 394.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł) zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2023 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej i merytorycznej

Załącznik nr 3- oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego


Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie Nr 272/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2023 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 28 ust. f  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w  2023 r. z zakresu:

1) pomocy społecznej,

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2023 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej i merytorycznej

Załącznik nr 3- oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego

 


Protokół z konsultacji społecznych

 PROTOKÓŁ

z dnia 10 listopada 2022 roku
z  przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi  na 2023 rok

 

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, czyli  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono od 26 października 2022 roku do 9 listopada 2022 roku.

W dniu 18 października 2022r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  na 2023 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Referacie Promocji i Kultury, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 48.

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu.  Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia: 
a) elektronicznie na adres e-mail: karolina.adamczyk@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu,
d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/.

W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono żadnych uwag do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Z platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/ wygenerowano Raport z konsultacji społecznych, który  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:

Karolina Adamczyk-Pięta,  Referat Promocji i Kultury,

 


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na 2023 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

 Cel konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 26.10.2022 roku.

2. Termin zakończenia konsultacji: do 09.11.2022 roku. 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1570) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzące działalność na terenie Gminy Mosina.

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 9 listopada 2022 roku: 

a) elektronicznie na adres e-mail: karolina.adamczyk@mosina.pl,

b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,

c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu.

d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/  

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r."

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji. 

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 48 - osoba do kontaktu – Karolina Adamczyk-Pięta  

 

Załączniki:

- Projekt uchwały

- Formularz konsultacji

- Link do platformy

 

 

Mosina, 18 października 2022r.


Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Trwają prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

W każdym Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania publiczne, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym.
W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania w terminie od 19 września do 30 września br.  nowych zadań, które warto zrealizować w 2023 r. a które do tej pory nie były uwzględnione w Programie.

Prosimy nadsyłać zgłoszenia na poniżej załączonym formularzu, mailem na adres: karolina.adamczyk@mosina.pl lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy


Zarządzenie Nr 130/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 130/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 czerwca  2022 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559,583,1005,1079), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (zwanych dalej: „zadaniem”), dokonuje się podziału środków finansowych na realizację tych zadań w 2022 roku.

2. Środki finansowe w wysokości  52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

/-/ Tomasz Łukowiak

Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 czerwca 2022 r.

 

§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł oferty

Liczba otrzymanych punktów
/51 punktów minimum/

Przyznana kwota dotacji /zł/ 

1

Mosińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Piknik rekreacyjny na sportowo

82,50

3 500,00 zł

2

Mosiński Klub Żeglarski

Aktywny wypoczynek nad polskim morzem

82,50

6 000,00 zł

3

Stowarzyszenie "Ambitio"

Śladami tradycji, śladami kultury - Półkolonie letnie w Daszewicach

81,25

6 000,00 zł

4

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

80,00

8 000,00 zł

5

ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina

Razem i aktywnie w Marianówce

77,50

6 000,00 zł

6

ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina

Razem i aktywnie w Koronowie

77,50

6 000,00 zł

7

Fundacja Piotra Reissa

,,SportujMy.pl – półkolonie” dla zawodników Akademii  Piłkarskiej Reissa z Gminy Mosina

72,50

2 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Rodziców Szkoły w Czapurach "Ekipa Arkadego"

Półkolonie w Szkole w Czapurach

71,25

5 000,00 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy Szakal Jeżyce

Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gmina Mosina

70,50

2 000,00 zł

10

Klub Sportowy 1920 Mosina

Lato z Królami (Nauka dzieci i młodzieży gry w szachy).

66,25

3 500,00 zł

11

Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin

Wypoczynek dzieci i młodzieży

59,50

2 000,00 zł

12

Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin

Wypoczynek dzieci i młodzieży

59,50

2 000,00 zł

13

Fundacja Piotra Reissa

„SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Mosina

48,75

0,00 zł

 

§ 2. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu
i nie podlegały ocenie formalniej:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy ePUAP, w sposób niezgodny z treścią Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z treścią Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

§ 3. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty przeszły negatywnie ocenę formalną:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni
w Mosinie

Obserwatorium przyrodnicze Janowe Pole  – program uwrażliwiający dzieci na bogactwo przyrody i zwiększający świadomość i postawy proekologiczne.

W przesłanym za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzeniu złożenia oferty, dołączono pliki z dwóch różnych ofert; 

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Do oferty  złożonej za pośrednictwem platformy witkac.pl nie dołączono obowiązkowych załączników określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, wg Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 Zarządzenie zostało opublikowane także w Bazie Aktów Własnych
Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 124/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert w ramach pożytku publicznego w 2022 r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535 i Dz.U z 2022 r., poz. 857 i 1079) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. , zarządzam, co następuję:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, w składzie:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

a)  Adam Ejchorst- Przewodniczący,

b) Karolina Adamczyk-Pięta,

c)  Jakub Modrzyński,

2)  przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 

Burmistrz Gminy Mosina

Przemysław Mieloch  

 


Zarządzenie nr 116/2022

Zarządzenie nr 116/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 maja 2022r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559 , 583 i 1005), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535 i Dz.U z 2022 r., poz. 857) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku.

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  złożonych w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowej stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

 

Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

 


Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze - docx

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy - docx 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 116/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 maja 2022 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

1. Burmistrz Gminy Mosina powoła Komisję konkursową opiniującą oferty z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

2. Komisja konkursowa składa się z osób powołanych przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

3. W skład komisji wchodzą:

1) czterech przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, w tym osoba zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Gminy Mosina spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.            W przypadku   zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych niż dwoje, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej na okres nie krótszy niż 7 dni.

6. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3   ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, biorące udział w konkursie.

7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

8. Komisja konkursowa jest uprawniona do:

 

1) dokonywania oceny merytorycznej złożonych ofert,

2) proponuje kwoty dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadania.

 

9. Udział w pracach Komisji konkursowej ma charakter społeczny.

 

10. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina bądź w formie elektronicznej na adres: karolina.adamczyk@mosina.pl w terminie od 27 maja 2022  r. do 6 czerwca 2022 roku (liczy się data wpływu zgłoszenia).

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 116/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 maja 2022 r.

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej:

Imię i nazwisko:

 

Telefon kontaktowy:

 

e- mail kontaktowy:

 

Nazwa organizacji pozarządowej:

 

Funkcja pełniona w organizacji:

 


☐Wyrażam/ ☐Nie wyrażam zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu udziału
w Komisji  konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia
u Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

Deklaruję chęć udziału w Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oświadczam, że:

 

1.mój udział w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Gminy Mosina ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, nie powoduje konfliktu interesów w stosunku do oferentów, uczestniczących w konkursie ofert,

 

2.nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

 

3.nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności,

 

4.zobowiązuję się do zachowania poufności przebiegu pracy komisji konkursowej, której jestem członkiem.

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

1. Administratorem (ADO) Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą: Urząd Miejski w Mosinie tel. +48618-109-500, adres e-mail: um@mosina.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mosinie można skontaktować się poprzez e-mail: iod@mosina.pl

3. Dane przetwarzane są w celu udziału w pracy w komisji  konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Podstawa prawna przetwarzania danych to Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dotyczy danych kontaktowych) oraz realizacja przez Administratora zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO – dotyczy imię i nazwisko, nazwa organizacji oraz pełniona funkcja, ). Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody, a w przypadku pozostałych danych – zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

4. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiada Pan/Pani następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych
 •  prawo ich sprostowania
 • prawo do usunięcia
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu
 •  prawo do cofnięcia zgody na ich

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

7. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pana/Pani dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań ADO. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi ADO ma zawarte umowy powierzenia danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ADO przez te podmioty

 

 

……………………………….                                                 …………………………….

                Miejscowość, data                                                       podpis zgłaszającego

 


Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559 i 583), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535 i Dz.U z 2022 r., poz. 857), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 

§ 3. Oferty należy sporządzić i składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w  odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs. 

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do  Zarządzenia. 

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert zostały zabezpieczone w  budżecie Gminy Mosina na 2022 r. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

/-/Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

 

Załącznik nr 1  - Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - Karty Oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o rachunku bankowym


Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych

Podstawę prawną realizowalnych zadań publicznych na terenie Gminy Mosina stanowi Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwała NR III/7/10Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

SPRAWOZDANIA: 

Za rok 2021  
- Załącznik nr 1 ( pismo przewodnie , spr_2021_pozytek opis i tabele )
- Załącznik nr 2 ( pismo przewodnie , spr_2021_sport opis i tabele )  


Oferta realizacji zadania publicznego - 2 mały grant UKS FIGHTERS

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. Wiosenne przebudzenie - grupa B realizowany przez UKS Fighters Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia umiejętności z zakresu kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w treningach, sparingach sprawnościowych oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

z up. Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant UKS FIGHTERS

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. Wiosenne przebudzenie - grupa A realizowany przez UKS Fighters Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia umiejętności z zakresu kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w treningach, sparingach sprawnościowych oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

z up. Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant GIB

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant GIB

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. Konkurs Młodzieżowy- MOSTY II realizowany przez Grupę Inicjatywną Baranówko.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży w obszarze kultury oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch  Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant MKŻ Mosina

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. Bezpieczeństwo i ratownictwo podczas „Akcji lato" realizowany przez Mosiński Klub Żeglarski.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia wiedzy  i praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. XIII Mosiński Rajd Rowerowy „Rowerem po Gminie Mosina" realizowany przez Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter rekreacyjny, przyczyni się do poznania walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Mosina  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina- Przemysław Mieloch


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. XXII Rajd turystyczny „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" realizowany przez Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny: rekreacyjno-edukacyjny, przyczyni się do poznania walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Mosina  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina- Przemysław Mieloch

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Hufiec ZHP Mosina

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „I Rajd turystyczno-rowerowy z okazji 720- lecia nadania Mosinie praw miejskich" realizowany przez Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, przyczyni się do zwiększenia wiedzy dotyczącej historii Ziemi Mosińskiej,  popularyzacji aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Mosina  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina- Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 225/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021  r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535), zarządza się, co następuje:  

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w  2022 r. z zakresu: 1) pomocy społecznej, 2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 3) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, 5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2022 r.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina  

Załączniki:

Zarządzenie Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 224/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021  r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w  2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.  

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie łącznej nie większej niż 394.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł) zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2022 r.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina  

Załączniki:

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, czyli  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono od 19 października 2021 roku do 3 listopada 2021 roku. W dniu 19 października 2021r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na profilu Facebook Gmina Mosina oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  na 2022 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 28 u inspektora ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu. 

Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia: 

a) elektronicznie na adres e-mail: jakub.modrzyski@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu.
d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/

W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych złożony został jeden formularz od  Ogólnopolskiej Federacji  Organizacji Lokalnych FOLA, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Do przedłożonego projektu Programu wpłynęło łącznie 22  uwag, opinii i propozycji . Spośród nich, uwzględniono łącznie ( w całości lub częściowo) 12, które zostały zawarte w niniejszej wersji Programu. 

Szczegółowe zestawienie nadesłanych konsultacji społecznych wraz z ostatecznym stanowiskiem przedstawione zostało w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do protokołu. (Załącznik .doc. Załącznik .pdf)

Załącznik nr 2 do Protokołu z dnia 15 listopada 2021 roku- skan złożonego formularza konsultacji

Konsultacje społeczne - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
 
Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.  

Cel konsultacji 
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.  

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.  

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 19.10.2021 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 03.11.2021 roku  

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.  
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1570) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzące działalność na terenie Gminy Mosina.  

Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 3 listopada 2021 roku.
a) elektronicznie na adres e-mail: jakub.modrzyski@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu.
d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/
2.  Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.
3.  Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r."
4.  Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 28 - osoba do kontaktu - Jakub Modrzyński  

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 113/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehab

Zarządzenie Nr 113/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z  art. 51 ust. 3 pkt 3 i art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945), a także art.11 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038) w związku z  art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm), zarządzam co następuje:  

§ 1. Powierzam do realizacji Stowarzyszeniu Sami Swoi Niepełnoprawni w Mosinie zadanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" moduł IV, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski.

§ 2. Rozliczenie realizacji zadania, nastąpi na zasadach określonych w sprawozdaniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję Stowarzyszenie Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie do stosowania zasad rozeznania rynku w postępowaniach o wyłonienie wykonawcy, poprzez zebranie co najmniej 3 ofert.

§ 4. Gmina Mosina na każdym etapie realizacji zadania powierzonego Stowarzyszeniu Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie ma prawo do skontrolowania jego przebiegu i procesu realizacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Fundacja Przyrodobranie - mały grant

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Fundacja Przyrodobranie

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Cały świat pod stopami"", realizowanego przez Fundację  Przyrodobranie.  

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do edukacji w zakresie ekologii i ochrony środowiska  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  


Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursa

Zarządzenie nr 228/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022r. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku.  

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:   1) pomocy społecznej, 2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 3) porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, 5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, 6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.   3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowych stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.    

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina   

Załączniki:Oferta realizacji zadania publicznego - 2 mały grant Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Konkurs młodzieżowy - MOSTY - ekologia", realizowanego przez Stowarzyszenie  Grupa Inicjatywna Baranówko.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego w zakresie ekologii. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  

Złożona oferta


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Konkurs młodzieżowy - MOSTY", realizowanego przez Stowarzyszenie  Grupa Inicjatywna Baranówko.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do edukacji dzieci i młodzieży oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  

Złożona ofereta


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant KGW Piękni i Młodzi

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Dzień dziecka na sportowo", realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Piękni i Młodzi" w Pecnej.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ekologii i ochrony środowiska  oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  


Oferta realizacji zadania publicznego - 2 mały grant ZHP

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Harcerskie wychowanie wodne w Lubniewicach", realizowanego przez Chorągiew Wielkopolską, Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego  z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż skierowana jest do mieszkańców Gminy Mosina oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant ZHP

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Razem i aktywnie w Lubniewicach", realizowanego przez Chorągiew Wielkopolską, Hufiec ZHP Mosina.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego  z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż skierowana jest do mieszkańców Gminy Mosina oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant Ambitio

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Śladami tradycji, śladami historii- półkolonie letnie w Daszewicach", realizowanego przez Stowarzyszenie Ambitio.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego  z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż skierowana jest do mieszkańców Gminy Mosina oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant MKŻ

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „Bezpieczne  wakacje nad wodą. Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży", realizowanego przez Mosiński Klub Żeglarski.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do edukacji dzieci i młodzieży w kierunku zachowania bezpieczeństwa na wodzie i w trakcie wypoczynku nad wodą oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant OSP Radzewice

Oferta realizacji zadania publicznego- mały grant

W oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu", pt. „I Seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego połączone z praktycznym zastosowaniem metod ratowniczych na akwenach śródlądowych - Dymaczewo Nowe 2021" realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzewicach.

Uznaję za celowe dotację na realizację w/w zadania publicznego. Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż przyczyni się do zwiększenia wiedzy i rozszerzenia umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie oraz służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2021 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XXXVI/296/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
1)pomocy społecznej,
2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3)nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,    
2. Środki finansowe w wysokości 153.100,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych) na realizację zadań publicznych w 2021 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2021 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                                            

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2021 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r., poz. 713), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1570) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/296/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 r. , zarządzam, co następuję: 

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

2. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

3. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.  

4. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

5. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

6. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch  

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2021r.

Zarządzenie nr 3/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w 2021r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1570 ) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XXXVI/296/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 roku,

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:

1) pomocy społecznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
5) bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.   3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowych stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina   


Załączniki:

Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 stycznia 2021 r.  
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w  Zarządzeniu Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 roku.   

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:    

§ 1 Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 roku,  w ten sposób, że w Załączniku nr 1 do Zarządzenia w  tabeli w pozycji nr 17- nazwę organizacji: „Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA SZAKAL JEŻYCE" ,  zastępuje się prawidłową nazwą: Uczniowski Klub Sportowy SZAKAL JEŻYCE".

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina  

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2021 r.

2. Środki finansowe w wysokości 328 000,00. zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym (projekcie) budżetu Gminy Mosina na rok 2021.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina    


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2021 r.

L.p. Nazwa organizacji Zadanie Przyznana liczba punktów Przyznana kwota dotacji
1 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży, oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 57 50 000,00 zł
2 Klub Sportowy "IDMAR" 5 Król Parku 56 8 000,00 zł
3 Klub Sportowy "IDMAR" VI BIEGOWE MOSIŃSKIE GRAND PRIX 56 12 000,00 zł
4 Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA XVII Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2021 55 12 000,00 zł
5 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN I PZPN - dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 54 85 000,00 zł
6 Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA Sekcja tańca i aerobiku 52,5 8 010,00 zł
7 Klub Sportowy "IDMAR" Realizacja całorocznego szkolenia oraz udziału w rozgrywkach organizowanych przez OZPR  dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina. 52 14 000,00 zł
8 INVICTUS BJJ MOSINA Rozwój ruchowy poprzez sporty siłowe sporty walki ze szczególnym uwzględnieniem jiu jitsu 51,5 11 000,00 zł
9 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 51 5 000,00 zł
10 Klub Sportowy 1920 MOSINA Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży, udział w turniejach  organizowanych przez WZSzach. Stworzenie drużyny juniorów i przystąpienie do ligi szachowej. Organizowanie turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 48 5 000,00 zł
11 Klub Sportowy AKADEMIA JUDO „Przez Judo do Olimpijczyka"- szkolenie judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina 47 5 000,00 zł
12 Klub Sportowy 1920 MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego, organizacja sportowych obozów przygotowawczych oraz udział  w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN, organizacja i udział w turniejach dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 11 osobowej 44,75 87 950,00 zł
13 Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA Sekcja piłki siatkowej 44,5 5 040,00 zł
14 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DYNAMIC AKADEMIA KARATE Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w  karate 44 6 000,00 zł
15 Uczniowski Klub Sportowy FIGHTERS MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia z zakresu Taekwondo Olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w Systemie Sportu Młodzieżowego 44 7 000,00 zł
16 Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA ROGALINEK ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej  36 5 000,00 zł
17 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA SZAKAL JEŻYCE Szkolenie utalentowanej młodzieży sekcji Mosina 30 2 000,00 zł
18 FUNDACJA PIOTRA REISSA Igrzyska przedszkolaków- turniej dla najmłodszych 29 0,00 zł
19 FUNDACJA PIOTRA REISSA Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina 26,25 0,00 zł
20 Stowarzyszenie 4aktivelife Bieg Biało Czerwonej Brak oceny z powodu odrzucenia wniosku na etapie formalnym 0,00 zł
RAZEM   328 000,00 zł
 

ZARZĄDZENIE NR 156/2020

ZARZĄDZENIE NR 156/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Zespół konsultacyjny do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok, w składzie:
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:
1) Adam Ejchorst - zastępca Burmistrza,
2) Jakub Modrzyński- inspektor ds. promocji i kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) Waldemar Demuth - pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. przedstawiciel organizacji pozarządowych:
1) Dorota Lisiak- Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko    
§ 2.
1. Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina. 2. W związku z obowiązującymi obostrzeniami  związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Zespołu konsultacyjnego w formie zdalnej.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie nr 159/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 r.

Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570), zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., z zakresu:

1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6. bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.  

§ 2. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, która zawarta będzie w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Środki na realizację zadań w ramach  otwartych konkursów ofert są zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2021 r.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załączniki:

Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 152/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  11  grudnia 2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok   

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok.   2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Zespołu konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                  


 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, czyli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Termin konsultacji wyznaczono od 14 października do 30 października 2020 roku.

W dniu 14 października 2020r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na profilu Facebook Gmina Mosina oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 2, 62-050 Mosina (pasaż w Rynku) oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 28 u inspektora ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu. Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia: a) elektronicznie na adres e-mail: jakub.modrzyski@mosina.pl, b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu. d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/
W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły dwa formularze za pośrednictwem poczty e-mail od Stowarzyszenia 4aktivelife oraz opinia Fundacji Inicjatyw Lokalnych i Akademickich za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/- nie wnosząca uwag do Programu.

Dwie z nadesłanych uwag, opinii i propozycji zostały uwzględnione w dokumencie, zapisy trzeciej uwagi, opinii, propozycji wpisują się w zapisy projektu uchwały „Rocznego programu Współpracy (…) na rok 2021” .

Szczegółowe zestawienie nadesłanych konsultacji społecznych wraz z ostatecznym stanowiskiem przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik do protokołu.

Oferta realizacji zadania publicznego

W oparciu o art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), uznaję za celowe dotację na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja sportu poprzez piłkę nożną 5- osobową na terenie Gminy Mosina” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina.

Powyższa oferta ma charakter lokalny, gdyż kierowana jest dla mieszkańców Gminy Mosina i służy do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 19a ust.4 w/w ustawy, każdy w  terminie  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch


Oferta:

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. W każdym Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania publiczne, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania w terminie od 30 września do 9 października 2020 roku  nowych zadań, które warto zrealizować w 2021 r. a które do tej pory nie były uwzględnione w Programie.

Prosimy nadsyłać zgłoszenia na poniżej załączonym formularzu, mailem na adres: jakub.modrzynski@mosina.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

Załącznik:


ZARZĄDZENIE NR 20/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2

Zarządzenie Nr 20/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku


ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy M

Zarządzenie Nr 7/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 roku


ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2

Zarządzenie Nr 6/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.


ZARZĄDZENIE NR 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnegoZARZĄDZENIE NR 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 3/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2020 r.w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 209/2019 w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 209/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.Zarządzenie Nr 210/2019 w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na teren

Zarządzenie Nr 210/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2020 r.Zarządzenie nr 202/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

Zarządzenie Nr 202/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.Zarządzenie nr 200/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2020 r.

Zarządzenie Nr 200/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2020 r.


Zarządzenie nr FB.0050.98.2019.EW z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury f

Zarządzenie  nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 czerwca 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.


Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

  Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 maja 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.


Zarządzenie nr FB.005.50.2019.EW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pu

Zarządzenie  nr FB.005.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 kwietnia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.


Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW z dnia 1 marca 2019 r.w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania

  Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.


Zarządzenie nr FB.0050.26.2019.EW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.

  Zarządzenie nr FB.0050.26.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.


Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na tere

Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.   w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 roku. 


Zarządzenie nr FB.0050.6.2019.EW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań p

Zarządzenie  nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  


Zarządzenie nr FB.0050.6.2019.EW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań p

Zarządzenie  nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  


Zarządzenie nr FB.0050.6.2019.EW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań p

Zarządzenie  nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  


Informacja- spotkanie zespołu konsultacyjnego i komisji konkursowej

Informuję, iż spotkanie członków komisji konkursowej opiniujacej oferty złożone po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert i zespołu konsultacyjnego opiniującego projekty złożone w konkursie z zakresu rozwoju sportu odbędzie się 8 stycznia 2019 r. o godzinie 09:00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zarządzenie nr FB.0050.195.2018.EW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie proje

Zarządzenie nr FB.0050.195.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2018 r.  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2019 r.


Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na re

Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.0050.184.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.175.2018.EW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otw

  Zarządzenie nr FB.0050.184.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.175.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia
3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne
realizowane w 2019 r. 


Zarządzenie nr FB.0050.182.2018.EW z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.0050.182.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu w 2019 r.


Zarządzenie nr FB.0050.180.2018.EW z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.0050.180.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.Zarządzenie nr FB.00501.175.2018.EW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.00501.175.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne
realizowane w 2019 r.


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Cel konsultacji 
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 20.08.2018 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 04.09.2018 roku.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji. 

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Mosina.

Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 04.09.2018 roku:
a) elektronicznie na adres e-mail: ewelina.waligorska@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) faxem na numer: 61 8 109 558,
d) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu.
2.  Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.
3.  Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r."
4.  Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.  

Załączniki:

Zarządzenie nr FB.0050.43.2018.EW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pub

Zarządzenie  nr FB.0050.43.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 marca 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

treść zarzdzenia

Zarządzenie nr FB.00501.30.2018.EW z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

 Zarządzenie nr FB.00501.30.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lutego 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

treść zarządzenia


Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EWz dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na tere

Zarządzenie nr FB.0050.7.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 roku.


Zarządzenie nr FB.0050.8.2018.EW z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań p

Zarządzenie  nr FB.0050.8.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zarządzenie nr FB.0050.5.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.0050.5.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego


Zarządzenie nr FB.00501.169.2017.EWz dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie proje

Zarządzenie nr FB.00501.169.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 27 grudnia 2017 r.  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2018 r.


Zarządzenie nr FB.00501.167.2017.EW z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na

Zarządzenie nr FB.00501.167.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 r.


Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.

Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.


Zarządzenie nr FB.00501.157.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

Zarządzenie nr FB.00501.157.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.


Zarządzenie nr FB.00501.160.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniani

Zarządzenie nr FB.00501.160.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki realizowane w 2018 r.


Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zarządzenie  Nr 9/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia  13 stycznia 2022 r.
zmieniające Zarządzenie  nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r.    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r., zarządzam, co następuje:     

§ 1. W zarządzeniu nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1.       § 1 ust.1 pkt. 1 ppkt. a,  otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
2.       § 1 ust.2 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
3.       § 1 ust.3 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
4.       § 1 ust.4 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
5.       § 1 ust.5 pkt. 1 ppkt. b, otrzymuje brzmienie: „ Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji",  
6.       § 1 ust.6 pkt. 1 ppkt. a, otrzymuje brzmienie: „Jakub Modrzyński -przewodniczący komisji".  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 5 stycznia 2022 r.         

Zarządzenie Nr 11/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 11/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1.
1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok.
2. Środki finansowe w wysokości 382 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań publicznych w 2022 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                    


z up.
/-/Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.  

§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów
/51 punktów minimum/
1 Uczniowski Klub Sportowy Szakal Jeżyce Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo w Gminie Mosina 3 000,00 zł 80
2 Stowarzyszenie "Ambitio" Szkółka i turnieje szachowe w Gminie Mosina - rozwój i upowszechnienie szachów wśród młodzieży

3 000,00 zł 60
3 Stowarzyszenie 4activelife Zielony Przylądek na sportowo

2 000,00 zł 53
4 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XVII Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2022 12 000,00 zł 80
5 Klub Sportowy IDMAR Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok. 14 000,00 zł 89
6 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta 4 Pory Roku w kajaku 0,00 zł 40
7 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek BYDGOSZCZ, MIASTO PATRIOTYZMU - WCZORAJ I DZIŚ HISTORIA ZIEMI KUJAWSKO - POMORSKIEJ

0,00 zł 49
8 Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA" Sekcja Tańca i Aerobiku - całoroczne szkolenie 7 000,00 zł 89
9 Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA" Całoroczne szkolenie z zakresu zespołowych gier sportowych, dyscyplina wiodąca - piłka siatkowa.

4 980,00 zł 87
10 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Gimnastyka rehabilitacyjna 2 000,00 zł 77
11 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia sportowego  w Taekwondo Olimpijskiego oraz udział w turniejach organizowanych przez PZTO i WZTO dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Mosina

8 000,00 zł 80
12 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Wakacje z Taekwondo 0,00 zł   0,0   (Oferta odrzucona ze względu na inną kategorię zadania - oferta dot. zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży)
13 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina.

0,00 zł 39
14 Fundacja Piotra Reissa Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla najmłodszych

0,00 zł 39
15 Klub Sportowy Akademia Judo „Przez Judo do Olimpijczyka" - Szkolenie judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina" 5 000,00 zł 81
16 Klub Sportowy IDMAR 7 Biegowe Mosińskie Grand Prix 11 000,00 zł 90
17 Klub Sportowy IDMAR 6 Król Parku 8 000,00 zł 87
18 Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych szczególnie z piłki siatkowej

2 000,00 zł 65
19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA Gminny Turniej Przedszkoli

2 000,00 zł 89
20 Fundacja Przyrodobranie Nordic Walking z Przyrodobraniem

2 500,00 zł 79
21 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dynamic Akademia Karate Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Mosina w celu zdrowego stylu życia. 6 000,00 zł 80
22 Automobilklub Wielkopolski Rajd Św. Krzysztofa, Rajd w Ciemno 4 000,00 zł 79
23 INVICTUS BJJ MOSINA PUCHAR GMINY MOSINA W BRAZYLIJSKIM JJ - INVICTUS BJJ CUP VI  2022

2 000,00 zł 68
24
INVICTUS BJJ MOSINA
Rozwój ruchowy po przez sporty siłowe i sporty walki  ze szczególnym uwzględnieniem  jiu jitsu. 10 000,00 zł 88
25
Fundacja Ewy Johansen "Talent"
"Mosina Breaking Project" - cykl darmowych zajęć tańca sportowego dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Mosina 2 000,00 zł 64
26 Klub Sportowy 1920 Mosina Realizacja całorocznego szkolenia z zakresu szachów, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZSzach, organizacja i udział w turniejach  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu szachów. 8 000,00 zł 86
27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN- dzieci młodzieży  z zakresu piłki nożnej. 50 000,00 zł 89
28 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 5 000,00 zł 90
29 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 89 000,00 zł 95
30 Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie I Mityng sportowy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem pod patronatem Burmistrza Gminy Mosina. 4 120,00 zł 90
31 Klub Sportowy 1920 Mosina Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego, organizacja sportowych obozów przygotowawczych oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych   przez WZPN i PZPN, organizacja i udział w turniejach  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 11 osobowej.

96 500,00 zł 92
32 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Razem dla Wiórka i Czapur

1 600,00 zł 74
33 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Pamięci uczestników Powstania Wielkopolskiego

1 300,00 zł 75
34 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym - MTB  Wiórek 2022 12 000,00 zł 81
35 Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale X edycja

2 000,00 zł 80
36 PZW
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, 134 Koło Wiórek
Zawody wędkarskie 134 Koło „Wiórek" 2 000,00 zł 62
37
Fundacja Pro Bike & Dance
2 sesje zdjęciowe na terenie Miasta i Gminy Mosina na  Ziemiańskim Szlaku Rowerowym do kalendarza z rowerami zabytkowymi na rok 2023, wydrukowanie 300 kalendarzy wraz z 300  mapami Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego, rajd rowerowy po Ziemiańskim Szlaku Rowerowym oraz prelekcja o Ziemiańskim Szlaku Rowerowym 0,00 zł 49
  RAZEM: 382 000,00 zł
 
§ 2. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu
i nie podlegały ocenie formalniej:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy Epuap , w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 
2. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
 
§ 3. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty przeszły negatywnie ocenę formalną :

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. UKS Kotwica Rogalinek Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej Brak złożonego w terminie potwierdzenia złożenia oferty zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
2. POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W POZNANIU Zawody Wędkarskie „Dzień Dziecka", „Żegnajcie Wakacje" Brak w przesłanym mailu prawidłowego załącznika- potwierdzenia złożenia oferty zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
   

Zarządzenie Nr 10/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 10/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25  listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1.
1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, po przeprowadzeniu otwarego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
1)     pomocy społecznej,
2)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)     porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
4)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych,
5)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

2. Środki finansowe w wysokości 122 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych) na realizację zadań publicznych w 2022 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                    

z up.
/-/Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.    
§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Gimnastyka umysłu 1 500,00 zł 58
2. Stowarzyszenie "Ambitio" Pomoc słabszym i rozwój gminnego Wolontariatu młodzieżowego - propagowanie postaw prospołecznych, dzięki działalności Wolontariatu młodzieżowego 3 500,00 zł 79,8
3. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego " Całoroczna pomoc żywnościowa " 13 000,00 zł 63
4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Warsztaty cyfrowe 1 000,00 zł 61,4
5. Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie Przyjaciele dają moc. 7 000,00 zł 92,4
6. FUNDACJA WSPARCIA MŁODYCH I STARSZYCH POKOLEŃ Dotykać przeszłości-Patrzeć w przyszłość cz. 2 2 000,00 zł 51,0
7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej 0,00 zł 31,4
8. Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie Zimowe zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4 000,00 zł 67
9. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DĘBÓW ROGALIŃSKICH Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej i narodowej. 0,00 zł 0
  RAZEM: 32 000,00 zł  
 
§ 2. Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Stowarzyszenie Anatomia Rocka Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Mosinie 0,00 zł 49
2 Fundacja UFF Fotograficzna Podstawówka - Mosina 2022 0,00 zł 40
3 Stowarzyszenie "Ambitio" „ Moja mała, wielka Ojczyzna" - Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów. 3 000,00 zł 65
4 Stowarzyszenie "Ambitio" Kulturalny Antykwariat - projekt upowszechniający tradycje, dziedzictwo, kulturę narodową wśród dzieci i młodzieży, umożliwiający szeroki dostęp do instytucji kulturalnych 4 000,00 zł 75
5 Stowarzyszenie 4activelife Zobacz, on jest z Mosiny!!! Nie wiedziałem? 0,00 zł 48
6 Stowarzyszenie Operetka Wrocławska Operetka na WYNOS! + 9 000,00 zł 90
7 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców gminy Mosina „XVII ŚWIĘTO PYRY - 10 IX 2022" 1 500,00 zł 69
8 Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii Śpiew Chóralny, edukacja muzyczna młodzieży i osób dorosłych. 12 000,00 zł 80
9 Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii Wakacyjne warsztaty wokalne, koncerty chóru na wybrzeżu 3 000,00 zł 80
10 Fundacja Rozwoju Kinematografii Polskie kino na leżakach 0,00 zł 45
11 Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00 zł 90
12 Fundacja Ewy Johansen "Talent" Muzyka Polska - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół podstawowych 0,00 zł 47
13 Stowarzyszenie "Pactum" Działamy Razem- kompendium wiedzy o włączeniu mieszkańców we współdziałanie i współdecydowanie 0,00 zł 41
14 Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa- Natura Abstrakcji 1 700,00 zł 70
15 Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa- Pałace i Ogrody Wielkopolski - Zakwitanie 1 700,00 zł 70
16 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Kultura bliżej nas: cykl imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych w Czapurach i Wiórku. 4 000,00 zł 74
17 FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Piknik ułański w Mosinie 0,00 zł 48
18 Grupa Inicjatywna Baranówko Elegant Show 3 000,00 zł 79
19 Grupa Inicjatywna Baranówko Z aparatem po Mosinie III 1 000,00 zł 69
20 FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN „ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY!" 0,00 zł 41
21 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina 100 lat to za mało 9 000,00 zł 65
22 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina Dzieje mosińskiego harcerstwa II 2 000,00 zł 62
  RAZEM: 66 900,00 zł
 
§ 3. Podział środków na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa: 

Lp Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach II Seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego połączone z praktycznym zastosowaniem metod ratowniczych na akwenach śródlądowych oraz propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. Dymaczewo Nowe 2022 6 000,00 55
2 ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina Harcerska Służba Ratownicza 4 000,00 70
3 Grupa Inicjatywna Baranówko S O S - cykl warsztatów z pierwszej pomocy 4 000,00 70
  RAZEM: 14 000,00
           
§ 4. Podział środków na realizację zadań z zakresu  nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji /zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1. Fundacja Przyrodobranie Przyrodobranie na tropie 1 890,00 zł 90
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" "Najlepsza wersja mnie" 1 000,00 zł 80
3. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej 2 110,00 zł 79
4. Fundacja Just4Fit Laboratorium małego naukowca - warsztaty edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mosina. 0,00 zł (nie przyznano  dotacji ze względu na wyczerpanie puli środków na zadanie) 55  
    RAZEM: 5 000,00 zł
 
§ 5. Podział środków na realizację zadań z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów /51 punktów minimum/
1 Stowarzyszenie "Ambitio" Budowa i rozwój ekologicznych ogrodów dydaktycznych w Gminie Mosina 5 000,00 zł        83,8
    RAZEM: 5 000,00 zł
        
§ 6.  Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu i nie podlegały ocenie formalnej:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy ePUAP,
w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.  
2. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z zapisami zawartymi Zarządzeniu Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.  
   

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w ramach pożytku pu

Zarządzenie Nr 1/2022
Burmistrza  Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach w ramach pożytku publicznego w 2022 r.    


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz §17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. , zarządzam, co następuję:   

§ 1.
1. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a)  Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Weronika Banach, Grupa Inicjatywna Baranówko  

2. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.      

3. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.    

4. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.      

5. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwart
ym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Adam Ejchorst,
b) Jakub Modrzyński,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,    

6. Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Jakub Modrzyński,
b) Joanna Lesicka,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,  
4) Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Weronika Banach, Grupa Inicjatywna Baranówko  

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina

Przemysław Mieloch