LVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.03.2006

Uchwała nr LVI/438/06

UCHWAŁA NR LVI/438/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie skargi Stefanii Ciesielskiej na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Stefanii Ciesielskiej na Burmistrza Gminy Mosina, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr LIII/413/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2006 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

 

§ 2.

 

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Stefanii Ciesielskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LIII/413/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Stefanii Ciesielskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 


Uchwała nr LVI/437/06

UCHWAŁA NR LVI/437/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Ryszardowi Małeckiemu, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Uchwała nr LVI/436/06

UCHWAŁA NR LVI/436/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Czesławowi Jenczowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Uchwała nr LVI/435/06

UCHWAŁA NR LVI/435/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Danucie Białas, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uchwała nr LVI/434/06

UCHWAŁA NR LVI/434/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na części działki o nr ewid. 109, położonej w Sowińcu.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na części działki o nr ewid. 109, położonej w Sowińcu, tj. gruntów leśnych wchodzących w skład pododdziałów 31 a, b, f  Nadleśnictwa i obrębu leśnego Konstantynowo, z powodu przewidywanego nieznacznego szkodliwego wpływu na środowisko.

 

 

§ 2.

 

1. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1 : 10 000 oraz kopii mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, jest obszar przeznaczony zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., pod udokumentowane miejsca występowania surowców - piaski (P) na ekosystemach leśnych bez prawa zabudowy.  

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.): dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym przepisami odrębnymi. Jednocześnie zgodnie z art. 53 ust. 6 powołanej powyżej ustawy: jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada gminy, może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu, o którym mowa w ust. 1.

            Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., obszar inwestycji przeznaczony jest pod udokumentowane miejsca występowania surowców – piaski (P) na ekosystemach leśnych bez prawa zabudowy.

            Planowana inwestycja polegać ma na eksploatacji złoża piasków kwarcowych na części działki o nr ewid. 109, położonej w Sowińcu. Obszar objęty przewidywanym terenem eksploatacji złoża, stanowi obecnie grunty leśne należące do Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych i wchodzące w skład pododdziałów 31 a, b, f Nadleśnictwa i obrębu leśnego Konstantynowo. Obszar inwestycji obejmuje powierzchnię 15,75 ha i przedstawiony został na załącznikach do niniejszej uchwały. Należy podkreślić, iż grunty będą czasowo wyłączane z produkcji leśnej partiami o powierzchni około 3 ha, a średni czas wyłączenia poszczególnych działek wyniesie około 7 lat. Po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu rekultywacji, grunty poeksploatacyjne zostaną zalesione i przekazane w zarząd Nadleśnictwa Konstantynowo, reprezentującego Skarb Państwa.

            Projektowana eksploatacja złoża piasków kwarcowych wymagać będzie wyrębu drzewostanu. Są to bory mieszane, a wiek drzewostanu oceniany jest na około 50 lat w odniesieniu do terminu faktycznego wyłączenia. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej spowoduje czasowe przerwanie cyklu produkcji leśnej, szacowane na około 7 lat w stosunku do poszczególnych parceli. Prowadzona eksploatacja wpłynie ma morfologię terenu.
W miejscu obecnego wyniesienia powstanie rozległe wyrobisko z płaskim dnem i skarpami końcowymi o średniej wysokości 3m. W konsekwencji, po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu rekultywacji nastąpi niewielkie pogorszenie warunków glebowych. W stosunku do warunków hydrogeologicznych nastąpi ich poprawa, ponieważ eksploatacja prowadzona będzie do 1,5 m powyżej zwierciadła wody gruntowej. Ze względu na niskie brzeżne wartości miąższości złoża i nakładu wynoszące średnio 3 m, złagodzenie i zagospodarowanie skarp końcowych również nie spowoduje degradacji szerokiego pasa leśnego. Rekultywacja terenu poeksploatacyjnego polegać będzie zasadniczo na selektywnym zdejmowaniu gleby, pozostałego nadkładu i przemieszczaniu w obrębie powstających wyrobisk poeksploatacyjnych. Z wierzchowiny złoża zdejmowana będzie warstwa o średniej grubości około 0,8 m, a pozyskane masy ziemne będą wykorzystywane bezpośrednio do odbudowy struktury gleby i podłoża podglebowego w obrębie wyrobisk poeksploatacyjnych – odtworzenie pierwotnego profilu gleby. Skarpy końcowe złagodzone zostaną w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe zalesienie i zabezpieczenie przez procesami erozyjnymi.
Po zakończeniu rekultywacji technicznej wykonane zostaną zabiegi agrotechniczne i zalesienie zrekultywowanych wyrobisk poeksploatacyjnych pod nadzorem Nadleśnictwa Konstantynowo. Zrekultywowane w ten sposób grunty przekazywane będą do celów związanych z prowadzeniem planowej gospodarki leśnej.

            Jak wynika z powyżej przedstawionej charakterystyki inwestycja polegać będzie na czasowym wyłączeniu z produkcji leśnej powierzchni 15,75 ha, tj. eksploatacji złoża piasków kwarcowych oraz rekultywacji i ponownego zalesienia terenów poeksploatacyjnych. Najniekorzystniejszymi efektami eksploatacji złoża będą zmiany morfologiczne terenu. Pozostałe wpływy na środowisko będą nieznaczne, stąd też spełniony jest warunek określony w art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.). Jednocześnie należy zauważyć, iż planowana inwestycja nie koliduje z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., które to studium, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jest wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planu miejscowych i tym samym z polityką przestrzenną gminy.

 


Uchwała nr LVI/433/06

UCHWAŁA NR LVI/433/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie skargi Teresy Dolaty na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Teresy Dolaty na Burmistrza Gminy Mosina, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr LIII/412/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2006 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

 

§ 2.

 

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Teresy Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LIII/412/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Teresy Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Uchwała nr LVI/432/06

UCHWAŁA NR LVI/432/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Z dniem 1 września 2006 r. zakłada się Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1, według treści aktu założycielskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Obwód szkoły określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Organizację szkoły określać będzie statut nadany odrębną uchwałą.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Do  tej  pory  na  terenie miasta Mosina istniało jedno gimnazjum w Zespole Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka  75. Gimnazjum nr 1 w Mosinie powstaje na wniosek Rady   Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie.

Zgodnie z uchwałą nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina - Rozdział V § 54 pkt 3, przewidywane koszty, związane z utworzeniem i pracą gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie w roku budżetowym 2006 (od 1 września do 31 grudnia 2006 r.), wyniosą:

1)   Wyposażenie klas:

            -          stoły uczniowskie                    7 500 zł,

            -          krzesła uczniowskie               10 800 zł,

            -          szafy                                      1 500 zł,

            -          biurka                                       540 zł,

            -          krzesła nauczycielskie                 210 zł.

2)      Wyposażenie pracowni (fizyka, chemia, geografia, biologia, pracownia komputerowa): 55 000 zł.

3)      Biblioteka szkolna (istnienie jednej biblioteki szkolnej wymaga podpisania porozumienia przez dyrektorów szkół na korzystanie ze zbiorów przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum): 3 000 zł.

4)      Pieczęcie: 1 000 zł.

5)      Etaty administracyjno–obsługowe:

            -     0,5 etatu księgowa               5 500 zł,

            -     0,5 etatu referent                 5 500 zł,

            -     2 etaty - obsługa                14 058 zł,

      (płace brutto, pochodne od wynagrodzeń – ZUS, fundusz socjalny), zatrudnienie  pracowników obsługi (2 etaty) wiąże się z redukcją etatów w SP 1.

 6)  Koszty osobowe – kadra pedagogiczna:

            -     6,0 etatów                        69 484 

      (płace i pochodne od wynagrodzeń) – etaty przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów, pedagoga, psychologa.

7)      Konkurs na dyrektora gimnazjum: 3 000 zł.

8)      Wyposażenie gabinetu dyrektora: 6 000 zł (meble, komputer z oprogramowaniem, telefon).

9)      Wyposażenie – sekretariat, księgowość: 12 000 zł (meble, komputer z oprogramowaniem, telefaks, niszczarka, ksero, kasa pancerna, materiały biurowe).

10)  Adaptacja pomieszczeń na gabinet dyrektora i sekretariat: 5 000 zł (malowanie, drobne remonty, ewentualne zabezpieczenia, alarm).

 

Przewidywane koszty: 200 092 zł.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/432/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 , 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18  ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą nr LVI/432/06

z dnia 30 marca 2006 r.

Rada Miejska w Mosinie

 

zakłada

 

z dniem 1 września 2006 roku

 

 

 

 

Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/432/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

  

Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1 - dla dzieci urodzonych przed rokiem 2000 - działa w obwodzie szkolnym, obejmującym swym zasięgiem następujące ulice Mosiny: 25 Stycznia, Akacjowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Chopina, Cisowa, Czajkowskiego, Czarnokurz, Dębowa, Długa, Dworcowa, Fiedlera, Garbarska, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa od ul. Dworcowej do ul. Leszczyńskiej, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krańcowa, Krotowskiego, Krótka, Leszczyńska numery parzyste do nr 48, numery nieparzyste do nr 79, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Mostowa, Niezłomnych, Nizinna, Nowowiejskiego, Olchowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, pl. 20 Października, Platanowa, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Sienkiewicza, Skryta, Skrzynecka, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Strzałowa, Strzelecka numery parzyste do nr 138, numery nieparzyste do nr 95, Studzienna, Szkolna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Śremska numery od 1 do 15 oraz od 80 do 87, Świerkowa, Torowa, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wodna, Wysoka, Zieleniec oraz miejscowości: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Jeziory, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Żabinko.

  

 

 


Uchwała nr LVI/431/06

UCHWAŁA NR LVI/431/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.

 

 

            Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Dokonuje się zmian w Statucie Związku, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, a których konieczność określiła dotychczasowa działalność Związku. Zakres zmian wynika z propozycji zgłaszanych w trakcie obrad Zgromadzenia na dotychczasowych posiedzeniach oraz propozycji gmin – uczestników Związku. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana Statutu Związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. Wobec powyższego dla ważności zmian w Statucie Związku, koniecznym jest podjęcie przez rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie Statutu.

                                                                                                         

 

Załącznik do uchwały nr LVI/431/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

 

 

Zmiany w Statucie Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

 

 

  1. § 10. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 10.

 

1.      W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.

2.      W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójta lub Zastępcy Burmistrza, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.).

3.      Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.      Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.”

 

  1. § 12. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 12.

 

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1)      ustalenie programów realizacji zadań Związku,

2)      uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nieudzielania zarządowi absolutorium z tego tytułu,

3)      zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

4)      ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,

5)      przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

6)      decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów, a także zbywania akcji,

7)      nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,

8)      uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,

9)      realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,

10)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,

11)  wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,

12)  ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,

13)  uchwalanie projektu zmian w Statucie Związku,

14)  podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,

15)  ustanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,

16)  ustalenie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,

17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich,

18)   ustalanie zasad wpłaty, wysokości oraz terminów wnoszenia środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku, w tym składki inwestycyjnej,

19)  kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7 ust. 1,

20)  wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,

21)  ustalanie zasad reprezentacji Związku w Spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.”

 

  1. Skreśla się § 14. ust. 2.

 

  1. § 15. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 15.

 

1.      Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.      Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem.

3.      W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.

4.      Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu.”

           

  1. § 16. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 16.

 

1.      Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w §7.

2.      Zgromadzenie  wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.”

 

 

  1. § 18. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 18.

 

1.      Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.

2.      Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie 1.

3.      Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.      Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.

5.      Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

6.      Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.”

 

  1. § 28. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 28.

 

1.      Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2.      Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki  członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w następujących terminach:

- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki

- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część, tj. ¾ składki.

3.      Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału uczestnika Związku w zyskach Związku.

4.      Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenie uczestników Związku (składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio według zasady określonej w ust. 2.

5.      Wysokość środków ponoszonych przez uczestników Związku na pozostałe, poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku (w tym składki inwestycyjnej) oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 – ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.”

 

 

 

 

 


Uchwała nr LVI/430/06

UCHWAŁA NR LVI/430/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.

 

 

            Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr XLVII/368/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Rady gmin: Granowo, Kamieniec i Rakoniewice podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku oraz o przyjęciu jego Statutu. Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany zapisów § 3 Statutu Związku. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana Statutu Związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. Wobec powyższego dla ważności zmian w Statucie Związku, koniecznym jest podjęcie przez rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie Statutu.

                                                                                                         

 

Załącznik do uchwały nr LVI/430/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

 

 

Zmiany w Statucie Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

 

§ 3. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 3.

 

Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu „Uczestnikami”, są Gminy:

            - Brodnica,

            - Czempiń,

            - Dolsk,

            - Granowo,

            - Grodzisk Wielkopolski,

            - Kamieniec,

            - Kościan,

            - Miasto Kościan,

            - Miasto Luboń,

            - Mosina,

            - Miasto Puszczykowo,

            - Rakoniewice,

            - Stęszew,

            - Śrem.”

 


Uchwała nr LVI/429/06

UCHWAŁA NR LVI/429/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1)      odbiór odpadów komunalnych stałych – 12 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc;

2)      wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego – 12 zł za 1m3 .

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina została zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie podpisali umów i nie realizują tego obowiązku. Zgodnie z tą nowelizacją Burmistrz Gminy  Mosina będzie wydawał decyzje o konieczności poniesienia opłat za zastępcze wykonanie przez gminę tego obowiązku według stawek opłat określonych niniejszą uchwałą.


Uchwała nr LVI/428/06


Uchwała nr LVI/427/06

UCHWAŁA NR LVI/427/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005  - 2008” – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym, stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina, jak również podstawę do opracowania budżetu Gminy Mosina. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr LVI/427/06.pdf


Uchwała nr LVI/426/06

UCHWAŁA NR LVI/426/06 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006, zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r. oraz uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. 

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zmniejsza się o 843.231,00 zł do kwoty

42.488.854,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

2. 

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 914.769,00 zł do kwoty

50.246.854,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.065,00 zł

    - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

 

 

b) udzielone dotacje 4.118.568,00 zł

    - zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały,

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

    - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

3. 

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. 

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5. 

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 marca 2006 r.

 

  1. Dochody

-       dział 600 – zwiększa się o kwotę 108.800,00 zł,  z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych,

-       dział 756 – zwiększa się o kwotę 99.317,00 zł,  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 2006 r.

-       dział 758 – zwiększa się o kwotę 48.843,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

-       dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2006 r.

-       dział 854 – zwiększa się o 6.509,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 843.231,00 zł.

 

2.      Przychody

-       wprowadza się § 955 jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.758.000,00 zł,

 

  1. Wydatki

-       dział 010 – zwiększa się o 73.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6

-       dział 600 – zwiększa się o kwotę 491.800,00 zł w tym: 5.000,00 zł środki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, 108.800,00 zł dotacja na utrzymanie dróg powiatowych,  250.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, oraz 128.000,00 zł wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 700 – zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł, w tym: 80.000,00 wydatki bieżące, 350.000,00 – są to środki przeznaczone na remonty budynków komunalnych i badania techniczne, oraz 50.000,00 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 750 – zwiększa się o kwotę 25.317,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki,

-       dział 754 – zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, w tym: 100.000,00 wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej,

-       dział 757 – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę emisji obligacji komunalnych,

-       dział 801 – zwiększa się o kwotę 357.843,00 zł, w tym: 48.703 z tytułu subwencji oświatowej przeznaczone na wynagrodzenia, oraz 309.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

-       dział 854 – zwiększa się o kwotę 6.509,00 z tytułu otrzymanej dotacji przeznaczonej na pomoc materialna dla uczniów,

-       dział 900 – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 921 – zwiększa się o 100.000,00 zł – dotacja na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 926 – zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

 

Łączne zwiększenie wydatków - wynosi 914.769,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr LVI/426/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LVI/426/06.pdf