LIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.05.2006

Uchwała nr LIX/449/06

UCHWAŁA NR LIX/449/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach, przy ulicy Poznańskiej.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach, przy ulicy Poznańskiej.

2.        Obszar, o którym mowa w ust. 1, obejmuje działki o nr. ewid. 97/15, 92, 97/6, 91, 90, 82/7, 82/8 oraz części działek o nr. ewid. 94, 93/2, 83/1, 82/6, 82/5, 82/4 położone w Czapurach.

 

 

§ 2.

 

1. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1:10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem opracowania jest określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu, o którym mowa w § 1, umożliwiających prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, składowej oraz usługowej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed uciążliwościami sąsiadującym terenom zabudowy mieszkaniowej.

3. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Obszar objęty niniejszą uchwałą, obejmuje działki o nr. ewid. 97/15, 92, 97/6, 91, 90, 82/7, 82/8 oraz części działek o nr. ewid. 94, 93/2, 83/1, 82/6, 82/5, 82/4 położone w Czapurach. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., wyżej wymienione działki przeznaczone są pod tereny zabudowy działalności gospodarczej (DG). Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Oznacza to, że dla tego obszaru możliwe jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko w celu określenia sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu umożliwiających prowadzenie działalności produkcyjnej, magazynowej, składowej oraz usługowej, tj. działalności gospodarczej.

Wieś Czapury, jako znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania, cechuje się przenikaniem zróżnicowanych funkcji – zabudowa mieszkaniowa przemieszana jest z wypieraną zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych oraz z coraz intensywniej się rozwijającą zabudową produkcyjną, warsztatową, działalnością gospodarczą oraz usługową. Taka sytuacja może prowadzić do narastania rozmaitych konfliktów związanych ze współistnieniem tak różnych funkcji zabudowy. Należy zauważyć, iż obszar objęty niniejszą uchwałą, jest już częściowo zainwestowany budynkami i obiektami związanymi właśnie z produkcją, magazynowaniem, składowaniem i usługami. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest zatem określenie sposobów zagospodarowania oraz zabudowy terenu umożliwiających prowadzenie na tym terenie działalności gospodarczej i jej dalszy rozwój przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed uciążliwościami terenom zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie.

 


Uchwała nr LIX/448/06

UCHWAŁA NR LIX/448/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/266/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 6, poz. 63), w części dotyczącej terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności gospodarczej (w budynkach mieszkalnych), nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego, terenów upraw ogrodniczych (jako adaptacja stanu istniejącego) z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, z docelowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz terenów urządzeń komunikacji.

 

 

§ 2.

 

1.  Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Przedmiotem opracowania jest ustalenie nowych zasad podziału działek oraz nowych zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenów wymienionych w § 1.

3.  Zakres ustaleń zmiany planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Dla części terenu, określonego w § 1, uchyla się uchwałę nr XXII/185/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 23 stycznia 1998 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę Nr XLI/266/98 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 6, poz. 63). Burmistrz Gminy Mosina, po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdził, iż dla terenu przeznaczonego w wyżej wymienionej uchwale Rady Miejskiej w Mosinie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem działalności gospodarczej (w budynkach mieszkalnych), nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego, tereny upraw ogrodniczych (jako adaptacja istniejącego stanu) z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, z docelowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod tereny urządzeń komunikacji, konieczne jest ustalenie nowych zasad budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej oraz zasad podziału działek. Należy zauważyć, iż dla części terenu objętego niniejszą uchwałą, Rada Miejska w Mosinie dnia 25 marca 2004 r. podjęła uchwałę nr XXII/185/04 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Łaziennej. Uchwała nr XXII/185/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r. swoim zakresem obejmowała obszar mniejszy niż niniejsza uchwała. Stąd też w celu zapewnienia kompleksowych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej oraz optymalnego wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę, konieczne jest uchylenie uchwały nr XXII/185/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r. oraz podjęcie niniejszej uchwały. Należy podkreślić, iż zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., obszar objęty zmianą przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług podstawowych i nieuciążliwych. Stąd też wynika, iż zakres zmiany wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r., jest zgodny z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”.


Uchwała nr LIX/447/06

UCHWAŁA NR LIX/447/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi Radzewice, obejmującej działki o nr. ewid. 36/1, 36/2, 36/3, 37, 69/3.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., w części wsi Radzewice, obejmującej działki o nr. ewid. 36/1, 36/2, 36/3, 37, 69/3.

 

 

§ 2.

 

1.      Zmiana studium, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1 : 10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony pod postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy oraz linie wysokiego napięcia ze strefami uciążliwości elektromagnetycznej na gruntach rolnych - glebach klas niższych, który ma zostać przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.  W studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 10 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Obszar objęty uchwałą, obejmuje działki o nr. ewid. 36/1, 36/2, 36/3, 37, 69/3 położone w Radzewicach. Wyżej wymienione działki przeznaczone są w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. pod postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy oraz linie wysokiego napięcia ze strefami uciążliwości elektroenergetycznej na gruntach rolnych – glebach klas niższych. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest zmiana wyżej wymienionego przeznaczenia terenu pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy zauważyć, iż na terenie wsi Radzewice zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa związana z gospodarstwem rolnym usytuowana jest w przeważającej części po południowej stronie drogi powiatowej. Obszar ten cechuje się już znacznym nasyceniem, tzn. nie występuje tam dużo wolnych terenów możliwych do zainwestowania. Należy również zauważyć, iż dalszy rozwój zabudowy w tej części wsi ograniczony jest obszarem zalewowym rzeki Warty. Zabudowa mieszkaniowa oraz zagrodowa związana z gospodarstwem rolnym usytuowana na północ od drogi powiatowej, cechuje się brakiem ciągłości, tzn. pomiędzy obszarami zainwestowanymi występują obszary niezainwestowane. Droga powiatowa jest więc podstawowym elementem struktury wsi, wzdłuż którego sytuowana jest zabudowa. W chwili obecnej struktura wsi jest zaburzona, ponieważ południowa część wsi cechuje się znacznym ale równomiernym zainwestowaniem w przeciwieństwie do części północnej. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej na północ od drogi powiatowej i poprzez to stworzenie równomiernego układu przestrzennego wsi.


Uchwała nr LIX/446/06 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LXI/455/06 z dnia 29.06.2006 r. dokonała zmiany w niniejszej uchwale)

UCHWAŁA NR LIX/446/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach. 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,  poz. 198 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powierza się Miastu Poznań wykonywanie zadania Gminy Mosina w zakresie obowiązku prowadzenia żłobków dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia porozumienia z Miastem Poznań w zakresie powierzenia zadania, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia, w tym organizowanie opieki nad dziećmi w żłobkach.

Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Mosina nie ma zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia żłobków, zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr LIX/445/06

UCHWAŁA NR LIX/445/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr  LV/421/06  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005  - 2008”  – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina, jak również stanowi podstawę do opracowania budżetu Gminy Mosina. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr LIX/445/06.pdf


Uchwała nr LIX/444/06

UCHWAŁA NR LIX/444/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 i art. 60, w związku z art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 i 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LV/423/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r. zmienia się nazwę inwestycji „Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia i Konopnickiej w Mosinie wraz z odwodnieniem” na „Przebudowa ulic 25 Stycznia, Powstańców Wlkp., Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie – etap II” oraz kwotę zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulic 25 Stycznia, Powstańców Wlkp., Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie – etap II” z kwoty 1.600.000,00 zł na kwotę 1.527.475,92 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia samorządom gminnym aplikowanie o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych przy realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, gminy zamierzające pozyskiwać fundusze na realizację inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są zobowiązane do zagwarantowania środków finansowych na ich realizację.

Niniejsza uchwała stanowi gwarancję zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 na realizację zadania inwestycyjnego, na które Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zmiana nazwy projektu i kwoty zabezpieczenia jest niezbędna do zachowania spójności między wnioskiem o dofinansowanie, przedmiotem inwestycji oraz uchwałami Rady Miejskiej
w Mosinie. Równocześnie stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.

W przypadku zakwalifikowania powyższej inwestycji do realizacji będzie on refinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Ministerstwa Gospodarki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Uchwała nr LIX/443/06

UCHWAŁA NR LIX/443/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 i art. 60, w związku z art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 i 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LV/424/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r. zmienia się nazwę inwestycji „Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem” na „Budowa jezdni ulicy Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem – etap II” oraz kwotę zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa jezdni ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem – etap II” z kwoty 2.700.000,00 zł na kwotę 2.570.897,54 zł, jeżeli otrzyma ono dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia samorządom gminnym aplikowanie o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych przy realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, gminy zamierzające pozyskiwać fundusze na realizację inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są zobowiązane do zagwarantowania środków finansowych na ich realizację.

Niniejsza uchwała stanowi gwarancję zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 na realizację zadania inwestycyjnego, na które Gmina Mosina ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zmiana nazwy projektu i kwoty zabezpieczenia jest niezbędna do zachowania spójności między wnioskiem o dofinansowanie, przedmiotem inwestycji oraz uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie. Równocześnie stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.

W przypadku zakwalifikowania przedmiotowej inwestycji do realizacji, będzie ona refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Ministerstwa Pracy i Gospodarki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Uchwała nr LIX/442/06

UCHWAŁA NR LIX/442/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja  2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06z dnia 30 marca 2006 r. oraz uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zmniejsza się o 233.216,00 zł do kwoty

42.722.070,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.192,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 463.413,00 zł do kwoty

50.710.267,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.192,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.178.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały z dnia 25 maja 2006 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami ze sprzedaży mienia,

-      Dział 756 zmniejsza się o kwotę 18.697,00 zł i jest wynikiem zmiany udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 34.911,00 zł z tytułu: 15.000,00 zł dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, oraz 19.911,00 zł z tytułu dotacji na pomoc państwa na dożywianie,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 17.002,00 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

 

Razem zwiększenie dochodów wynosi 233.216,00 zł

 

  1. Przychody

-        wprowadza się § 955 jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 230.197,00 zł,

 

  1. Wydatki

-      Dział 600 – kwotę 30.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych przenosi się na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont chodnika we wsi Krosno przy drodze powiatowej,

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł   z przeznaczeniem  na wykupy i podziały gruntów, oraz remonty budynków komunalnych,

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 61.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 34.911,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na   wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 15.000,00 zł,  19.911,00 zł na dożywianie,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 17.002,00 zł z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

 

Razem zwiększenie wydatków wynosi 463.413,00 zł

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załączniki do uchwały nr LIX/442/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIX/442/06.pdf

 


Uchwała nr LIX/441/06

UCHWAŁA NR LIX/441/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 maja 2006r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej do wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2006, z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Krosno w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Mosina - Czempiń.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

                Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Mosina - Czempiń ma na celu polepszenie stanu technicznego chodnika i bezpieczeństwa ruchu. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Powiat Poznański na kwotę ok. 80.000,00 zł.