XLIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.11.2005

Deklaracja w sprawie Kodeksu Etycznego Radnego Rady Miejskiej w Mosinie

DEKLARACJA
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie Kodeksu Etycznego Radnego Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621)

Rada Miejska w Mosinie:

§ 1.

Samozobowiązuje się do postępowania zgodnie z Kodeksem Etycznym Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, stanowiącym załącznik do niniejszej deklaracji.

 

§ 2.

Deklaracja niniejsza wraz z Kodeksem Etycznym obowiązuje od dnia jej przyjęcia.

 

 

Załącznik do deklaracji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

 

KODEKS ETYCZNY RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 

Kodeks Etyczny stanowi wzór postępowania, działalności i zachowań Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, który pełniąc swe obowiązki będzie przestrzegał obowiązującego prawa, norm współżycia społecznego oraz będzie dbał o dobro całej wspólnoty samorządowej Gminy Mosina.

Radny Rady Miejskiej w Mosinie:

 

§ 1.

 1. Pełni obowiązki radnego zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Mosina.
 2. Dba o dobry wizerunek Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 2.

 1. Wykonuje mandat radnego mając na uwadze dobro całej społeczności lokalnej.
 2. Nie ingeruje i nie wpływa na działalność Urzędu Miejskiego w Mosinie w sposób inny niż przewiduje to ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Statut Gminy Mosina.
 3. Nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji i głosowaniach w sprawach, w których ma bezpośredni interes osobisty.

 

§ 3.

 1. Wykonuje mandat rzetelnie i sumiennie.
 2. Nie ulega naciskom i nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

   

 

§ 4.

 1. Aktywnie uczestniczy w działalności Rady Miejskiej w Mosinie na sesjach, posiedzeniach komisji, spotkaniach i zebraniach wiejskich.
 2. Udziela mieszkańcom wyczerpujących informacji na temat działalności samorządu, budżetu, inwestycji itp.

 

§ 5.

Ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje przed mieszkańcami gminy.

 

§ 6.

Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niniejszego Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

 

§ 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie upowszechnia treści zawarte w niniejszym Kodeksie wśród radnych i społeczności lokalnej.


Uchwała nr XLIX/396/05

UCHWAŁA NR XLIX/396/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Na członków Komisji Budżetu i Finansów powołuje się radnego Leszka Dymalskiego i radną Magdalenę Wojciechowską.

 

§ 2.

 1. Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 2. Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XXXVIII/335/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/396/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

 

I. Komisja Budżetu i Finansów

 1. Klemens Marek
 2. Barć Stanisław
 3. Leszek Dymalski
 4. Falbierski Jerzy
 5. Krause Maria
 6. Niemczewski Zygmunt
 7. Pniewski Przemysław
 8. Rogalka Jacek
 9. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 10. Twardowska Małgorzata
 11. Wojciechowska Magdalena
 12. Żak Tomasz

II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Twardowska Małgorzata
 2. Niemczewski Zygmunt
 3. Dymalski Leszek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Rembowski Krzysztof
 6. Rybicki Ryszard
 7. Pniewski Przemysław

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Żak Tomasz
 2. Sobecki Marian
 3. Białas Danuta
 4. Czaińska Barbara
 5. Domagała Dorota
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Wojciechowska Magdalena

IV. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

 1. Krause Maria
 2. Rembowski Krzysztof
 3. Karliński Antoni
 4. Klemens Marek
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

V. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

 1. Rybicki Ryszard
 2. Dymalski Leszek
 3. Bąkowski Jacek
 4. Karliński Antoni
 5. Pniewski Przemysław
 6. Sobecki Marian

VI. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

 1. Rogalka Jacek
 2. Białas Danuta
 3. Bąkowski Jacek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Labrzycka-Jankiewicz Halina

Uchwała nr XLIX/395/05

UCHWAŁA NR XLIX/395/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4) Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) Rada Miejska
w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ze składu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie odwołuje się radnego Leszka Dymalskiego. W związku z tym aktualny skład tej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie przedstawia się następująco:

 1. Czaińska Barbara
 2. Domagała Dorota
 3. Karliński Antoni
 4. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 5. Twardowska Małgorzata
 6. Wojciechowska Magdalena

   

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XLIX/394/05

UCHWAŁA NR XLIX/394/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się “Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2006, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/394/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

  

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2006

 

STYCZEŃ

(12.01.2006 r. – godz. 17.30)

 1. Analiza pracy Komisji Rewizyjnej w 2005 r.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w zakresie kosztów dowozu uczniów.

   

 

LUTY

(8.02.2006 r. – godz. 17.30)

Kontrola wydawania “Merkuriusza Mosińskiego” za 2005 r.

 

MARZEC

(8.03.2006 r. – godz. 17.30)

Kontrola wydawania “Merkuriusza Mosińskiego” za 2005 r.

 

KWIECIEŃ

(5.04.2006 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2005 rok. Absolutorium.

(12.04.2006 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2005 rok. Absolutorium.

 

MAJ

(10.05.2006 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

CZERWIEC

(14.06.2006 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

LIPIEC

(12.07.2006 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

WRZESIEŃ

(13.09.2006 r. – godz. 17.30)

 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w ciągu kadencji Rady Miejskiej.


Uchwała nr XLIX/393/05

UCHWAŁA NR XLIX/393/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Wyraża się wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 środków finansowych w wysokości ok. 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”.
 2. Specyfikacja nakładów finansowych na wyżej wymienione zadanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

  

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą ,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej” z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, jest uchwała intencyjna Rady Miejskiej w Mosinie wyrażająca wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na lata 2006 i 2007 środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania.

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/393/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

  

Specyfikacja nakładów finansowych na zadanie pod nazwą:

,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”

 

 1. Całkowite nakłady finansowe na lata 2006 i 2007 - ok. 2.300.000,00 zł.
  a) budowa Sali                                                    - ok. 1.900.000,00 zł
  b) wyposażenie Sali                                                 - ok. 120.000,00 zł
  c) chodniki, parkingi (od ul. Koziej)                         - ok. 180.000,00 zł
  d) poszerzenie terenu szkoły                                    - ok. 100.000,00 zł
 2. Zakładany udział w finansowaniu zadania w latach 2006 i 2007:
  a) budżet Gminy Mosina                                       - ok. 1.673.000,00 zł
  b) Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki
      Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu                - ok. 627.000,00 zł
 3. Zakładany udział w finansowaniu zadania w rozbiciu na lata:
  a) 2006 rok                                                             - ok. 900.000,00 zł
      - budżet Gminy Mosina                                        - ok. 605.000,00 zł
      - budżet Departamentu Kultury 
        Fizycznej i Turystyki 
        Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu              - ok. 295.000,00 zł
  b) 2007 rok                                                          - ok. 1.400.000,00 zł
      - budżet Gminy Mosina                                     - ok. 1.068.000,00 zł
      - budżet Departamentu Kultury
        Fizycznej i Turystyki
        Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu               - ok. 332.000,00 zł

Uchwała nr XLIX/392/05

UCHWAŁA NR XLIX/392/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Zmienia się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z kwoty 2,40 zł za 1 km na 2,46 zł za 1 km.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. W związku z rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania zwiększa się stawkę dotacji na rok 2005 do kwoty 2,46 zł za 1 km.


Uchwała nr XLIX/391/05

UCHWAŁA NR XLIX/391/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 6.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina darowizny od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 6, na mocy Porozumienia nr IM-IT/2222/50/2000, zawartego w dniu 22.02.2001 r. pomiędzy Miastem Poznaniem a Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Warszawie – udziałów w przedsiębiorstwie “Aquanet” S. A. w Poznaniu o wartości 15.869.343,97 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 97/100), stanowiących równowartość nakładów poniesionych na wybudowanie kanalizacji osłonowej ujęcia wody Sowiniec – Krajkowo w Rogalinku i Sasinowie, o długości 12.397 m, eksploatowanych przez “Aquanet” S. A. w Poznaniu.

 

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy darowizny ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, w sprawie, o której mowa w § 1.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wyraziła wolę przekazania kanalizacji osłonowej ujęcia wody Sowiniec – Krajkowo w Rogalinku i Sasinowie o łącznej długości 12.397 m. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przyjęcie kanalizacji osłonowej na majątek Gminy Mosina. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLIX/390/05

UCHWAŁA NR XLIX/390/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy rzeczowej w postaci kostki pozbrukowej, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Drużyna – Nowinki, w ilości 570m2 grubości 6 cm i 180m2 grubości 8 cm.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, upoważniając go do zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Poznański pomocy, o której mowa w § 1 i określenia zasad jej udzielenia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Materiał na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Drużyna – Nowinki został zakupiony i zmagazynowany z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.


Uchwała nr XLIX/389/05

UCHWAŁA NR XLIX/389/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r., nr XLIV/355/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., nr XLVII/366/05 z dnia 29 września 2005 r., oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 63/05 z dnia 28 października 2005 r. i nr 81/05 z dnia 29 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 1.

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zwiększa się o 1 362 990,00 zł do kwoty

40 618 473,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 5 385 657,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 2.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zwiększają się o 1 432 990,00 zł do kwoty

39 229 124,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 5 385 657,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

b) udzielone dotacje 4 440 379,00

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały

 
 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 
 3.

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 4.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 5.

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 6.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. 

1. Dochody

- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 63.213,00 – dotacja celowa na wybory prezydenckie
- Dział 756 – zwiększa się o 109.392,00 w tym:
          - utracone dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej 39.392,00
          - podatek od spadków i darowizn z tytułu ponadplanowych dochodów 40.000,00
          - podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu ponadplanowych dochodów 30.000,00

- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 700,00 zł – są to środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.
- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 963.678,00 zł – w tym:
           - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 945.878,00
           - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 17.800,00
- Dział 854 zwiększa się o kwotę 11.618,00 – są to środki z dotacji celowej na pomoc stypendialną dla uczniów
- Dział 900 - zwiększa się o kwotę 200.000,00 z tytułu otrzymania środków zgodnie z zawartą umową o współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA z siedzibą w Warszawie za udostępnienie dróg lokalnych w czasie prowadzenia robót, dokumentów i materiałów planistycznych
- Dział 921 – zwiększa się o kwotę 14.390,00 z tytułu dotacji na zakup książek

Razem zwiększenie dochodów wynosi 1.362.990,00 zł.

2. Przychody zwiększają się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych.

3. Wydatki

- Dział 010 – zmniejsza się o kwotę 197.500,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- Dział 600 – zwiększa się o kwotę 73.350,00 w tym: 42.000,00 dotacja dla ZUK z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji gminnej, 31.350,00 inwestycje – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- Dział 700 – zmniejsza się o 175.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- Dział 750 – zwiększa się o kwotę 403.542,00 w tym:
           - diety radnych 58.000,00
           - wydatki inwestycyjne 187.890,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
           - bieżące wydatki 157.652,00
- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 63.213,00 – są to środki przeznaczone na wybory prezydenckie
- Dział 754 – zwiększa się o 30.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej
- Dział 757 – zwiększa się o kwotę 9.800,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem emisji obligacji
- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 235.395,00 w tym:
           - 95.000,00 środki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
           - 140.395,00 są to środki przeznaczone na bieżące wydatki oświaty
- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 953.678,00 zł – w tym:
           - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 945.878,00
           - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 17.800,00
           - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00
- Dział 854 – zwiększa się o kwotę 24.922,00 w tym:
           - są to środki z dotacji celowej na pomoc stypendialną dla uczniów 
             w kwocie 11.617,00 (z działu. 854 rozdz. 85415 przenosi się kwotę 2.000,00 do działu
             801 ze środków własnych)
           - pozostała kwota 13.305,00 przeznaczona jest na wydatki bieżące
           -
- dział 900 – zmniejsza się o kwotę 2.800,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- dział 921 – zwiększa się o kwotę 14.390,00 z przeznaczeniem na zakup książek

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu.

Razem zwiększenie wydatków wynosi 1.432.990,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr XLIX/389/05.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIX/389/05.pdf


Uchwała nr XLIX/388/05

UCHWAŁA NR XLIX/388/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się wzory formularzy dla celów naliczania podatków od osób fizycznych:
1) od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) rolnego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) leśnego– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Określa się wzory formularzy dla celów naliczania podatków dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:
1) od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2) rolnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
3) leśnego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr III/17/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Wskazane wyżej przepisy nakładają na rady gmin obowiązek określenia wzorów formularzy, na których podatnicy składać będą oświadczenia dla celów naliczania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z wymogami ustawowymi, w formularzu muszą być zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Wzory formularzy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf


Uchwała nr XLIX/387/05

UCHWAŁA NR XLIX/387/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2006 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 2,91 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
Analiza kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i przeprowadzona kalkulacja stanowi podstawę do określenia stawki dotacji w wysokości 2,91 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych.


Uchwała nr XLIX/386/05

UCHWAŁA NR XLIX/386/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2006 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2,46 zł za 1 km.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 2,46 zł, co stanowi podstawę podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr XLIX/385/05

UCHWAŁA NR XLIX/385/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2006 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych w wysokości 3,40 zł za 1 km.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 3,40 zł, co stanowi podstawę podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr XLIX/384/05

UCHWAŁA NR XLIX/384/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Obniża się cenę skupu 1q żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r., z kwoty 27,88 zł do kwoty 25,09 zł, tj. o kwotę 2,79 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2006.

 

 

UZASADNIENIE

Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2006, w stosunku do ceny skupu 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2005 r., ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.


Uchwała nr XLIX/383/05

UCHWAŁA NR XLIX/383/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 

§ 2.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1) od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

14,00 zł

2) od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

11,00 zł

3) od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

4) od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

14,00 zł

5) od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą

19,00 zł

6) od sprzedaży z samochodu ciężarowego

41,00 zł

 

§ 3.

 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
 2. Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

§ 4.

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 5.

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2006.

 

 

UZASADNIENIE

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. i wynosi 612,81 zł dziennie.
Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności pozostawić na tym samym poziomie co w roku 2005.


Uchwała nr XLIX/382/05

UCHWAŁA NR XLIX/382/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się na rok 2006 stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 6,00 zł rocznie od jednego psa.

 

§ 2.

Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2006 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2006.

 

 

UZASADNIENIE

Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r.
Podatek od jednego psa w wysokości 6,00 zł to konsekwencja polityki podatkowej, która zakłada wzrost podatków i opłat lokalnych na rok 2006 w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2005.


Uchwała nr XLIX/381/05 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LI/399/05 z dnia 15.12.2005 r. dokonała zmian w niniejszej uchwale)


Uchwała nr XLIX/380/05

UCHWAŁA NR XLIX/380/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Zmienia się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych z kwoty 2,40 zł za 1 km na kwotę 3,00 zł za 1 km.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze wzrostu kosztów paliwa, materiałów eksploatacyjnych i kosztów utrzymania taboru autobusowego. Natomiast nie zmienia się kwota dotacji przyznanej na rok 2005 z uwagi na zmniejszenie się liczby kilometrów.


Uchwała nr XLIX/379/05

UCHWAŁA NR XLIX/379/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie Statutu Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Gminy Mosina, stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r., zmienionym uchwałą nr XX/166/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz uchwałą nr XXXVI/310/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., wprowadza się następujące zmiany: § 61 otrzymuje brzmienie:

§ 61.

 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w sprawach:

  1) uchwalania budżetu gminy;
  2) podatków i opłat lokalnych;
  3) absolutorium dla burmistrza;
  4) studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  5) zbywania i nabywania mienia;
  6) emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek.

 2. Głosowanie imienne w innych sprawach można przeprowadzić na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
 3. W głosowaniu imiennym prowadzący obrady wyczytuje kolejno nazwiska radnych zgodnie z listą obecności, którzy oświadczają, że są za przyjęciem uchwały, przeciw albo wstrzymują się od głosowania.
 4. Wynik głosowania imiennego odnotowany jest w protokole z sesji w ten sposób, że przy nazwisku każdego radnego protokolant wpisuje jak dany radny głosował.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Mosina do programu “Przejrzysta Polska”, którego jednym z zadań jest wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.