XVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 5.11.2003

Uchwała nr XVI/132/03

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zmianami) oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XIV/121/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych, uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuje się Gminną Komisję ds. Referendum w Mosinie w następującym składzie osobowym:
1.    Stanisław Dębiec
2.    Aleksandra Tuliszka
3.    Bogusław Baraniak
4.    Ewa Kula
5.    Maria Górna
6.    Magdalena Wojciechowska
7.    Danuta Białas
8.    Jerzy Falbierski
9.    Ryszard Rybicki
10.  Antoni Karliński
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 U Z A S A D N I E N I E
 
Powołanie Komisji Gminnej ds. Referendum ma na celu sprawne przeprowadzenie wszystkich prac organizacyjnych związanych z referendum oraz sprawne przeprowadzenie samego referendum.