XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.09.2005

Uchwała nr XLVII/371/05

UCHWAŁA NR XLVII/371/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 i art. 33a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XLVI/361/05 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego, § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2.

 

Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, jest ona anulowana i pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 6,50 zł.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z potrzebą obniżenia wysokości opłaty manipulacyjnej, pobieranej w wyniku anulowania opłaty dodatkowej po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLVII/370/05

UCHWAŁA NR XLVII/370/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, zmienionej uchwałą Nr LIX/467/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r., w § 1 ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:

“2. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów gminnym transportem zbiorowym – poza uprawnieniami ustawowymi – przysługują:

1) dzieciom do lat 6 – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
2) dzieciom w trakcie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ze szkół z terenu Gminy Mosina, mieszkającym na terenie Gminy Mosina – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
3) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mosina mieszkającym na terenie Gminy Mosina – na podstawie legitymacji szkolnej;
4) honorowym dawcom krwi I – na podstawie legitymacji wydanej przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi lub stację krwiodawstwa;
5) osobom niepełnosprawnym (w tym dzieciom i młodzieży) wraz z opiekunem – na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
 1. orzeczenia lub wypisu z orzeczenia albo legitymacji, z jednym z następujących stwierdzeń:
  a) całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
  b) znaczny stopień niepełnosprawności,
  c) pierwsza grupa inwalidztwa,
  wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości;
 2. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób w wieku do 16 roku życia, wydanego przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydanego przez lekarza leczącego, wraz z dowodem tożsamości;
 3. legitymacji wydanej przez szkoły i placówki specjalne (wzór MEN-II/182/2);
 4. legitymacji wydanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub znaczny stopień niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidztwa);
 5. orzeczenia lub wypisu z orzeczenia albo legitymacji, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności tylko z powodu niesprawności narządu wzroku (dawna II grupa inwalidztwa), wydanego przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wraz z dowodem tożsamości;
 6. legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych z jednym z następujących wpisów, stwierdzających:
  a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  b) całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa);

6) funkcjonariuszom Policji Państwowej – na podstawie legitymacji funkcjonariusza;
7) umundurowanym funkcjonariuszom żandarmerii wojskowej oraz umundurowanym funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Mosinie – w czasie pełnienia służby;
8) żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową – na podstawie książeczki wojskowej z odpowiednim wpisem;
9) osobom, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu tożsamości;
10) inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego), wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3.  Uprawnienia do ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym (50%) – poza uprawnieniami ustawowymi – przysługują:

1) studentom szkół wyższych i wyższych szkół wojskowych – na podstawie legitymacji studenckiej;
2) dzieciom i młodzieży uczącej się do ukończenia 23 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej;
3) dzieciom w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
4) głuchoniemym – na podstawie legitymacji, wydanej przez Polski Związek Głuchych z jednym z następujących wpisów, stwierdzających:

 1. umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
 2. całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidzka);


5) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne – na podstawie legitymacji emeryta-rencisty albo aktualnego odcinka emerytury lub renty, wraz z dowodem tożsamości – na podstawie decyzji o przyznanie zasiłku rodzinnego, wydanej przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;
6) osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z dowodem tożsamości;
7) kombatantom – na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą szczegółowego określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLVII/369/05


Uchwała nr XLVII/368/05

UCHWAŁA NR XLVII/368/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UZASADNIENIE

Rady Gmin: Granowo, Kamieniec i Rakoniewice podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” oraz o przyjęciu jego Statutu. Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany zapisów § 3 Statutu Związku. Ponadto dokonuje się innych zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały, a których konieczność określiła dotychczasowa działalność Związku. Zakres zmian wynika z propozycji zgłaszanych w trakcie obrad Zgromadzenia na dotychczasowych posiedzeniach oraz propozycji gmin – uczestników Związku.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana Statutu Związku Międzygminnego następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. Wobec powyższego dla ważności zmian w Statucie Związku, koniecznym jest podjęcie przez rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie Statutu.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/368/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005r.

 

Zmiany w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

 1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

   

  § 3.

  Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu “Uczestnikami”, są Gminy:
  - Brodnica,
  - Czempiń,
  - Dolsk,
  - Granowo,
  - Grodzisk Wielkopolski,
  - Kamieniec,
  - Kościan,
  - Miasto Kościan,
  - Miasto Luboń,
  - Mosina,
  - Miasto Puszczykowo,
  - Rakoniewice,
  - Stęszew,
  - Śrem.

   

 2. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 10.

  1. W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.
  2. W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójta lub Zastępcy Burmistrza, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.)
  3. Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.
  4. Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.

 3. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 12.

  Do kompetencji Zgromadzenia należy:
  1) ustalenie programów realizacji zadań Związku,
  2) uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nieudzielania zarządowi absolutorium z tego tytułu,
  3) stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych z działalności Związku,
  4) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
  5) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,
  6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,
  7) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów a także zbywania akcji,
  8) nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,
  9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,
  10) realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,
  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,
  12) wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,
  13) ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,
  14) uchwalanie projektu zmian w Statucie Związku,
  15) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,
  16) ustanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,
  17) ustalenie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,
  18) ustalanie składki członkowskiej, składki inwestycyjnej oraz środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku,
  19) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7 ust. 1,
  20) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,
  21) ustalanie zasad reprezentacji Związku w Spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.

 4. Skreśla się § 14 ust. 2.

   

 5. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 15.

  1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem
  3. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.
  4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu.

 6. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 16.

  1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.
  2. Zgromadzenie wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia członków Komisji Rewizyjnej.

 7. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 18.

  1. Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.
  2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie 1.
  3. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.
  4. Organizacje i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.
  5. Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje
   w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.
  6. Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.

 8. § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

   

  § 28.

  1. Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.
  2. Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej. Wysokość, zasady i terminy wnoszenia składki oraz zasady udziału uczestników w zyskach ustala w drodze uchwały Zgromadzenie Związku.
  3. Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenie uczestników Związku (składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku proporcjonalnie do wysokości składki członkowskiej wnoszonej przez danego uczestnika Związku.
  4. Wysokość środków na inne koszty działalności Związku oraz zasady i terminy ich wnoszenia ustala w drodze uchwały Zgromadzenie Związku.
  5. Zgromadzenie ustala w drodze uchwały wysokość i zasady wnoszenia składki inwestycyjnej.

Uchwała nr XLVII/367/05

UCHWAŁA NR XLVII/367/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina.


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 2.

 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych sprawach ważnych dla gminy:
  a) jeśli organy gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii w sprawach mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć;
  b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców gminy uprawnionych do brania udziału
  w konsultacjach, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej gminy;
  c) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców obszaru objętego konsultacją, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja nie dotyczy mieszkańców całej gminy.
 2. Wnioski mieszkańców, o których mowa w punkcie b) i c), powinny zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy. Wniosek powinien wskazywać również reprezentanta wnioskodawców.
 3. Ilość mieszkańców, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego.

 

§ 3.

Konsultacje przeprowadza się na zebraniach z mieszkańcami gminy, jeśli organ gminy zarządzający konsultacje nie postanowi inaczej.

 

§ 4.

O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkańców lub z własnej inicjatywy, decyduje Rada Miejska w odrębnej uchwale. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie konsultacji w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 5.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji, Rada Miejska informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz ogłasza treść uchwały z uzasadnieniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 6.

O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji określonej w § 1 lub z własnej inicjatywy, decyduje Burmistrz w formie zarządzenia.

 

§ 7.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy gminy, stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

 

§ 8.

Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

 

§ 9.

 1. Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji, organ gminy podaje do wiadomości publicznej w szczególności:
  a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia;
  b) terytorialny zasięg konsultacji;
  c) sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji;
  d) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
  e) sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.
 2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji może powołać komisję w składzie od 3 do 7 osób.
 3. Konsultacje przeprowadza się na koszt Gminy Mosina.

 

§ 10.

 1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.
 2. Organ gminy podaje do wiadomości publicznej wynik konsultacji oraz ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 11.

Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.

 

§ 12.

Burmistrz prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 14.

Traci moc uchwała nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega publikacji w informatorze gminy.

  

 

  

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą uproszczenia procedury przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLVII/366/05

UCHWAŁA NR XLVII/366/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. i nr XLIV/355/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zwiększa się o 186 113,00 zł do kwoty

39 255 483,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4 344 376,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zwiększają się o 186 113,00 zł do kwoty

37 796 134,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4 344 376,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

b) udzielone dotacje 4 433 379,00

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały

 
 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 
 

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

  

1. Dochody

- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 67.884,00 zł, są to dotacje celowe: wybory Prezydenta RP 15.734,00 zł oraz wybory do Sejmu i Senatu 52.150,00 zł.

- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 56.229,00 zł, są to dotacje celowe z przeznaczeniem na: wyprawki szkolne 1.509,00 zł i środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom w kwocie 54.720,00 zł.

- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 62.000 zł, jest to dotacja celowa “posiłek dla potrzebujących”

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 186.113,00 zł.

2. Wydatki

- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 67.884,00 zł, są to dotacje celowe: wybory Prezydenta RP 15.734,00 zł oraz wybory do Sejmu i Senatu 52.150,00 zł.

- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 33.773,00 zł, są to dotacje celowe z przeznaczeniem na: wyprawki szkolne 1.509,00 zł i środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom w kwocie 54.720,00 zł oraz dokonuje się przeniesień do działu 854.

- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 62.000 zł, jest to dotacja celowa “posiłek dla potrzebujących

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 186.113,00 zł.

Załączniki do uchwały nr XLVII/366/05.pdf


Uchwała nr XLVII/365/05

UCHWAŁA NR XLVII/365/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”.

 

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się zmiany do “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, przyjętego uchwałą nr XXXIV/290/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom. Uchwalony w grudniu ubiegłego roku “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” zakładał realizację uruchomienia świetlicy socjoterapeutycznej w Rogalinie. W wyniku przeprowadzonej rozmowy z Dyrektorem Gimnazjum w Rogalinie okazało się, że istnieje potrzeba uruchomienia świetlicy z uwagi na brak pracy i szerzący się alkoholizm. Świetlica uruchomiona zostanie w budynku Gimnazjum w Rogalinie, a prowadzący pedagog został wybrany po rozmowie kwalifikacyjnej z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie na posiedzeniu w dniu 22.08.2005 r. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlicy, koszty utrzymania oraz koszty wynagrodzenia nauczyciela.

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/365/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r.

   

Zmiany do “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2005”

 

Zadanie II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

Formy realizacji:

3) Finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem:                          36.000,00

    zmniejszenie środków na powyższe zadanie o 9.000,00 zł z uwagi

    na tańszy zakup usługi

4) prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem:                                  149.800,00

    zwiększenie środków na uruchomienie świetlicy w Rogalinie o 9.000,00 zł

Świetlica w Rogalinie

- finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych                                                                       1.000,00

- zakup artykułów potrzebnych do wyposażenia świetlicy                                                         7.000,00

  (telewizor, magnetowid, radio, artykuły gospodarstwa domowego,

  lodówka, stoliki, zamykana szafa do sprzętu)

- prowadzenie zajęć w świetlicy przez psychologa                                                                    1.000,00

 


Uchwała nr XLVII/364/05

UCHWAŁA NR XLVII/364/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Burmistrza Gminy Mosina działań, mających na celu przygotowanie emisji obligacji przez Gminę Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na podjęcie przez Burmistrza Gminy Mosina działań, mających na celu przygotowanie emisji obligacji przez Gminę Mosina.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą pozyskania środków finansowych na inwestycje, Rada Miejska w Mosinie wyraża wolę wyemitowania przez Gminę Mosina obligacji i tym samym zachodzi potrzeba upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emisji. Realizacja powyższego uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.


Uchwała nr XLVII/363/05

UCHWAŁA NR XLVII/363/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Wojewoda Wielkopolski pismem nr SR.II-4. 661 72-3/05 z dnia 24 sierpnia br. zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o zaopiniowanie projektu planu aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 12 września br. pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt planu aglomeracji.
W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XLVII/362/05

UCHWAŁA NR XLVII/362/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poznań.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Poznań, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji Poznań.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Wojewoda Wielkopolski pismem nr SR.II-4. 661 72-3/05 z dnia 24 sierpnia br. zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Poznań, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji Poznań. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 12 września br. pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt planu aglomeracji. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.