IV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.12.2002

Uchwała nr IV/37/02

Uchwała nr IV/37/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w osobie Piotra Woźniaka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr IV/36/02

Uchwała nr IV/36/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, na obszarze granic administracyjnych miasta i gminy Mosina.

§ 2.

 1. Miejscowy plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
   

 2. Przedmiotem opracowania jest obszar miasta i gminy Mosina dotychczas przeznaczony pod różne funkcje, w tym:.
  a) tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i letniskowej;
  b) tereny aktywizacji gospodarczej, w tym przemysłu i usług;
  c) tereny oświaty, rekreacji i sportu;
  d) tereny zieleni, w tym cmentarzy i ogrodów działkowych;
  e) tereny upraw rolnych, w tym zabudowy siedliskowej, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, sadów, ogrodów, łąk i pastwisk;
  f) tereny lasów i dolesień;
  g) tereny poddane ochronie, w tym obszary i ciągi ekologiczne;
  h) tereny wód otwartych, w tym zbiorników, rzek, rowów i kanałów;
  i) tereny przeznaczone pod komunikację (drogową, kolejową i pieszą) oraz obsługę komunikacji;
  j) tereny przeznaczone pod infrastrukturę techniczną;
  k) tereny ochronne ujęć wód, w tym strefy ochronne ujęć wód podziemnych.
   

 3. Zakres ustaleń planu obejmuje:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2;
  2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny do wytyczenia ścieżek rowerowych;
  3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;
  4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;
  5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
  6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;
  7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;
  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;
  9) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezodpływowych;
  10) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu;
  11) granice obszarów:
  a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
  b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
  c) przekształceń obszarów zdegradowanych.

§ 3.

Dopuszcza się opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na poszczególne części obszaru wskazanego w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Sprawa dot. podjęcia niniejszej uchwały została rozpatrzona w oparciu o art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie z art. 67 ust. 1 przedmiotowej ustawy dotychczas obowiązujące miejscowe ogólne plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina tracą ważność po upływie 8 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Uchwalone uchwałą Nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina" stanowi dopełnienie art. 67 i poprzez przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina przedłuży się ważność obecnie obowiązujących planów ogólnych, co umożliwi wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do dnia 31 grudnia 2003 r. w oparciu o dotychczas obowiązujące plany.


Uchwała nr IV/35/02

Uchwała nr IV/35/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118, art. 122 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LI/425/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr LII/428/02 z dnia 24 stycznia 2002 r., Nr LV/450/02 z dnia 28 marca 2002 r., Nr LIX/465/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr LXI/488/02 z dnia 5 września 2002 r., Nr LXII/494/02 z dnia 26 września 2002 r. i Nr II/5/02 z dnia 28 listopada 2002 r. oraz uchwałą Zarządu Miejskiego w Mosinie Nr 223/228//02 z dnia 7 listopada 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu Gminy Mosina na 2002 rok zwiększa się o kwotę 369.579,00 zł, tj. do kwoty- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zadania zlecone wynoszą 1.853.985,16 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 33.866.114,16 zł
   

 2. Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2002 rok wynoszą- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  a) zadania zlecone 1.853.985,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  b) udzielone dotacje 1.970.077,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  c) wydatki bieżące i majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 37.804.314,16 zł
   

 3. Deficyt budżetu Gminy Mosina zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 2.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2002, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2002.

Załączniki:


Uchwała nr IV/34/02

Uchwała nr IV/34/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118, art. 122 i art. 124 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości:

 1. Dochody budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą 29.230.135,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 
  w tym zadania zlecone 1.442.532,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
   

 2. Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą 32.527.035,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  a) zadania zlecone 1.442.532,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  b) udzielone dotacje 2.527.153,00 zł
  - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
  c) wydatki bieżące i majątkowe
  - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
   

 3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 3.

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 w kwocie 260.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza, w wyniku podjętych przez Radę Miejską uchwał, do zaciągania długu i spłat zobowiązań.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:


Uchwała nr IV/33/02

Uchwała nr IV/33/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2003 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 6,66 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku 2003.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.


Uchwała nr IV/32/02

Uchwała nr IV/32/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

 1. plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003,

 2. plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 
  - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości zestawienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą "Prawo ochrony środowiska", Burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik:


Uchwała nr IV/31/02 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN - II - 0911/49/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała nr IV/31/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003" oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE


Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała gminy do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle wyżej wymienionej ustawy zadaniem własnym gminy.
Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Wskazuje ona również gminie źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe wnoszone co roku do kasy gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze, mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację wspomnianego programu.
Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do kontynuowania działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu.


Uchwała nr IV/30/02

Uchwała nr IV/30/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z § 1 uchwały nr II/12/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Marciniaka stwierdza się, iż Krzysztof Rembowski wstępuje na miejsce radnego Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 11, zarejestrowanej przez KWW "Koalicja Samorządowa Gminy Mosina" w okręgu wyborczym nr 2.

§ 2.

 1. Zobowiązuje się Burmistrza do przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia niniejszej uchwały Panu Krzysztofowi Rembowskiemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr IV/29/02

Uchwała nr IV/29/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z § 1 uchwały nr II/11/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Dębca stwierdza się, iż Magdalena Wojciechowska wstępuje na miejsce radnego Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 14, zarejestrowanej przez KWW "Rzeczypospolita Mosińska Naszą Troską" w okręgu wyborczym nr 2.

§ 2.

 1. Zobowiązuje się Burmistrza do przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia niniejszej uchwały Pani Magdalenie Wojciechowskiej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia