LX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 21.06.2006

Uchwała nr LX/451/06

UCHWAŁA NR LX/451/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 21 czerwca 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r. oraz uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005  - 2008”  – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina. Stanowi on również podstawę do opracowania budżetu Gminy Mosina. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej, istnieje konieczność podjęcia przedstawionej uchwały.

 

Załącznik do uchwały nr LX/451/06.pdf


Uchwała nr LX/450/06

UCHWAŁA NR LX/450/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 21 czerwca  2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. oraz uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 486.288,00 zł do kwoty

43.208.358,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.192,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 486.288,00 zł do kwoty

51.196.555,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.192,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.178.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały z dnia 21 czerwca 2006 r.

 

  1. Dochody

 

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 152.000,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych,

-       Dział 700 zwiększa się o kwotę 164.000,00 zł z tytułu wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy,

-       Dział 756 zwiększa się o kwotę 39.261,00 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od zakładów pracy chronionej,

-       Dział 852 zwiększa się o kwotę 26.176,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zasiłki okresowe,

-       Dział 900 zwiększa się o kwotę 104.851,00 zł należność wpłacona przez Urząd Miejski w Puszczykowie  z tytułu zasądzonej kwoty odsetek (dot. oczyszczalni ścieków),

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 486.288,00 zł

 

  1. Wydatki

 

-       Dział 010 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 37.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 510.000,00 zł, w tym: 152.000,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych, 200.000,00 na tłuczniowanie dróg gruntowych oraz wydatki inwestycyjne o 158.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 99.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 164.000,00 zł, a wydatki inwestycyjne umniejsza się o 65.000,00 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 44.112,00 zł – środki na wypłatę  zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-      Dział 801 zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 26.176,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki okresowe,

-      Dział 926 – zmniejsza się o kwotę 76.000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 88.000,00 zł wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz zwiększenie o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku socjalno – gospodarczego przy boisku sportowym w Mosinie.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 486.288,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr LX/450/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/450/06.pdf