XII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.06.2003

Uchwała nr XII/94/03

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Nowinki, obejmujący obszar działki o nr ewid. 277/1".
 
 
I. PRZEPISY  OGÓLNE
 
§ 2.
 
1.    Przedmiotem ustaleń planu, o którym mowa w § 1, są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2.    Obszar planu obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 277/1 o powierzchni 2500 m2, położoną w miejscowości Nowinki.
 
 
§ 3.
 
1.    Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
2)    oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy.
 
 
§ 4.
 
Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;
3.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
4.    przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem.
 
 
II. PRZEPISY  SZCZEGÓŁOWE
 
§ 5.
 
1.    Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem M.
2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkiem gospodarczym lub garażem. Przeznaczenie dopuszczalne stanowią urządzenia infrastruktury technicznej.
3.    Przeznaczenie podstawowe nie może przekraczać 35% powierzchni działki.
4.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1)    odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogę lokalną KD nie może być mniejsza niż 6 m, gabaryt budynku mieszkalnego - jedna          kondygnacja plus poddasze użytkowe;
2)    dach dwu lub wielospadowy kryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę;
3)    dostosowanie bryły budynku do architektury regionalnej i lokalnych tradycji poprzez twórcze wykorzystanie tradycyjnych detali architektonicznych;
4)    budynek gospodarczy, garaż parterowy. Spadek dachu i pokrycie winny nawiązywać do budynku mieszkalnego. Budynek gospodarczy, garaż może być dobudowany do budynku mieszkalnego lub wolnostojący. Dopuszcza się usytuowanie obiektu na granicy działki pod warunkiem zastosowania analogicznego rozwiązania przez właściciela sąsiedniej działki;
5.    Dopuszcza się łączenie działek.
 
 
§ 6.
 
1.    Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD, o szerokości w liniach rozgraniczających 7 m.
2.    Projektowaną zabudowę podłączyć do istniejącego wodociągu ułożonego w ulicy Polnej.
3.    Ścieki sanitarne odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Mosinie. Do czasu realizacji kolektora, ścieki odprowadzić do szczelnego odbiornika na działce.
4.    Ścieki opadowe odprowadzić do studni chłonnej lub powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań.
5.    Odpady komunalne i komunalno-podobne gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
6.    W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się źródła opalane paliwami ekologicznymi.
7.    Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci. W przypadku wzrostu                       zapotrzebowania na energię istnieje możliwość zlokalizowania stacji na terenie oznaczonym symbolem M, zgodnie z § 5 ust. 2.
 
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 7.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 8.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.
 
 
§ 9.
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 10.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej           jednorodzinnej we wsi Nowinki, obejmujący obszar działki o nr ewid. 277/1" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81 poz. 875);
-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 1).
Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XLVIII/382/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorami planu są: Pan Manfred Pietz - upr. Nr 770/88, Pani Maria Kaczmarek - upr. Nr 923/89 i Pan Stefan Dutkowiak - upr. Nr 1508.
W dniach od  5 lutego do 18 kwietnia 2003 r. projekt tego miejscowego planu                      zagospodarowania przestrzennego udostępniony został do zaopiniowania i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 19 maja do 9 czerwca 2003 r. wyłożony został w Urzędzie Miejskim  w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu nie zgłoszono do tego projektu żadnego protestu ani zarzutu.
W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 16 czerwca 2003 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała  w powyższej sprawie zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 

Uchwała nr XII/93/03

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, obejmujący obszar działek o nr ewid. 7/4 do 7/34 i części działki o nr ewid. 7/35".
2.    Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 2.
 
1.    Zmienia się przeznaczenie działek o nr ewid. 7/4 do 7/23 i części działek o nr ewid. 7/24, 7/25 i 7/27-7/29 z przeznaczenia pod tereny zabudowy mieszkalno-rzemieślniczej na nowe przeznaczenie - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
2.    Zmienia się przeznaczenie działki o nr ewid. 7/26  i części działek o nr ewid. 7/24, 7/25, 7/35 z przeznaczenia pod tereny działalności gospodarczej na nowe przeznaczenie - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
3.    Zmienia się przeznaczenie części działek o nr ewid. 7/29, 7/28, 7/27, 7/35 z przeznaczenia pod tereny upraw rolnych, na nowe przeznaczenie - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
4.    Zmienia się przeznaczenie części działki o nr ewid. 7/31 i działek o  nr ewid. 7/32, 7/33 z przeznaczenia pod tereny zabudowy mieszkalno-rzemieślniczej na nowe przeznaczenie - tereny komunikacji, oznaczone symbolem KD na rysunku planu.
5.    Zmienia się przeznaczenie części działki o nr ewid. 7/31 i 7/35 z przeznaczenia pod tereny działalności gospodarczej na nowe przeznaczenie - tereny komunikacji, oznaczone symbolem KD na rysunku planu.
6.    Zmienia się przeznaczenie części działek o  nr ewid. 7/31 i 7/35 oraz działki o nr ewid. 7/34 z przeznaczenia pod tereny upraw rolnych na nowe przeznaczenie - tereny komunikacji, oznaczone symbolem KD na rysunku planu.
 
 
 
§ 3.
 
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)    ustalenie nowego przeznaczenia działek, o którym mowa w § 2;
2)    określenie obowiązujących zasad podziału istniejących nieruchomości na działki budowlane położone na terenie zatwierdzenia planu;
3)    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektów stanowiących realizację nowej funkcji terenu;
4)    wyznaczenie wewnętrznych połączeń komunikacyjnych na obszarze objętym planem;
5)    ustalenie wybranych parametrów dla terenów dróg, w liniach rozgraniczających;
6)    ustalenie zasad obsługi infrastrukturalnej terenu objętego sporządzeniem planu.
 
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są tereny dotychczas przeznaczone w części pod uprawy rolne, zabudowę mieszkalno-rzemieślniczą i działalność gospodarczą, które zgodnie z przepisami niniejszej uchwały uzyskują nowe przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.
 
 
§ 5.
 
Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu, lub też zmiany numerów ewidencyjnych działek, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
 
 
§ 6.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie gminy - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 14 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
4)    strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu, wolny od zabudowy, dla obsługi elementów infrastruktury technicznej;
5)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:1000, przedstawiający w sposób graficzny ustalenia niniejszej uchwały.
 
 
§ 7.
 
Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)    granica zatwierdzenia planu,
2)    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
3)    projektowane linie podziałów geodezyjnych,
4)    strefa techniczna.
 
 
§ 8.
 
Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyznacza się:
1)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone symbolem MN na rysunku planu;
2)    tereny komunikacji, oznaczone symbolami KD na rysunku planu;
3)    strefę techniczną, oznaczoną odpowiednim symbolem na rysunku planu.
 
 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 9.
 
1.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    ustala się, że maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami nie może wynosić więcej niż 20% ogólnej powierzchni działki, nie więcej jednak niż 300 m2;
2)    budynki należy projektować maksymalnie jako dwukondygnacyjne w tym poddasze użytkowe;
3)    ustala się, że maksymalna wysokość budynków, mierzona od istniejącego poziomu terenu do linii kalenicy nie może przekroczyć 11,5 m;
4)    dach należy projektować jako dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30º do 50°;
5)    dopuszcza się realizację podpiwniczenia o wysokości pomieszczenia do 2,50 m;
6)    dopuszcza się wyniesienie podpiwniczenia do wysokości 1,0 m ponad istniejący poziom terenu;
7)    zaleca się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8)    powierzchnia zabudowy garaży lub budynków gospodarczych, wolnostojących lub przybudowanych może wynosić maksymalnie 60 m2 o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,70 m;
9)    zakazuje się wykorzystywania garaży lub budynków gospodarczych dla celów kolidujących z podstawową funkcją terenu;
10)  w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych w trakcie robót budowlanych należy ten fakt zgłosić do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
 
§ 10.
 
Zakazuje się lokalizowania jakichkolwiek obiektów w strefie technicznej, zgodnie z rysunkiem planu.
 
 
 
§ 11.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę:
1)    zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu;
2)    rozprowadzenie sieci wodociągowej o średnicy 100 mm w projektowanych ulicach należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną;
3)    dla zapewnienia ciągłości dostawy wody należy przewidzieć i projektować pierścieniowy układ sieci wodociągowej.
2.    Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
1)    dla odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych ustala się obowiązek docelowej realizacji systemu kanalizacji sanitarnej;
2)    ścieki gospodarczo-bytowe należy odprowadzać grawitacyjnie i poprzez system pośrednich przepompowni do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosinie lub do innych, ewentualnych, wiejskich oczyszczalni ścieków;
3)    do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość realizacji i stosowania szczelnych, bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych;
4)    rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowanych ulicach należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną.
3.    Zasilanie w energię elektryczną:
1)    dla zasilenia terenu w sieć elektroenergetyczną na przedmiotowym terenie należy:
- wykonać zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej,
       - linie niskiego napięcia dla zasilania budynków należy zaprojektować jako kablowe,
2)    postuluje się wykonanie oświetlenia ulicznego w pasach drogowych projektowanych ulic publicznych.
4.    Uzbrojenie techniczne terenu, poza przyłączami indywidualnymi należy realizować w pasach drogowych ulic publicznych lub dróg wewnętrznych.
5.    Dopuszcza się możliwość doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, na warunkach określonych przepisami szczególnymi.
6.    Do celów grzewczych nie wolno stosować nieodnawialnych paliw stałych oraz śmieci i odpadów komunalnych.
 
 
§ 12.
 
1.    Dla projektowanej drogi KD przyjmuje się klasę ulicy dojazdowej o następujących parametrach:
1)    szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2)    szerokość jezdni - 2 x 2,5 m;
3)    chodnik dwustronny;
4)    obowiązująca odległość zabudowy mieszkaniowej, przylegającej do ulicy KD, liczona od linii rozgraniczającej wynosi 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Dla projektowanego ciągu pieszo-jezdnego KPJ przyjmuje się następujące parametry:
1)    przekrój poprzeczny jednoprzestrzenny;
2)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
3)    odległość zabudowy mieszkaniowej, liczona od linii rozgraniczającej, wynosi minimum 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
3.    Na terenach obrzeży z przyszłymi terenami aktywizacji gospodarczej zaleca się wykonanie zieleni izolacyjnej, dla której zasady określą przyszłe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 13.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 3 ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 14.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.
 
 
§ 15.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 16.
 
Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, obejmujący obszar działek o nr ewid. 7/4 do 7/34 i część działki o nr ewid. 7/35" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (j. t.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875);
-    rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1).
 
Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LIX/475/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki.
Autorem planu jest ARCHIPLAN Pracownia Projektowa s. c., mgr inż. arch. Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
W dniu 20 grudnia 2002 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 19 marca do 9 kwietnia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 11 kwietnia do 6 maja 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 16 czerwca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 26 czerwca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr XII/92/03

 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmujący obszar działki o nr ewid. 522".
2.    Plan miejscowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) w zakresie ustaleń dotyczących przedmiotowego terenu.
3.    Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Zmienia się przeznaczenie działki o nr ewid. 522, wyznaczone miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na nowe przeznaczenie - zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 3.
 
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1.    zmiana przeznaczenia działki, o której mowa w § 1;
2.    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektów i urządzeń stanowiących realizację nowej funkcji;
3.    określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego.
 
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są tereny w obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przeznaczone pod tereny rolnicze, które zgodnie z przepisami niniejszej uchwały uzyskują prawo do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności.
 
 
§ 5.
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzone uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., określa kierunek przekształceń terenów objętych zmianą planu, wyznaczając dla przedmiotowego obszaru preferencję dla zainwestowania z postulowanym przeznaczeniem terenu pod mieszkalnictwo jednorodzinne.
 
 
§ 6.
 
Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu, lub też zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
 
 
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie gminy - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
4)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 500, przedstawiający w sposób graficzny sposób zagospodarowania terenu;
5)    funkcji mieszkalnej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budownictwo mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej;
6)    powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod wszystkimi obiektami budowlanym działki;
7)    powierzchni uszczelnienia - należy przez to rozumieć powierzchnię utwardzoną działki, jak ścieżki, place i parkingi, których nawierzchnia jest nieprzepuszczalna dla wód opadowych, łącznie z powierzchnią zabudowy działki, o której mowa w ust. 8. Do powierzchni uszczelnienia nie wlicza się powierzchni wykonanej z elementów, w których zagwarantowane są prześwity w udziale nie mniejszym niż 30% powierzchni elementu.
 
 
§ 8.
 
Następujące ustalenia planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1)    granica zatwierdzenia planu;
2)    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
3)    literowe oznaczenie nowej funkcji terenu.
 
 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 9.
 
Na obszarze działki o nr ewid. 522 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1.    W zakresie funkcji terenu obowiązuje funkcja mieszkalna jednorodzinna.
2.    W zakresie zabudowy działki:
1)    na przedmiotowej działce dopuszcza się realizację tylko jednego budynku mieszkalnego;
2)    obowiązuje frontowa linia zabudowy w odległości nie mniejszej niż 6 m od granic działek z ulicą Poznańską;
3)    nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy działek budowlanych ustala się w wysokości 35% powierzchni działki;
4)    nieprzekraczalną powierzchnię uszczelnienia działki ustala się w wysokości 50% powierzchni działki;
5)    obowiązuje realizacja obiektów zabudowy mieszkaniowej maksymalnie jako budynki dwukondygnacyjne;
6)    obowiązuje zasada stosowania dachów stromych o spadku dachu przyjmowanym od 35% do 50%;
7)    zaleca się wykonanie pokrycia połaci dachowych dachówką w kolorze odcieni od czerwieni do brązu;
8)    dopuszcza się realizację garaży wolnostojących lub przybudowanych do obiektu mieszkalnego o maksymalnej powierzchni 50 m2;
9)    zakazuje się wykorzystywania garażu do celów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
10)  ze względu na istniejące strefy ochronne obiektów wojskowych, projekt techniczny wszelkiej zabudowy, należy uzgodnić z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym.
3.    W zakresie ogrodzenia terenu:
1)    ogrodzenie należy wykonywać jako ażurowe na całą wysokość lub "na podmurówce" do  wysokości 0,3 m;
2)    zaleca się wykonanie ogrodzenia jednolitego pod względem materiałowym dla wszystkich granic działki.
 
 
§ 10.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu Ø 100 położonego w pasie drogowym ulicy Poznańskiej.
2.    Odprowadzenie ścieków:
1)    ustala się obowiązek rozwiązania gospodarki ściekami poprzez docelowe podłączenie do kanalizacji sanitarnej na zasadach ustalonych programem uzbrojenia wsi Daszewice;
2)    dopuszcza się, do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, stosowanie bezodpływowego zbiornika na gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych;
3)    odpady należy gromadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Zasilanie w energię elektryczną należy zapewnić poprzez wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi.
4.    Zasilanie w gaz należy zapewnić poprzez przyłącze do istniejącego gazociągu Ø 125 w ulicy Poznańskiej.
5.    Dopuszcza się możliwość doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
6.    Do celów grzewczych wolno stosować paliwa ekologiczne.
7.    Gospodarkę odpadową należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 11.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 3, tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 12.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem. 
 
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 14.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 522" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LVI/456/02 z dnia 18 kwietnia 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, obejmującą działkę o nr ewid. 522.
Autorem planu jest ARCHiPLAN Pracownia Projektowa s. c. mgr inż. Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
W dniu 7 lutego 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 3 do 25 kwietnia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 19 maja do 9 czerwca 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 16 czerwca  2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 26 czerwca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr XII/91/03

 
 
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,  poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej we wsi Daszewice, obejmujący obszar działki o nr ewid. 363/4".
2.    Plan miejscowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r., Nr 2, poz. 14) w zakresie ustaleń dotyczących przedmiotowego terenu.
3.    Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Zmienia się przeznaczenie działki o nr ewid. 363/4, wyznaczone miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, na nowe przeznaczenie - zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej, oznaczone symbolem MN/U na rysunku planu.
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 3.
 
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)    zmiana przeznaczenia działki, o której mowa w § 1;
2)    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektów i urządzeń stanowiących realizację nowej funkcji;
3)    określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego.
 
 
 
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są tereny dotychczas przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, które zgodnie z przepisami niniejszej uchwały uzyskują prawo do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem realizacji funkcji usługowej.
 
 
§ 5.
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzone uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., określa kierunek przekształceń terenów objętych zmianą planu, wyznaczając dla przedmiotowego obszaru preferencję dla zainwestowania z postulowanym przeznaczaniem terenu pod mieszkalnictwo.
 
 
§ 6.
 
Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
 
 
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)    planie gminy - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3)    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
4)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, przedstawiający w sposób graficzny zasady podziału terenu i zagospodarowania działek;
5)    funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć funkcję usługową pozostającą bez uciążliwego wpływu dla funkcji mieszkalnej terenu i zabudowy sąsiedniej;
6)    powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod wszystkimi obiektami budowlanym działki;
7)    powierzchni uszczelnienia - należy przez to rozumieć powierzchnię utwardzoną działki, jak ścieżki, place i parkingi których nawierzchnia jest nieprzepuszczalna dla wód opadowych, łącznie z powierzchnią zabudowy działki, o której mowa w pkt 8;
8)    do powierzchni uszczelnienia nie wlicza się powierzchni wykonanej z elementów, w których zagwarantowane są prześwity w udziale nie mniejszym niż 30% powierzchni elementu;
9)    zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas zieleni średniej i wysokiej o charakterze parawanu widokowego;
10)  ze względu na istniejące strefy ochronne obiektów wojskowych, projekty techniczne wszelkiej zabudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym.
 
 
§ 8.
 
Następujące ustalenia planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1)    granica zatwierdzenia planu;
2)    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
3)    frontowa linia zabudowy;
4)    obszar ograniczonego użytkowania.
 
 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 9.
 
Na obszarze działki o nr ewid. 363/4 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1.    W zakresie funkcji terenu:
1)    obowiązuje funkcja mieszkalna jednorodzinna;
2)    dopuszcza się realizację funkcji usługowej, pod warunkiem, że nie będzie ona miała wpływu dla funkcji mieszkalnej i terenów sąsiednich.
2.    W zakresie zagospodarowania działki:
1)    obowiązuje frontowa linia zabudowy, zgodnie z istniejącymi budynkami w odległości nie mniejszej niż 5 m od granic działek z ulicami;
2)    nie dopuszcza się podziałów wtórnych na działki budowlane;
3)    nieprzekraczalną dopuszczalną powierzchnię zabudowy dla przedmiotowej działki ustala się w wysokości 60% powierzchni działki;
4)    nieprzekraczalną powierzchnię uszczelnienia działki ustala się w wysokości 70% powierzchni działki;
5)    obowiązuje realizacja obiektów podstawowej zabudowy jako budynki dwukondygnacyjne;
6)    zaleca się stosowanie dachów stromych o spadku dachu przyjmowanym od 35% do 50% z pokryciem dachówką;
7)    dopuszcza się realizację garaży wolnostojących lub przybudowanych do obiektów podstawowej zabudowy;
8)    ilość stanowisk garażowych ogranicza się do 2 na działce;
9)    zakazuje się wykorzystywania garaży do celów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
10)  dopuszcza się realizację obiektów dla realizacji funkcji usługowej, spełniających powyższe przepisy kształtowania zabudowy.
 
 
§ 10.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu Ø 100 położonego w pasie drogowym ulicy Szkolnej.
2.    Odprowadzenie ścieków:
1)    ustala się obowiązek rozwiązania gospodarki ściekami poprzez docelowe podłączenie do kanalizacji sanitarnej na zasadach ustalonych programem uzbrojenia wsi Daszewice;
2)    dopuszcza się do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, stosowanie bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych.
3.    Zasilanie w energię elektryczną należy zapewnić poprzez wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi.
4.    Dopuszcza się możliwość doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5.    Do celów grzewczych nie wolno stosować paliw stałych, oleju ciężkiego oraz śmieci i odpadów komunalnych.
6.    Gospodarkę odpadową należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 11.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 3, tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
§ 12.
 
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, wymieniony w § 2 niniejszej uchwały, w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.
 
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 14.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej we wsi Daszewice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 363/4" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr  76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875);
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LVI/457/02 z dnia 18 kwietnia 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej we wsi Daszewice, obejmującą działkę o nr ewid. 363/4.
Autorem planu jest ARCHiPLAN Pracownia Projektowa s. c. mgr Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
W dniu 7 lutego 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 3 do 25 kwietnia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 19 maja do 9 czerwca 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie  Wyborczej", a w dniu 16 czerwca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem było uchwalenie wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 26 czerwca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr XII/90/03 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 21 stycznia 2004 r. stwierdził nieważność niniejszej uchwały)

 
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r.( Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) we wsi Daszewice dla działek o nr ewid.: 198, 197, 171, 170, 192, 191/1, 53, 58, 59, 64/1, 64/2, 65, 70/1, 71, 82, 83/6, 85/11, 85/10, 91, 201, 203, 94, 95, 96/2, 96/4, 98, 100, 101/1, 101/2, 102, 173, 114, 115/1, 116; we wsi Babki dla działek o nr ewid.: 110/2, 109, 116/2, 101/1, 83, 82/1, w taki sposób, że ustala się obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii z 38,00 m, określonej planem gminy na 28,00 m, licząc od osi podłużnej przebiegu linii w każdą stronę, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Rogalińskiej w Daszewicach, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/64/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 5, poz. 107) dla działek o nr ewid. 73/100, 73/101, 73/102, 73/103, 73/47, 73/104, 73/48, 73/49, 73/105, 75/21, 75/24, 75/25, 75/23, 75/4, 75/26, 73/106 w taki sposób, że ustala się obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii z 38,00 m, określonej planem gminy na 28,00 m, licząc od osi podłużnej przebiegu linii w każdą stronę.
3.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Rogalińskiej w Daszewicach, obejmującego część działki o nr ewid. 76, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/320/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 300) w taki sposób, że ustala się obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii z 38,00 m, określonej planem gminy na 28,00 m, licząc od osi podłużnej przebiegu linii w każdą stronę.
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 2.
 
1.    Przedmiotem zmiany ustaleń planów, o których mowa w § 1, jest projekt przebudowy istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV na dwunapięciową czterotorową linię wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV.
2.    Celem regulacji zawartej w ustaleniach niniejszej uchwały jest stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla ustalenia parametrów obszaru ograniczonego użytkowania projektowanej linii z uwzględnieniem:
1)   minimalizacji wzajemnych konfliktów pomiędzy zamierzeniami inwestora a interesem społecznym mieszkańców wsi Daszewice i Babki,
2)   oceny wpływu projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze,
3)   zasad udzielania dostępu do urządzeń energetycznych.
 
 
§ 3.
 
1.  Integralną częścią zmiany planów, o których mowa w § 1, jest rysunek zmiany planu w skali 1 : 1000, stanowiący załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszej uchwały.
2.  Ustala się, że wszelkie wtórne podziały działek, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, które nastąpią w trakcie opracowania zmiany planu lub w trakcie realizacji ustaleń niniejszej uchwały (w tym także zmiana ich numerów ewidencyjnych), podlegają ustaleniom niniejszej zmiany planu w zakresie określonym granicami zmiany planu.
 
 
§ 4.
 
Następujące oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1.   granica zatwierdzenia zmiany planu stanowiąca dotychczasową strefę uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej 220 kV, od wschodniej granicy gminy do słupa nr 225, zgodnie z rysunkiem planu;
2.   projektowany obszar ograniczonego użytkowania terenu;
3.   lokalizacja słupów;
4.   numeracja słupów linii;
5.   minimalna wysokość zawieszenia dolnego skrajnego przewodu nad ciągami komunikacyjnymi - skrajnia drogi.
 
 
§ 5.
 
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1)   planie gminy - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - należy przez to rozumieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone prawomocnymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie, wymienione w § 1 ust. 2 i 3;
3)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4)   przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw  wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5)   rysunku zmiany planów - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu wymieniony w § 3 ust. 1 uchwały;
6)   linii - należy przez to rozumieć projektowaną czterotorową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV, zlokalizowaną zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
7)   strefie uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu linii, w której występuje niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, którego składowa elektryczna przekracza wartość 1 kV/m;
8)   strefie uciążliwości akustycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu projektowanej linii, w której występuje przekroczenie dopuszczalnego natężenia dźwięku (45 dB w nocy i 50 dB w dzień);
9)   skrajni drogi - należy przez to rozumieć odległość od jezdni drogi publicznej do najniższego punktu przeszkody zawieszonej nad tą drogą;
10) osi podłużnej przebiegu linii - należy przez to rozumieć główną oś przebiegającą przez środek zespołu przewodów linii;
11) pasie zajętości - należy przez to rozumieć pas terenu leśnego, którego użytkowanie zostanie ograniczone przez budowę przedmiotowej linii elektroenergetycznej;
12) obszarze ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż linii po obu jej stronach, w którym oddziaływanie elektromagnetyczne i akustyczne związane   z tą linią przekracza wartości dopuszczalne, określone w odpowiednich normach i przepisach.
 
 
§ 6.
 
Zmienia się przeznaczenie:
1)   części działek o nr ewid.: 198, 71, 85/11, 85/10, 101/2 i 115/1 położonych w Daszewicach, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)   części działek o nr ewid.: 110/2, 116/2 i 82/1 położonych w Babkach, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3)   pozostawia się bez zmian przeznaczenie terenów objętych przepisami niniejszej uchwały, za wyjątkiem działek wymienionych w ust. 1 - 2.
 
 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 7.
 
Na terenie objętym planem wprowadza się następujące przepisy:
1)   ustala się wielkość obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż linii wynoszącą 28,00 m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii, od granicy z Gminą Kórnik do słupa nr 225;
2)   ustala się obowiązek zachowania skrajni drogi dla drogi powiatowej nr 32637 Rogalinek - Kubalin - Daszewice na 4,6 m;
3)   ustala się nieprzekraczalną granicę wartości hałasu, wytwarzanego przez linię poza obszarem ograniczonego użytkowania, na 45 dB w nocy i 50 dB w dzień;
4)   szczegółową lokalizację słupów, ich wysokość, projekt techniczny oraz sposób oznakowania przeszkodowego należy uzgodnić z Szefostwem Infrastruktury Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na etapie opracowania projektu budowlanego linii.
 
 
§ 8.
 
W obszarze ograniczonego użytkowania ustala się zakaz lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.
 
 
§ 9.
 
1.   Ustala się obowiązek świadczenia dostępu na warunkach określonych przepisami szczególnymi, do słupów linii zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu:
1)    we wsi Daszewice - działki o nr ewid.: 198, 71, 85/10, 85/11, 101/2, 115/1;
2)    we wsi Babki - działki o nr ewid.: 82/1, 116/2, 110/2.
2.   W przypadku konieczności geodezyjnego wyznaczenia działki, na której zlokalizowano słup, powierzchnia działki może wynieść maksymalnie 1000 m2.
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 10.
 
Stwierdza się, że nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 36. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) i odstępuje się od ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
 
 
§ 11.
 
Tracą moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymienione w § 1, w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.
 
 
§ 12.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 13.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
 
      "Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki" dla trasy przebiegu linii energetycznej sporządzona została zgodnie z przepisami:
-   ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn zm.);
-   ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);
-   ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875);
-   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
  Prace nad zmianą  tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwał: Nr XXXVI/312/01 z dnia 25 stycznia 2001 r. oraz Nr XLVIII/394/01 z 30 października 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, określającej granice obszaru objętego zmianą planu oraz przedmiot i zakres ustaleń planu.
Autorem planu jest ARCHIPLAN Pracownia Projektowa s. c. - mgr inż. arch. Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
  Projekt zmiany tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został zaopiniowany i uzgodniony stosownie do ustaleń art. 18 ust. 3, ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a w dniach od 29 lipca 2002  r. do 20 sierpnia 2002  r. wyłożony został w do publicznego wglądu.
W trakcie wyłożenia tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu wpłynęły cztery protesty, które zostały, przez Radę Miejską  w Mosinie, odrzucone uchwałami: nr VI/48/03, nr VI/49/03, nr VI/50/03 i nr VI/51/03 z dnia 27 lutego 2003 r.
  W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 16 czerwca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Po uchwaleniu zmiany tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XII/89/03

Uchwała nr XII/89/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.,wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 607.248,50 zł, tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 1.742.392,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
30.663.908,50 zł
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 766.072,50 zł, tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a)    zadania zlecone 1.742.392,50 zł
-    zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
b)    udzielone dotacje 2.827.153,00 zł
-    zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c)    wydatki bieżące i majątkowe
-    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
34.379.967,50 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych   -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
4.    Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
1.    Dochody:
 
-    dz. 751 zwiększa się o kwotę 63.456,50 zł, - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum
 
-    dz. 758 zwiększa się o kwotę 67.388,00 zł - środki z Ministerstwa Finansów z tytułu rekompensaty dochodów utraconych w związku z udzielonymi przez Gminę ulgami ustawowymi
 
-    dz. 801 zwiększa się o kwotę 3.410,00 zł, z tytułu otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej
 
-    dz. 853 zwiększa się o kwotę 143.695,00 zł, z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego w tym:
  • 99.100,00 zł, - obligatoryjne zasiłki z pomocy społecznej
  • 24.500,00 zł, - dodatki mieszkaniowe
  • 5.040,00 zł, - wyprawki szkolne
  • 15.055,00 zł, środki na dożywianie uczniów
 
-    dz. 900 zwiększa się o kwotę 329.299,00 zł, w tym:
  • 79.299,00 zł, dotacja na finansowanie oświetlenia dróg
  • 250000,00 zł, środki z PWiK
 
Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 607.248,50 zł.
 
2.    Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
3.    Wydatki
 
-    dz. 010 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej Krosno - Krosinko 200.00,00 zł oraz 50.000,00 zł, na dokumentację projektową kanalizacji w Rogalinku
-    dz. 700 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, w tym:
ˇ    zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych
ˇ    zmniejsza się środki przeznaczone na zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.
 
-    dz. 750 zwiększa się o kwotę 57.000,00 zł, w tym:
ˇ    50.000,00 zł, wydatki bieżące
ˇ    7.000,00 zł, - pobór podatków i opłat
 
-    dz. 751 zwiększa się o kwotę 63.456,50 zł, - dotacja przeznaczona na referendum
 
-    dz. 801 zwiększa się o kwotę 11.333,00 zł, w tym:
ˇ    3.410,00 zł, dotacja na wyprawki szkolne
ˇ    7.923,00 zł, środki przeniesione z działu 854
 
 
-    dz. 853 zwiększa się o kwotę 147.907,00 zł, w tym:
ˇ    dodatki mieszkaniowe 24.250,00 zł,
ˇ    zasiłki i pomoc w naturze 103.562,00 zł,
ˇ    wyprawki szkolne i dożywianie uczniów 20.095,00 zł,
 
-    dz. 854 zmniejsza się o kwotę 7.923,00 zł, którą przenosi się do działu 801
 
-    dz. 900 zwiększa się o kwotę 164.299,00 zł, w tym:
ˇ    35.000,00 zł, środki na oczyszczanie miast i wsi
ˇ    50.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Pożegowska
ˇ    79.299,00 zł, dotacja na oświetlenie ulic
 
Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 766.072,50 zł.