XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.07.2005

Uchwała nr XLVI/361/05

UCHWAŁA NR XLVI/361/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.


w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania
ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 i art. 33a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego ustala się następujące opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy:

 1. Za jazdę bez ważnego biletu z tytułu przewozu osób:
  a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 50 zł,
  b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 70 zł,
  c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami
  za każdy dzień zwłoki.

   

 2. Za jazdę bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego:
  a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 50 zł,
  b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 70 zł,
  c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

   

 3. Za przewóz zwierząt lub rzeczy, za które przewidziana jest opłata, bez biletu bagażowego:
  a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 20 zł,
  b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 35 zł,
  c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

   

 4. Za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu lub za przewóz psa bez kagańca:
  a) uiszczone bezpośrednio u kontrolera – 70 zł,
  b) płatne w ciągu 7 dni od chwili ich nałożenia – 70 zł,
  c) płatne po 7 dniach od chwili ich nałożenia – 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

   

 5. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny – 300 zł.

   

 6. Za konieczność podjęcia działań zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera podróżującego bez ważnego biletu imiennego – 200 zł.

   


§ 2.

Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, jest ona anulowana i pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 34a ust. 2 oraz art. 33a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, rada gminy określa opłaty dodatkowe w odniesieniu do transportu zbiorowego gminnego, co uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.


Uchwała nr XLVI/360/05 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II-7.0911 - 238 /2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r., orzekł nieważność niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR XLVI/360/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/263/04 Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXII/263/04 Rady Miejskiej w Mosinie wprowadza się następujące zmiany:
1) Nadaje się nowe brzmienie § 1 uchwały nr XXXII/263/04 Rady Miejskiej w Mosinie:
“Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Mosinie przy ul. Konopnickiej, obejmującego działki o nr ewid. 1634/1, 1634/2, 1636/5, 1636/6 1636/7”.
2) Nadaje się nowe brzmienie § 2 ust. 2 uchwały nr XXXII/263/04 Rady Miejskiej w Mosinie:
“Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele usług sportu obejmujący działki o nr ewid. 1634/2, 1636/5 1636/7, teren, który ma zostać przeznaczony na cele usług obejmujący działkę o nr ewid. 1634/1 oraz teren, który ma zostać przeznaczony na drogę obejmujący działkę o nr ewid. 1636/6”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

UZASADNIENIE

Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele usług sportu zgodne jest z obowiązującym “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. Przyjęta uchwała stanowi uaktualnienie w zakresie oznaczenia działek oraz uszczegółowienie uchwały nr XXXII/263/04 Rady Miejskiej w Mosinie. Założone przeznaczenie terenu, obejmującego działki o nr ewid. 1634/1, 1634/2, 1636/5, 1636/7 odpowiada obecnemu wykorzystaniu działek. Działka o nr ewid. 1636/6 została wyodrębniona z podziału działki o nr ewid. 1636/4 z zamiarem przeznaczenia na drogę.


Uchwała nr XLVI/359/05

UCHWAŁA NR XLVI/359/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie odmowy uchylenia uchwały nr XXVIII/232/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Odmawia się uchylenia uchwały nr XXVIII/232/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Śremie o odmowie uchylenia uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Śremie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze (Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 206), wniósł pismem Nr Pa 16/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. o uchylenie uchwały nr XXVIII/232/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 124, poz. 2530) z powodu jej niezgodności z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisami § 29 w związku z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). W ocenie Prokuratora, do naruszenia prawa doszło poprzez zamieszczenie w załączniku do uchwały Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Prokurator na poparcie swoich twierdzeń, podzielił pogląd zawarty w wyroku NSA we Wrocławiu (sygn. akt II SA/Wr 1389/03 z dnia 14 listopada 2003 r.), w którym NSA stwierdził: “Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego. Normy prawa powszechnie obowiązującego nie mogą być ustanowione w formie załączników do uchwały”. Rada Miejska w Mosinie po rozpatrzeniu sprawy nie podzieliła poglądu Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Śremie, bowiem doszła do odmiennego wniosku, że nie doszło
do naruszenia powołanych przez Prokuratora przepisów prawnych. Przede wszystkim z żadnego z powołanych przepisów prawnych nie wynika, że akty prawa miejscowego nie mogą stanowić załącznika do uchwały. Tym bardziej nie jest tak, jak wywodzi Prokurator, że w przypadku uchwalenia aktu prawa miejscowego w formie załącznika do uchwały “pozbawia uchwałę całej jej merytorycznej treści”. Prezes Rady Ministrów w § 29, w związku z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej”, nie wymienił enumeratywnie, co może zawierać załącznik do uchwały, tylko użył zwrotu “w szczególności”, czyli katalog spraw jest otwarty. Ponadto Wydział Prawny i Nadzoru Wojewody Wielkopolskiego nie dopatrzył się naruszenia prawa i stoi na stanowisku, że jest to nieistotne naruszenie prawa. W tym stanie sprawy Rada Miejska w Mosinie odmawia uchylenia uchwały.


Uchwała nr XLVI/358/05

UCHWAŁA NR XLVI/358/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie zawarcia przez Gminę Mosina z akcjonariuszami Aquanet S.A. umowy zobowiązującej do niezbywania akcji Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 338 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Mosina z akcjonariuszami Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, tj. Miastem Poznań, Miastem Puszczykowo, Gminą Czerwonak, Miastem Luboń, Gminą Suchy Las, Miastem i Gminą Murowana Goślina, Miastem i Gminą Swarzędz, Gminą Kórnik, Gminą Brodnica, umowy zobowiązującej akcjonariuszy do niezbywania w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy akcji Aquanet S.A.

 

§ 2.

Projekt umowy, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

Gmina Mosina jest akcjonariuszem AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z art. 338 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), AQUANET S.A. wystąpił do gmin - akcjonariuszy z propozycją podpisania umowy o niezbywaniu w okresie pięciu lat akcji AQUANET S.A. Wszystkie gminy – akcjonariusze AQUANET S.A. – wyraziły wolę podpisania takiej umowy. Gmina Mosina, mając na uwadze swój udział w tworzeniu majątku spółki, również postanowiła o podpisaniu wyżej wymienionej umowy. Niezbywanie akcji przyczyni się do zagwarantowania i wzmocnienia komunalnego charakteru spółki, co jest bardzo istotne przy ubieganiu się o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załącznik do uchwały nr XLVI/358/05.pdf