XIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 17.07.2003

Uchwała nr XIII/106/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na rozbiórkę budynku wielofunkcyjnego, położonego w Mosinie przy ul. Gałczyńskiego 20 na działce oznaczonej ewidencyjnie jako nr 2112/8 obr. Mosina, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34.358 jako własność Gminy Mosina.
 
 
§ 2.
 
Rozbiórka, o której mowa w § 1, nastąpi po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nr XIII/105/03

 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 uchwały Nr XVI/111/96 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 lutego 1996 r. o przyjęciu Statutu Gminy Mosina i § 55 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/115/96 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XVI/111/96 z dnia 16 lutego 1996 r. o przyjęciu Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Na członka Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa powołuje się radnego Przemysława Pniewskiego.
 
 
§ 2.
 
1.    Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
2.    Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr V/42/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                               Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XIII/105/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
I.    Komisja Budżetu i Finansów
1.    Pniewski Przemysław
2.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
3.    Barć Stanisław
4.    Krause Maria
5.    Rogalka Jacek
6.    Twardowska Małgorzata
7.    Żak Tomasz
 
II.    Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.    Falbierski Jerzy
2.    Twardowska Małgorzata
3.    Domagała Dorota
4.    Dymalski Leszek
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Pniewski Przemysław
 
III.   Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych
1.    Żak Tomasz
2.    Klemens Marek
3.    Bąkowski Jacek
4.    Białas Danuta
5.    Czaińska Barbara
6.    Dymalski Leszek
7.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
 
IV.    Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
1.    Karliński Antoni
2.    Krause Maria
3.    Klemens Marek
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Sobecki Marian
 
V.    Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
1.    Rybicki Ryszard
2.    Dymalski Leszek
3.    Falbierski Jerzy
4.    Karliński Antoni
5.    Niemczewski Zygmunt
6.    Pniewski Przemysław
7.    Sobecki Marian
 
VI.    Komisja Promocji Gminy
1.    Rogalka Jacek
2.    Białas Danuta
3.    Bąkowski Jacek
4.    Czaińska Barbara
5.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
6.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
7.    Wojciechowska Magdalena
 
 
 
 
 
 

Uchwała nr XIII/104/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nadaje się istniejącej ulicy we wsi Krosno, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 230/2, nazwę "Rzemieślnicza".
 
 
§ 2.
 
Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Krosno.
 
 
§ 3.
 
Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina .
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 3 marca 2003 r. Rada Sołecka Sołectwa Krosno wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy "Rzemieślnicza" istniejącej ulicy we wsi Krosno, w związku z istniejącą zabudową przy tejże ulicy oraz powstawaniem nowego zakładu pracy.
 

Uchwała nr XIII/103/03

 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 i 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Opiniuje się negatywnie zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny, dotyczącą części działek o numerach ewidencyjnych 85, 97, 98, 102, 111/1, położonych we wsi Radzewice o łącznej powierzchni około 6,14 ha Ps VI.
2.    Załącznik do niniejszej uchwały stanowi kserokopia fragmentu mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Pismem z dnia 5 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Poznaniu zwróciło się do Rady Miejskiej w Mosinie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany charakteru użytkowania części działek o numerach ewidencyjnych 85, 97, 98, 102, 111/1 obręb Radzewice, z gruntu rolnego na leśny.
Rada Miejska nie może wydać pozytywnej opinii o powyższym projekcie, z uwagi na to, że grunt ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie jest przewidziany do zalesienia.
 
 
 

Uchwała nr XIII/102/03

 
 
Na podstawie art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uznaje się za bezskuteczne wezwanie Aleksandra Foltyna zam.                                         , zawarte w piśmie z dnia 24 czerwca 2003 r., skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr VI/49/03 z dnia 27 lutego 2003 r., w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Aleksandra Foltyna do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
W dniu 27 lutego 2003 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr VI/49/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Aleksandra Foltyna do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.
Pan Aleksander Foltyn w dniu 24 czerwca br. wezwał Radę Miejską w Mosinie do uchylenia przedmiotowej uchwały.
Zgodnie z zapisem art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) pismo nazwane przez ww. "zarzutem" zostało zakwalifikowane jako protest, ponieważ zainteresowany nie wykazał naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. O uznaniu pisma za zarzut decyduje jego treść, a nie nazwa.
 W piśmie z dnia 24 czerwca br. Pan Aleksander Foltyn nie wniósł żadnych nowych okoliczności, które miałyby wpływ na uchylenie uchwały.

Uchwała nr XIII/101/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z § 3 Uchwały Nr IV/36/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22K - Z0 i torami kolejowymi Poznań-Wrocław, stanowiącego częściową zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/126/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 13).
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w części pod przemysł i składy z parkingiem, aktywizację gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi, stację redukcyjną gazu, stację paliw i obsługi samochodów z zapleczem motoryzacji i zieleń izolacyjną. Na tym terenie ma zostać m. in. wyznaczony nowy układ komunikacyjny.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 5.
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Uzasadnienie
 
 W dniu 27 marca 2003 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr VII/63/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K - Zo i torami kolejowymi Poznań - Wrocław. W dniu 10 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która to narzuca nowy tryb uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nową podstawę prawną podejmowania uchwał o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr XIII/100/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXIII/280/2000 z dnia 26 października 2000 r. o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina dotyczącego terenu budownictwa mieszkaniowego w części wsi Radzewice, obejmującego obszar działek o numerach ewidencyjnych 156, 157/4 i 158, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się "Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi Radzewice, rejon ulicy Długiej" zwanym dalej planem.
1.    Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Niniejsza uchwała zawiera ustalenia planu zwane dalej przepisami.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan obejmuje obszar działek o następujących numerach ewidencyjnych: nr 156 o pow. ok. 1,37 ha, nr 157/4 o pow. ok. 2,03 ha i nr 158 o pow. ok. 0,22 ha, dotychczas przeznaczonych, zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r, (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), pod usługi turystyki i sportu - boisko, uprawy polowe i uprawy ogrodniczo-sadownicze z prawem budowy budynku mieszkalnego oraz drogę.
2.    Teren stanowi grunt rolny kl. V i VI i zgodnie z ustawą z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) z uwagi na klasę bonitacyjną nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia użytku rolnego na cele nierolnicze i nieleśne
 
 
USTALENIA OGÓLNE
 
 § 3.
 
Przedmiotem ustaleń ogólnych planu są:
1.    Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczone na rysunku na rysunku planu symbolem MN.
2.    Tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD.
3.    Tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
4.    Tereny rolnicze pozostające w dotychczasowym użytkowaniu, oznaczone na rysunku symbolem RP, tj. tereny intensywnych upraw ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej.
5.    Obowiązującymi ustaleniami planu są:
-    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
-    linie podziału wewnętrznego,
-    linie zabudowy obowiązujące,
a)    dla budynków mieszkalnych,
b)    dla budynków garażowych.
6.    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 
 § 4.
 
Przedmiotem ustaleń szczegółowych są zasady zagospodarowania terenu.
1.    Na każdej działce dopuszcza się 1 budynek mieszkalny oraz budynek garażowy. Usytuowanie budynku "B", kierunek kalenicy oraz usytuowanie garażu "G", przedstawia plan.
2.    Linie zabudowy dla budynków i garaży obowiązujące są przedstawione na planie.
3.    Obiekty kubaturowe i ich lokalizacja wymagają uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina na etapie prac projektowych.
4.    Obszar działki nie zabudowany należy zagospodarować zielenią o charakterze krajobrazowym.
5.    Ogrodzenie parcel ażurowe, nie dopuszcza się ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
 
 
PRZEZNACZENIE TERENÓW
 
§ 5.
 
1.    1 MN - teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostojącej. Na działce przewiduje się 1 budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z dachem stromym od 35º do 45º i poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego i garażu do 150 m2. Wysokość od poziomu terenu istniejącego do gzymsu max. 3,5 m, do kalenicy max. 8,5 m. Garaże przybudowane lub wbudowane. Usytuowanie budynków i garaży oraz kierunek kalenicy jak na rysunku planu.
2.    2 MN - teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostojącej. Na działce przewiduje się 1 budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z dachem stromym od 35º do 45º i poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 100 m2. Wysokość od poziomu terenu istniejącego do gzymsu max. 3,5 m, do kalenicy max. 8,00 m. Garaże na granicy działki w zabudowie bliźniaczej, dach stromy 30-45º. Powierzchnia zabudowy garażu do 25 m2. Usytuowanie budynku i garaży jak na rysunku planu.
3.    3 MN jak 1 MN
4.    4 MN jak 1 MN
5.    5 MN jak 2 MN
6.    6 MN jak 1 MN
7.    7 KD - projektowane przedłużenie istniejącej drogi w kierunku wschodnim od ulicy Długiej o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających.
8.    8 ZP - teren rezerwowany pod nawrotkę oraz pas zieleni publicznej przy istniejącym cieku wodnym.
9.    9 RP - teren rolniczy pozostający w dotychczasowym użytkowaniu.
 
 
ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 
 § 6.
 
1.    Ustala się obowiązek gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach usytuowanych na działce i wywożenie ich zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami stałymi. Sposób postępowania z odpadami z działalności gospodarczej winien być zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
2.    Zaopatrzenie w wodę z istniejącego rurociągu przebiegającego w drodze dojazdowej (7 KD).
3.    Odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, atestowanych, okresowo opróżnianych.
4.    Zaopatrzenie w gaz z projektowanego gazociągu średniego ciśnienia.
5.    Zaopatrzenie w energię elektryczną - wg ustaleń Grupy Energetycznej ENEA Rejonu Dystrybucji Września, w oparciu o warunki techniczne wynikające z zapotrzebowania przez danego inwestora. Szafki z urządzeniami pomiarowymi lokalizować należy w ogrodzeniu na granicy działki.
6.    W zakresie ciepłownictwa dla celów grzewczych technologicznych należy stosować paliwa proekologiczne. Zakaz ogrzewania kominkowego jako 1-go źródła ciepła.
7.    Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na koszt własny.
8.    Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z późn. zm.) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
 
PRZEPISY KOŃCOWE
 
 § 7.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
 
§ 8.
 
Traci moc w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonego niniejszą uchwałą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzony uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz.14).
 
 
 § 9.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 10.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi Radzewice, rejon ulicy Długiej" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. zm.),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XXXIII/280/2000 z dnia 26 października 2000 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmującego działki o nr ewid. 156, 157/4 i 158.
Autorem planu mgr inz. Arch. Henryk Syfryd - członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów nr Z-24.
W dniu 15 marca 2002 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 19 grudnia 2002 r. do 10 stycznia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 26 maja do 16 czerwca 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 10 lipca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 7 lipca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 17 lipca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XIII/99/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej dla fragmentu wsi Radzewice, obejmujący obszar działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6 i 120/7".
2.    Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 2.
 
Zmienia się przeznaczenie działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6, 120/7 z przeznaczenia rolniczego wyznaczonego miejscowym planem ogólnym Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone symbolem MN na załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
1.    Przedmiotem ustaleń planu jest:
1)    wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej,
2)    wyznaczenie terenów komunikacji.
2.    Celem planu jest:
1)    wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla terenów objętych planem,
2)    ustalenie zasad podziału i zagospodarowania terenu,
3)    ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a)    ochrony środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b)    zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych,
c)    zapewnienia powiązań między istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.
 
3.    Lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie może ograniczać funkcjonowania terenów rolniczych przylegających bezpośrednio do terenów zabudowy mieszkaniowej oraz nie może wpływać na stosowanie odpowiednich środków i metod uprawy ziemi.
 
 
§ 4.
 
1.    Obsługę komunikacyjną projektowanej zabudowy mieszkaniowej stanowią projektowane drogi dojazdowe, które w przyszłości częściowo powinny uzyskać kategorię drogi lokalnej K-L.
2.    Projektowany układ dróg, o którym mowa w ust. 1, powiązany jest funkcjonalnie z istniejącą powiatową drogą publiczną nr 604P przebiegającą przez wieś.
 
 
§ 5.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2.    planie gminy - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3.    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć obszar terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, dla których zasady podziału terenu, zabudowy i użytkowania, oraz niezbędnych świadczeń powierzchniowych dla strefowania zieleni izolacyjnej i obsługi komunikacyjnej określa załącznik nr 1 oraz przepisy szczegółowe niniejszej uchwały;
4.    granicy opracowania - należy przez to rozumieć granicę wyznaczającą obszar zatwierdzenia planu;
5.    strefie zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć obszar projektowanej zieleni ochronnej wzdłuż rowu;
6.    strefie ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć obszar wpływu szkodliwego oddziaływania elektromagnetycznego od linii średniego napięcia 15kV;
7.    frontowej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalne przybliżenie obiektu mieszkalnego względem projektowanej granicy działki;
8.    tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalne przybliżenie obiektu mieszkalnego względem rowu.
 
 
§ 6.
 
Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1.    granica zatwierdzenia planu,
2.    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
3.    frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,
4.    tylna nieprzekraczalna linia zabudowy,
5.    strefa zieleni izolacyjnej.
 
 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 7.
 
Na terenie objętym planem ustala się:
1.    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na załączniku nr 1 niniejszej uchwały symbolem MN;
2.    tereny urządzeń drogowych i obsługi komunikacyjnej, oznaczone na załączniku niniejszej uchwały symbolem K-D oraz K-L1, K-L2;
3.    strefę zieleni izolacyjnej, oznaczoną na załączniku niniejszej uchwały odpowiednim symbolem graficznym;
4.    strefę ograniczonego użytkowania, oznaczoną na załączniku niniejszej uchwały odpowiednim symbolem graficznym;
5.    tereny urządzeń energetycznych, oznaczone na załączniku niniejszej uchwały symbolem EE.
 
 
§ 8.
 
Zasady podziału terenu objętego planem określa załącznik do niniejszej uchwały:
1)    Ustala się obowiązek wyznaczenia działek o powierzchni nie mniejszej niż 1100 m2.
2)    Wszelkie podziały terenu na działki budowlane nie mogą ograniczać możliwości wyznaczenia ilości działek przewidzianej w niniejszym planie.
 
 
§ 9.
 
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    obowiązuje zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jednorodzinna o niskiej intensywności;
2)    obowiązuje zasada realizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce;
3)    obowiązuje wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) nie wyższych jednak niż 11,5 m w linii kalenicy dachu;
4)    dopuszcza się podpiwniczenie budynku mieszkalnego, uzależnione od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1 m ponad naturalny poziom terenu;
5)    maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych działek wynosi nie więcej niż 25% ich ogólnej powierzchni, uwzględniając wszystkie obiekty budowlane nie więcej jednak niż 300m2 na każdej działce;
6)    dla nowoprojektowanej zabudowy obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o spadku nie mniejszym niż 25º i nie większym niż 50º;
7)    garaże należy realizować jako wbudowane lub przybudowane do budynku podstawowego, w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy;
8)    obiekty kubaturowe i ich lokalizacja wymagają uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina na etapie prac projektowych;
9)    zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu;
10)  zakazuje się stosowania na działkach ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 
11)  na działce narożnikowej, graniczącej z drogą powiatową ustala się:
a)    zakaz zjazdu na drogę powiatową,
b)    zakaz stosowania pełnego ogrodzenia od strony drogi powiatowej,
c)    rezerwację pasa terenu wzdłuż drogi powiatowej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
d)    wszelkie zmiany w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych.
 
 
§ 10.
 
Na terenie strefy zieleni izolacyjnej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się szerokość 5 m dla pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż istniejącego rowu,
2)    zaleca się zachowanie zieleni już istniejącej,
3)    ustala się obowiązek wykonania nasadzeń zielenią niską oraz średniej wysokości tak, by udział zieleni w ogólnej powierzchni pasa strefy zieleni izolacyjnej wynosił nie mniej niż 50%.
 
 
§ 11.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1.    Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:
1)    Zaopatrzenie w wodę:
a)    zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z wodociągu biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej Radzewice-Śrem poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej,
b)    rozprowadzenie sieci wodociągowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)    zaleca się realizowanie sieci wodociągowej jako układu rozgałęźnego.
2)    Odprowadzanie ścieków:
a)    docelowo należy zapewnić odprowadzanie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosinie,
b)    docelowo ścieki sanitarne należy odprowadzać poprzez grawitacyjno-pompowy układ sieci kanalizacyjnej,
c)    do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.
2.    Zasilanie w energię elektryczną:
a)    dla pokrycia zapotrzebowania w energię elektryczną terenu objętego planem należy zrealizować zasilanie poprzez wykonanie linii kablowych NN powiązanych z istniejącą siecią elektroenergetyczną wsi Radzewice;
b)    zaleca się zrealizować oświetlenie uliczne;
c)    złącza z pomiarem rozliczeniowym należy ustawić w granicach działek z dostępem od ulicy;
d)    od złącza do obiektów na działce należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą;
e)    dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci, o których mowa w przepisach, należy wystąpić o szczegółowe warunki techniczne przyłączenia do właściwych terenowych służb Energetyki Poznańskiej S.A.
 
3.    Zasilanie w gaz:
1)    docelowo należy zagwarantować możliwość podłączenia projektowanego osiedla do programowanej sieci gazowej wsi Radzewice poprowadzonej ze stacji redukcyjnej w Konarskiem w Gminie Kórnik, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2)    do celów grzewczych, do czasu wybudowania sieci gazowej, należy stosować paliwa ekologiczne.
 
 
§ 12.
 
1.    Ustalenia w zakresie komunikacji:
1)    Przebieg dróg gminnych poza granicami planu, oznaczonych na rysunku planu symbolem K-L, określą inne opracowania planistyczne.
2)    Droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem K-D po wykonaniu połączeń K-L, będzie ulicą dojazdową zakończoną nawrotką (bez możliwości włączenia do drogi powiatowej nr 604 P).
2.    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla dróg:
1)    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi K-D:
a)    ulice z wydzielonym pasem jezdnym o szerokości 5,0 m bez wydzielonych krawężników,
b)    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla ulicy wynosi 10 m.
2)    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi K-L1:
a)    ulice z wydzielonym pasem jezdnym o szerokości 6,0 m bez wydzielonych krawężników,
b)    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla ulicy wynosi 12m.
3)    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi K-L2:
a)    ulice z wydzielonym pasem jezdnym o szerokości 6,0 m bez wydzielonych krawężników,
b)    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla ulicy wynosi 17m,
c)    5,0 m zieleni izolacyjnej wzdłuż rowu.
4)    Ustalenia w zakresie odległości zabudowy:
a)    odległość zabudowy od granicy działki dla dróg lokalnych wynosi minimum 6,0 m,
b)    odległość zabudowy od granicy działki dla dróg dojazdowych wynosi 6,0 m,
c)    odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni dla drogi powiatowej Nr 604 P, wynosi 20 m.
 
 
 
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 13.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
 
§ 14.
 
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wymieniony w § 2 niniejszej uchwały w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.
 
 
§ 15.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 16.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmującego obszar działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6 i 120/7" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XLIII/358/2001 z dnia 31 maja 2001 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmującego działki o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6 i 120/7.
Autorem planu jest ARCHiPLAN Pracownia Projektowa s.c. mgr Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
W dniu 15 marca 2002 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 23 stycznia do 14 lutego 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 26 maja do 16 czerwca 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 10 lipca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 7 lipca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 17 lipca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XIII/98/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, Gmina Mosina", obejmujący ustalenia zawarte w § 2 - 12.
Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Teren opracowania ograniczony jest:
-    od zachodu - drogą nr 1 KD - 431 i drogą nr 1 KD - 306,
-    od północy - drogą dojazdową 2 - KD na granicy z gminą Stęszew oraz teren oznaczony na rysunku planu symbolem RL,
-    od wschodu - linią brzegową jeziora Dymaczewskiego,
-    od południa - ciekiem wodnym (działka nr ewid. 62 i 90) oraz drogą polną (nr ewid. 85).
 
 
 
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 3.
 
Cel opracowania
 
1.    Ustalenia zakresu oraz zasad zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ochrony jego walorów przyrodniczo - krajobrazowych.
2.    Wyznaczenie obszaru dopuszczalnej realizacji funkcji rekreacyjno-turystycznej o charakterze ogólnodostępnym w rejonie jeziora Dymaczewskiego oraz sposobu jego zagospodarowania.
3.    Wyznaczenie zasięgu obszaru dopuszczalnej rozbudowy wsi Dymaczewo Nowe.
Ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w rejonie o dużych walorach krajobrazowo-przyrodniczych jeziora Dymaczewskiego, a także w zakresie zagwarantowania ogólnej dostępności do jeziora i terenów przybrzeżnych.
 
 
§ 4.
 
Na terenie opracowania ustala się pięć jednostek funkcjonalno-przestrzennych:
1.    Jednostka A obejmująca obszary:
-    1 RL, 3RL, 4RL, 5 RL stanowiące grunty leśne bądź przeznaczenie pod zalesienia i dolesienia;
-    2 UT, 6 UT, 7 UT, dla których ustala się funkcję usług turystycznych;
-    część terenu 8 ZN stanowiącego pas zieleni przybrzeżnej.
 
2.    Jednostka B obejmująca obszary:
-    9 ZŁ, 11 ZŁ/W, 12 ZŁ/W, 16 ZŁ/w, 17 ZŁ, 18 ZŁ stanowiące tereny łąkowe;
-    10 ZE, 13 ZE, 15 ZE stanowiące ekologiczny łącznik zieleni łąkowej;
-    część terenu 8 ZN stanowiącego pas zieleni przybrzeżnej.
 
3.    Jednostka C obejmująca obszary:
-    19 RP, 22 RP, 23 RP/UT stanowiące tereny upraw polowych z dopuszczeniem możliwości docelowej zmiany funkcji terenu 23 RP/UT na turystyczno-rekreacyjną;
-    20 ZK, dla którego ustala się funkcje zieleni o charakterze krajobrazowym;
-    21 ZK, dla którego ustala się funkcje zieleni izolacyjnej.
 
4.    Jednostka D obejmująca obszary:
-    25 RL, 26 RL stanowiące grunty leśne lub przeznaczone do zalesienia;
-    24 KS, dla którego ustala się funkcję parkingową dla obsługi terenów usług turystycznych;
-    27 ZCn stanowiący zieleń nieczynnego cmentarza;
-    28 UT, 29 UT, 30 UT, dla których ustala się funkcję usług turystycznych;
-    część terenu 8 ZN stanowiącego pas zieleni przybrzeżnej.
 
5.    Jednostka E obejmująca obszary:
-    31 MR, 31a MR, 32 MR, dla których ustala się funkcję zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem docelowego przekształcenia w funkcję letniskową o charakterze ogólnodostępnym lub mieszkalną jednorodzinną;
-    33 RO stanowiący grunty rolne;
-    34 ZŁ, 37 ZI, dla których ustala się funkcję zieleni izolacyjnej;
-    35 ZŁ, 36 ZŁ stanowiące tereny łąkowe.
 
 
§ 5.
 
Ustala się obowiązek uzgadniania zamierzeń inwestycyjnych z:
-    Wielkopolskim Parkiem Narodowym w wypadku zagospodarowania terenów w strefie przybrzeżnej jeziora Dymaczewskiego,
-    Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu ustalenia warunków zagospodarowania i przekształcenia terenów stanowisk archeologicznych.
 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 6.
 
Ustalenia dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych:
SYMBOL
USTALENIA
1 RL, 4 RL, 5 RL
Ustala się obowiązek zlikwidowania istniejącej bezprawnej zabudowy oraz rekultywacji i zalesienia terenu
2 UT
Utrzymuje się funkcję usług turystycznych, ogólnodostępnych.
Na działce o nr ewid. 4/2 ustala się funkcję zieleni rekreacyjnej ogólnodostępnej.
W strefie przybrzeżnej dopuszcza się utworzenie ogólnodostępnej plaży i kąpieliska.
Na działce o nr ewid. 4/1 ustala się funkcję usług turystycznych z dopuszczeniem zabudowy w wyznaczonej strefie pod następującymi warunkami:
- łączna powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi nie może przekraczać 20% powierzchni terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
- budynki należy projektować jako maksimum dwukondygnacyjne z poddaszami użytkowymi pod dachami stromymi o spadkach 30-40o jednolitych dla całego obszaru,
- maksymalna wysokość budynków w kalenicy nie może przekraczać 11,0 m,
- dopuszcza się możliwość ogrodzenia terenu wyłącznie przegrodą ażurową o wysokości maksimum 1,60 m,
W obrębie działki o nr ewid. 4/1 w strefie 15,0 m ustala się obowiązek realizacji pasów zieleni izolacyjnej.
Wyznacza się 35,0 m szerokości strefę wolną od zabudowy przeznaczoną na zieleń urządzoną oraz parking.
3 RL
Istniejący las.
- Ustala się utrzymanie obecnej funkcji terenu.
 Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
6 UT
Dopuszcza się realizację terenu usług turystycznych w formie plaży oraz miejsc wypoczynkowych w zieleni niskiej.
Dopuszcza się możliwość urządzenia miejsca biwakowania bez prawa zabudowy oraz dopuszcza się częściowe zadrzewienie terenu.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy, nakazuje się likwidację bezprawnej zabudowy i rekultywację terenu.
7 UT
Dopuszcza się realizację śródleśnego terenu wypoczynku wyposażonego w sanitariaty kontenerowe obsługujące również teren 6 UT.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy. Nakazuje się likwidację bezprawnej zabudowy oraz rekultywację terenu.
8 ZN
Ustala się funkcję zieleni przybrzeżnej z dopuszczeniem penetracji pieszej.
Dopuszcza się realizację urządzeń małej architektury.
Ustala się obowiązek ochrony roślinności przybrzeżnej. Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
9 ZŁ, 11 ZK/W,
12 ZŁ,14 ZŁ/W,
16 ZŁ/W, 17 ZŁ,
18 ZŁ
Ustala się utrzymanie dotychczasowej rolniczej funkcji terenu w formie łąk kośnych.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
W obszarach zabudowanych ustala się obowiązek zlikwidowania istniejącej bezprawnej zabudowy oraz rekultywacji terenu.
10 E, 13 E, 15 ZE
Ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji rolniczej jako łącznika ekosystemu łąkowego.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
W obszarach zabudowanych ustala się obowiązek zlikwidowania bezprawnej zabudowy oraz rekultywacji terenu.
19 RP, 22 RP
Ustala się utrzymanie dotychczasowej rolniczej funkcji terenu - upraw polowych.
20 ZK
Na terenie upraw polowych dopuszcza się realizację zieleni o charakterze krajobrazowym wraz z systemem komunikacji pieszo-rowerowej oraz punktami widokowymi.
Dopuszcza się realizację elementów małej architektury.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
Dopuszcza się bezkolizyjne powiązanie układu ścieżek turystycznych na terenie opracowania z zewnętrznym systemem za pomocą kładki nad drogą krajową 1 KD - 306.
21 ZI
Ustala się funkcję zieleni izolacyjnej dla obszaru 20 ZK.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
23 RP/UT
Dopuszcza się docelowe przekształcenia funkcji rolniczej terenu na funkcję usług turystyczno-rekreacyjnych w formie terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
Dopuszcza się realizację parkingu o powierzchni max. 0,3 ha w sąsiedztwie terenu 24 KS w otoczeniu zieleni izolacyjnej.
24 KS
Na terenie upraw polowych dopuszcza się realizację parkingu dla zespołu usług turystycznych.
Obowiązuje zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy.
25 RL
Ustalenia jak dla terenu 1 RL.
26 RL
Ustalenia jak dla terenu 3 RL.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy oraz ustala się obowiązek likwidacji istniejącej bezprawnej zabudowy oraz rekultywacji terenu.
27 Zen
Istniejący nieczynny cmentarz - utrzymuje się dotychczasową funkcję z dopuszczeniem uzupełnienia zadrzewień oraz uporządkowania terenu.
28 UT
Na terenie łąk i nieużytków ustala się funkcję usług turystycznych z dopuszczeniem realizacji plaży, kąpieliska oraz terenowych urządzeń sportowych w obszarze 29 UT.
Na terenie 28 UT dopuszcza się realizację usług turystycznych wyłącznie w formie plaży oraz miejsc wypoczynku w zieleni niskiej.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy. Ustala się obowiązek likwidacji istniejącej bezprawnej zabudowy oraz rekultywacji terenu.
30 UT
Na terenie upraw polowych ustala się realizację funkcji usług turystycznych ogólnodostępnych z dopuszczeniem zabudowy pod następującymi warunkami:
- łączna powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi nie może przekraczać 20% powierzchni terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
- budynki należy projektować jako:
 jednokondygnacyjne z poddaszami użytkowymi pod dachami
 stromymi o spadkach 30-40o, jednolitym dla całego obszaru;
- maksymalna wysokość budynków w kalenicy nie może przekraczać 8,5 m;
- dopuszcza się możliwość realizacji ogrodzenia terenu wyłącznie jako ażurowego do wys. max. 1,6 m.
Na terenie dopuszcza się realizację:
- obiektów gastronomicznych,
- wypożyczalni sprzętu sportowego,
- sanitariatów,
- ogólnodostępnych budynków sezonowego zamieszkania wraz z mieszkaniami dla obsługi,
- budynków technicznych (np. trafostacja, pompownie),
- pola namiotowego,
- boisk do gier,
- elementów małej architektury.
Zakazuje się realizacji mieszkalnictwa indywidualnego.
Ustala się obowiązek likwidacji istniejącej bezprawnej zabudowy oraz rekultywacji terenu.
31 MR
31a MR
32 MR
Na terenie zabudowy zagrodowej utrzymuje się istniejącą funkcję z dopuszczeniem docelowego jej przekształcenia w funkcję letniskową o charakterze ogólnodostępnym lub mieszkaniową jednorodzinną.
Warunki realizacji nowej zabudowy ustala się jak dla terenu 30 UT.
30 RO
Ustala się utrzymanie dotychczasowej rolniczej funkcji terenu - uprawy polowe i ogrodnictwo.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
34 ZI
37 ZI
Ustala się funkcję zieleni izolacyjnej.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
35 ZŁ, 36 ZŁ
Ustala się utrzymanie dotychczasowej rolniczej funkcji terenu w formie łąk kośnych z dopuszczeniem nowych zadrzewień.
Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
 
 
§ 7.
 
Ustalenia w zakresie urządzeń infrastruktury
 
1.    Zaopatrzenie w wodę
          Zaopatrzenie w wodę dotyczy obszarów już zainwestowanych, bądź projektowanego zainwestowania, mianowicie: 2 UT z istniejącą własną studnią głębinową i ujęciem wody, 31 MR, 31a MR z istniejącym zaopatrzeniem w wodę z sieci biegnącej w ulicy 1K - D oraz projektowane tereny 28 UT, 29 UT i 30 UT, które należy podłączyć do sieci w ulicy 1 K - D.
Woda w sieci ulicznej jest prowadzona z ujęcia z sieci "AQUANET".
 
 
 
2.    Odprowadzenie ścieków
          Odprowadzenie ścieków w obszarze 2 UT utrzymuje się w stanie istniejącym tzn. do zbiornika bezodpływowego.
Pozostałe tereny UT oraz MR projektuje się docelowo, poprzez przepompownię ścieków, włączyć w system kanalizacyjny m. Mosiny, skąd ścieki kierowane będą do istniejącej oczyszczalni nad Kanałem Mosińskim.
 
3.    Zaopatrzenie w prąd
          Teren 2 UT jest wyposażony w urządzenie elektroenergetyczne. Tereny MR we wsi Dymaczewo Nowe również są zelektryfikowane.
Projektowane tereny UT należy włączyć do lokalnego systemu energetycznego wsi poprzez trafostację zlokalizowaną na terenie ośrodka usług turystycznych.
 
4.    Oświetlenie, ciepło, łączność
          Przyjmuje się ogólne oświetlenie terenu elektryczne słupowe, ogrzewanie elektryczne lub gazowe.
Łączność telefoniczną dla ośrodka należy przeprowadzić z terenu wsi Dymaczewo Nowe.
 
 
§ 8.
 
Ustalenia w zakresie komunikacji
 
1.    Ustalenia dotyczące dróg kołowych
Drogi krajowe: Stęszew - Mosina - Kórnik
                    Granowo - Modrze - Dymaczewo Nowe
-      Zachowują aktualność ustalenia dotyczące dróg wojewódzkich 1 KD - 431, KD - 306, określone w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
-     Droga wojewódzka nr KD - 306 i droga dojazdowa 3 K - D wymagają korekty na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 1 KD - 431 w taki sposób, aby nie tworzyły wlotów przesuniętych.
-     W nawiązaniu do ustaleń zawartych w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy, dotyczących urządzenia ścieżki rowerowej po trasie przebiegu drogi 1 KD - 306, w rejonie wsi Dymaczewo Nowe ścieżkę należy prowadzić przez obszar niniejszego opracowania, w nawiązaniu do projektowanych terenów usług turystyki i wypoczynku.
-   Dopuszcza się dla ruchu rowerowego i pieszego bezkolizyjne połączenie między terenami rekreacyjnymi, położonymi po obu stronach drogi krajowej 1 KD - 306.
-   Utrzymuje się istniejące włączenie do drogi 1 KD - 306 dojazdu oznaczonego 2K-D.
Droga zakończona jest nawrotką.
-   Poprzez drogę 2K - D dopuszcza się przejazdy na drogę gospodarczą, związane z obsługą upraw rolnych.
-   Ustala się parametry drogi 2K-D
     -      szerokość w liniach rozgraniczających - wg stanu istniejącego,
     -      szerokość jezdni 5,0 m.
-   Droga 3 K - D stanowi dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz do parkingu obsługującego tereny rekreacyjne.
     Droga zakończona jest nawrotką.
-   Poprzez drogę 3K-D możliwe są przejazdy na drogę gospodarczą, związane z obsługą upraw rolniczych.
-   Ustala się parametry drogi 3K - D:
     -      szerokość w liniach rozgraniczających - wg istniejących własności,
     -      szerokość jezdni 7,0 m na odcinku dojazdowym do parkingu i 50 m w granicach istniejącej zabudowy.
 
2.    Ustalenia dotyczące dróg wewnętrznych nie związanych z obsługą i dojazdem kołowym do obszarów wypoczynkowych:
Połączenia wewnętrzne na obszarze objętym opracowaniem tworzą system dróg:
-        turystycznych dla ruchu pieszego (ścieżki rowerowe) oraz dla pojazdów jedno i wielośladowych pojemności silników nie przekraczającej 50 cm3 poruszających się z prędkością nie większą niż 40 km/h (ścieżki rowerowe),
-        gospodarczych związanych z obsługą terenów rolnych z dopuszczeniem funkcji dróg turystycznych,
-        spacerowych przeznaczonych wyłącznie dla penetracji pieszej.
Należy wykonać stosowne opracowanie specjalistyczne, w którym do orientacyjnie wyznaczonych dróg przypisana zostanie dominująca funkcja i odpowiednie parametry techniczne.
 
3.    Ustalenia dodatkowe
-        Na drogach gospodarczych wyklucza się ruch kołowy nie związany z uprawą łąk i pól.
-        Drogi turystyczne na obszarze 20 ZK i 21 ZI należy urządzić wyłącznie pod kątem ruchu pieszego i rowerowego z jednoznacznym rozdzieleniem obu funkcji.
-        Drogi turystyczne należy wyposażyć w urządzenia zabezpieczające pieszych przed kolizją z ruchem rowerowym.
-        Przy urządzaniu terenów rekreacyjnych ścieżek rowerowych należy przewidzieć miejsca na parkowanie rowerów.
 
 
 
PRZEPISY KOŃCOWE
 
 
§ 9.
 
Stosownie do art. 36 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
 
 
§ 10.
 
Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992, Nr 2 poz. 14), będące w sprzeczności z ustaleniami niniejszego planu.
 
 
 
§ 11.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 12.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, Gmina Mosina" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.),
-    rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinna odpowiadać prognoza wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze (Dz. U. z 1995 r. Nr 29, poz. 150),
-    zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach urbanistycznych (M.P. Nr 3/95, poz. 40).
 
Prace nad tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr X/73/95 z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.
Autorem planu jest mgr Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89. - Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
W dniach od 21 czerwca do 11 lipca 1996 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do opiniowania i uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 6 maja do 26 maja 1997 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów wpłynęły zarzuty, które to zostały odrzucone uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie, na sesji w dniu 12 marca 1998 r. i wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W dniu 10 lipca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 7 lipca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 17 lipca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono powyższy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XIII/97/03

 
 
 
Na podstawie 4a ust. 2 pkt 1 i 4b oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 47, poz.892) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Postanawia się przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Mosina zamieszkałymi na terenie Sołectwa Daszewice w sprawie wyłączenia z obszaru Gminy Mosina Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach geodezyjnych: 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 559/3, 559/5, 559/6, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 zgodnie z załącznikiem nr 1, oznaczonych numerami porządkowymi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i włączenia ich do Miasta Poznania.
 
 
§ 2.
 
W konsultacji z mieszkańcami przy odpowiedzi twierdzącej o brzmieniu "TAK" lub przeczącej o brzmieniu "NIE" udziela się odpowiedzi na pytanie o treści:
"Czy jest Pan/Pani za wyłączeniem z obszaru Gminy Mosina Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach porządkowych: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i włączenia ich do Miasta Poznania."
 
 
§ 3.
 
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
 
1.    Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji na dzień 7 września 2003 r.
 
§ 5.
 
1. Powołuje się Gminną Komisję Konsultacyjną w składzie:
1)    Stanisław Dębiec
2)    Aleksandra Tuliszka
3)    Ewa Kula
4)    Marianna Marciniak
5)    Tomasz Żak
6)    Magdalena Wojciechowska
7)    Zygmunt Niemczewski.
2. Powołuje się Obwodową Komisję Konsultacyjną w Daszewicach w składzie:
1)    Zdzisław Stefaniak
2)    Lidia Matecka
3)    Elżbieta Jędrzejczak
4)    Małgorzata Twardowska
5)    Stanisław Barć
 
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa Daszewice, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz ogłoszeniu w "Merkuriuszu Mosińskim".
 
 
UZASADNIENIE
 
 W dniu 13 października 2002 r. mieszkańcy ul. Daszewickiej w Daszewicach zwrócili się z wnioskiem o wszczęcie procedury dotyczącej zmiany granic Miasta Poznania i granicy wsi Daszewice.
 Zgodnie z art. 4 ust.1, 4a i 4b ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1990 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustalanie granic gminy następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami.
 W związku z wnioskiem mieszkańców wsi Daszewice oraz koniecznością przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, Burmistrz Gminy Mosina przedkłada niniejszy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w tym zakresie ograniczając je tylko do Sołectwa Daszewice.
 
  
                                                                       Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/97/03
Rady Miejskiej w Mosina
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
Karta
do głosowania w konsultacji z mieszkańcami gminy
zarządzonej przez Radę Miejską w Mosinie
na dzień 7 września 2003 r.
 
 
 
"Czy jest Pan/Pani za wyłączeniem z obszaru Gminy Mosina Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach porządkowych: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i włączeniu ich do Miasta Poznania."
 
 
TAK
 
 
 
 
 
 NIE
 
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania:
 
1.    oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "X" w kratce obok odpowiedzi
 "TAK" lub "NIE",
2.    za nieważne uznaje się głosy, gdy postawiopno znak "X" w wiecej niż jednej kratce
 lub nie umieszczono znaku "X" w żadnej kratce.
 
 
 
 
 Pieczęć Obwodowej Pieczęć Rady Miejskiej
Komisji Konsultacyjnej w Mosinie
 
 
 
Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/97/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
 
KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY
 
 
 
Dzień, w którym upływa termin
wykonania czynności
 
 
Treść czynności
 
Z dniem podania do publicznej wiadomości uchwały podjętej przez Radę Miejską ulega zakończeniu na 24 godziny przed terminem konsultacji
 
 
 Kampania konsultacyjna służąca
 wyjaśnieniu istoty problemu
 rozstrzyganego w konsultacji
 
 14 dni przed terminem konsultacji
 
 
 
 
 Wyłożenie do publicznego wglądu spisu
 mieszkańców uprawnionych do głosowania
 
Nie później niż na 7 dni przed terminem konsultacji
 
 Zarządzenie przez Gminną Komisję
 Konsultacyjną wydrukowania kart
 do głosowania
 
Przeddzień konsultacji
 
 
 
 Przekazanie przewodniczącemu
 Obwodowej Komisji Konsultacyjnej
 spisu mieszkańców uprawnionych
 do głosowania i kart do głosowania
 
 

Uchwała nr XIII/96/03

 
 
 
Na podstawie art. 5 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i zgodnie z § 4, § 5 i § 7 uchwały nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 47, poz. 892), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Osiedla Nr 6 w Mosinie w sprawie jego podziału i utworzenia Osiedla Nr 7.
2.    Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na dzień 7 września 2003r.
 
 
§ 2.
 
W konsultacji przy odpowiedzi twierdzącej o brzmieniu "tak" lub przeczącej o brzmieniu "nie" udziela się odpowiedzi na pytanie o treści:
"Czy Pan/i jest za podziałem Osiedla Nr 6 w Mosinie i utworzeniem Osiedla Nr 7 w Mosinie, którego granice stanowiłaby ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej do Krosinka, granica Mosiny z Krosinkiem oraz linia kolejowa Poznań - Osowa Góra?"
 
 
§ 3.
 
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
 
Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
1.    Powołuje się Gminną Komisję Konsultacyjną w składzie:
 
1)    Stanisław Dębiec
2)    Aleksandra Tuliszka
3)    Ewa Kula
4)    Marianna Marciniak
5)    Tomasz Żak
6)    Magdalena Wojciechowska
7)    Zygmunt Niemczewski.
2.    Powołuje się Obwodową Komisję Konsultacyjną w składzie:
1)    Bogdan Fischer
2)    Jerzy Król
3)    Piotr Sokołowski
4)    Leszek Dymalski
5)    Halina Labrzycka-Jankiewicz.
 
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz rozplakatowaniu na terenie Osiedla Nr 6 w Mosinie.
 
  
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 10 marca br. mieszkańcy ulic: Jeziornej, Krańcowej i Konopnickiej w Mosinie zwrócili się z wnioskiem o dokonanie podziału Osiedla Nr 6 i utworzenia Osiedla Nr 7.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym również osiedle. Jednostkę pomocniczą - osiedle tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy prawa, przedłożenie projektu niniejszej uchwały Radzie Miejskiej w Mosinie jest konieczne.
 
 
Załącznik nr 1
                                                                                               do uchwały nr XIII/96/03
                                                                                               Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                               z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
Pieczęć urzędowa
Gminy Mosina
 
KARTA
do głosowania w konsultacji
zarządzonej przez Radę Miejską w Mosinie
na dzień 7 września 2003 r.
 
"Czy Pan/i jest za podziałem Osiedla Nr 6 w Mosinie i utworzeniem Osiedla Nr 7 w Mosinie, którego granice stanowiłaby ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej do Krosinka, granica Mosiny z Krosinkiem oraz linia kolejowa Poznań - Osowa Góra?"
 
   
 
 TAK
 
 
   
 
 NIE
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania:
1.    oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok odpowiedzi "tak" lub "nie";
2.    za nieważne uznaje się głosy, gdy postawiono znak "x" w więcej niż jednej kratce lub nie umieszczono znaku "x" w żadnej kratce.
 
 
 
Załącznik nr 2
                                                                                              do uchwały nr XII/96/03                                                                                                    Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 17 lipca 2003r.
 
 
 
 
 
 
 
KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZEPROWADZENIEM KONSULTACJI
 
 
Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności
Treść czynności
Z dniem podania do publicznej wiadomości uchwały podjętej przez Radę Miejską i ulega zakończeniu na 24 godziny przed terminem konsultacji
Kampania konsultacyjna służąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w konsultacji
14 dni przed terminem konsultacji
Wyłożenie do publicznego wglądu spisu mieszkańców uprawnionych do głosowania
Nie później niż na 7 dni przed terminem konsultacji
Zarządzenie przez Gminną Komisję Konsultacyjną wydrukowania kart
Przeddzień konsultacji
Przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Konsultacyjnej spisu mieszkańców uprawnionych do głosowania i kart do głosowania
 
 
  

Uchwała nr XIII/95/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Likwiduje się jednostkę budżetową - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mosina.
2. Dniem rozpoczęcia likwidacji jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały, a dniem jej zakończenia jest dzień 31 sierpnia 2003 r.
 
 
§ 2.
 
Zasady likwidacji oraz przeznaczenie mienia, znajdującego się w użytkowaniu likwidowanej jednostki określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina, Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, Dyrektorom Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Gminie Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
 UZASADNIENIE
 
Konieczność likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina wynika z przepisów odrębnych ustaw: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o systemie oświaty.
Przepisy w/w ustaw jednoznacznie określają jednoosobową odpowiedzialność finansową i organizacyjną dyrektora gimnazjum, szkoły podstawowej, przedszkola jako kierownika jednostki .
 
  
                                                                                                            Załącznik
                                                                                                            do uchwały nr XIII/95/03
                                                                                                            Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                            z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
1.    Środki transportu osobowego (autobusy, mikrobusy) zostaną przekazane z dniem 1 sierpnia 2003 r. do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.
2.    Pracownicy obsługujący przekazywane środki transportu tj.
a.    Paweł Nowak - 1 etat
b.    Wiesław Śliwa - 1 etat
c.    Paweł Połomski - 1 etat
d.    Adam Mocek - 1 etat
e.    Jacek Szymański - 1 etat
f.    Przemysław Kołodziej - 1 etat
g.    Marian Krenc - ¾ etatu
h.    Jacek Miężał - 1 etat
i.    Zdzisław Brembor - 1 etat
 stają się z dniem 1 sierpnia 2003 r. na zasadzie i w trybie artykułu 23¹ Kodeksu
 Pracy pracownikami Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.
3.    Zakład Usług Komunalnych w Mosinie przejmuje w całości obowiązek dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola integracyjnego łącznie z opieką nad dowożonymi.
  1. Pracownicy obsługi finansowej ZEAS-u z dniem l sierpnia 2003 r. stają się na zasadzie i w trybie artykułu 23¹ Kodeksu Pracy pracownikami:
a) Bereta Izabela - l etat - SP nr l w Mosinie,
b) Talarczyk Irena - 1/2 etatu - Zespół Szkół w Mosinie,
c) Szeszuła Beata - 1/2 etatu - SP Pecna,
d) Szeszuła Beata - 1/2 etatu - Gimnazjum w Pecnej,
e) Tarnowska Danuta - 1/2 etatu - SP Czapury,
 l) Tarnowska Danuta - 1/2 etatu - SP Rogalin,
 g) Jeżewska Maria - 1/2 etatu - SP Rogalinek,
 h) Jeżewska Maria - 1/2 etatu - SP Krosinko,
 i) Antoniewicz Katarzyna - 1 etat - Zespół Szkół w Mosinie,
 j) Kociemba Irena - 1/2 etatu - Przedszkole nr 2 w Mosinie,
 k ) Kociemba Irena - 1/2 etatu - Przedszkole nr 4 w Mosinie,
  1. Dyrektor ZEAS-u Wojciech Górny i gł. księgowy ZEAS-u Lidia Baraniak stają się
 na zasadzie i w trybie artykułu 23¹ Kodeksu Pracy pracownikami Urzędu Miejskiego
 w Mosinie.
6.    Z pracownikami, którym nie zaproponowano zatrudnienia zostaną rozwiązane umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
7.    Pozostające środki budżetowe z działalności podstawowej ZEAS-u zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
8.    Majątek zapisany w księgach rachunkowych ZEAS-u, tj. budynki, środki transportu nie wymienione w pkt 1, przedmioty stanowiące dotychczasowe wyposażenie ZEAS-u zostaną protokolarnie przekazane gimnazjom, szkołom podstawowym, przedszkolom i Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.
9.    Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działająca przy ZEAS-ie w Mosinie zostanie protokolarnie przekazana do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
10.  Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy przy ZEAS-ie w Mosinie zostanie protokolarnie przekazany do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
11.  Zarchiwizowana przez ZEAS w Mosinie dokumentacja zostanie protokolarnie przekazana do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
12.  Niezakończone inwestycje oświatowe oraz wszelkie płatności związane z inwestycjami oświatowymi oraz dokumentacja zostanie protokolarnie przekazana do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
13.  Rejestry :
-  szkół niepublicznych,
-  ewidencji zgłoszonych wniosków na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
-  aktów nadania nauczyciela mianowanego,
 zostaną protokolarnie przekazane do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
14.   Na dzień 31 sierpnia 2003 r . ZEAS w Mosinie sporządza bilans aktywów i pasywów oraz przekazuje protokolarnie do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
15.  Pieczęcie i pieczątki posiadane przez ZEAS należy komisyjnie zniszczyć, a protokół zniszczenia przekazać do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
16.  Rachunki bieżące ZEAS-u ulegają likwidacji po dokonaniu rozliczeń w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
17.  Dyrektor ZEAS-u powiadomi o jego likwidacji wszystkie jednostki zainteresowane, a w szczególności:
-  kontrahentów,
-  ZUS,
-  Urząd Skarbowy,
-  GUS,
-  Państwową Inspekcję Pracy,
-  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.