LXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.06.2006

Uchwała nr LXI/455/06

UCHWAŁA NR LXI/455/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie

opieki nad dziećmi w żłobkach. 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,  poz. 198 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LIX/446/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach, § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z zakwestionowaniem przez Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zapisu § 4. uchwały nr LIX/446/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach, który dotyczył obowiązku publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Uchwała nr LXI/454/06


Uchwała nr LXI/453/06

UCHWAŁA NR LXI/453/06

 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie określenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze.

 

 

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o której mowa w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ma formę pisemną, o charakterze sprawozdawczym i składa się z części tabelarycznej oraz opisowej.

 

 

§ 2.

 

 Do zakresu informacji, o której mowa w § 1, należą:

1)      wskazanie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu roku budżetowego, w stosunku do ogółu planowanych w liczbach oraz w procentach;

2)      wykonanie dochodów w I półroczu, w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – w formie tabelarycznej – w liczbach oraz procentach;

3)      opis przyczyn niewykonania dochodów w poszczególnych pozycjach, to jest zrealizowania mniej niż 50 procent dochodów planowanych w roku budżetowym;

4)      wykonanie wydatków w I półroczu, w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – w formie tabelarycznej – w liczbach oraz procentach;

5)      opis przyczyn niewykonania lub wyższego niż założone wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych pozycjach, to jest zrealizowania mniej niż 50 procent albo więcej niż 50 procent wydatków planowanych w roku budżetowym;

6)      wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu – w formie tabelarycznej – w liczbach oraz procentach wraz z informacją o rozstrzygniętych przetargach;

7)      informacja o zaległościach podatkowych w I półroczu, w poszczególnych podatkach oraz opłatach – w liczbach;

8)      informacja o skutkach udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze, w poszczególnych podatkach i opłatach – w liczbach;

9)      wykonanie za I półrocze planów finansowych zakładów budżetowych, gminnego funduszu ochrony środowiska i dochodów własnych jednostek budżetowych – w liczbach oraz procentach;

10)    wykonanie za I półrocze planów finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – w przeliczeniu na 1-go ucznia;

11)    informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokość zadłużenia Gminy Mosina na dzień 30 czerwca;

12)    informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze wraz ze stanem należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca – w liczbach.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr XV/123/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uzasadnione jest podjęcie uchwały określającej zakres oraz formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze.

 

 


Uchwała nr LXI/452/06

UCHWAŁA NR LXI/452/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca  2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. oraz uchwałą nr LX/450/06, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 12.119,00 zł do kwoty

43.220.477,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 12.119,00 zł do kwoty

51.208.674,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.158.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 

  1. Dochody

 

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 3.006,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 9.113,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanych do dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi  12.119,00 zł.

 

  1. Wydatki

 

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 3.006,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, w roku szkolnym 2006/07,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 9.113,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na udzielanie uczniom pomocy materialnej. 

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 12.119,00 zł

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załącznik do uchwały nr LXI/452/06.pdf