XL Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.04.2005

Uchwała nr XL/341/05

UCHWAŁA NR XL/341/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2004 udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

 

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2004 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2004 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf
Załącznik do załącznika do uchwały nr XL/341/05.pdf