IX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.04.2003

Uchwała nr IX/75/03

Uchwała nr IX/75/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą:- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwaływ tym zadania zlecone 1.492.087,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 30.056.660,00 zł

 2. Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą:- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,a) zadania zlecone 1.492.087,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,b) udzielone dotacje 2.827.153,00 zł- zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,c) wydatki bieżące i majątkowe- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 33.613.895,00 zł

 3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.

Załącznik:


Uchwała nr IX/77/03

Uchwała nr IX/77/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się publiczną Szkołę Podstawową w Rogalinie, ul. Poznańska 2, będącą gminną jednostką budżetową, zwaną dalej szkołą.
 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się od 1 września 2003 r. kontynuację nauki w Szkole Podstawowej w Rogalinku, ul. Poznańska 19.

 3. Mienie zlikwidowanej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Rogalinku oraz Gimnazjum w Rogalinie z przeznaczeniem na cele oświatowe.

 4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się Gminie Mosina, a dokumentację przebiegu nauczania Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 2.

Obwód zlikwidowanej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Rogalinku, ul. Poznańska 19.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, dyrektorom Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku oraz dyrektorowi Gimnazjum w Rogalinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała pozostaje w związku z wnioskami rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rogalinku i Rogalinie o utworzenie od nowego roku szkolnego 2003/2004 gimnazjum na tzw. "Zawarciu" dla uczniów obwodu obydwu szkół, tj. Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Radzewic, Świątnik i Mieczewa.
Przewiduje się, że do utworzonego od 1 lipca 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą uczniowie obecnych VI klas z SP Rogalin i SP Rogalinek - łącznie 64 uczniów.
Od 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa w Rogalinku będzie szkołą podstawową dla całego obwodu na tzw. "Zawarciu", tj. dotychczasowych obwodów SP Rogalin i SP Rogalinek. Taki sam obwód szkolny będzie miało tworzone Gimnazjum w Rogalinie.
Powyższe rozwiązanie popierają oprócz rodziców uczniów, dyrektorzy obydwu szkół, przy pełnej akceptacji st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Również Wielkopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował wniosek o likwidację Szkoły Podstawowej w Rogalinie z jednoczesnym powołaniem w tym budynku Gimnazjum w Rogalinie.


Uchwała nr IX/78/03

Uchwała nr IX/78/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zakłada się z dniem 1 lipca 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie, ul. Poznańska 2, zwane dalej szkołą, będące gminną jednostką budżetową.

§ 2.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek i Sasinowo.

§ 3.

Uczniowie z obwodu wyszczególnionego w § 2, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Gimnazjum w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia gimnazjum.

§ 4.

Organizację szkoły określa statut.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz dyrektorom Gimnazjów w Mosinie i Rogalinie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała powstaje w związku z wnioskami rodziców uczniów Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku o utworzenie od nowego roku szkolnego 2003/2004 gimnazjum na tzw. "Zawarciu", dla uczniów obwodu obydwu szkół, tj. Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Radzewic, Świątnik i Mieczewa.
Przewiduje się, że do utworzonego od 1 lipca 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą uczniowie obecnych klas VI z SP Rogalin i SP Rogalinek - łącznie 64 uczniów.
Docelowo, w roku szkolnym 2005/2006 do Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą trzy pełne roczniki - łącznie 156 uczniów.
Utworzenie Gimnazjum w Rogalinie popierają oprócz rodziców uczniów dyrektorzy i rady pedagogiczne obydwu szkół.
Również Wielkopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Gimnazjum w Rogalinie.


Uchwała nr IX/79/03

Uchwała nr IX/79/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Rogalinku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j . t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. ustala się nowy obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku, ul. Poznańska 19.

§ 2.

Obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku obejmuje następujące miejscowości: Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek i Sasinowo.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rogalinku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie dotyczącymi likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie i utworzenia Gimnazjum w Rogalinie, uległ zmianie obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku.
Od 1 września 2003 r. obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku obejmuje wsie: Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek i Sasinowo.


Uchwała nr IX/80/03

Uchwała nr IX/80/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. ustala się obwód Gimnazjum w Mosinie.

§ 2.

Obwód Gimnazjum w Mosinie obejmuje miasto Mosina oraz miejscowości: Krosno, Krosinko, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Sowiniec, Krajkowo, Sowinki, Baranówko, Baranowo, Żabinko, Ludwikowo i Jeziory.

§ 3.

Uczniowie spoza obwodu wyszczególnionego w § 2, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Gimnazjum w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia gimnazjum.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorowi Gimnazjum w Mosinie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z powołaniem samodzielnych gimnazjów w Pecnej, Daszewicach i Rogalinie zmienił się obwód Gimnazjum w Mosinie.
Zgodnie z założeniem powołania Gimnazjum w Rogalinie, absolwenci z obwodu szkół SP Rogalin i SP Rogalinek, którzy rozpoczęli naukę w Gimnazjum w Mosinie, będą ją kontynuować do czasu ukończenia gimnazjum.
Dotyczy to obecnych uczniów Gimnazjum w Mosinie z klas I - szych i II - gich z tzw. "Zawarcia".


Uchwała nr IX/81/03

Uchwała nr IX/81/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie utraty mocy uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. wstrzymuje się proces likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie.

§ 2.

Począwszy od 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie prowadzić będzie ponownie nabór do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.

§ 3.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmuje następujące ulice w Mosinie: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, Czarnieckiego, Czereśniowa, Czwartaków, Dembowskiego, Farbiarska, Gałczyńskiego, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jasna, Juliana Tuwima, Klonowa, Kolejowa - od Sowinieckiej do Dworcowej, Krosińska, Kwiatowa, Leopolda Staffa, Leśmiana, Łąkowa, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Morelowa, Nowa, Obrzańska, Piaskowa, Podgórna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Ptasia, Skrajna, Słoneczna, Sosnowa, Sowiniecka, Sowińskiego, Szpakowa, Śliwkowa, Śremska nr 16-79, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wrzosowa, Wybickiego, Zofii Nałkowskiej i Żeromskiego.

§ 4.

Uczniowie z obwodu wyszczególnionego w § 3, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VIII/94/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Mosinie.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała jest spełnieniem oczekiwań i realizacją postulatów rodziców uczniów, aby skrócić dzieciom drogę do szkoły podstawowej, co wpłynie wydatnie na bezpieczeństwo uczniów.
Funkcjonowanie na terenie rozległego miasta tylko jednej szkoły podstawowej (SP Nr 1), znacznie wydłuża i utrudnia uczęszczanie do szkoły uczniom z bardziej odległych części miasta.
Anulowanie uchwały Nr VIII/94/99 Rady Miejskiej w Mosinie z 10 marca 1999 r., oznacza reaktywowanie funkcjonowania SP Nr 2 w Mosinie, docelowo jako drugiej pełnowymiarowej szkoły podstawowej z naborem uczniów do klas I -szych i oddziałów przedszkolnych ("zerówek") od 1 września 2003 r. Oznacza to, że w roku szkolnym 2003/2004 do SP Nr 2 w Mosinie uczęszczać będą uczniowie klas VI-tych oraz klas I-szych i oddziałów przedszkolnych.


Uchwała nr IX/82/03

Uchwała nr IX/82/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. ustala się nowy obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie.

§ 2.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie obejmuje następujące ulice w Mosinie: 25 Stycznia, Akacjowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Chopina, Cisowa, Czajkowskiego, Czarnokurz, Dębowa, Długa, Dworcowa, Fiedlera, Garbarska, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa - od ul. Dworcowej do Leszczyńskiej, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krańcowa, Krotowskiego, Krótka, Leszczyńska - do Akacjowej, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Mostowa, Niezłomnych, Nizinna, Nowowiejskiego, Olchowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Plac 20 Października, Platanowa, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Sienkiewicza, Skryta, Skrzynecka, Słowackiego, Spokojna, Strzałowa, Strzelecka, Studzienna, Szkolna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Śremska nr 1-15 i 80-87, Świerkowa, Torowa, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wodna, Wysoka i Zieleniec oraz miejscowości: Żabinko, Jeziory, Sowiniec, Krajkowo, Sowinki, Baranówko i Baranowo.

§ 3.

Uczniowie spoza obwodu wyszczególnionego w § 2, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Mosinie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z anulowaniem uchwały Nr VIII/94/99 z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie, szkoła ta od 1 września 2003 r. prowadzić będzie nabór do klas I -szych i oddziałów przedszkolnych (zerowych).
W związku z tym, konieczne jest ustalenie nowych obwodów obydwu funkcjonujących na terenie Mosiny szkół podstawowych, tj. SP Nr 1 i SP Nr 2


Uchwała nr IX/76/03 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 468/2003 z dnia 28 maja 2003 r. orzekło nieważność postanowień § 1 ust. 2, § 5 ust. 2 oraz wyrażenia "i 2" w

Uchwała nr IX/76/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 pkt 12, art. 14 pkt 2 i 3, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada z 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 lutego 2002 r., w związku z art. 4a i 4b ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438, z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się sołtysów do pobierania od podatników z terenu sołectwa podatku:
  a) od nieruchomości,
  b) od posiadania psów,
  c) rolnego,
  d) leśnego

 2. Upoważnia się sołtysów do pobierania opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, sołtys jest inkasentem w rozumieniu przepisów art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

 4. Imienny wykaz inkasentów zawiera załącznik do uchwały.

§ 2.

W razie ustalenia, że inkasent nie może wskutek trwałej przeszkody wykonywać swoich obowiązków przez okres dłuższy niż 30 dni, Rada Miejska wyznacza jego następcę.

§ 3.

 1. Do zadań inkasenta należy:
  a) wystawianie pokwitowań na przyjmowane wpłaty gotówkowe;
  b) pobieranie odsetek za zwłokę od wpłat dokonywanych po terminie płatności, a także opłat za upomnienia po doręczeniu upomnienia podatnikowi;
  c) wpłacanie zainkasowanej gotówki na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie, w terminie 3 dni po ustawowym terminie płatności podatków;
  d) sporządzanie zbiorczych zestawień wpłat w oparciu o kopie pokwitowań z zachowaniem kolejności numeracji dowodów oraz podliczenia zestawienia.

 2. Inkasent zobowiązany jest udostępnić informacje wynikające z poboru podatku oraz wydanych świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na każde żądanie pracownika załatwiającego sprawę w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Mosinie, Skarbnika Gminy i Burmistrza.

§ 4.

Inkasent odpowiada za pobrane, a nie wpłacone w terminie należności.

§ 5.

 1. Za pobór podatku inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranych wpłat.

 2. Wynagrodzenie za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt ustala się w wysokości 25% pobranej opłaty.

 3. Od wpłat dokonanych po terminie określonym w § 3 pkt 1 lit. c, wynagrodzenie za inkaso nie przysługuje.

§ 6.

 1. Inkasent obowiązany jest przechowywać dokumenty związane z poborem inkasa do końca roku podatkowego.

 2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, inkasent obowiązany jest przekazać dokumentację Referatowi Finansowo-Budżetowemu Urzędu Miejskiego w Mosinie, w terminie do dnia 10 stycznia.

§ 7.

Przepis § 1 pkt 2 i § 5 pkt 2 ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 8.

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXXIX/337/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa, Nr XLIX/410/01 z dnia 29 listopada 2001 r. i Nr LIX/466/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczące zmiany uchwał w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
W związku z upływem kadencji sołtysów, w marcu 2003 r. przeprowadzone zostały wybory, w wyniku których w siedmiu sołectwach zmienili się sołtysi - inkasenci.
Ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych ustaw, przedłużono działanie przepisu art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. do końca 2003 r., dotyczącego wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Wobec powyższego zasadny jest zapis § 7 niniejszej uchwały.
Wobec powyższego należało dokonać zmian uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

Załącznik:


Uchwała nr IX/83/03

Uchwała nr IX/83/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie założenia Zespołu Szkół w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2, 6 i 7 oraz art. 62 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 3 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 lipca 2003 r. Zespół Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75, będący gminną jednostką budżetową, w wyniku połączenia:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie

 2. Gimnazjum w Mosinie, 
  które zachowują swoje obwody.

§ 2.

Organizację Zespołu Szkół określa Statut.

§ 3.

Mienie Zespołu Szkół w Mosinie stanowi dotychczasowe mienie łączonych szkół.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z reaktywowaniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie jako pełnowymiarowej (6-cio letniej) szkoły podstawowej, mieszczącej się w tym samym budynku szkolnym co Gimnazjum w Mosinie, tworzy się Zespół Szkół składający się ze:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie,
- Gimnazjum w Mosinie.
Powołanie Zespołu Szkół umożliwi wprowadzenie korzystnych zmian organizacyjnych w zarządzaniu obydwoma placówkami oświatowymi.
Utworzenie Zespołu Szkół w Mosinie pozytywnie zaopiniowały Rady Pedagogiczne obydwu łączonych szkół oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.