III Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 12.12.2002

Uchwała nr III/28/02

Uchwała nr III/28/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie i § 6 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej dokonuje się wyboru Stanisława Barcia na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/27/02

Uchwała nr III/27/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Burmistrzowi ustala się:

 • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze według XXI kategorii zaszeregowania w kwocie 4.500,00 zł,
 • dodatek funkcyjny według stawki 9 w wysokości 250% najniższego wynagrodzenia określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego do dnia 30 kwietnia 2003 r.

§ 2.

Przyznaje się Burmistrzowi miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne samochodem osobowym (prywatnym) do celów służbowych w wysokości 300 km.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002 r.


Uchwała nr III/26/02

Uchwała nr III/26/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr LX/483/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z koniecznością dostosowania, przygotowanego przez Gminę Czempiń, projektu Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów" do obowiązujących przepisów, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr III/25/02

Uchwała nr III/25/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy we wsi Mieczewo, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 113, stanowiącej własność Gminy Mosina, biegnącej w kierunku wsi Kamionki, nazwę "Kamionecka".

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Mieczewo.

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
W związku z podziałami gruntów dokonanymi przy drodze prowadzącej z Mieczewa do wsi Kamionki, w dniu 25 listopada br. wpłynął wniosek Rady Sołeckiej wsi Mieczewo dotyczący nadania nazwy tej ulicy - "Kamionecka".


Uchwała nr III/24/02

Uchwała nr III/24/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie wsi Mieczewo.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Akceptuje się zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny, dotyczącą części działek o numerach ewidencyjnych 218 i 255/1, położonych we wsi Mieczewo, o łącznej powierzchni 2,65 ha (RV, ŁV, PsV, PsVI).
 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi kserokopia fragmentu mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 31 października br. Starostwo Powiatowe w Poznaniu zwróciło się do Rady Miejskiej w Mosinie z wnioskiem o akceptację zmiany sposobu użytkowania części działek o numerach ewidencyjnych 218, 255/1, obręb Mieczewo, z gruntu rolnego na leśny. Zarząd Miejski na posiedzeniu w dniu 12 listopada br. zaopiniował pozytywnie wniosek w powyższej sprawie. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. wydała o powyższym projekcie opinię pozytywną.


Uchwała nr III/23/02

Uchwała nr III/23/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt w zw. z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

12,00 zł

od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

9,00 zł

od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

12,00 zł

od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą

16,00 zł

od sprzedaży z samochodu ciężarowego

34,00 zł

§ 3.

 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
 2. Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

§ 4.

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 5.

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5 % pobranych kwot opłaty targowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2003.

Uzasadnienie
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku.
Analizując temat stawek opłaty targowej, oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział i wysokość opłat za poszczególne czynności, z zaokrągleniem kwot do 1 zł


Uchwała nr III/22/02

Uchwała nr III/22/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się na rok 2003 podatek od posiadania psów w wysokości 5,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 2.

Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2003 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych ustaw, opublikowano maksymalną stawkę podatku od 1 psa, która wynosi 50,00 zł rocznie. Uwzględniając warunki lokalne, zaproponowano przyjęcie na 2003 rok podatku od 1 psa w kwocie 5,00 zł.


Uchwała nr III/21/02

Uchwała nr III/21/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość podatku od środków transportowych: <LINK>

§ 2.

 <LINK>

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok określone zostały w art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zmienione zostały także załączniki do ustawy, które określają minimalne stawki podatku od środków transportowych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

Zaproponowano podział pojazdów zgodny z nowym brzmieniem ustawy i jej załączników, uwzględniając wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.


Uchwała nr III/20/02

Uchwała nr III/20/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna dla celów podatku leśnego na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. (M. P. Nr 50, poz. 729), z kwoty 111,21 zł do kwoty 108,00 zł, tj. o kwotę 3,21 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Korzystając z ustawowego upoważnienia do zastosowania obniżki ceny 1 m3 drewna, która jest podstawą liczenia podatku leśnego, proponuje się obniżenie podanej przez Prezesa GUS ceny do wysokości 108,00 zł, tj. o kwotę 3,21 zł.
Analizując sytuacje podatników podatku leśnego uznano za celowe podjęcie proponowanej uchwały.


Uchwała nr III/19/02

Uchwała nr III/19/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę 1q żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (M. P. Nr 51, poz. 733), z kwoty 33,45 zł do kwoty 30,34 zł, tj. o kwotę 3,11 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Uwzględniając trudną sytuację w rolnictwie, uznano, że zasadnym będzie zaproponowanie obniżenia ceny 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na 2003 rok, w stosunku do ceny 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2002 roku, ogłoszonej przez Prezesa GUS.


Uchwała nr III/18/02

Uchwała nr III/18/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

 1. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych 0,40 zł za 1 m2
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,60 zł za 1 m2
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł za 1 m2
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł za 1 m2
  e) pozostałych 4,60 zł za 1 m2

 2. od powierzchni gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,39 zł za 1 m2
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
  3,38 zł za 1 ha
  c) pozostałych 0,10 zł za 1 m2

 3. od budowli 2% ich wartości

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2003 r. określone zostały ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych ustaw.
Analizując podane wielkości, oraz uwzględniając lokalne warunki, uznano, że celowym jest obniżenie stawek maksymalnych.


Uchwała nr III/17/02

Uchwała nr III/17/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza dla celów naliczenia podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się wzory formularzy dla celów naliczania podatków dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

 1. od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 2. rolnego - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 3. leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Powołane na wstępie przepisy nakładają na rady gmin obowiązek określenia wzorów formularzy, na których podatnicy składać będą oświadczenia dla celów naliczania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z wymogami ustawowymi w formularzu muszą być zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku.
Wzory formularzy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.