XIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 2.10.2003 cz. II

Uchwała nr XIV/122/03

 
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z  późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Gimnazjum w Rogalinie nadaje się pierwszy Statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
UZASADNIENIE
 
            Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2003 r. podjęła uchwałę o utworzeniu Gimnazjum w Rogalinie.
            Zgodnie z art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, pierwszy statut nowo tworzonej placówce nadaje organ założycielski, w tym przypadku Rada Miejska w Mosinie.
 
                                                            
 
                                                                                                          Załącznik
                                                                                                          do uchwały nr XIV/122/03
                                                                                                          Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                          z dnia 25 września 2003 r.
 
Statut
 
Gimnazjum w Rogalinie
 
  
 
SPIS TREŚCI
 
 
DZIAŁ I                     POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Rozdział 1 Przepisy definiujące    
Rozdział 2 Podstawowe informacje o Gimnazjum    
Rozdział 3 Cele i zadania Gimnazjum       
 
DZIAŁ II                   ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
 
Rozdział 1 Zagadnienia wstępne     
Rozdział 2 Dyrektor Gimnazjum   
Rozdział 3 Rada Pedagogiczna  
Rozdział 4 Rada Rodziców  
Rozdział 5 Gimnazjalny Samorząd Uczniowski    
Rozdział 6 Współpraca organów Gimnazjum  
  
DZIAŁ III                  ORGANIZACJA GIMNAZJUM
 
Rozdział 1 Planowanie funkcjonowania Gimnazjum     
Rozdział 2 Formy prowadzenia działalności dydaktyczno‑wychowawczej    
Rozdział 3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno‑Pedagogiczną          
Rozdział 4 Biblioteka szkolna     
Rozdział 5 Baza Gimnazjum   
 
DZIAŁ IV                  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe     
Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli  
Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy   
Rozdział 4 Zakres zadań pedagoga szkolnego 
 
 DZIAŁ V                   UCZNIOWIE
 
Rozdział 1 Postanowienia ogólne  
Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia    
Rozdział 3 Nagrody i kary  
 
 
DZIAŁ VI                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
  
Podstawami prawnymi niniejszego statutu są:
 
-    ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.);
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr.61,  poz.624 z późn. zm.);
-    uchwała nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Rogalinie.
 
 
 
Dział I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Rozdział 1
 
Przepisy definiujące
 
§ 1.
 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)    Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Rogalinie,
2)    Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
3)    Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum,
4)    Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Gimnazjalnym Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organa działające w Gimnazjum,
5)    uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
6)    wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum,
7)    organie prowadzącym Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gminę Mosina,
8)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
 
 
Rozdział 2
 
Podstawowe informacje o Gimnazjum
 
§ 2.
 
1.    Gimnazjum w Rogalinie jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy.
2.    Gimnazjum funkcjonuje w samodzielnym budynku z siedzibą w Rogalinie przy ul. Poznańskiej 2.
 
 
 
§ 3.
 
Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 
 
§ 4.
 
1.    W roku szkolnym 2003/2004 w Gimnazjum w Rogalinie będą funkcjonowały 3 oddziały
     klas pierwszych.
2.    Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
3.    Nauka w Gimnazjum kończy się egzaminem, który umożliwia dalsze kształcenie.
 
 
§ 5.
 
Na zasadach określonych w Ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
 
 
§ 6.
 
1.     Gimnazjum jest jednostką budżetową.
2.    W Gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.
3.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy.
 
 
§ 7.
 
1.    Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.    Legitymację szkolną wydaje się uczniowi rozpoczynającemu naukę w Gimnazjum.
4.    Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
 
 
§ 8.
 
1.    Szkoła może prowadzić, w zależności od potrzeb edukacyjnych, klasy integracyjne, terapeutyczne lub sportowe po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
2.    W Gimnazjum może być prowadzona, przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania, działalność opiekuńczo-wychowawczą za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków finansowych.
3.    W szkole może funkcjonować placówka wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki i za zgodą organu prowadzącego.
4.    Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych za zgodą organu prowadzącego.
 
 
 
 
Rozdział 3
 
Cele i zadania Gimnazjum
 
§ 9.
 
1.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, zapewniając uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny i fizyczny w zgodzie z ich możliwościami i potrzebami, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.
2.    Cele i zadania zostaną uszczegółowione w Programie Wychowawczym Gimnazjum i Programie Profilaktyki, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego.
3.    Szkoła zapewnia rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, traktując wiedzę przedmiotową w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
4.    Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
 
 
§ 10.
 
1.    Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
2.    Gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 
 
§ 11.
 
1.    Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2.    Gimnazjum wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.
 
 
§ 12.
 
1.    Odpowiednio do posiadanych możliwości Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami zależnie od ich potrzeb.
2.    Wykonywanie zadań opiekuńczych wymaga ścisłego respektowania obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
3.    Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:
1)    podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele  prowadzący te  zajęcia,
2)    podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.
4.    Opiekę nad uczniami, podczas zajęć organizowanych przez Gimnazjum na terenie szkoły i poza jej terenem, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
5.    Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mosinie i umożliwia uczniom oraz ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego.
 
 
 
§ 13.
 
1.    Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
2.    Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określi regulamin dyżurów nauczycielskich.
 
 
§ 14.
 
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Gimnazjum określają odrębne przepisy.
 
 
§ 15.
 
1.    Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2.    Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.
3.    Zadania wychowawcy są określone w dalszych postanowieniach Statutu.
 
 
Dział II
 
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
 
Rozdział 1
 
Zagadnienia wstępne
 
§ 16.
 
Zadania i kompetencje organu prowadzącego Gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.
 
 
§ 17.
 
Organami Gimnazjum są:
1)    Dyrektor Gimnazjum,
2)    Rada Pedagogiczna,
3)    Gimnazjalny Samorząd Uczniowski,
4)    Rada Rodziców.
 
 
§ 18.
 
1.    Działające w Gimnazjum organa wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2.    Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Gimnazjum organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców i Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego.
 
 
Rozdział 2
 
Dyrektor Gimnazjum
 
§ 19.
 
1.    Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy  Gimnazjum.
2.    Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.
 
 
§ 20.
 
W związku z awansami zawodowymi nauczycieli Dyrektor:
a)    zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględniający wymagania, o których mowa w artykule 9g ust. 10 Karty Nauczyciela;
b)    wyznacza mu opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych;
c)    ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;
d)    powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty w składzie: Dyrektor (wicedyrektor), przewodniczący zespołu przedmiotowego i opiekun stażu.
Szczegółowe przepisy znajdują się w Karcie Nauczyciela art. 9g.
 
 
§ 21.
 
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
a)    w zakresie spraw organizacyjnych:
1)    opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum;
2)    ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
3)    przygotowywanie projektów planów pracy Gimnazjum;
4)    ustalenie przydziału czynności dla pracowników nie będących nauczycielami;
5)    opracowanie planu dyżurów;
6)    opracowanie planu zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
7)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
8)    występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum;
9)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych  przepisach;
10)  określenie terminu wyboru programu przedmiotowego, zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania oraz nadzór nad realizacją szkolnych programów wychowawczych;
11)  realizowanie, określonych w odrębnych przepisach zadań, związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę  w zawodzie;
 
b)    w zakresie spraw finansowych:
1)    opracowywanie planu finansowego Gimnazjum;
2)    realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
c)    w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
1)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Gimnazjum;
2)    organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
3)    organizowanie i nadzorowanie sekretariatu Gimnazjum;
4)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
5)    organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;
6)    organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
7)    przechowywanie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
d)    w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
1)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum;
3)    wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
4)    niezwłoczne usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgłaszanych przez nauczycieli, rodziców, uczniów oraz innych pracowników szkoły;
5)    przerwanie lub odwołanie zajęć lekcyjnych w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia;
6)    dokonywanie bieżących przeglądów pomieszczeń szkolnych i terenu przyszkolnego pod względem bezpieczeństwa;
e)    w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:
1)    zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i opieki wychowawczej, ukierunkowywanie wysiłku nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy;
2)    organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, egzekwowanie realizacji przydzielonych czynności organizacyjno-wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły, przedkładanie Radzie Pedagogicznej wniosków w tych sprawach;
3)    zapewnienie spójności realizacji programów nauczania i wychowania;
4)    podejmowanie - wspólnie z nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, Radą Rodziców, instytucjami i organizacjami współdziałającymi ze szkołą - działań zmierzających do poznania możliwości psychofizycznych uczniów, ich warunków życiowych i potrzeb, zapewnienia im niezbędnej pomocy;
5)    kontrolowanie zasad ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi;
6)    kontrolowanie sposobu oceny poprawiania prac przez nauczyciela w przypadku dużej ilości ocen negatywnych;
7)    zwiększanie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą  organu nadzorującego szkołę  - wymiaru godzin nauczania przedmiotów sprawiających uczniom szczególne trudności lub poszerzających wiedzę;
8)    tworzenie właściwego klimatu dla postępu pedagogicznego, doskonalenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli oraz atmosfery wychowawczej w Gimnazjum;
9)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka.
 
§ 22.
 
1.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2.    W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
a)    decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum;
b)    decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum;
c)    występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum;
d)    może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe;
e)    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
f)    zgodnie z ustalonym regulaminem administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 
 
§ 23.
 
Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.
 
 
§ 24.
 
1.    Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2.    Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej.
3.    W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą  Pedagogiczną, rodzicami uczniów, Gimnazjalnym Samorządem Uczniowskim, organami prowadzącymi Gimnazjum.
4.    Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w szczególności:
a)    przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum;
b)    składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Gimnazjum;
c)    udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum.
 
 
§ 25.
 
1.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa.
2.    O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3.    Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 Ustawy.
 
Rozdział 3
 
Rada Pedagogiczna
 
§ 26.
 
W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.
 
 
§ 27.
 
1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
2.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4.    Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Ustawa i Regulamin ustalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
a)    sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady     Pedagogicznej;
b)    wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;
c)    kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
d)    zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Gimnazjum.
 
 
§ 28.
 
1.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)    zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum;
b)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c)    ustalanie, po uzyskaniu opinii Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich  wystawiania (Wewnątrzszkolny System Oceniania);
d)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum;
e)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum;
f)    uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.
2.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)    powierzenie stanowiska wicedyrektora Gimnazjum;
b)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;
c)    organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
d)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
e)    propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.    Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
4.    Rada Pedagogiczna ponadto:
a)    może wystąpić z wnioskiem o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Gimnazjum,
b)    deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.
 
§ 29.
 
Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania sformułowane w przepisach prawa szkolnego,  a  w szczególności:
1)    uchwala Statut Gimnazjum,
2)    występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 Ustawy).
 
 
Rozdział 4
 
Rada Rodziców
 
§ 30.
 
1.    W gimnazjum może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców.
2.    Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3.    Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, określa Regulamin Działalności Rady Rodziców.
4.    Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
5.    Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 
 
§ 31.
 
Do kompetencji Rady Rodziców należy występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.
 
 
§ 32.
 
Do kompetencji Rady Rodziców należy ponadto:
1)    udzielanie pomocy Gimnazjalnemu Samorządowi Uczniowskiemu,
2)    działanie na rzecz stałej poprawy bazy,
3)    współdecydowanie o formach pomocy uczniom,
4)    współuczestniczenie w opracowaniu Programu Wychowawczego Gimnazjum,
5)    delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum,
6)    opiniowanie wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 
 
§ 33. 
 
1.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum, z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł (fundusz Rady Rodziców).
2.    Zasady  wydatkowania  środków funduszu określa Regulamin Działalności Rady Rodziców.
3.    W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu.
Rozdział 5
 
Gimnazjalny Samorząd Uczniowski
 
§ 34.
 
Wszyscy uczniowie Gimnazjum, z mocy prawa, wybierają Gimnazjalny Samorząd Uczniowski.
 
 
§ 35.
 
1.    Gimnazjalny Samorząd Uczniowski jest  jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
2.    Przewodniczący reprezentuje Gimnazjalny Samorząd Uczniowski, w szczególności  wobec organów Gimnazjum.
 
 
§ 36.
 
1.    Zasady wybierania i działania Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2.    Regulamin Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
3.    Szczegółowe kompetencje i zasady działania Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego normuje regulamin.
 
 
§ 37.
 
Dyrektor zapewnia organom Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym, lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
 
 
Rozdział 6
 
Współpraca organów Gimnazjum
 
§ 38.
 
1.    Wszystkie decyzje podejmowane są zgodnie ze Statutem Gimnazjum i służą dobru dziecka.
2.    Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działania i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
3.    Rodzice i uczniowie przedstawiają Dyrektorowi Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej wnioski   i opinie w formie pisemnej i ustnej. Rozpatrzenie tych wniosków winno nastąpić w terminie 14 dni.
4.    Organy Gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych decyzjach  w terminie 14 dni.
5.    W razie wystąpienia braku zgodności między organami należy zorganizować spotkanie w celu rozstrzygnięcia sprawy.
6.    Decyzja podjęta na spotkaniu jest ostateczna.
 

Uchwała nr XIV/121/03

 
 
 
            Na podstawie art. 2, 3, 4, 9, 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 6a i 6b w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Postanawia  się przeprowadzić na terenie Gminy Mosina referendum w sprawie przejęcia od właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, posiadaczy zależnych, zarządców, posiadaczy bez tytułu prawnego, zwanych dalej w treści uchwały "właścicielami", nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstałych w związku z realizacją potrzeb bytowych mieszkańców oraz ustalenia opłaty ponoszonej za wykonywanie przyjętych obowiązków.
2.    Zasady przejęcia obowiązków i ustalenia opłaty, o których mowa w ust.1:
1)    Gmina Mosina przejmie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina wykonywanie obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstałych na terenie przedmiotowych nieruchomości z dniem 1 stycznia 2004 r.
2)    Pozbywanie odpadów komunalnych będzie odbywać się na zasadach szczegółowo ustalonych w uchwale o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.
3)    Przejmując obowiązki, o których mowa w pkt 1, Rada Miejska w drodze uchwały ustali zryczałtowaną opłatę za okresowe pozbywanie się określonej ilości odpadów komunalnych, którą ponosić będą właściciele nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana będzie na podstawie faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu pozbywania się odpadów komunalnych.
4)    Opłata, o której mowa w pkt 3 uiszczana będzie w czterech ratach, na podstawie nakazu płatniczego wystawionego przez Burmistrza Gminy Mosina, w terminach wpłat właściwych dla rat podatku od nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie albo osobiście w punkcie kasowym GBS, mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
5)    Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu           
             w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
 
§ 2.
 
Głosujący w referendum odpowiada na pytanie:
"Czy jest Pan/Pani za przejęciem z dniem 1 stycznia 2004 r. przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu  zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mosina".
 
 
§ 3.
 
Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wolnym od pracy w okresie między 30 a 40 dniem od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
§ 4.
 
Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
Czynności związane z przeprowadzeniem referendum będą wykonywane zgodnie z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Gmina Mosina ze względu na swoje położenie może poszczycić się pięknymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Tereny naszej gminy są miejscem wypoczynku dla rzeszy turystów pragnących odpocząć na "łonie natury".
Turystyka staje się "gałęzią gospodarki", która może przynosić lokalnym społecznościom określone korzyści finansowe.
Niestety, z roku na rok pogarsza się stan naszych lasów, łąk, jezior i rzek. Związane to jest z masowym pozostawianiem odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przewidzianych.
Ponadto wielu mieszkańców w swoich piecach spala wszystko, zatruwając tym samym świadomie powietrze, którym oddychamy.
Poszukując optymalnego rozwiązania tych problemów zwracamy się z propozycją do mieszkańców związaną z wprowadzeniem w drodze referendum zryczałtowanej opłaty za okresowe pozbywanie się określonej ilości odpadów komunalnych. Jest to skuteczne rozwiązanie problemu "dzikich" wysypisk śmieci.
 
 
                                                                      
                                                                       Załącznik nr 1
                                                                                              do uchwały nr XIV/121/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 2 października 2003 r.
 
 
KARTA
do głosowania w referendum lokalnym
zarządzonym przez Radę Miejską w Mosinie
na dzień    2003r.
 
 
"Czy jest Pan/Pani za przejęciem z dniem 1 stycznia 2004 r. przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mosina?"
                  
                  TAK
 
  
                  NIE
 
 
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania:
1.    oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok odpowiedzi "tak" lub "nie"
2.    za nieważne uznaje się głosy , gdy postawiono znak "x" w więcej niż jednej kratce lub nie umieszczono znaku "x" w żadnej kratce.
 
 
 
Pieczęć Obwodowej                                                                                           Pieczęć Rady
Komisji Wyborczej                                                                                         Miejskiej w Mosinie
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/121/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 października 2003 r.
 
 
 
KALENDARZ  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM
 
 
Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności
Treść czynności
Z dniem podjęcia uchwały przez Radę Miejską i ulega zakończeniu  na 24 godziny przed dniem referendum
Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w referendum
Najpóźniej na 25 dni przed dniem referendum
Powołanie przez Radę Miejską w Mosinie Gminnej Komisji do spraw referendum
 
Najpóźniej na 21 dni przed dniem referendum
Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie obwieszczeń, Uchwały Gminnej Komisji ds. referendum o powołaniu komisji obwodowych i ich składów
 
14 dni przed datą referendum
 
Wyłożenie do publicznego wglądu spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania
 
Przeddzień referendum
Przesłanie przewodniczącym komisji obwodowych spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania
 
 
 

Uchwała nr XIV/120/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuje się Zespół dla przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie w składzie:
1.    Ryszard Rybicki,
2.    Halina Labrzycka-Jankiewicz,
3.    Marek Klemens,
4.    Zygmunt Niemczewski,
5.    Leszek Dymalski,
6.    Magdalena Wojciechowska,
7.    Dorota Domagała.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4.
 
Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie
oraz ogłoszeniu w "Merkuriuszu Mosińskim".
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne z uwagi na przeprowadzenie nowych wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie.
 

Uchwała nr XIV/119/03

 
 
 
Na podstawie art. 406 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przeznacza się środki GFOŚiGW na następujące inne, oprócz ustawowych, zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju:
-    sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym na urządzanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
-    promocji gminy - propagowanie ekoturystyki.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
UZASADNIENIE
 
Rozszerzenie zadań, które mogą być finansowane z GFOŚiGW pozwoli przeznaczyć środki finansowe tego funduszu na inne zadania własne gminy, służące ochronie środowiska  i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.
 

Uchwała nr XIV/118/03

 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. b, art. 34 ust. 1 oraz art. 34a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uznaje się teren, pokryty drzewostanem o charakterze parkowym i niepodlegający przepisom o ochronie dóbr kultury, położony w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej, działka o nr ewid. 1827 i powierzchni 6,94 ha, za park gminny o nazwie "STRZELNICA".
 
 
§ 2.
 
Granicą parku jest granica działki o nr ewid. 1827, obręb Mosina.
 
 
§ 3.
 
Podmiotem sprawującym nadzór nad parkiem jest Burmistrz Gminy.
 
§ 4.
 
Dla zachowania tego parku dla następnych pokoleń wprowadza się następujący sposób ochrony:                                                                 
1.    Na terenie parku wyznacza się dwa stanowiska dokumentacyjne:
-    barwinka pospolitego o powierzchni 60 m2,
-    konwalii majowej o powierzchni 70m2.
2.    Zaleca się systematyczne wykonywanie cięć sanitarnych jako element poprawy stanu   zdrowotnego drzew sosnowych panujących.
3.    Zwrócić szczególną uwagę na młode pokolenie drzew liściastych jako element naturalnej odnowy lasu.
4.    Sukcesywne usuwanie gatunków drzew obcego pochodzenia, tj. czeremchy amerykańskiej.
5.    Dokonywanie podsadzeńdolesień.
 
§ 5.
 
Wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie parku.
Na terenie parku zabrania się:
-    niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
-    uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
-    wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
-    zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego.
 
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
 
 
§ 7.
 
Uchwała podlega opublikowaniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
  
U Z A S A D N I E N I E
 
Uznanie tego starodrzewu za park gminny nada mu większą rangę ochronną, pozwoli na jego utrzymanie w dobrej kondycji zdrowotnej. Stopniowe przekształcanie drzewostanu sosnowego w mieszany, jego uporządkowanie, poszerzenie istniejących ścieżek spacerowych, podsadzenia, pozwolą wykorzystać ten teren jeszcze przez długi okres czasu dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców Mosiny. 
 

Uchwała nr XIV/117/03

 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przyjmuje się koncepcję urbanistyczną przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mosina wraz z założeniami programowo-przestrzennymi w formie opisowej. Integralną częścią opracowania są następujące mapy:
-    organizacja ruchu rowerowego na terenie miasta Mosina, skala 1:10 000;
-    Mosina - planowane trasy rowerowe, skala 1:25 000;
-    Mosina - planowane trasy rowerowe na tle wybranych form ochrony przyrody - synteza, skala 1:25 000.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała podlega opublikowaniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
W obecnym czasie turystyka staje się ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego. Dochody z turystyki mogą stanowić znaczną część budżetu gminy oraz jej mieszkańców. Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie rzeki Warty, w otoczeniu zwartych kompleksów leśnych, interesujący krajobraz oraz obiekty muzealne tereny Gminy Mosina są atrakcyjne turystycznie. W związku z powyższym pojawiła się potrzeba wytyczenia szlaków i ścieżek rowerowych, które uwzględniałyby bezpieczne podróżowanie rowerzysty, zachowałyby czyste otaczające środowisko oraz mogłyby zaprowadzić w miejsca o szczególnym charakterze kulturalnym i przyrodniczym.
 

Uchwała nr XIV/116/03

 
 
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie, uchwala co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przyjmuje się statut Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT", stanowiący załącznik do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XIV/116/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 2 października 2003 r.
 
 
 
Statut
Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
 
Nazwa i siedziba Związku
 
§ 1.
 
1.    Związek nosi nazwę: Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów -  SELEKT", zwany w dalszej treści niniejszego Statutu "Związkiem".
2.    Siedzibą Związku jest Czempiń (ul. 24 Stycznia 25).
 
 
§ 2.
 
Związek posiada osobowość prawną.
 
 
Uczestnicy i czas trwania Związku
 
§ 3.
 
Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu "Uczestnikami", są Gminy:
- Brodnica,
- Czempiń,
- Dolsk,
- Grodzisk Wielkopolski,
- Kościan,
- Miasto Kościan,
- Miasto Luboń,
- Mosina,
- Miasto Puszczykowo,
- Stęszew,
- Śrem.
 
 
§ 4.
 
Związek został utworzony na czas nieokreślony.
 
 
Zadania Związku
 
§ 5.
 
Związek wykonuje zadania publiczne, dla realizacji których został utworzony - w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 
 
§ 6.
 
Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na:
-    zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z Uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
-    organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami;
-    inicjowaniu wprowadzenia przez Uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
-    prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.
 
 
§ 7.
 
Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne Związku oraz tworzyć spółki prawa handlowego.
 
 
Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania
 
§ 8.
 
Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.
 
 
§ 9.
 
Zgromadzenie Związku, zwane dalej "Zgromadzeniem", jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
 
 
§ 10.
 
1.    W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.
2.    Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji rad gmin. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.
3.    Wystąpienie oraz wykluczenie Uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.
 
 
§ 11.
 
Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego  bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.
 
 
§ 12.
 
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1)    ustalenie programów realizacji zadań Związku;
2)    uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia  lub nieudzielenia Zarządowi  absolutorium z tego tytułu;
3)    stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych z działalności Związku;
4)    zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów;
5)    ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym;
6)    przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku;
7)    decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych  Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów, a także zbywania akcji;
8)    nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku;
9)    realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych  Związkowi;
10)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia  i wykluczenia ze Związku;
11)  powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku;
12)  ustalanie wynagrodzeń  członków Zarządu Związku;
13)  uchwalanie projektu zmian w statucie Związku;
14)  podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji;
15)  stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku;
16)  ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach    majątkowych Związku;
17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich;
18)  kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7 ust. 1;
19)  powoływanie Komisji Rewizyjnej i ustalanie regulaminu jej działania;
20)  ustalanie zasad reprezentacji Związku w Spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.
§ 13.
 
1.    Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2.    Przewodniczący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej  jednej czwartej statutowego składu Zgromadzenia, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z   projektami uchwał.
3.    Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje oraz przewodniczy jego obradom do momentu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - najstarszy wiekiem przedstawiciel Uczestnika Związku.
4.    Posiedzenia Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowościach, będących siedzibami urzędów gmin, będących Uczestnikami Związku.
 
 
§ 14.
 
1.    Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby Uczestników Związku.
2.    Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wyboru Zarządu  podejmowane są w głosowaniu  tajnym.
3.    Każdy uczestnik ma jeden głos.
 
 
§ 15.
 
1.    Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.    Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub faxem.
3.    W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał.
4.    Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty  na następnym posiedzeniu.
 
 
§ 16.
 
1.    Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.
2.    W celu wykonywania zadań wymienionych w ust.1 Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną i ustala regulamin jej działania.
 
 
§ 17.
 
Zarząd Związku, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym Związku.
 
 
 
§ 18.
 
1.    Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.
2.    Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie 2.
3.    Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.
4.    Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.
5.    Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu  Związku Przewodniczący Zarządu.
 
 
§ 19.
 
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą i statutem na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:
1) realizacja zadań Związku, w tym prowadzenie gospodarki finansowej Związku;
2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
3) sporządzanie projektów planów finansowych Związku;
4) wyznaczanie jednostkom organizacyjnym Związku bieżących zadań do wykonania, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.
 
 
§ 20.
 
1.    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.
2.    Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3.    Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
 
 
§ 21.
 
Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, a w szczególności :
1) kieruje pracą Zarządu i nadzoruje Biuro Związku;
2) reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 Statutu;
3) zwołuje posiedzenia Zarządu.
 
 
Mienie Związku
 
§ 22.
 
1.    Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe wniesione przez Uczestników Związku oraz nabyte przez Związek.
2.    Mienie Związku jest odrębne od mienia Uczestników i jest odrębnie zarządzane.
§ 23.
 
1.    Mienie Związku  może powstać:
1)   w drodze przekazania mienia niepodzielnego, określonego w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i  pracownikach  samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami);
2)   w drodze przekazania przez Uczestników składników ich mienia służących realizacji zadań  przejętych przez Związek;
3)   z dochodów z majątku Związku;
4)   z dochodów z działalności Związku;
5)   z subwencji, z darowizn, zapisów i innych źródeł.
2.    Mienie komunalne przekazane Związkowi staje się własnością Związku.
 
 
§ 24.
 
1.    Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Związku wymagane jest  współdziałanie 2 członków Zarządu Związku.
2.    Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jego skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.
 
 
§ 25.
 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Związku.
 
 
§ 26.
 
1.    Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.
2.    Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.
 
 
Zasady  korzystania  z obiektów i urządzeń Związku
 
§ 27.
 
1.    Każdy Uczestnik Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.
2.    Uczestnicy Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na równych zasadach, w zakresie określonym zadaniami Związku. 
 
 
 
 
 
Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku
 
§ 28.
 
1.    Każdemu z Uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału Uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.
2.    Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej  proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w terminie do dnia 31 marca danego roku.
3.    Zasada określona w ust. 2, ma zastosowanie do udziału Uczestnika Związku w zyskach Związku.
4.    Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia Uczestników Związku (składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na Uczestników Związku odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.
5.    Wysokość środków ponoszonych przez Uczestników Związku na pozostałe, poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 - ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 
 
Zasady  przystępowania i występowania Uczestników oraz zasady rozliczeń majątkowych
 
§ 29.
 
O przyjęciu do Związku nowego Uczestnika decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej warunki przystąpienia.
 
 
§ 30.
 
Uczestnictwo w Związku ustaje w razie :
1) wystąpienia Uczestnika ze Związku,
2) wykluczenia Uczestnika ze Związku,
3) likwidacji Związku.
 
 
§ 31.
 
1.    Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego Uczestnika.
2.    Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.
 
 
 
 
 
§ 32.
 
1.    Związek może wykluczyć Uczestnika ze Związku tylko w razie:
1)   udowodnionego działania na szkodę Związku;
2)   niewykonania obowiązków na rzecz Związku;
3)   naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku.
2.    O złożeniu wniosku o wykluczenie Uczestnika ze Związku, Przewodniczący  Zgromadzenia  informuje tego Uczestnika co najmniej na 1 miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Związku, na którym rozpatrywany będzie wniosek.
3.    Wniosek o wykluczenie Uczestnika ze Związku może być złożony przez Zarząd Związku lub każdego z Uczestników.
 
 
§ 33.
 
1.    Nieruchomości, a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez uczestnika do Związku, nie podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.
2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Uczestnikowi Związku przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień wystąpienia lub wykluczenia Uczestnika ze Związku.
3.    W oparciu o wartość określoną w ust. 2, Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty występującego lub wykluczanego Uczestnika, przy czym spłata może być dokonana ratalnie, w okresie do 3 lat od dnia wystąpienia lub wykluczenia.
4.    Wystąpienie lub wykluczenie Uczestnika ze Związku nie rodzi po stronie Związku  obowiązku zwrotu Uczestnikowi wniesionych przez niego składek członkowskich.
 
 
Zasady likwidacji Związku
 
§ 34.
 
1.    Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji Związku.
2.    Podział majątku Związku pozostałego po likwidacji następuje proporcjonalnie do wartości wniesionych przez Uczestników Związku.
3.    Likwidację Związku prowadzi wybrany przez Zgromadzenie likwidator.
4.    Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)    sporządzenie planu likwidacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie;
2)    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;
3)    publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji;
4)    zakończenie bieżących spraw Związku;
5)    ściągnięcie wierzytelności Związku;
6)    zaspokojenie zobowiązań Związku;
7)    przedstawienie Zgromadzeniu Związku projektu podziału majątku Związku pozostałego po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1-6;
8)    złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.
5.    Koszty likwidacji ponosi Związek.
6.    Likwidator wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Związku.
 
 
Przepisy końcowe
 
§ 35.
 
Zmiany Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Uchwała nr XIV/115/03

 
 
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Gmina Mosina tworzy wraz z Gminami:
-    Brodnica,
-    Czempiń,
-    Dolsk,
-    Grodzisk Wielkopolski,
-    Kościan,
-    Miasto Kościan,
-    Miasto Luboń,
-    Miasto Puszczykowo,
-    Stęszew,
-    Śrem,
Związek Międzygminny pod nazwą "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu, zwany dalej "Związkiem".
 
 
§ 2.
 
Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin tworzących Związek, w dziedzinie gospodarki odpadami.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchyla się uchwałę nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
 
Dla realizacji zadań własnych gminy, z inicjatywy Gminy Czempiń powstała idea stworzenia Związku Międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin tworzących Związek, w dziedzinie gospodarki odpadami. W dniu 4 marca 2003 r. podpisano porozumienie intencyjne w sprawie utworzenia Związku. Sygnatariuszami porozumienia są gminy: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń, Mosina, Miasto Puszczykowo, Stęszew. W późniejszym terminie do tego porozumienia przystąpiła Gmina Śrem.
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na koszty jest możliwe jedynie możliwe jedynie przy współudziale wielu gmin. Z tego powodu powstanie Związku uznaje się za uzasadnione.
Dla zarejestrowania Związku Międzygminnego konieczne jest przedstawienie organowi prowadzącemu rejestr kompletu uchwał właściwych rad gmin o utworzeniu Związku. W celu sprawnego i szybkiego przebiegu procesu rejestracji, rady gmin powinny przyjąć uchwały tej samej treści, stąd konieczność uchylenia uchwały nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" jest jedną z instalacji przewidzianych do realizacji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.