LXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.07.2006

Uchwała nr LXIII/468/06

UCHWAŁA NR LXIII/468/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2006 r.

 

w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Burmistrza Gminy Mosina.  

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie po rozpatrzeniu protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 13.03.2006 r. z kontroli wykorzystania środków budżetowych przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w roku 2004, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zaleca Burmistrzowi Gminy Mosina podjęcie następujących działań:

1)     przeprowadzić za pomocą Audytora Wewnętrznego analizę zasadności naliczania przez ZUK kosztów ogólnych w wysokości 154.931,48 zł, tj. 24,2% wartości rozliczanej dotacji w roku 2004;

2)     przeprowadzić weryfikację wszystkich kosztorysów powykonawczych remontów mienia komunalnego wykonanych przez ZUK oraz wykonanych robót przy usuwaniu awarii w budynkach komunalnych w 2004 r.;

3)     wprowadzić obowiązek dokumentowania zakresu prac z dziedziny ochrony środowiska (usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci, „prześwietlanie” koron drzew, porządkowanie wokół pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie placów zabaw i poboczy dróg) za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, co pozwoli w przyszłości uzasadnić rozliczenie tych prac oraz umożliwi kontrolującym ich weryfikację;

4)     obowiązek dokumentowania fotograficznego zakresu prac, określenie sposobu ich archiwizacji, winien spoczywać na zleceniodawcy, gdyż w interesie zleceniodawcy jest skrupulatne rozliczenie tych zleceń;

5)     opracować przez Urząd Miejski w Mosinie jednolite, klarowne i zgodne z prawem budżetowym procedury zlecania oraz rozliczania realizowanych przez ZUK zleceń;

6)     wprowadzić wymóg potwierdzania przez sołtysów lub członków rad sołeckich rzetelności wykonania zlecenia przez ZUK na terenach danych sołectw;

7)     wypracować wspólne i spójne zasady kontroli rozliczeń finansowych między Urzędem Miejskim w Mosinie a ZUK.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Komisja Rewizyjna na podstawie swojego planu pracy na rok 2005, dokonała w okresie od 11 maja 2005 r. do 8 lutego 2006 r. kontroli wykorzystania środków budżetowych przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w roku 2004. Wyżej wymieniona komisja przeprowadziła tę kontrolę w oparciu o udostępnione jej materiały oraz złożone przez dyrektora i pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie oraz kierownictwo i pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie wyjaśnienia. W dniu 13 marca 2006 r. Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli, który po podpisaniu go przez wszystkich członków komisji, został przekazany pismem z dnia 5 kwietnia 2006 r. do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie celem ustosunkowania się do zawartych w protokole spostrzeżeń i wniosków. Po otrzymaniu odpowiedzi i złożeniu dodatkowych wyjaśnień przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie oraz Urzędu Miejskiego w Mosinie, na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2006 r. Komisja Rewizyjna podtrzymała wszystkie swoje wnioski zawarte w protokole pokontrolnym z dnia 13 marca 2006 r. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXIII/467/06 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LXIV/470/06 z dnia 29.08.2006 r. dokonała zmiany niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR LXIII/467/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2006 r.

 

w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania.

 

 

Na podstawie art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie dokonuje na wniosek Burmistrza Gminy Mosina zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania i uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale Nr LX/487/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1:

a)      w Obwodzie Nr 3 dodaje się ulice: Mariana Obsta i Platanową,

b)      w Obwodzie Nr 4 dodaje się ulicę Spacerową;

c)      zmienia się numer Obwodu Nr 9 na Nr 7,

d)      zmienia się numer Obwodu Nr 10 na Nr 8,

e)      zmienia się numer Obwodu Nr 11 na Nr 9,

f)        zmienia się numer Obwodu Nr 12 na Nr 10,

g)      zmienia się numer Obwodu Nr 13 na Nr 11,

h)      zmienia się numer Obwodu Nr 14 na Nr 12,

i)        zmienia się numer Obwodu Nr 7 na Nr 13,

j)        zmienia się numer Obwodu Nr 8 na Nr 14,

k)      skreśla się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.

2)      uchyla się § 2.

                                                                      

 

§ 2.

 

   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

 

                  


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek burmistrza. Burmistrz przekłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale na okręgi wyborcze.

Wniosek uważa się za zasadny w związku ze zmianami na terenie Gminy Mosina granic okręgów wyborczych.

 

Numery oraz granice obwodowych komisji wyborczych po przyjęciu uchwały

 

Nr okręgu

wyborczego

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

I

 

1

Mosina, ulice: Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego, Mickiewicza, Mostowa, Niezłomnych, Plac 20 Października, Poznańska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska

2

Mosina, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Kolejowa
(od Sowinieckiej do Śremskiej), Nowa, Sowiniecka
(od Farbiarskiej do torów kolejowych), Śremska
(od Wawrzyniaka do torów kolejowych), Wawrzyniaka

3

Mosina, ulice: Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec
oraz osada Jeziory.

4

Mosina, ulice: 25 Stycznia, Budzyńska, Fiedlera, Jeziorna, Konopnickiej, Krańcowa, Krótka, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska

5

Mosina, ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa,  Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiśniowa

6

Mosina, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (od torów kolejowych do granic miasta), Wiosny Ludów, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego

7

Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta),  Wrzosowa, Wybickiego

II

8

Wieś: Daszewice

9

Wsie: Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek

10

Wsie: Rogalinek, Sasinowo

11

Wieś: Rogalin.

12

Wsie: Mieczewo, Radzewice, Świątniki

III

 

13

Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od Śremskiej do Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa

14

Mosina, ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Jarzynowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Krasickiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa

15

Wsie: Krosinko, Ludwikowo

16

Wsie: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowinki, Sowiniec, Żabinko

17

Wsie: Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Nowinki

18

Wsie: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare

19

Wsie: Konstantynowo, Pecna

20

Wieś: Krosno


Uchwała nr LXIII/466/06 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LXIV/469/06 z dnia 29.08.2006 r. dokonała zmiany niniejszej uchwały)

 
 
 
 
Na podstawie art. 90 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie na wniosek Burmistrza Gminy Mosina wprowadza zmiany w liczbie, granicach i numeracji okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych i uchwala, co następuje:
 
 
                                                                       § 1.
 
W uchwale nr LIX/477/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Mosina w  wyborach samorządowych w roku 2002, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
"w sprawie ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych".                                                                     
2)    w § 1:
a)    granice okręgu wyborczego nr III pozostają bez zmian, nadaje się mu nr II i ustala liczbę radnych wybieranych w okręgu na 6,
b)    okręgowi wyborczemu nr IV nadaje się nr III i ustala liczbę radnych wybieranych w okręgu na 7,
c)    ustala się liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr I na 8,
d)    likwiduje się okręg wyborczy nr IV,
e)    granice okręgów wyborczych, ich numery oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych otrzymują brzmienie:
 
 
Nr okręgu
wyborczego
 
 
Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych w okręgu
I
Osiedle Nr 1
8
Osiedle Nr 2
Osiedle Nr 4
Osiedle Nr 5
Osiedle Nr 6
Osiedle Nr 7
Osada Jeziory
II
Sołectwo Daszewice
6
Sołectwo Babki
Sołectwo Czapury
Sołectwo Wiórek
Sołectwo Rogalinek
Sołectwo Sasinowo
Sołectwo Rogalin
Sołectwo Mieczewo
Sołectwo Radzewice
Sołectwo Świątniki
III
Sołectwo Baranówko
7
Sołectwo Krajkowo
Sołectwo Sowinki
Sołectwo Żabinko
Sołectwo Borkowice
Sołectwo Drużyna
Sołectwo Dymaczewo Nowe
Sołectwo Dymaczewo Stare
Sołectwo Pecna
Sołectwo Krosno
Sołectwo Krosinko
Osiedle Nr 3
 
3)    uchyla się § 2 .
                                                                             
 
§ 2.
 
Załącznik do niniejszej uchwały stanowi mapa z podziałem na okręgi wyborcze z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
 
 
 
 
                                                         
UZASADNIENIE
 
              Obowiązujący w naszej gminie podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, został ustalony uchwałą nr LIX/477/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. Od tej pory minęły 4 lata.
Zmianie uległa ilość mieszkańców gminy, a przede wszystkim ich rozmieszczenie.
Największy spadek zaludnienia odnotowano w centrum miasta, obejmującym Okręg Wyborczy Nr I. Liczba mieszkańców w tym rejonie zmniejszyła się tak znacznie, że stosując jednolite normy przedstawicielskie określone w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w okręgu tym nie można byłoby obecnie dokonać wyboru więcej niż 4 radnych.
Sytuacja ta jest niezgodna z art. 90 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy i zobowiązuje Burmistrza do wystąpienia do Rady Miejskiej w Mosinie z wnioskiem o zmianę granic okręgów wyborczych.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 51/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r., w  Radzie Miejskiej w Mosinie zasiądzie ponownie 21 radnych.
Stosownie do art. 90 ust. 2 dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo. Łączenie sołectw w celu utworzenia okręgu wielomandatowego jest możliwe, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu ustala, na wniosek burmistrza, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.
 
Ilość mieszkańców na 31.12.2005 r. - 24767
 
Norma przedstawicielstwa dla naszej gminy wynosi obecnie:
 
                                       24 767 : 21 = 1179 (po zaokrągleniu)
Poniżej tabele:
1)    Tabela ilustrująca kształtowanie się ilości mieszkańców, normy przedstawicielskiej i  mandatów przed przyjęciem uchwały.
2)    Tabela ilustrująca kształtowanie się ilości mieszkańców, normy przedstawicielskiej i mandatów po przyjęciu uchwały.
3)    Tabela ilustrująca nr okręgów wyborczych, ich granice, ilości mieszkańców, normy przedstawicielskiej oraz ilości mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych.
 
Tabela nr 1               
Stan na 31.12.2005r.
 
Nr okręgu wybor-
czego
Ilość mieszkańców
w okręgu wyborczym
Ilość mandatów obliczona
wg normy przedsta-wicielskiej
Uwagi
I
5170
4,39
sytuacja niezgodna z art. 90 ust. 2 oraz art. 92 Ordynacji wyborczej - ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgach wyborczych, jakie wynikają z zastosowania jednolitej normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej tylko wtedy, gdy ułamek liczby mandatów jest równy lub większy od ½; ilość radnych wybieranych w jednym okręgu wyborczym nie może być mniejsza niż 5.
II
7018
5,95
 
III
6516
5,53
 
IV
6063
5,14
 
 
 
Tabela nr 2
 
Nr okręgu
wyborczego
Ilość mieszkańców
w okręgu wyborczym
Ilość mandatów obliczona według normy przedstawicielstwa dla gminy
Ilość mandatów w okręgu
Norma przedstawicielstwa dla okręgu
I
9729
8,25
8
1216
II
6516
5,53
6
1086
III
8522
7,23
7
1217
Gmina
24767
21
21
1179
 
 
Tabela nr 3
 
 
Nr okręgu
 
 
Nazwa osiedla lub sołectwa
 
Ilość mieszkańców
Ilość mandatów według normy przedstawicielstwa
 
Ilość mandatów
I
Osiedle Nr 1
1493
 
 
Osiedle Nr 2
1499
Osiedle Nr 4
3497
Osiedle Nr 5
1062
Osiedle Nr 6
2015
Osiedle Nr 7
103
Osada Jeziory
60
Razem
 
9729
8,25
8
II
Sołectwo Daszewice
1144
 
 
Sołectwo Babki
495
Sołectwo Czapury
1003
Sołectwo Wiórek
668
Sołectwo Rogalinek
1447
Sołectwo Sasinowo
155
Sołectwo Rogalin
717
Sołectwo Mieczewo
377
Sołectwo Radzewice
240
Sołectwo Świątniki
270
Razem
 
6516
5,53
6
III
Sołectwo Baranówko
62
 
 
Sołectwo Krajkowo
182
Sołectwo Sowinki
210
Sołectwo Żabinko
322
Sołectwo Borkowice
228
Sołectwo Drużyna
553
Sołectwo Dymaczewo Nowe
257
Sołectwo Dymaczewo Stare
342
Sołectwo Pecna
1742
Sołectwo Krosno
1421
Sołectwo Krosinko
744
Osiedle Nr 3
2459
Razem
 
8522
7,23
7
 
Przyjęcie przedłożonej propozycji pozwala zachować podmiotowość jednostek pomocniczych gminy, których granice są w pełni uszanowane. Zgodnie z intencją ustawy, zachowany został podział w okręgach wiejskich "za Warcia" bez żadnych zmian i "przed Warcia" z korektą (Osiedle Nr 3), a miasto Mosina stanowić będzie jeden okręg wyborczy. Wyłączenie Osiedla Nr 3 podyktowane jest wymogiem ustawy (w okręgu można wybierać 5-8 radnych). Osiedle Nr 3 jest bardzo zintegrowane ze wsią Krosno i mieszkańcami okręgu "przed Warcia" poprzez Szkołę Podstawową w Krośnie, Parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, wspólny plac zabaw i imprez oraz więzi sąsiedzkie, koleżeńskie i rodzinne.

Uchwała nr LXIII/465/06 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II-10.0911-412/06 z dnia 17 sierpnia 2006 r. orzekł nieważność § 19 niniejszej uchwały, a Rada Miejska w Mosin

UCHWAŁA NR LXIII/465/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2006 r.

 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala:  

 

 

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.      Jednostka budżetowa nosi nazwę: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

2.      Siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jest miejscowość Mosina.

3.      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, zwany dalej OSiR, działa  na podstawie:

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)     ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),

3)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

4)      niniejszego statutu.

 

 

§ 2.

 

OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

 

§ 3.

 

Nadzór nad działalnością OSiR-u sprawuje Burmistrz Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Terenem działania OSiR-u jest Gmina Mosina.

 


 

Rozdział II

 

Cel i zakres działalności Ośrodka

 

§ 5.

 

Celem funkcjonowania OSiR-u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Przedmiotem działalności OSiR-u, w tym działalności podstawowej, jest:

1)      inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej;

2)      organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;

3)     zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Mosina;

4)     udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt 3 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego;

5)     tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;

6)     zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno-sportowymi określonymi przez Burmistrza Gminy Mosina;

7)     podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Mosina;

8)      prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:

a)     nieodpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Gminy Mosina na zasadach szczegółowych określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;

b)     odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Mosina;

c)     odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy  z terenu Gminy Mosina;

d)     odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z zapewnieniem specjalistycznej opieki instruktorów i trenerów sportu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;

9) wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym zleconych przez Burmistrza Gminy Mosina.

 


 

Rozdział III

 

Organizacja i zarządzanie

 

§ 7.

 

1.     OSiR-em kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Mosina.

2.      Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Mosina.

3.      Zwierzchnikiem służbowym Kierownika OSiR-u jest Burmistrz Gminy Mosina.

4.     Kierownik OSiR-u jest odpowiedzialny za całokształt działalności jednostki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

 

 

§ 8.

 

Kierownik OSiR-u dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników OSiR-u na podstawie Kodeksu Pracy oraz wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

 

 

§ 9.

 

Szczegółową organizację OSiR-u określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina na wniosek Kierownika OSiR-u.

 

 

§ 10.

 

Działalność OSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program i kwartalne plany pracy.

 

 

Rozdział IV

 

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 11.

 

Majątek przydzielony OSiR-owi do administrowania i korzystania stanowi:

1.      Hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1,

2.      Stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29,

3.      Przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym.

 

 

§ 12.

 

OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

 

 

§ 13.

 

Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 14.

 

Przychody OSiR-u mogą stanowić:

1)      przydzielona mu część budżetu Gminy;

2)      wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów;

3)      wpływy z opłat za korzystanie z usług OSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15.

 

OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 16.

 

Statut OSiR-u i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie.

 

 

§ 17.

 

Likwidacja OSiR-u następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 18.

 

OSiR używa pieczęci o treści:

        Ośrodek Sportu i Rekreacji

                    w Mosinie

      ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

           tel./fax (o61) 8132-903

NIP: 777-27-43-911 regon 634530431

 

 

§ 19.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Konieczność nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania go do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


Uchwała nr LXIII/464/06

UCHWAŁA NR LXIII/464/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2005 r. oraz uchwałą nr LX/451/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005  - 2008”  – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina. Stanowi on również podstawę do opracowania budżetu Gminy Mosina. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej, istnieje konieczność podjęcia przedstawionej uchwały.

 

Załącznik do uchwały nr LXIII/464/06.pdf


Uchwała nr LXIII/463/06

UCHWAŁA NR  LXIII/463/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca  2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. uchwałą nr LX/450/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., oraz uchwałą nr LXI/452/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 100.801,00 zł do kwoty

43.321.278,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 100.801,00 zł do kwoty

51.309.475,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.203.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 lipca 2007 r.

 

 

1.      Dochody

 

- Dział 700 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia

- Dział 801 zwiększa się o kwotę 801,00 zł z tytułu dotacji na wyprawki szkolne

 

Razem zwiększenie dochodów wynosi 100.801,00 zł

 

 

2.      Wydatki

 

-  Dział 600 zmniejsza się o kwotę 185.000,00 zł, w tym: zwiększa się o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont autobusu, a  zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 795.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, oraz zwiększa się o 540.000,00 zł z przeznaczeniem na tłuczniowanie dróg i 35.000,00 zł na remont chodnika ul. Wawrzyniaka,

-  Dział 700 zwiększa się o 190.000,00 zł , w tym: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz 90.000,00 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-  Dział 754 zwiększa się o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-  Dział 801 zwiększa się o kwotę 801,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne. Przeniesienia  środków w dziale 801 wynikają z utworzeniem Gimnazjum  nr 1 w Mosinie,

-  Dział 852 zmniejsza się o kwotę 10.600,00 zł zadania pożytku publicznego i przenosi do działu 921

-  Dział 921 zwiększa się o kwotę 55.600,00 zł, w tym: 45.000,00 zł dotacja dla Mosińskiej Biblioteki Publicznej i 10.600,00 dla MOK

 

Razem zwiększenie wydatków wynosi 100.801,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załączniki do uchwały nr LXIII/463/06.pdf 

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXIII/463/06.pdf


Uchwała nr LXIII/462/06

UCHWAŁA NR LXIII/462/06
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lipca 2006 r.


w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kórnik.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

                                                                        

 

                                  § 1.

 

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Kórnik, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji Kórnik.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Wojewoda Wielkopolski pismem nr SR.II-4. 661 72-87/06 z dnia 10 lipca br. zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Kórnik. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 27 lipca br. zaopiniowały powyższy projekt planu aglomeracji. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Uchwała nr LXIII/461/06

UCHWAŁA NR LXIII/461/06
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lipca 2006 r.


w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poznań.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

                                                                        

 

  § 1.

 

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Poznań, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji Poznań.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

Wojewoda Wielkopolski pismem nr SR.II-4. 661 72-91/06 z dnia 10 lipca br. zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Poznań, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji Poznań. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 27 lipca br. zaopiniowały powyższy projekt planu aglomeracji. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.