LXV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.09.2006

Uchwała nr LXV/485/06

UCHWAŁA NR LXV/485/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych  384/37, 384/48 i 384/58 stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Pogodna”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mieczewa.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 21 lutego 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina  wydał decyzję Nr PN 7414-4/2003 zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewidencyjnych 384/4 i 384/29, położonych na terenie wsi Mieczewo, w wyniku których powstały nowe ulice. Sołtys Sołectwa Mieczewo zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy: Pogodna.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXV/484/06


Uchwała nr LXV/483/06 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911-558/06 z dnia 8.12.2006 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR LXV/483/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXV/308/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, Rada Miejska w Mosinie ustala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., zwanego dalej „Studium”.

 

 

§ 2.

 

Zmiana Studium dotyczy części wsi Krosinko i obejmuje działki o nr ewid.: 271/1, 300/1, 280/6, 301/1, zgodnie z uchwałą nr XXXV/308/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”.

 

 

§ 3.

 

1.     Zmiana Studium polega na przeznaczeniu pod usługi sportu i rekreacji (US) terenów dotychczas przeznaczonych w części pod zabudowę zagrodową (MR) i łącznik ekologiczny.

2.      Ustala się zachowanie istniejącego terenu zabudowy zagrodowej (MR).

3.      Szczegółowy zakres zmian przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4.

 

Zmianę Studium stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1.     załącznik nr 1 – opis zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina – ustalenia”;

2.     załącznik nr 2 – zakres zmian zawartych w tekście „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina – ustalenia”;

3.     załącznik nr 3 - mapa w skali 1:10000 – zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” - w części wsi Krosinko obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6, 301/1;

4.     załącznik nr 4 - mapa w skali 1:10000 – wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” – kierunki rozwoju przestrzennego;

5.      załącznik nr 5 – wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Dnia 29 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XXXV/308/04 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi Krosinko, obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1. Celem zapoczątkowanych wyżej wymienioną uchwałą prac planistycznych była zmiana przeznaczenia działek o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6, 301/1, położonych w Krosinku, z łączników ekologicznych bez prawa zabudowy (nie dotyczy istniejących działek siedliskowych) oraz terenów gruntów rolnych pod tereny sportu i rekreacji. Teren objęty wyżej wymienioną zmianą położony jest przy Kanale Mosińskim, pomiędzy południową częścią miasta Mosina, terenami wsi Krosno i Krosinko. Konieczne jest podkreślenie, iż w przypadku terenów miasta Mosina oraz wsi Krosno teren objęty powyższą zmianą sąsiaduje z terenami częściowo zabudowanymi oraz przeznaczonymi pod zabudowę z dopuszczeniem usług podstawowych i nieuciążliwych. Należy zauważyć, iż zabudowa usługowa, a w szczególności tereny sportu i rekreacji stanowią nieodłączny element właściwego kształtowania terenów zabudowy mieszkaniowej. Jest to element, który niewątpliwie wpływa na jakość i poziom warunków życia mieszkańców na tym terenie. Stąd też analizowana zmiana stanowić będzie uzupełnienie występującej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy miasta Mosina i wsi Krosno oraz znajdującej się w oddaleniu zabudowy wsi Krosinko. Jednocześnie usytuowanie terenów usług sportu i rekreacji bezpośrednio przy Kanale Mosińskim wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie i ochronę funkcji oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego miejsca.

            Należy zauważyć, iż procedura planistyczna związana z wyżej wymienioną zmianą Studium przeprowadzona została na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Jednym z elementów tej procedury jest wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami oraz analiza zarówno przez Burmistrza Gminy Mosina, jak i Radę Miejską w Mosinie uwag złożonych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Należy podkreślić, iż w przypadku analizowanej zmiany nie wpłynęły żadne uwagi. Stąd też, nawiązując jednocześnie do art. 12 wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skoro nie było uwag, nie można było rozstrzygać o sposobie ich rozpatrzenia.

                                                                                             

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr LXV/483/06.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/483/06.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/483/06.pdf


Uchwała nr LXV/482/06 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 22/850/2006 z dnia 19 października 2006 r. uchyliło niniejszą uchwałę)

 
 
 
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina dla prowadzonych na terenie Gminy Mosina przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:
1)    niepublicznych przedszkoli,
2)   niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.
 
 
§ 2.
 
Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:
1)   Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Mosinie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.
2)    Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:
a)    datę i numer  zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
b)    datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;
c)    określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;
d)   wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
e)   podstawą do naliczenia dotacji jest liczba uczniów wykazana przez organy prowadzące przedszkola i szkoły w sprawozdaniach przesyłanych do GUS. Kopia sprawozdania winna być dołączona do wniosku.
3)   Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
4)   Dotację przekazuje się zaliczkowo na wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu, wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
5)   Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.
6)   Dotacja za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień - liczona będzie w oparciu o średnią ilość uczniów z całego roku szkolnego.
7)   Łączna kwota dotacji nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów wykazanej w danym roku w sprawozdaniach GUS.
8)   Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Mosinie dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego.
9)   W ramach rozliczenia z pkt 7, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.
10) W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.
11)  Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola, szkoły.
 
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr LII/429/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
         Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednocześnie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.
W związku z dokonaniem w dniu 4 sierpnia 2006 r. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - Prywatnego Przedszkola "Koniczynka" w Mosinie, rozpoczynającym działalność w dniu 21 sierpnia 2006 r., koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
 
 
Załącznik do uchwały nr LXV/482/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r.
 
 
 
Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, szkoły niepublicznej.
 
 
Nazwa i adres przedszkola, szkoły
 
 
Typ i rodzaj przedszkola, szkoły
 
1.    Informacja o liczbie dzieci (uczniów).
 
 
 
Lp.
 
 
ROK
 
 
MIESIĄC
Liczba dzieci         (uczniów) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie wniosku
Liczba dzieci  (uczniów)      w miesiącu,    w którym składany jest formularz
Liczba dzieci           (uczniów) w miesiącu następnym
Liczba dzieci (uczniów) wykazana    w sprawozdaniu GUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola, szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ......................... wniosku o udzielenie dotacji.
 
2. Przekazana dotacja w miesiącu    ......................    została przeznaczona na*
..........................................................................................................................................................................
* Opisowa informacja o wykorzystaniu środków przekazanych w miesiącu poprzednim.
 
 
 
Nazwisko i imię sporządzającego                                 Nazwisko i imię kierownika
                                  zestawienie                                              Przedszkola, szkoły
 
 
 
Pieczątka i podpis - data                                                 Pieczątka i podpis - data
 

Uchwała nr LXV/481/06

UCHWAŁA NR LXV/481/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz  art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 75% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie: KW Nr 25127, Nr 25465, Nr 24319, Nr 23513, Nr 23514, Nr 24323, składających się z działek o numerach ewidencyjnych: 1199/1, 1200/7, 1200/8, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 1201/8, 1204/1, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7, 1206/5, 1206/6 położonych w Mosinie przy ul. Sowinieckiej o łącznej powierzchni 19.555 m². 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu jest użytkownikiem wieczystym terenu położonego w Mosinie przy ul. Sowinieckiej o łącznej powierzchni 19.555 m² i wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie bonifikaty od opłaty.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz.  2603  z późn. zm.) przedmiotowy organ może udzielić, za zgodą rady gminy, bonifikaty od ceny ustalonej w art. 67 ust. 3. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXV/480/06

UCHWAŁA NR LXV/480/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu  terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

§ 2 uchwały nr XXI/170/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionej uchwałą nr XXXV/294/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r., otrzymuje brzmienie:

,,Pracodawca ustala w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej, dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi 7,00 zł (siedem złotych)”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            Od dnia 2 sierpnia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienione  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2006 r. Jego przepisy stosuje się również do pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2004 r. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych do poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez radę danej gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 3 tego rozporządzenia. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie.

            Zmiana wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi i administracji wydaje się być uzasadniona przede wszystkim ze względu na wieloaspektowe wykonywanie obowiązków na terenie obiektów znajdujących się w różnych miejscach Gminy Mosina, jak również poza nim. Nastąpił wzrost liczby stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie Gminy Mosina, współpracujących i użytkujących tereny oraz urządzenia OSiR.  Obiekty na terenie, których pracownicy jednostki wykonują usługi dla społeczeństwa z zakresu kultury fizycznej, funkcjonują 7 dni w tygodniu, a więc również w dni wolne od pracy. Charakter imprez sportowo–rekreacyjnych oraz bieżąca działalność placówki wymaga od pracowników wszechstronnych kwalifikacji zawodowych.

            Poprzedni wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi OSiR w Mosinie miał miejsce w grudniu 2004 r.


Uchwała nr LXV/479/06

UCHWAŁA NR LXV/479/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia darowizny od Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina darowizny od Województwa Wielkopolskiego o wartości 182.524,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote) nieruchomości położonej w Krosinku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

1)      nr 126/14 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 164 m²,

2)      nr 126/15 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 1337 m²,

3)      nr 126/16 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 3209 m²,

4)      nr 126/21 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 942 m²

zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 36677 na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy darowizny z Województwem Wielkopolskim w sprawie, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o przekazanie działek nr 126/14, 126/15, 126/16, 126/21 obr. Krosinko na realizację inwestycji celu publicznego. Lokalizacja inwestycji na przedmiotowym gruncie ustalona została decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2004 r. Nr PP 7331/16-CP/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na działka nr 126/14, 126/15, 126/21 obr. Krosinko wbudowane zostaną kanały sanitarne, natomiast na wydzielonej działce nr 126/16 obr. Krosinko separatory i system drenów żwirowych kanalizacji deszczowej zlewni KG III.

Planowana inwestycja w znacznym stopniu poprawi warunki bytowe ludności, a przede wszystkim pozwoli na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi zgodnie z przepisami prawa oraz poprawi w dużym stopniu stan środowiska w tym terenie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 


Uchwała nr LXV/478/06

UCHWAŁA NR LXV/478/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2005 r., uchwałą nr LX/451/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz uchwałą nr LXIII/464/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik
do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005  - 2008”  – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina. Stanowi on również podstawę do opracowania budżetu Gminy Mosina. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr LXV/478/06.pdf


Uchwała nr LXV/477/06 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LXVI/486/06 z dnia 19.10.2006 r. dokonała zmiany niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR LXV/477/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września  2006 r.

 

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. uchwałą nr LX/450/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXI/452/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., oraz uchwałą nr LXIII/463/06 z dnia 27 lipca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 1.080.006,00 zł

  do kwoty

44.401.284,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 5.062.865,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 1.080.006,00 zł do kwoty

52.389.481,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 5.062.865,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.203.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r.

 

 

  1. Dochody

-      dział 600 zwiększa się o kwotę 17.050,00 zł z tytułu dochodu ze sprzedaży autobusów

-      dział 700 zwiększa się o 600.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia

-      dział 756 zwiększa się o kwotę 34.069,00 zł  tytułem zwrotu utraconych dochodów przez Gminę w związku ze zwolnieniem z podatku w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2005

-      dział 801 zwiększa się o kwotę 47.017,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

-      dział 852 zwiększa się o kwotę 391.870,00 zł w tym: 21.070,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie oraz 360.800,00 dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.080.006,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      dział 010 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

-      dział 600 zwiększa się o kwotę 309.050,00 zł; w tym: 17.050,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe,  322.000,00 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały  a 30.000,00 zł przenosi się do działu 900 na oczyszczanie miasta

-      dział 700 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarka gruntami i nieruchomościami

-      dział 750 zwiększa się o kwotę 37.869,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące 25.069,00 zł oraz 12.800,00 zł przeznaczoną na zadania pożytku publicznego – środki przeniesione z działu 926

-      dział 801 zwiększa się o kwotę 47.017,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

-      dział 852 zwiększa się o kwotę 391.870,00z ł w tym: 21.070,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie oraz 360.800,00 z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne

-      dział 900 zmniejsza się o kwotę 285.000,00 zł w tym: zmniejszenie o 315.000,00 wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz zwiększenie o 30.000,00 zł z  przeznaczeniem na oczyszczanie miasta.

-      dział 926 zmniejsza się o kwotę 3.800,00 zł; w tym: zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zmniejszenie o kwotę 12.800,00 zł z tytułu przeniesienia środków na zadania pożytku publicznego do działu 750.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.080.006,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr LXV/477/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXV/477/06.pdf 


Uchwała nr LXV/476/06

UCHWAŁA NR LXV/476/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w utrzymaniu Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się z budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2006 w wysokości 19.068,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z pozostawieniem Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu i dokonanymi ustaleniami, dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na rok 2006, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr LXV/475/06

UCHWAŁA NR LXV/475/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się pomocy finansowej w roku 2006 w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych) Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały – poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia – powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała ma zostać podjęta w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącymi sposobu wspólnego realizowania zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania winna być prowadzona na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Poznańskiemu zadania do realizacji i po podpisaniu stosownego porozumienia.


Uchwała nr LXV/474/06

UCHWAŁA NR LXV/474/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

 

 

§ 2.

 

1.      Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)   „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2)   „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Mosina;

3)   „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)   „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust 2 pkt 1 lit. d
oraz art. 107 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

5)   „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

2.      Terminy użyte w § 2 ust. 1 Programu mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina wydanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy.

 

 

§ 3.

 

Celem Rocznego programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przede wszystkim efektywne wykorzystanie społecznej aktywności, która służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Jednocześnie planowane działania służą realizacji Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4.

 

1.        Obszarem współpracy są zadania publiczne wykonywane przez Gminę Mosina na podstawie odrębnych ustaw i dobrowolne działania podejmowane przez organizacje w ramach swojej działalności statutowej.

2.        W roku 2007 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

-       pomoc społeczna;

-       kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej;

-       upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;

-       działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy;

-       ekologia, ochrona środowiska i przyrody;

-       ochrona zwierząt;

-       edukacja publiczna i wychowanie.

3.        Planowana kwota wydatków związana z realizacją, wymienionych w ust. 2 obszarów, w roku 2007 wyniesie 310 000,00 zł.

4.         Zadania priorytetowe w poszczególnych obszarach:

1)   pomoc społeczna:

-       pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

-       organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej;

-      wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu pomocy społecznej;

2)   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej:

-       organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych;

-       przeglądy twórczości amatorskiej;

-       kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca;

-       działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych;

-      działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży;

3)   upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

-       szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;

-       upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym;

-       wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

-       całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

4)  działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy:

-      organizacja, na terenie Gminy, wspólnych działań, imprez, seminariów, zawodów sportowych z organizacjami pozarządowymi z miast partnerskich;

-      wspieranie działań dla dzieci i młodzieży służących promowaniu Gminy Mosina i środowiska lokalnego oraz służących prezentacji jej dorobku kulturalnego;

5)   ekologia, ochrona środowiska i przyrody:

-       opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

-       propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;

6)   edukacja publiczna i wychowanie:

-      wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

-       wspieranie procesów edukacyjnych.

5.        Wymieniony katalog zadań priorytetowych ma charakter otwarty oraz nie ogranicza możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

 

§ 5.

 

1.     W 2007 roku samorząd Gminy Mosina będzie realizował finansowe jak i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.     Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do  zakresu ich  działalności statutowej.

3.      Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)     powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)     wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4.     Zakres współpracy pozafinansowej został określony w Wieloletnim Programie Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 6.

 

1.     Zlecanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 3, następuje, z zastrzeżeniem § 7, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.     Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarach określonych w § 4 ust. 2, ogłasza Burmistrz Gminy Mosina.

3.     Otwarte konkursy ofert będą przeprowadzane w dwóch etapach. Składane oferty przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego powinny dotyczyć, w  pierwszym etapie, zadań całorocznych, w drugim natomiast – letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zadań krótkoterminowych.

4.     Na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zgłoszonych w pierwszym etapie, przeznacza się kwotę 230 000,00 zł, natomiast w przypadku zadań zgłaszanych w drugim etapie, ogólna kwota wyniesie 80 000,00 zł.

5.     Organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego składający ofertę na realizację zadania, jest zobowiązana wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15%.

 

 

§ 7.

 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa  w § 5 ust. 3 pkt 1, może, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nastąpić poprzez zakup usług.

 

  

§ 8.

 

1.     Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

2.     W przypadku stosowania innego trybu zlecania zadania publicznego lub prowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów szczegółowych, rodzaj wymaganych dokumentów oraz ich wzory zostaną określone w ogłoszeniu.

 

 

§ 9.

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 Burmistrz może ogłosić dodatkowe konkursy ofert.

 

 

§ 10.

 

1.     Każda organizacja pozarządowa biorąca udział w otwartym konkursie ofert powinna w terminie 30 dni od złożenia oferty podać lub uaktualnić swoje dane zawarte w Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych.

2.     Aktualizacja lub zgłoszenie jest dokonywane za pomocą ankiety, którą można odebrać u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pobrać ją ze strony internetowej www.mosina.pl.

 

 

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 12.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy.

Przygotowany Roczny Program Współpracy będzie podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2007.


Uchwała nr LXV/473/06

UCHWAŁA NR LXV/473/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Z  inicjatywy organizacji „Partnerzy dla Samorządu” podjęto prace nad sformułowaniem „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego”, która obejmuje swoim zasięgiem 8 gmin, w tym Mosinę. Prace nad dokumentem zakończono 29 sierpnia br.

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 18 września 2006 r. pozytywnie zaopiniowała projekt „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego”. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wnioskowała również o przyjęcie „Strategii Zrównoważonego Rozwoju  Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego” jako dokumentu Rady Miejskiej w Mosinie ustalającego kierunki rozwoju Gminy Mosina w zakresie turystyki i rekreacji, poprzez uchwałę.

 

Załącznik do uchwały nr LXV/473/06.pdf