XIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.12.2003

Uchwała nr XIX/159/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Zatwierdza się:
1)    zestawienie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 w kwocie 870.000 zł,
2)    zestawienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 w kwocie 865.000 zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą - Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia, zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Załącznik
do uchwały nr XIX/159/03   
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
 
 
 
Zestawienie  przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
 
 
Przychody
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
900
90011
057
                  20.000,00
900
90011
296
                450.000,00
Razem
                470.000,00
Stan środków obrotowych na początku roku
                400.000,00
Ogółem
                870.000,00
 
 
 
Rozchody
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
900
90011
4210
               465.000,00
900
90011
4300
               400.000,00
Razem
               865.000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku
                   5.000,00
Ogółem
               870.000,00
 

Uchwała nr XIX/158/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Kazimierę i Wawrzyńca małżonków Trawińskich zam.                               , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. Celem przystąpienia do opracowania niniejszego planu była zmiana przeznaczenia gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) projekt wyżej wymienionego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 14 lipca br. Kazimiera i Wawrzyniec małżonkowie Trawińscy, właściciele działki o nr ewid. 144/3, zakwestionowali brak uwzględnienia wniosku  o wydzielenie działki o powierzchni ok. 600 m2. W wyniku zaproponowanego, przez właścicieli przedmiotowej działki, podziału powstałaby konieczność realizacji nowego zjazdu na drogę wojewódzką 431. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zieleń izolacyjną i zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz część stanowi łącznik ekologiczny.
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując pismo Kazimiery i Wawrzyńca małżonków Trawińskich z dnia 14 lipca 2003 r. uznał, że jest to zarzut i postanowił go odrzucić ze względu na wytyczne Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zawarte w piśmie z dnia 14 września 2000 r. nr WZDW-31b-7323/166/2000, z którego wynika, iż nie dopuszcza się projektowania bezpośrednich zjazdów do posesji z dróg wojewódzkich.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 

Uchwała nr XIX/157/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Annę Pniewską zam.                                     , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. Celem przystąpienia do opracowania niniejszego planu była zmiana przeznaczenia gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt wyżej wymienionego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 30 czerwca br. Anna Pniewska, właścicielka działki o nr ewid. 144/8, kwestionując przeznaczenie działek o nr ewid.: 144/7, 144/3 i 144/8 pod funkcje mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, wniosła zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym w części pod zieleń izolacyjną i zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz część stanowi teren rolny - łącznik ekologiczny.
Burmistrz Gminy Mosina po rozpatrzeniu przedmiotowego zarzutu postanowił go odrzucić uznając, że przeznaczenie części terenu o odległości ca 120 m od ulicy Wiejskiej pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług jest w pełni uzasadnione z uwagi na położenie przy drodze wojewódzkiej oraz z uwagi na istniejący zakład cukierniczy na działce o nr ewid. 144/3 i projektowany zakład cukierniczy na działce o nr ewid. 144/7. Zapis w ustaleniach planu dotyczący działki o nr 144/7 nie przesądza o powstaniu zakładu cukierniczego, a jedynie daje możliwość ubiegania się o taką inwestycję po spełnieniu wszelkich wymogów przepisów szczególnych, tj. między innymi z zakresu ochrony sanitarnej i ochrony środowiska. Przeznaczenie części działki o nr ewid. 144/8 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nie zmusza właściciela do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, w związku z czym działka ta może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 

Uchwała nr XIX/156/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Włodzimierza Krawczyka zam.                                ,  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. Celem przystąpienia do opracowania niniejszego planu była zmiana przeznaczenia gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt wyżej wymienionego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 13 czerwca br. Włodzimierz Krawczyk, właściciel działki o nr ewid. 154/5, wniósł zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kwestionując linię zabudowy. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), przedmiotowa działka stanowi łącznik ekologiczny.
Burmistrz Gminy Mosina po rozpatrzeniu przedmiotowego zarzutu postanowił go odrzucić uznając, że linia zabudowy - 8,0 m od granicy działki z drogą, oznaczoną symbolem KL-1, jest w pełni uzasadniona, a zmiana tej linii zakłóciłaby ład przestrzenny poprzez lokalizację jednego budynku w odległości innej od pozostałych projektowanych budynków wzdłuż wyznaczonej projektem planu drogi KL-1.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 

Uchwała nr XIX/155/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Ewę Fiedziuszko-Pruchniewską zam.                                    , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej..
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. Celem przystąpienia do opracowania niniejszego planu była zmiana przeznaczenia gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt wyżej wymienionego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 9 lipca br. Ewa Fiedziuszko-Pruchniewska, właścicielka działki o nr ewid. 145/4, kwestionując przeznaczenie działki o nr ewid. 144/7 pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i przeznaczenie działki o nr ewid. 145/4 pod zabudowę mieszkaniową, wniosła zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym w części pod zieleń izolacyjną i zabudowę zagrodową z dopuszczeniem  zabudowy jednorodzinnej, a część stanowi tereny rolne - łącznik ekologiczny.
Burmistrz Gminy Mosina po rozpatrzeniu przedmiotowego zarzutu postanowił go odrzucić uznając, że przeznaczenie części terenu o odległości ca 120 m od ulicy Wiejskiej pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług jest w pełni uzasadnione z uwagi na położenie przy drodze wojewódzkiej oraz z uwagi na istniejący zakład cukierniczy na działce o nr ewid. 144/3 i projektowany zakład cukierniczy na działce o nr ewid. 144/7.
Zapis w ustaleniach planu dotyczący działki o nr ewid. 144/7 nie przesądza o powstaniu zakładu cukierniczego, a jedynie daje możliwość ubiegania się o taką inwestycję po spełnieniu wszelkich wymogów przepisów szczególnych, tj. między innymi z zakresu ochrony sanitarnej i ochrony środowiska. Przeznaczenie działki o nr ewid. 145/4 pod zabudowę mieszkaniową   nie zmusza właściciela do użytkowania istniejących zabudowań na inne cele niż dotychczasowe.
Zmiana przebiegu drogi KL-1, zgodnie z sugestią autora zarzutu, w sposób nieuzasadniony pogorszyłaby możliwość podziału terenu w strefie przylegającej do rowu, ograniczając obszar - strefę przydatną dla zabudowy, tym samym wprowadziłoby to dysproporcje w podziałach na działki. Poza tym uwzględnienie sugerowanej zmiany przebiegu przedmiotowej drogi spowodowałoby zburzenie łagodnego jej przebiegu, przyjętego dla całej drogi.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 

Uchwała nr XIX/154/03

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Beatę Fiedziuszko-Falkowską zam.                                    , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. Celem przystąpienia do opracowania niniejszego planu była zmiana przeznaczenia gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt wyżej wymienionego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 9 lipca br. Beata Fiedziuszko-Falkowska, właścicielka działki o nr ewid. 145/3, kwestionując przeznaczenie wyżej wymienionej działki pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług oraz przebieg drogi KL-1, wniosła zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zieleń izolacyjną i zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, a część stanowi łącznik ekologiczny.
Burmistrz Gminy Mosina po rozpatrzeniu przedmiotowego zarzutu postanowił go odrzucić uznając, że przeznaczenie części terenu o odległości ca 120 m od ulicy Wiejskiej pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług jest w pełni uzasadnione z uwagi na położenie przy drodze wojewódzkiej oraz z uwagi na istniejący zakład cukierniczy na działce o nr ewid. 144/3 i projektowany zakład cukierniczy na działce o nr ewid. 144/7. Zapis w ustaleniach planu dotyczący działki o nr ewid. 144/7 i przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, daje jedynie możliwość  ubiegania się o taką inwestycję po spełnieniu wszelkich wymogów przepisów szczególnych, tj. między innymi z zakresu ochrony sanitarnej i ochrony środowiska.
Zmiana przebiegu drogi KL-1, zgodnie z sugestią autora zarzutu, w sposób nieuzasadniony pogorszyłaby możliwość podziału terenu w strefie przylegającej do rowu, ograniczając obszar - strefę przydatną dla zabudowy, tym samym wprowadziłoby to dysproporcje w podziałach na działki. Poza tym uwzględnienie sugerowanej zmiany przebiegu przedmiotowej drogi spowodowałoby zburzenie łagodnego jej przebiegu, przyjętego dla całej drogi.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Uchwała nr XIX/153/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Andrzeja Chmielarza zam.                                     , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. Celem przystąpienia do opracowania niniejszego planu była zmiana przeznaczenia gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt wyżej wymienionego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca 2003 r. W dniu 2 lipca br. Andrzej Chmielarz, właściciel działki o nr ewid. 144/7, kwestionując brak jednoznacznego określenia w ustaleniach planu przeznaczenia wyżej wymienionej działki pod zakład cukierniczy, wniósł zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), działka o nr ewid. 144/7 położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zieleń izolacyjną i zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej.
Burmistrz Gminy Mosina po rozpatrzeniu przedmiotowego zarzutu postanowił go odrzucić uznając, że przeznaczenie w projekcie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o nr  ewid. 144/7 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, daje możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę zakładu cukierniczego. Poza tym uściślenie, w ustaleniach tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia wyżej wymienionej działki na zakład cukierniczy jest niemożliwe z uwagi na konieczność spełnienia wszelkich wymogów przepisów szczególnych, tj. między innymi z zakresu ochrony sanitarnej i ochrony środowiska na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 

Uchwała nr XIX/152/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się "STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 - 2013", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 U Z A S A D N I E N I E
 
"STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 - 2013" jest dokumentem, który ułatwi Gminie Mosina ustalenie priorytetów, kierunków i sposobów rozwiązania najbardziej palących dla gminy spraw. Przygotowana strategia rozwoju jest tylko dokumentem kierunkowym i nie może być traktowana jako dokument wykonawczy. Zarówno zadania, jak i planowany czas realizacji projektów, opisywane są z perspektywy terminu ukończenia prac nad tym dokumentem, tj. lipca 2002 r. Uchwalenie strategii rozwoju nie zamyka możliwości wprowadzania zmian, prowadzenia konsultacji społecznych i składania nowych wniosków inwestycyjnych, zgodnie z pojawiającymi się uzasadnionymi potrzebami lokalnymi. Strategia jest jednak narzędziem, które wyznacza ramy racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami, co nie pozwoli w przyszłości na przeszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy w stosunku do budżetu. Dzięki temu kontrola społeczna nad realizacją priorytetowych programów i poszczególnych projektów stanie się faktem. Równocześnie dokument ten umożliwi Gminie Mosina ubieganie się o środki pomocowe z funduszy przed i po akcesyjnych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.

Uchwała nr XIX/151/03

Uchwała nr XIX/151/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124              ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.  Dz. U. z 2003 r.    Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie   nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r., nr XII/89/03  z dnia 26 czerwca 2003r.,  nr XIV/109/03 z dnia 25 września 2003r. i nr XVIII/141/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 889.758,00 zł, tj. do kwoty:
     -    zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
    w tym zadania zlecone 1.582.517,50 zł
     -    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
34.681.523,27 zł
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 889.758,00 zł, tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
      a)  zadania zlecone 1.582.517,50 zł
          -  zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
          b) udzielone dotacje 3.354.184,00 zł
          -  zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
      c)  wydatki bieżące i majątkowe
              -  zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
38.584.026,60 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych   -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4.    Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
 
§ 2.
           
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
1.    Dochody:
-    dział 900 zwiększa się o kwotę 889.758,00 zł
w tym :
§    36.758,00 zł dotacja  Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów budowy nowych punktów świetlnych,
§    853.000,00 zł środki z PWiK
 
Razem zwiększenie dochodów wynosi 889.758,00 zł.
 
2.    Wydatki:
-    dział 600 zwiększa się o kwotę 125.900,00 zł
w tym:
zwiększenia
§    26.900,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - transport
§    179.000,00 zł środki na bieżące utrzymanie dróg
zmniejszenia
§    80.000,00 zł, dotyczy wykonania makiety Pl. 20 Października
 
-    dział 700 zwiększa się o kwotę 61.203,00 zł
w tym:
zwiększania:
§    211.203,00 zł wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
zmniejszenia:
§    150.000,00 zł TBS
 
-    dział 750 zwiększa się o kwotę 63.656,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w administracji
 
-    dział 754 zwiększa się o 10.000,00 - środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej
 
-    dział 801 zwiększa się o kwotę 218.932,00 zł są to środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki oświaty
 
-    dział 854 zmniejsza się o kwotę 42.941,00 zł  - środki przeniesione do działu 801
 
-    dział 900 zwiększa się o kwotę 453.008,00 zł
w tym:
§    628.500,00 zł - wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6
§    5.450,00 zł oczyszczanie miasta
§    4.700,00 zł utrzymanie zieleni
§    1.410,00 zł schronisko dla zwierząt
§    36.758,00 zł dotacja na budowę nowych punktów świetlnych
§    30.000,00 zł opłaty za korzystanie ze środowiska
§    zmniejszenie o 253.810,00 dotacja dla zakładu budżetowego
 
Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.
 
Razem zwiększenie wydatków wynosi 889.758,00 zł.
 

Uchwała nr XIX/150/03

Uchwała nr XIX/150/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie nr IV/33/02
 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003.
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W § 1 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr IV/33/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003, zmienionej uchwałą  nr XVIII/139/03 z dnia 18 grudnia 2003 r.  wyrazy:  "w kwocie 10,60 zł" zastępuje się wyrazami: "w kwocie 7,40 zł."
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
 
              Analiza kosztów  utrzymania zasobów mieszkaniowych spowodowała konieczność zmiany stawki jednostkowej za  1m2 powierzchni i tym samym konieczność zmiany przedmiotowej uchwały.