LV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 09.03.2006

Uchwała nr LV/425/06

UCHWAŁA NR LV/425/06
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 9 marca 2006 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., w części wsi Babki obejmującej działki o nr ewid.: 120, 121, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 117, 108/4, 107/4, 102, 199 (168L/6), 200 (168L/5), 202 (168L/7), 182 (168L/4), 191 (163L), 189 (160L/2), 172 (160L/3), 188 (160L/1) oraz część działki o nr ewid. 196 (157AL/1).

 

 

§ 2.

 

1.      Zmiana Studium, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1 : 10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w części pod łąki – użytki zdegradowane do rekultywacji, w części pod tereny zabudowy siedliskowej (związanej z produkcją rolną), w części pod postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy, w części pod ekosystemy leśne bez prawa zabudowy i w części pod grunty rolne – gleby klasy IV-tej, na którym to obszarze ma zostać ustalony przebieg dwunapięciowej, czterotorowej linii elektronergetycznej 2 x 220 kV i 2 x 400 kV, stanowiącej część linii elektroenergetycznej Plewiska - Kromolice.

3.      W studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 10 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. na terenie wsi Babki jest wyznaczenie obszaru przebiegu dwunapięciowej, czterotorowej linii elektroenergetycznej 2 x 220 kV i 2 x 400 kV, stanowiącej część linii elektroenergetycznej Plewiska – Kromolice, na terenie wsi Babki. Stąd też, w wyniku podjęcia wyżej wymienionej uchwały możliwe będzie rozpoczęcie prac planistycznych umożliwiających odsunięcie przedmiotowej linii elektroenergetycznej od terenów zurbanizowanych wsi Daszewice i Babki i poprzez to stworzenie jak najkorzystniejszych warunków życia mieszkańcom tychże wsi. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w studium w części pod łąki – użytki zdegradowane do rekultywacji, w części pod tereny zabudowy siedliskowej (związanej z produkcją rolną), w części pod postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy, w części pod ekosystemy leśne bez prawa zabudowy i w części pod grunty rolne – gleby klasy IV-tej. Niniejsza zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” nawiązuje do przebiegu wyżej wymienionej linii elektroenergetycznej na terenie wsi Wiórek oraz do prac planistycznych dotyczących ustalenia przebiegu tej linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Kórnik.

 


Uchwała nr LV/424/06

UCHWAŁA NR LV/424/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 9 marca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 i art. 60, w związku z art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 i 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie zabezpieczy w budżecie Gminy Mosina środki finansowe w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem – w kwocie 2.700.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji wyżej wymienionego zadania, jeżeli otrzyma ono dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia samorządom gminnym aplikowanie o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych przy realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, gminy zamierzające pozyskiwać fundusze na realizację inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są zobowiązane do zagwarantowania środków finansowych na ich realizację.

Niniejsza uchwała stanowi gwarancję zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 na realizację zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Równocześnie stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.

W przypadku zakwalifikowania powyższej inwestycji do realizacji, będzie ona refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Ministerstwa Pracy i Gospodarki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Uchwała nr LV/423/06

UCHWAŁA NR LV/423/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 9 marca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 i art. 60, w związku z art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 i 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie zabezpieczy w budżecie Gminy Mosina środki finansowe w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia i Konopnickiej w Mosinie wraz z odwodnieniem – w kwocie 1.600.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji wyżej wymienionego zadania, jeżeli otrzyma ono dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia samorządom gminnym aplikowanie o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych przy realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, gminy zamierzające pozyskiwać fundusze na realizację inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są zobowiązane do zagwarantowania środków finansowych na ich realizację.

Niniejsza uchwała stanowi gwarancję zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 na realizację zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Równocześnie stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.

W przypadku zakwalifikowania powyższej inwestycji do realizacji, będzie ona refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Ministerstwa Gospodarki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Uchwała nr LV/422/06

UCHWAŁA NR LV/422/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 9 marca 2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006, zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      zmienia się wykaz inwestycji na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2)      zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia samorządom gminnym aplikowanie o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych przy realizacji zadań inwestycyjnych. Istnieje możliwość pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały, zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny, który wskazuje jako źródła finansowania zadań środki strukturalne oraz środki pochodzące z budżetu Państwa.

Fundusze, o które ubiega się Gmina Mosina, mają być przeznaczone na realizację następujących zadań w latach 2007 – 2008:

1)      Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem;

2)      Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia i Konopnickiej w Mosinie.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LV/422/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LV/422/06.pdf


Uchwała nr LV/421/06

UCHWAŁA NR LV/421/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 9 marca 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik nr 10 do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005  - 2008”  – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina. Stanowi on załącznik do wniosku o dofinansowanie zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z możliwością aplikowania o środki finansowe na realizację inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr LV/421/06.pdf