XLII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 02.06.2005

Uchwała nr XLII/350/05

UCHWAŁA NR XLII/350/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy Mosina, następuje według stawki za jeden kilometr przebiegu:
  a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł,
  b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.
 2. Stawka za jeden kilometr przebiegu, określona w ust. 1, będzie ulegała zmianie zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

 

§ 2.

Czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Falbierski.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i odpowiednio Wiceprzewodniczącemu Rady.

 

§ 4.

Traci moc uchwała nr II/16/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XLII/349/05

UCHWAŁA NR XLII/349/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rogalin.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 125/28, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę “Akacjowa”.
 2. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 128/15, 125/18, 134/12,135/27 i 128/42, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Bukowa”.
 3. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 125/13, 128/27 i 135/14, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Dębowa”.
 4. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 128/35 oraz 135/22, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Klonowa”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Rogalin.

 

§ 3.

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Dnia 26 maja 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działek położonych na terenie wsi Rogalin, w wyniku którego powstały nowe ulice. Rada Sołecka Sołectwa Rogalin zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazw tym ulicom. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Uchwała nr XLII/348/05

UCHWAŁA NR XLII/348/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 384/32, 384/33 i 384/49, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Wichrowa”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Mieczewo.

 

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

  

UZASADNIENIE

Dnia 21 lutego 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PN 7414-4/2003 zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewidencyjnych 384/4 i 384/29, położonych na terenie wsi Mieczewo, w wyniku którego powstały nowe ulice. Rada Sołecka Sołectwa Mieczewo zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazwy jednej z ulic: “Wichrowa”. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLII/347/05

UCHWAŁA NR XLII/347/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 514/14, stanowiącą własność Gminy Mosina, nazwę “Mariana Obsta”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa Mosiny.

 

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

  

UZASADNIENIE

Dnia 26 lipca 2000 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 514, położonej w Mosinie przy ulicy Wodnej, w wyniku którego powstała nowa ulica. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Mosinie zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLII/346/05

UCHWAŁA NR XLII/346/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Mosinie, obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Mosinie, obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową.

 

§ 2.

 1. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
 3. Zakres ustaleń planu obejmuje:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
  11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Mosina zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dokonał analizy przeznaczenia terenu położonego w Mosinie pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz określił zakres opracowania planu. Przedmiotowy teren otoczony jest zabudową mieszkalno-usługową i nie jest całkowicie zainwestowany, a jego położenie w centrum miasta uzasadnia opracowanie planu, który umożliwi właściwe wykorzystanie terenu i jego uporządkowanie pod względem urbanistycznym.
Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami zgodne jest z obowiązującym “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.


Uchwała nr XLII/345/05

UCHWAŁA NR XLII/345/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie, obejmującego teren działek o nr ewid. 509/2, 510/2 i część działki o nr ewid. 509/1.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Uchwala się “Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie, obejmującego teren działek o nr ewid. 509/2, 510/2 i część działki o nr ewid. 509/1”.
 2. Granice obszaru objętego uchwałą, o której mowa w ust. 1, stanowią granice działek o numerach ewidencyjnych 509/2 i 510/2 oraz części działki o nr ewid. 509/1, o łącznej powierzchni 0,27 ha.
 3. Obszar i zakres opracowania zmiany planu są zgodne z uchwałą nr XXI/173/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu oraz z uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina.
 4. Zmiana planu miejscowego składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części:
  1) rysunku zmiany planu – w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik nr 1;
  2) niepublikowanych załączników dotyczących rozstrzygnięć: o sposobie rozpatrzenia uwag składanych do projektu planu, rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. Rozstrzygnięcia znajdują się w dokumentacji prac planistycznych.

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy ogólne

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;
 3. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;
 4. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;
 5. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
 6. przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
 7. powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy, oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

 

§ 3.

 1. Zakres opracowania zmiany planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, w tym:
  1) określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  6) szczegółowe zasady podziału nieruchomości objętej planem;
  7) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
  8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
 2. Zakres opracowania nie obejmuje zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, określenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, określenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 3. Ustala się, że zakres opracowania nie obejmuje zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, ponieważ wyżej wymieniony zakres opracowania nie ulega zmianie w niniejszym planie i obowiązują ustalenia planu, o którym mowa w § 15.

 

§ 4.

Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

 1. granice obszaru objętego opracowaniem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4. kierunki kalenic dachowych,
 5. pas terenu wzdłuż linii elektroenergetycznej 15 kV wolny od zabudowy.

   

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§ 5.

 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MU.
  Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje łączenie obu funkcji podstawowych w jednym obiekcie oraz urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.
 2. Adaptuje się istniejącą ulicę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KD.

 

§ 6.

Wprowadza się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. Projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych. W tym celu należy respektować parametry i wskaźniki określone w § 9, a ponadto stosować lokalne detale, konwencjonalną kolorystykę i charakterystyczne rozwiązania materiałowe – jasne kolory tynków, znaczący udział drewna i kamienia naturalnego w płaszczyznach elewacji i ogrodzeń.
 2. W zagospodarowaniu działek należy stosować gatunki roślin, charakterystyczne dla danego siedliska przyrodniczego. Należy zadbać o jak największą różnorodność gatunków i właściwą kompozycję zieleni.
 3. Elementy małej architektury i nawierzchnie stosować w nawiązaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów.

 

§ 7.

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. Zakazuje się przekraczania wskaźników intensywności zabudowy, określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2.
 2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektów budowlanych wymienionych w przepisach szczególnych.
 3. Zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu.
 4. Zakazuje się przekształceń powierzchni ziemi, zakłócających naturalną rzeźbę terenu.
 5. Wody opadowe do czasu budowy kanałów deszczowych odprowadzać indywidualnie na teren działki.
 6. Odbiór ścieków sanitarnych będzie się odbywał siecią kanałów sanitarnych poprzez lokalne przepompownie ścieków do oczyszczalni ścieków dla miasta Mosiny. Do czasu budowy kanałów sanitarnych dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników na działce.
 7. Należy wprowadzić zieleń ozdobną i zakrzewienia na granicy działek. Stosować gatunki roślin, dostosowane do lokalnego siedliska przyrodniczego.
 8. Przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 9. Odpady komunalne i komunalno-podobne należy gromadzić w granicach posesji w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

 

§ 8.

Określa się następujące wymogi wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:

 1. Elementy zagospodarowania działek typu: bramy, forma grafiki numeracji domów, miejsca na odpady, powinny być zbliżone w doborze materiału i kolorystyki do materiałów i kolorystyki stosowanej w okolicy.
 2. Na terenie działek wprowadzić zieleń przydomową w części frontowej oraz domową w postaci zielonych balkonów, werand, tarasów.
 3. Dla utrzymania ładu przestrzeni publicznej należy egzekwować od właścicieli wymóg porządku na terenie przyległym do nieruchomości oraz estetycznego wyglądu ścian i pokryć dachowych.

 

§ 9.

 1. Ustala się wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu:
  1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działki,
  2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić co najmniej 35% powierzchni działki.
 2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:
  - 6 m od frontowych krawędzi działek wzdłuż dróg dojazdowych KD.
 3. Ustala się następujące parametry dotyczące budynków mieszkalnych:
  1) zakazuje się lokalizowania na działce więcej niż 1 budynku mieszkalnego;
  2) wysokość zabudowy – parter plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe. Maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może przekraczać 10 m;
  3) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30o – 45o, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym. Obowiązuje, zgodne z rysunkiem planu, ustawienie kalenic dachowych.
 4. W przypadku rezygnacji z budynku mieszkalnego, ustala się warunki i parametry dotyczące budynku usługowego w nawiązaniu do zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3.
 5. Dla budynków usługowych dobudowanych do budynków mieszkalnych, ustala się następujące warunki i parametry:
  1) funkcja usługowa może być umieszczona w obrębie części kubatury budynku mieszkalnego lub w budynku dobudowanym do budynku mieszkalnego od strony bocznej lub tylnej. Dla budynków usługowych obowiązują parametry określone dla budynków mieszkalnych – ust. 3 pkt 2 i 3.
 6. Ustala się następujące warunki i parametry dotyczące garaży:
  1) zakazuje się lokalizowania na działce więcej niż jednego wolnostojącego garażu;
  2) wysokość – 1 kondygnacja z poddaszem, przy czym wysokość od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może być wyższa niż 6 m;
  3) dachy nawiązujące do dachów budynków mieszkalnych lub usługowych;
  4) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowego garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub usługowego.

 

§ 10.

Wprowadza się następujące zasady podziału nieruchomości:

 1. Likwiduje się istniejący podział terenu, zgodnie z rysunkiem planu.
 2. Dopuszcza się korektę zaznaczonych na rysunku planu podziałów na działki budowlane pod warunkiem, że nie spowoduje ona zmniejszenia obecnej wielkości działek o więcej niż 10 %.
 3. Dopuszcza się łączenie działek.
 4. Zakazuje się wtórnych podziałów działek.

 

§ 11.

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 1. Komunikacja:
  1) dla obsługi komunikacyjnej terenu ustala się układ drogowy, który tworzą:
      - od południa istniejąca ulica dojazdowa – ul. Świerkowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KD;
       - od północy istniejąca ulica dojazdowa – przedłużenie ul. Paderewskiego, oznaczona na rysunku planu symbolem KD.
  2) ustala się zmianę przeznaczenia działki nr ewid. 509/2 i części działki nr ewid. 509/1, zgodnie z rysunkiem planu. Część terenu przeznaczonego poprzednio pod drogę, obecnie przeznacza się na teren zabudowy mieszkaniowej.
 2. Zaopatrzenia w wodę ustala się z istniejących w tym rejonie sieci wodociągowych Ø 160 mm.
 3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się docelowo odbiór ścieków poprzez system przepompowni i kanałów sanitarnych oczyszczalni ścieków dla miasta Mosiny. Do czasu realizacji wyżej wymienionej inwestycji dopuszcza się szczelne zbiorniki na działce.
 4. Wody opadowe do czasu budowy kanałów deszczowych odprowadzać indywidualnie na teren działki.
 5. Zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejącej sieci. Wzdłuż linii energetycznej 15 kV, ustala się strefę wolną od zabudowy po 7,5 m od osi linii.
 6. Dla zaopatrzenia w ciepło należy preferować proekologiczne źródła spalania paliw.
 7. Ustala się w zakresie telekomunikacji:
  1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci projektowanej w liniach rozgraniczających dróg,
  2) istnieje możliwość przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczającymi drogi, pod warunkiem zapewnienia służebności gruntowej.
 8. Dopuszcza się lokalizowanie na terenie urządzeń technicznych obsługi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz związane z odprowadzeniem ścieków lub innymi elementami uzbrojenia.
 9. Inne elementy uzbrojenia – na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

 

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 12.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dla terenu będącego w granicach opracowania, ustala się jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 14.

Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym nr 1 – rysunek planu, stanowiącym integralną część uchwały, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 15.

Uchwała, o której mowa w § 14, staje się obowiązującym aktem prawnym łącznie z ustaleniami “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie”, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 162, poz. 4488), w części, która nie jest sprzeczna z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale.

 

§ 16.

Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

“Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie, obejmującego teren działek o nr ewid. 509/2, 510/2 i część działki o nr ewid. 509/1” opracowana została zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1561 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXI/173/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rej. ul. Wodnej w Mosinie, dz. nr ewid. 510/2, 509/2 i cz. dz. nr ewid. 509/1.
Autorem planu jest Pani Maria Kaczmarek – upr. Nr 923/89 nr członka Z.O.I.U. – Z 131.
Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium i z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej.
W dniach od 1 października do 7 grudnia 2004 r. został on udostępniony do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 pkt 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 stycznia do dnia 1 lutego 2005 r., nie wpłynęły uwagi.
Uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. 


Uchwała nr XLII/344/05

UCHWAŁA NR XLII/344/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ul. Wodnej w Mosinie, działka nr geod. 514.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Uchwala się “Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ul. Wodnej w Mosinie, działka nr geod. 514, obejmującego teren działek o nr ewid. 514/1 do 514/13”.
 2. Granice obszaru objętego uchwałą, stanowią granice działek o numerze ewidencyjnym 514/1 do 514/13 w miejscowości Mosina, o łącznej powierzchni 1,3 ha.
 3. Podział działki o nr ewid. 514 na oznaczenia od 514/1 do 514/13, nastąpił w oparciu o “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ulicy Wodnej w Mosinie, dz. nr geod. 514”, zatwierdzony uchwałą Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9, poz. 151). Plan ten jest przedmiotem niniejszej częściowej zmiany.
 4. Obszar i zakres opracowania zmiany planu są zgodne z uchwałą nr XXI/172/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu oraz z uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina.
 5. Zmiana planu miejscowego składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 oraz niepublikowanych załączników do:
  1) rysunku zmiany planu – w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik nr 1;
  2) niepublikowanych załączników dotyczących rozstrzygnięć: o sposobie rozpatrzenia uwag składanych do projektu planu, rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. Rozstrzygnięcia znajdują się w dokumentacji prac planistycznych.

  

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
 2. zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;
 3. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;
 4. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;
 5. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
 6. przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
 7. powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

 

§ 3.

 1. Zakres opracowania zmiany planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, w tym:
  1) określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  6) zasady rozbudowy systemu infrastruktury technicznej;
  7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
 2. Zakres opracowania nie obejmuje zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, określenia szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości oraz określenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy z uwagi na nie występowanie wymienionych terenów i obiektów w obszarze opracowania.
 3. Ustala się, że zakres opracowania nie obejmuje:
  1) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
  2) określenia stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, ponieważ w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany miejscowego planu, nie ulegnie zmianie wartość nieruchomości objętych zmianą.

 

§ 4.

Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

 1. granice obszaru objętego opracowaniem,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
 4. linie podziałów wewnętrznych,
 5. kierunki kalenic dachowych.

   

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§ 5.

 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym. Przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło, usługi turystyczne, urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.
 2. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej wraz z budynkiem lub pomieszczeniem garażowo-gospodarczym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MU i 2MU. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje łączenie obu funkcji podstawowych w jednym obiekcie oraz urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.

 

§ 6.

Wprowadza się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. Projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych. W tym celu należy respektować parametry i wskaźniki określone w § 9, a ponadto stosować lokalne detale, konwencjonalną kolorystykę i charakterystyczne rozwiązania materiałowe – jasne kolory tynków, znaczący udział drewna i kamienia naturalnego w płaszczyznach elewacji i ogrodzeń.
 2. W zagospodarowaniu działek należy stosować gatunki roślin, charakterystyczne dla danego siedliska przyrodniczego. Należy zadbać o jak największą różnorodność gatunków i właściwą kompozycję zieleni.
 3. Elementy małej architektury i nawierzchnie stosować w nawiązaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów.

 

§ 7.

Wprowadza się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. Zakazuje się przekraczania wskaźników intensywności zabudowy, określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2.
 2. Zakazuje się przekształceń powierzchni ziemi, zakłócających naturalną rzeźbę terenu.
 3. Usługi stanowiące przeznaczenie podstawowe, zgodnie z § 5 ust. 2, nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 4. Zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu.
 5. Wody opadowe, do czasu budowy kanałów deszczowych, odprowadzać indywidualnie na teren działki.
 6. Dla zaopatrzenia w ciepło należy preferować proekologiczne źródła spalania paliw.
 7. Odpady komunalne i komunalno-podobne należy gromadzić w granicach posesji, w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
 8. Odbiór ścieków sanitarnych będzie się odbywał siecią kanałów sanitarnych poprzez lokalne przepompownie ścieków do oczyszczalni ścieków dla miasta Mosiny. Do czasu budowy kanałów sanitarnych, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników na działce.
 9. Należy wprowadzić zieleń ozdobną oraz zakrzewienia na granicy działek. Stosować rodzime gatunki roślin, dostosowane do lokalnego siedliska przyrodniczego.

 

§ 8.

Określa się następujące wymogi wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:

 1. Przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej konsekwentnie przestrzegać zasad dotyczących miejsca i formy w rozmieszczeniu tablic z nazwami ulic.
 2. Reklamy na budynkach i reklamy wolnostojące należy objąć określonymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki. Reklamy wolnostojące wzdłuż drogi należy umieszczać na standardowych stelażach przy zachowaniu jednolitej wysokości nie zagrażającej bezpieczeństwu na drogach.
 3. Elementy zagospodarowania działek typu: bramy, forma grafiki numeracji domów, miejsca na odpady powinny być zbliżone w doborze materiałem i kolorystyce do materiałów i kolorystyki stosowanej w okolicy.
 4. Zakazuje się stosowania ogrodzeń w formie litego muru lub prefabrykatów betonowych uniemożliwiających wgląd na działki.
 5. Na terenie działek wprowadzić zieleń przydomową w części frontowej oraz domową w postaci zielonych balkonów, werand, tarasów.
 6. Dla utrzymania ładu przestrzeni publicznej należy egzekwować od właścicieli wymóg porządku na terenie przyległym do nieruchomości oraz estetycznego wyglądu ścian i pokryć dachowych.

 

§ 9.

 1. Ustala się wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu:
  1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki na terenach MN i 50% powierzchni działki na terenach MU;
  2) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić co najmniej 45% powierzchni działki na terenach MN i 35% powierzchni działki na terenach MU.
 2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od frontowych krawędzi działek wzdłuż ulic dojazdowych KD oraz ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem KL.
 3. Ustala się następujące parametry dotyczące budynków mieszkalnych:
  1) zakazuje się lokalizowania na działce więcej niż 1 budynku mieszkalnego;
  2) wysokość zabudowy – parter plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe. Maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może przekraczać 10 m;
  3) dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30o – 45o, kryte dachówką, materiałem imitującym dachówkę lub innym tradycyjnie stosowanym materiałem pokryciowym. Obowiązuje zgodne z rysunkiem planu ustawienie kalenic dachowych.
 4. Dla budynków usługowych dobudowanych do budynków mieszkalnych, ustala się następujące warunki i parametry:
  1) funkcja usługowa może być umieszczona w obrębie części kubatury budynku mieszkalnego lub w budynku dobudowanym do budynku mieszkalnego od strony bocznej lub tylnej. Dla budynków usługowych obowiązują parametry określone dla budynków mieszkalnych – ust. 3 pkt 2 i 3.
 5. Ustala się następujące warunki i parametry dotyczące garaży i budynków gospodarczych:
  1) zakazuje się lokalizowania na działce więcej niż jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu;
  2) wysokość – 1 kondygnacja z poddaszem, przy czym wysokość od poziomu terenu do kalenicy dachu nie może być wyższa niż 6 m;
  3) dachy nawiązujące do dachów budynków mieszkalnych lub usługowych;
  4) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowego garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub usługowego.

 

§ 10.

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm.
 2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się docelowo odbiór ścieków poprzez system przepompowni i kanałów sanitarnych do oczyszczalni ścieków dla miasta Mosiny. Do czasu realizacji wyżej wymienionej inwestycji dopuszcza się szczelne zbiorniki na działce.
 3. Wody opadowe do czasu budowy kanałów deszczowych odprowadzać indywidualnie na teren działki.
 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z istniejącej sieci.
 5. Dla zaopatrzenia w ciepło należy preferować proekologiczne źródła spalania paliw.
 6. Ustala się w zakresie telekomunikacji:
  1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci ułożonej w liniach rozgraniczających dróg,
  2) istnieje możliwość przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczającymi drogi, pod warunkiem zapewnienia służebności gruntowej.
 7. Dopuszcza się lokalizowanie na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, urządzeń technicznych obsługi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz związane z odprowadzeniem ścieków lub innymi elementami uzbrojenia.
 8. Inne elementy uzbrojenia – na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 11.

Do czasu zrealizowania określonego w planie zagospodarowania terenu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze.

 

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 13.

Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym nr 1 – rysunek planu, stanowiącym integralną część uchwały, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 14.

Uchwała, o której mowa w § 13, staje się obowiązującym aktem prawnym łącznie z uchwałą Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r. zatwierdzającą “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ulicy Wodnej w Mosinie, dz. nr geod. 514” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9, poz. 151), w zakresie § 7 dotyczącego komunikacji oraz § 9 dotyczącego ustalenia stawki służącej naliczaniu jednorazowych opłat.

 

§ 15.

Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

“Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ul. Wodnej w Mosinie, działka nr geod. 514, obejmującego teren działek o nr ewid. 514/1 do 514/13” opracowana została zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1561 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2086).

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXI/172/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ul. Wodnej w Mosinie, działka nr geod. 514.
Autorem planu jest Pani Maria Kaczmarek – upr. Ntr 923/89 nr członka Z.O.I.U. – Z 131.
Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Jest on zgodny z zapisami studium i z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej.
W dniach od 1 października do 7 grudnia 2004 r. był on udostępniony do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 pkt 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2005 r., nie wpłynęły uwagi.
Uchwała ta wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa.


Uchwała nr XLII/343/05

UCHWAŁA NR XLII/343/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) i w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie
Zastępcy dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie
Dyrektor Gimnazjum w Daszewicach
Dyrektor Gimnazjum w Pecnej
Dyrektor Gimnazjum w Rogalinie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
Zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czapurach
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewicach
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosinku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnie
Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Krośnie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogalinku
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Mosinie
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Mosinie
Dyrektor Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie
Dyrektor Przedszkola nr 4 w Mosinie

3 godziny
7 godzin
5 godzin
5 godzin
5 godzin
3 godziny
7 godzin
5 godzin
5 godzin
5 godzin
5 godzin
7 godzin
5 godzin
5 godzin
12 godzin
10 godzin
8 godzin
10 godzin

Przy ustalaniu wysokości zniżek określonych w tabeli, uwzględnia się wielkość i typ oraz warunki pracy szkoły, przedszkola (ilość oddziałów).

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły liczącej:
- do 17 oddziałów,
- ponad 17 oddziałów.
Wicedyrektor szkoły liczącej:
- ponad 12 oddziałów.


5 godzin
3 godziny

7 godzin

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:
- ponad 3 oddziały,
- 3 oddziały,
- 2 oddziały.

 
8 godzin
10 godzin
12 godzin

 

§ 2.

Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze nie mogą realizować godzin ponadwymiarowych bez zgody Burmistrza, za wyjątkiem doraźnych zastępstw w przypadku braku możliwości powierzenia ich innemu nauczycielowi.

 

§ 3.

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla:
Pedagoga szkolnego - 22 godziny,
Psychologa szkolnego - 22 godziny,
Logopedy szkolnego - 22 godziny,
Rehabilitanta - 22 godziny.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2005 r.

 


UZASADNIENIE

Gmina jako organ prowadzący szkoły i przedszkola, w myśl art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, zobowiązana jest określić zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Uchwała nr XLII/342/05

UCHWAŁA NR XLII/342/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu
i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXIX/339/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:”
    “Zwalnia się od opłaty zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
    gospodarczej złożone przez osobę fizyczną podejmującą po raz pierwszy działalność gospodarczą”.
2) uchyla się § 2.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) stanowi, że zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Powyższe opłaty stanowią w całości dochód gminy. Przepis ten zawiera również fakultatywne upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia zwolnienia od wyżej wymienionych opłat. Niniejsza uchwała wprowadza zwolnienie od opłaty w przypadku, gdy o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina, ubiega się osoba fizyczna po raz pierwszy.
Zwolnienie od opłaty za wpis osób fizycznych zgłaszających po raz pierwszy działalność gospodarczą ma na celu wspieranie tworzenia małych, często jednoosobowych przedsiębiorstw oraz ułatwienie podjęcia działalności gospodarczej