XVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.11.2003

Uchwała nr XVII/138/03

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na przekazanie Grupie Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, Zakładowi Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji we Wrześni ul. Witkowska 5, w formie darowizny elementów oświetlenia ulicznego, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o wartości 78 234,12 zł brutto.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
Gmina Mosina dokonuje wymiany starych opraw, żarówek i wysięgników na nowe, oprawy i żarówki energooszczędne. Na wymianę przedmiotowego oświetlenia Grupa Energetyczna ENEA S.A. wydała warunki przyłączenia do istniejącej sieci Grupy Energetycznej ENEA S.A. dla oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mosiny i rejonu Gmina Mosina. W związku z powyższym wymiana odbywa się na istniejącej sieci elektroenergetycznej, właścicielem sieci jest Grupa Energetyczna ENEA S.A. Pozostawianie na majątku Gminy Mosina wyżej wymienionych elementów oświetlenia zwiększy koszty wymiany przedmiotowych punktów oświetleniowych. Dzięki realizacji powyższego zadania ulega poprawie bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zmniejszają się koszty zużycia energii elektrycznej, jak i konserwacji oświetlenia ulicznego.
 
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/138/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 listopada 2003 r.
 
  
 
 
1. Mosina                                -  52 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
-    9 szt. (oprawy parkowe, żarówki),
2. Krosinko                             -    2 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
3. Daszewice                           -    2 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
4. Świątniki                             -    3 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
5. Rogalinek                            -    4 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
6. Borkowice                          -  12 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
7. Nowinki-Drużyna                -    7 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
8. Wiórek                                -    1 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
9. Czapury                              -    2 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
10. Krosno                              -    9 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
11. Mieczewo                         -    1 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
12. Rogalin                              -    7 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki),
13. Radzewice                         -    6 szt. (wysięgniki, oprawy sodowe, żarówki).

Uchwała nr XVII/137/03

 
 
 
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Obniża się cenę skupu 1q żyta, określoną w komunikacie Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M. P. Nr 49, poz. 771), z kwoty 34,57 zł do kwoty 31,86 zł, tj. o kwotę 2,71 zł.                           
          
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2004.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
                 Uwzględniając trudną sytuację w rolnictwie, uznano, że zasadnym będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na 2004 rok, w stosunku do ceny skupu 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2003 roku, ogłoszonej przez Prezesa GUS. Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała pozytywnie powyższą propozycję.

Uchwała nr XVII/136/03

 
 
 
           
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 lit. a,  w zw.  z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 
 
§ 2.
 
Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:
 
1)    od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym
14,00 zł
2)    od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego
11,00 zł
3)    od sprzedaży z ręki i  wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka
2,00 zł
4)    od sprzedaży z samochodu osobowego  lub wozu  konnego
14,00 zł
5)    od sprzedaży z samochodu dostawczego  lub  ciągnika  
      rolniczego z przyczepą
 
19,00 zł
6)    od sprzedaży z samochodu ciężarowego
41,00 zł
 
 
§ 3.
 
1.    Poboru opłaty targowej  dokonuje się codziennie w drodze inkasa.  Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
2.    Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.
 
 
§ 4.
 
Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5.
 
Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5 % pobranych kwot opłaty targowej.
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2004.
  
 
 U z a s a d n i e n i e
 
              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. i wynosi 579,32 zł dziennie.
              Analizując temat stawek opłaty targowej, oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności podwyższyć o 20% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Mosina w roku 2003,  z zaokrągleniem kwot do 1 zł.
 

Uchwała nr XVII/135/03

 
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)  Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się na rok 2004 podatek od posiadania psów w wysokości 5,00 zł rocznie od jednego psa.
 
§ 2.
 
Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2004 r.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2004.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
            Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r .  
Podatek od jednego psa ustalony został w wysokości 50,30 zł.
Rada podejmując uchwałę o wysokości podatku od posiadania psów uwzględnia powyższe przepisy.
 
 

Uchwała nr XVII/134/03 cz. 1

 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia             12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Określa się wysokość podatku od środków transportowych:
 
1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   
311,00 zł
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    
517,00 zł
c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton    
621,00 zł
2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:  
a)     dwie osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton 
 
115,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton 
 
171,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton  
 
471,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton  
663,00 zł
 
 
b)    trzy osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   
 
171,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   
 
298,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   
 
584,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   
 
790,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
1.217,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  
1.573,00 zł
c)    cztery osie i więcej
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
790,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton   
 
801,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton   
 
1.249,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton   
 
1.984,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  
2.300,00 zł
 
3)    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
  o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi;
a)    dwie osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton  
 
171,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton  
 
471,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton  
 
663,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 
1.501,00 zł
b)    trzy osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   
 
296,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   
 
607,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   
 
760,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   
 
1.171,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
1.892,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   
2.350,00 zł
c) cztery osie i więcej
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton  
 
801,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton  
 
1.249,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton  
 
1.984,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton  
 
2.452,80 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  
2.452,80 zł
 
 
4)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów  
a)    od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   
724,00 zł
b)    od 5,5 tony i poniżej 9 ton   
836,00 zł
c)    od 9 ton i poniżej 12 ton   
1.196,00 zł
 
5)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
      lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za     
      równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a)    dwie osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  
 
231,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  
 
319,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  
 
672,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  
1.695,00 zł
b)    trzy osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton
 
1.494,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 
2.067,00 zł
 
 
6)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
      lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie  
      całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a)    dwie osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  
 
462,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
577,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  
 
1.104,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  .
1.937,76 zł
b)    trzy osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton  
 
1.830,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton  
2.548,65 zł
 
 
7)    od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7  ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
      rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  
ˇ   od 7 ton i poniżej 9 ton   
356,00 zł
ˇ   od 9 ton i poniżej 12 ton   
427,00 zł
 
8)    od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z  
  wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
  podatku rolnego:  
a)    jedna oś
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  
 
115,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  
 
212,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  
383,00 zł
b)    dwie osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  
 
252,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  
 
737,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton   
 
1021,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  
1.379,00 zł
c)    trzy osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  
 
813,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 
1.132,00 zł
 

Uchwała nr XVII/134/03 cz. 2

c.d.
9)    od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
   masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z  
   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego:
a)    jedna
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 
 
231,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  
 
383,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   
684,00 zł
b)    dwie osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  
 
372,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  
 
1.021,00
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton     
 
1.440,00
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  
1.800,00
c)    trzy osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  
 
1.132,00
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  
1.536,00
 
10)   od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)    mniej niż 30 miejsc   
724,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 30 miejsc   
915,00 zł
 
 
§ 2.
 
 
1.    Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 1990,
stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości:
a)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
 
ˇ    od 3,5 tony do 5,5 tony   
373,00 zł
ˇ    powyżej 5,5 tony do 9 ton  
620,00 zł
ˇ    powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  
745,00 zł
 
b)    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
ˇ    od 3,5 tony  i poniżej 5,5 tony   
869,00 zł
ˇ    od 5,5 tony i poniżej 9 ton  
1.003,00
ˇ    od 9 ton i poniżej 12 ton 
1.200,00
 
 
c)    od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
ˇ    od 7 ton i poniżej 9 ton  
427,00 zł
ˇ    od 9 ton i poniżej 12 ton  
512,00 zł
d)    od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
 
ˇ    mniej niż 30 miejsc  
869,00 zł
ˇ    równej lub wyższej 30 miejsc  
1.098,00
 
2.    Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, pkt 4  i pkt  10,  z wyłączeniem pojazdów określonych w §2 ust. 1, posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się
      i określa się ich  wysokości:
a)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
ˇ    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    
249,00 zł
ˇ    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
413,00 zł
ˇ    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  
497,00 zł
 
b)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
ˇ    od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  
579,00 zł
ˇ    od 5,5 tony i poniżej 9 ton  
669,00 zł
ˇ    od 9 ton i poniżej 12 ton  
956,00 zł
 
 
c)    od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
 
ˇ    mniej niż 30 miejsc  
579,00 zł
ˇ    równej lub wyższej niż 30 miejsc   
732,00 zł
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi.
 
§ 4.
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2004.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
              Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych, określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r.
 
              Zmienione zostały także załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które określają minimalne stawki podatku od środków  transportowych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.  Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 
              Stawki minimalne przeliczone są zgodnie  z procentowym wzrostem wskaźnika kursu EURO, jedynie gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. W związku z tym, że w dniu 1 października 2003 r. kurs EURO wzrósł o 15,48% w stosunku do roku 2000, który jest rokiem bazowym, stawki minimalne wzrosły także o wskaźnik 15,48%.
 
              Zaproponowano podział pojazdów zgodny z  brzmieniem ustawy i jej załączników,  uwzględniając wzrost wskaźnika stawek minimalnych, i maksymalnych, wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.
 

Uchwała nr XVII/133/03

 
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
 
1)     
od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
 
 
a)    mieszkalnych
   0,42 zł za 1 m²
 
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 
 
 13,23 zł za 1 m²
 
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
 
 8,11 zł za 1 m²
 
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
 
 3,49 zł za 1 m²
 
e)    pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 
 
4,66 zł za 1 m²
2)     
od powierzchni gruntów:
 
 
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
 
 
 0,50 zł za 1 m²
 
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
 
3,41  zł za 1 ha
 
c)    pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 
 
 0,10 zł za 1 m²
3)     
od budowli
2% ich wartości
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2004.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
                 Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. i w stosunku do   stawek maksymalnych obowiązującym w roku 2003 wzrosły o 0,6%, tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r.
                 Analizując podane wielkości, oraz uwzględniając lokalne warunki, uznano, że celowym jest obniżenie górnych granic stawek  podatku.