LIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.02.2006

Uchwała nr LIV/420/06

UCHWAŁA NR LIV/420/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie Statutu Mosińskiego Ośrodka Kultury.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Statucie Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/413/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) zmienia się nazwę statutu na „Statut Mosińskiego Ośrodka Kultury”

 

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.

 

Mosiński Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie.”

 

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5.

 

Organizatorem Ośrodka, w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Gmina Mosina.”

 

4) Rozdział III otrzymuje brzmienie:

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 

 

§ 8.

 

1.      Dyrektor Ośrodka powołany przez Burmistrza Gminy Mosina, zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Mosina.

3.      Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Gminy Mosina.

4.      Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy zastępcy, który kieruje powierzonymi sprawami oraz zastępuje dyrektora w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 

 

 

§ 9.

 

1.      Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

2.      Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje zgodnie z przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

 

§ 10.

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 11.

 

1.      Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka na podstawie Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Organizacyjnego.

2.      Dyrektor Ośrodka powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń, o ile działają na terenie Ośrodka.

 

 

§ 12.

 

Dyrektor Ośrodka może, za zgodą organizatora, powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.”

 

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15.

 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności Ośrodka, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.”

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16.

 

1.      Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji organizatora, z dochodów własnych,
ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

2.      Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

1)      działalności kulturalnej:

      - prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów pracowni itp.,

      - koncertów i prezentacji własnych zespołów i grup artystycznych,

      - sprzedaży biletów na własne imprezy kulturalne;

2)      działalności gospodarczej:

      - wynajmu sal i pomieszczeń,

      - organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady pracy,

      - wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów itp.,

      - sprzedaży własnych wydawnictw,

      - dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,

      - promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

      - usług reklamowych,

      - z innych usług związanych z działalnością statutową.”

 

7)  § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17.

 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”

 

8) § 19 otrzymuje brzmienie:

§ 19.

 

Dyrektor Ośrodka składa organizatorowi coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie kultury.”

 

9) po § 19 dodaje się § 20 w brzmieniu:

§ 20.

 

Statut Ośrodka i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie.”

 

10) po § 20 dodaje się § 21 w brzmieniu:

§ 21.

 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

Mosiński Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 4

62-050 Mosina”

 

11) w § 4, § 13 wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazami „Burmistrz Gminy Mosina”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Zmiany wprowadzone w ustawach: o samorządzie gminnym oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wymagają, aby uwzględnić je w Statucie Mosińskiego Ośrodka Kultury. Ośrodek ten jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną na mocy wpisu do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Mosina. Ośrodek działa na podstawie Statutu nadanego mu przez Radę Miejską w Mosinie.


Uchwała nr LIV/419/06

UCHWAŁA NR LIV/419/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLVIII/375/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:

1) §  4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W roku 2006 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

 

Nazwa obszaru

Planowana kwota na rok 2006

1. Pomoc społeczna

40 000,00

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

40 000,00

3.  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

                              180 000,00

4. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina

 5 000,00

5.  Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona środowiska i przyrody

27 000,00

6. Edukacja publiczna i wychowanie

  8 000,00

2) §  4 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska i przyrody:

      - propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

      - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina;”

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W pierwotnym tekście uchwały został rozszerzony katalog zadań, jakie w roku 2006 mogą być realizowane przez samorząd lokalny we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie realizacji nowego zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina oraz umożliwia pozytywne rozpatrzenie złożonej oferty realizacji zadania publicznego przez Zespół  Opiniująco-Doradczy.

 


Uchwała nr LIV/418/06

UCHWAŁA NR LIV/418/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z  Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1.      Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należących do zadań własnych gminy, a szczegółowo ujętych w Rocznym Programie Współpracy. Sfera zadań publicznych obejmuje w szczególności następujące obszary:

1)      pomoc społeczną;

2)      kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji narodowej;

3)      upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;

4)      edukację publiczną i wychowanie;

5)      ochronę zdrowia;

6)      porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

7)      działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocję Gminy;

8)      ekologię, ochronę zwierząt, ochronę środowiska i przyrody.”

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W pierwotnym tekście uchwały został rozszerzony katalog zadań, jakie w roku 2006 mogą być realizowane przez samorząd lokalny we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie realizacji nowego zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina oraz umożliwia pozytywne rozpatrzenie złożonej oferty realizacji zadania publicznego przez Zespół  Opiniująco-Doradczy.

 


Uchwała nr LIV/417/06

UCHWAŁA NR LIV/417/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2005”.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” , uchwalanego corocznie przez radę gminy. Stąd też zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”.

 

Załącznik do uchwały nr LIV/417/06.pdf


Uchwała nr LIV/416/06

UCHWAŁA NR LIV/416/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. 

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

43.332.085,00 zł

 

 

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 5.808.892,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

2. 

Wydatki  budżetu Gminy na rok 2006

49.332.085,00 zł

 

 

 

 

w tym:

a) zadania  zlecone 5.808.892,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.018.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

3. 

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5. 

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

7. 

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały z dnia 23 lutego 2006 r.

 

  1. Wydatki

 

- dział 600 zwiększa się o 965.000,00 – w tym: 100.000,00 dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na budowę mostu na kanale Olszynka, tłuczniowanie dróg 400.000,00 i wydatki inwestycyjne 465.000,00 zgodnie załącznikiem nr 6

 

- dział 700 zwiększa się o 30.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

- dział 750 – zmniejsza się o 11.000,00 w związku z realizacją dotacji na zadania pożytku publicznego

 

- dział 801 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.130.000,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

- dział 853 – zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł w związku z realizacją zadań pożytku publicznego

 

- dział 854 – zwiększa się o kwotę 43.375,00 zł środki na zadania pożytku publicznego

 

- dział 900 – zwiększa się o 142.000,00 – w tym: wydatki inwestycyjne 135.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 7.000,00 środki na zadania pożytku publicznego

 

- dział 921 – zmniejsza się o 5.000,00 w wyniku realizacji zadań pożytku publicznego

 

- dział 926 – zmniejsza się o 30.875,00 w związku z realizacja zadań pożytku publicznego

 

Załączniki do uchwały nr LIV/416/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIV/416/06.pdf


Uchwała nr LIV/415/06

 UCHWAŁA NR LIV/415/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej do wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2006, z przeznaczeniem na remont mostu przez kanał Olszynka w m. Drużyna w km 1.395 drogi powiatowej nr 2469P Drużyna - Dymaczewo Stare.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

  UZASADNIENIE

 

                Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P Drużyna – Dymaczewo Stare ma na celu wymianę ustroju nośnego, który nie spełnia wymogów nośności wraz z polepszeniem parametrów jezdnych i bezpieczeństwa ruchu. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Powiat Poznański na kwotę ok. 650.000,00 zł.

 


Uchwała nr LIV/414/06