LXVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 19.10.2006

Uchwała nr LXVI/497/06 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 23/952/2006 z dnia 8.11.2006 r. orzekło nieważność niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR LXVI/497/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina dla:

1)      niepublicznych przedszkoli,

2)      niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 2.

 

Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje z budżetu Gminy Mosina dotację ustalaną według następujących zasad:

1)     kwota dotacji na każdego ucznia przysługiwać będzie w wysokości nie niższej niż 75%, ustalonych w budżecie Gminy Mosina, wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem pkt 2;

2)     na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 3.

 

Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2, otrzymują dotację z budżetu Gminy Mosina na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:

1)     Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Mosinie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.

2)     Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:

a)     datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

b)     datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

c)     określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;

d)     wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

e)     podstawą do naliczenia dotacji jest liczba uczniów wykazana przez organy prowadzące przedszkola i szkoły w sprawozdaniach przesyłanych do GUS. Kopia sprawozdania winna być dołączona do wniosku.

3)     Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4)     Dotację przekazuje się zaliczkowo na wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

5)     Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.

6)     Dotacja za miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień – liczona będzie w oparciu o średnią ilość uczniów z całego roku szkolnego.

7)     Łączna kwota dotacji nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów wykazanej w danym roku w sprawozdaniach GUS.

8)     Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny, Urząd Miejski w Mosinie dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

9)     W ramach rozliczenia z pkt 7, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.

10)  W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

11)  Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola, szkoły.

 

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała nr LXV/482/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Mosina przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

 

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednocześnie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 Załącznik do uchwały nr LXVI/497/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r.

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, szkoły niepublicznej.

 

 

Nazwa i adres przedszkola, szkoły

 

 

Typ i rodzaj przedszkola, szkoły

 

1.      Informacja o liczbie dzieci (uczniów).

 

 

 

Lp.

 

 

ROK

 

 

MIESIĄC

Liczba dzieci (uczniów)
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie wniosku

Liczba dzieci (uczniów)
w miesiącu,
w którym składany jest formularz

Liczba dzieci (uczniów)
w miesiącu następnym

Liczba dzieci (uczniów) wykazana
w sprawozdaniu GUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola, szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ......................... wniosku o udzielenie dotacji.

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię sporządzającego                                     Nazwisko i imię kierownika

zestawienie                                                                    Przedszkola, szkoły

 

 

 

Pieczątka i podpis – data                                                  Pieczątka i podpis – data


Uchwała nr LXVI/496/06

UCHWAŁA NR LXVI/496/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Burmistrza Gminy Mosina.  

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie po rozpatrzeniu protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 18.09.2006 r. z kontroli wydawania „Merkuriusza Mosińskiego” za 2005 r., którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zaleca Burmistrzowi Gminy Mosina podjęcie następujących działań:

1)     pobierać „od wszystkich” należności za usługi reklamowe przed ukazaniem się reklamy,

2)     ustalić stały termin ukazywania się „Merkuriusza Mosińskiego” (umieścić informację w „Merkuriuszu Mosińskim”, kiedy ukaże się kolejny numer).

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Komisja Rewizyjna na podstawie swojego planu pracy na rok 2006, dokonała w okresie od 22 marca do 13 września 2006 r. kontroli wydawania „Merkuriusza Mosińskiego” za rok 2005. Komisja przeprowadziła kontrolę w oparciu o udostępnione jej materiały oraz złożone przez redaktora naczelnego „Merkuriusza Mosińskiego”, kierownictwo i pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie wyjaśnienia. W dniu 18 września 2006 r. Komisja Rewizyjna sporządziła z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, który został podpisany przez wszystkich członków komisji. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr LXVI/495/06

UCHWAŁA NR LXVI/495/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie nadania Gimnazjum w Daszewicach imienia Orła Białego.

 

 

Na podstawie § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, imię Orła Białego Gimnazjum w Daszewicach.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Do Burmistrza Gminy Mosina, organu prowadzącego szkołę, wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjumw Daszewicach z prośbą o nadanie wyżej wymienionej placówce oświatowej imienia Orła Białego. Uroczystość, związaną z przyjęciem Patrona Orła Białego, zaplanowano na maj 2007 r., ale ze względu na wyjątkowość i doniosły charakter wydarzenia, już dziś podjęta uchwała pozwoli społeczności szkolnej w Daszewicach przygotować odpowiednią oprawę tego święta.


Uchwała nr LXVI/494/06

UCHWAŁA NR LXVI/494/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej: w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) ze środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina, z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, sprzętu dla opieki paliatywnej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na zakup pomp strzykawkowych i sprzętu opieki paliatywnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Udzielenie powyższej pomocy jest uzasadnione społecznym zapotrzebowaniem na świadczone usługi medyczne.

 


Uchwała nr LXVI/493/06

 
Uchwała obowiązuje - Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911- 495/06 z 14 listopada 2006 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały, jednak po postępowaniu sądowym została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 115 poz. 2676 z 1 sierpnia 2007 r.

Uchwała nr LXVI/492/06 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911 -516/06 z dnia 24.11.2006 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)


Uchwała nr LXVI/491/06


Uchwała nr LXVI/490/06

UCHWAŁA NR LXVI/490/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Burmistrza Gminy Mosina wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza Gminy Mosina wyniki „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina”.

2.     Część tekstowa „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.     Część graficzna „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina”, składająca się z 8 map, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uznaje się w całości za nieaktualne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzone uchwałami wymienionymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

 

 

§ 3.

 

Uznaje się za aktualne, z zastrzeżeniem § 4, wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uznaje się za częściowo nieaktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Mosina, obejmującej tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej w Czapurach gmina Mosina, działki o nr ewid. 235/1, 235/3, 235/4, 235/17, 235/18, 235/19, 235/20, 235/21, 235/22, 235/23, 235/24, zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/366/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 16, poz. 196).

 

 

§ 5.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Niniejsza uchwała jest oceną Rady Miejskiej w Mosinie dostosowania instrumentów polityki przestrzennej na terenie Gminy Mosina, a więc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych do występujących uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Obowiązek przeprowadzenia takiej oceny wynika z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W myśl wyżej wymienionego artykułu 32, burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskane wyniki analizy przedstawia radzie gminy co najmniej raz w ciągu kadencji. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium oraz planów miejscowych, a zatem stwierdza w jakim zakresie instrumenty polityki przestrzennej, tj. studium i plany miejscowe, umożliwiają prowadzenie i kształtowanie właściwej polityki przestrzennej gminy. W przypadku uznania studium lub planów miejscowych za nieaktualne, w całości lub w części, rada gminy podejmuje działania, o których mowa w art. 27 wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.), tj. przystępuje do ich zmiany. Należy jednoznacznie podkreślić, iż w przepisach obowiązującej ustawy brak jest przepisów ustalających bądź nakładających na gminę obowiązek dokonania tej zmiany w określonym terminie. Równocześnie zaznaczenia wymaga, że stwierdzenie przez radę gminy nieaktualności studium lub planu miejscowego nie przesądza o jego ważności. Jest to tylko ocena dostosowania tychże instrumentów prowadzenia polityki przestrzennej do występujących uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

            Jak zostało to wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, wszystkie obowiązujące na terenie gminy plany miejscowe, za wyjątkiem planu miejscowego wymienionego w § 4 niniejszej uchwały, są aktualne.

W przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy stwierdzić, iż ten instrument prowadzenia i kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy nie odpowiada obecnym uwarunkowaniom faktycznym rozwoju gminy.
Z tego względu konieczne jest stwierdzenie jego nieaktulności.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/490/06.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/490/06 (Czapury, Daszewice).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/490/06 (Dymaczewo, Nowinki).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/490/06 (Mosina, Krosinko).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/490/06 (Sowiniec, Rogalinek).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/490/06 (Sowinki, Krajkowo).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/490/06 (Świątniki, Mieczewo).pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/490/06 (Żabinko).pdf

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/490/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r.

 

 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” zostało zatwierdzone następującymi uchwałami:

1)  uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina;

2)  uchwałą Nr XXX/251/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” dla części terenu wsi Rogalin;

3) uchwałą Nr XL/348/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" dla części wsi Borkowice;

4) uchwałą Nr XXXVIII/329/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" dla części terenu wsi Czapury.


Uchwała nr LXVI/489/06

UCHWAŁA NR LXVI/489/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Wyraża się pozytywną opinię potwierdzającą celowość realizacji i dofinansowania w 2007 roku budowy ulicy Piaskowej w Krośnie oraz odcinka ulicy Lipowej w Krosinku do mostu na Kanale Mosińskim – drogi dojazdowej do pól – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2.     Wniosek o dofinansowanie w 2007 roku budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2007” z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, jest opinia Rady Miejskiej w Mosinie potwierdzająca celowość realizacji i dofinansowania budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załącznik do uchwały nr LXVI/489/06.pdf


Uchwała nr LXVI/488/06

UCHWAŁA NR LXVI/488/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Do procedury uchwalania budżetu na rok 2007 mają zastosowanie przepisy uchwały Nr XXI/124/96 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/309/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/96 z dnia 27 czerwca 1996 r., z wyłączeniem § 5 ust. 2 i 4.

 

 

§ 2.

 

1.     Komisje Rady niezwłocznie po ich powołaniu przez Radę Miejską, formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu i niezwłocznie przesyłają je do Komisji Budżetu i Finansów oraz Burmistrzowi.

2.     Komisja Budżetu i Finansów w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od Komisji Rady opinii o projekcie budżetu, formułuje opinię i przedkłada ją Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do procedury uchwalania budżetu na rok 2007.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z upływem kadencji Rady Miejskiej w Mosinie z dniem 27 października 2006 r., uchwała o procedurze uchwalania budżetu nie może zawierać zapisów upoważniających Komisje Rady do pracy nad budżetem w okresie od upływu kadencji do ukonstytuowania się nowej rady gminy.

Wobec powyższego niezbędne jest dokonanie zmian w procedurze uchwalania budżetu na rok 2007, zgodnie z propozycją § 2. 


Uchwała nr LXVI/487/06

UCHWAŁA NR LXVI/487/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2005 r., uchwałą nr LX/451/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/464/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r. oraz uchwałą nr LXV/478/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005  - 2008” – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy Mosina. Stanowi on również podstawę do opracowania budżetu Gminy Mosina. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr LXVI/487/06.pdf


Uchwała nr LXVI/486/06

UCHWAŁA NR LXVI/486/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 października 2006 r.

 

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 ze zm.)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. uchwałą nr LX/450/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXI/452/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/463/06 z dnia 27 lipca 2006 r. oraz uchwałą  nr LXV/477/06 z dnia 28 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 797.719,00 zł

  do kwoty

45.199.003,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 5.560.565,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 797.719,00 zł do kwoty

53.187.200,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 5.560.565,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.308.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 


 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,

-      Dział 751 zwiększa się o kwotę 94.545,00 zł z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,

-      Dział 852 – zwiększa się o kwotę 503.174,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na dożywianie w kwocie 5.474,00 zł oraz 497.700,00 zł dotacja na zasiłki rodzinne

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 797.719,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      Dział 010 – zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

-      Dział 600 – zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

-      Dział 700 – zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykupem gruntów, odszkodowaniami, podziałem gruntów,

-      Dział 750 – zwiększa się o kwotę 89.100,00 zł z przeznaczeniem  na zadania z zakresu pożytku publicznego 9.100,00 zł i 80.000,00 na wydatki bieżące,

-      Dział 751 – zwiększa się o kwotę 94.545,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów,

-      Dział 754 – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

-      Dział 758 – zmniejsza się o kwotę 191.000,00 zł z tytułu zwolnienia poręczenia dla TBS,

-      Dział 801 – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki,

-      Dział 851 – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup pomp strzykawkowych i sprzętu medycznego dla opieki paliatywnej Szpitala w Puszczykowie

-      Dział 852 – zwiększa się o kwotę 490.374,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu pożytku publicznego o kwotę 12.800,00 zł,   zwiększenie o kwotę 5.474,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie, oraz na zasiłki rodzinne 497.700,00 zł

-      Dział 854 – zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zadania pożytku publicznego,

-      Dział 900 zmniejsza się o kwotę 49.000,00 zł – w tym: zmniejszenie 89.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i zwiększenie o 40.000,00 zł jako dotacja na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 921 – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 797.719,00 zł.

Załączniki do uchwały nr LXVI/486/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXVI/486/06.pdf