LIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.01.2006

Uchwała nr LIII/413/06

UCHWAŁA NR LIII/413/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

zbadania zasadności skargi Stefanii Ciesielskiej na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 15 marca 2006 r. zasadności skargi Stefanii Ciesielskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

W związku z przekazaniem Radzie Miejskiej w Mosinie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu skargi Stefanii Ciesielskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LIII/412/06

UCHWAŁA NR LIII/412/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

zbadania zasadności skargi Teresy Dolaty na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 15 marca 2006 r. zasadności skargi Teresy Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

W związku z przekazaniem Radzie Miejskiej w Mosinie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu skargi Teresy Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LIII/411/06

UCHWAŁA NR LIII/411/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia darowizny od Zakładów Chemicznych LUBOŃ sp. z o. o.

z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina darowizny od Zakładów Chemicznych LUBOŃ sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1, kompaktowego ultrasonografu typ FUKUDA UF-4100 S/N 36144192, o łącznej wartości 42.521,31 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden 31/100), z następującym wyposażeniem:

-         głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa – przełączalna – 3,0/3,5/4,0 MHz o promieniu krzywizny 60 mm, s/n 36144470 (szt. 1);

-         głowica liniowa wieloczęstotliwościowa – przełączalna – 6,0/7,5/9,0 MHz o długości czoła 38 mm, s/n 36140764 (szt. 1);

-         wideoprinter czarno-biały, s/n 0013238 (szt. 1);

-         wózek do aparatu (szt. 1);

-         pełna dokumentacja techniczna urządzenia wraz z wymaganymi certyfikatami i dokumentami gwarancyjnymi – nr gwarancji 07/009/05.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy darowizny z Zakładami Chemicznymi LUBOŃ sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1, w sprawie, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Zakłady Chemiczne LUBOŃ sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1 wyraziły wolę przekazania ultrasonografu kompaktowego wraz z wyposażeniem dla stworzenia możliwości monitorowania stanu zdrowia mieszkańców Czapur. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 


Uchwała nr LIII/410/06

UCHWAŁA NR LIII/410/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowości oraz rodzaju miejscowości.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany nazw miejscowości:

1)    Nowe Dymaczewo na Dymaczewo Nowe,

2)    Stare Dymaczewo na Dymaczewo Stare.

 

 

§ 2.

 

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany rodzaju miejscowości: Kubalin – przysiółek na Kubalin – osada.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zapis nazw miejscowości Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare jest historycznie uzasadniony. Jest to jedyna forma zapisu znana lokalnej społeczności oraz stosowana w obiegu publicznym. W praktyce – funkcjonuje od momentu powstania tych miejscowości.

Nazwy: Nowe Dymaczewo oraz Stare Dymaczewo powstały dopiero w 1980 r., kiedy to weszło w życie Zarządzenie Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z uwagami metodycznymi, zawartymi w wyżej wymienionym zarządzeniu, przy sporządzaniu wykazu stosowano zasadę pisowni nazw miejscowości zawierających przymiotnik „Nowy” lub „Stary” w taki sposób, że wszystkie tego typu nazwy zamieszczono w porządku alfabetycznym rozpoczynającym ich zapis od przymiotnika. Forma ta nigdy nie została zaakceptowana ani przez władze lokalne, ani przez miejscową ludność. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wyżej wymienionych miejscowości, zgodnie z którymi opowiedzieli się oni za zapisem ich nazw w brzmieniu: Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare.

Miejscowość Kubalin posiada obecnie własną numerację nieruchomości i stanowi odrębną jednostkę osadniczą – osadę. Z tego też względu należy dokonać zmiany rodzaju tej miejscowości. W wyniku przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami wyżej wymienionej miejscowości, opowiedzieli się oni za zmianą jej rodzaju na Kubalin – osada.


Uchwała nr LIII/409/06

UCHWAŁA NR LIII/409/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Wyraża się pozytywną opinię potwierdzającą celowość realizacji i dofinansowania w 2006 roku budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2.      Wniosek o dofinansowanie w 2006 roku budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2006” z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, jest opinia Rady Miejskiej w Mosinie potwierdzająca celowość realizacji i dofinansowania budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.   

Załącznik do uchwały nr LIII/409/06.pdf