XX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.01.2004

Uchwała nr XX/166/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
W Statucie Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r., załącznik nr 3 "Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina" otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
 
W związku z tym, że z dniem 1 stycznia br. utworzony został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, istnieje konieczność dostosowania wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do aktualnej sytuacji.
 
                                                                                                          Załącznik
                                                                                                          do uchwały nr XX/166/04
                                                                                                          Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                          z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
 
  
Załącznik nr 3
do Statutu Gminy Mosina
 
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MOSINA
 
 
1.    Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie.
2.    Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie.
3.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
4.    Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
5.    Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
6.    Zespół Szkół w Mosinie.
7.    Gimnazjum w Daszewicach.
8.    Gimnazjum w Pecnej.
9.    Gimnazjum w Rogalinie.
10.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie.
11.  Szkoła Podstawowa w Czapurach.
12.  Szkoła Podstawowa w Daszewicach.
13.  Szkoła Podstawowa w Krosinku.
14.  Szkoła Podstawowa w Krośnie.
15.  Szkoła Podstawowa w Pecnej.
16.  Szkoła Podstawowa w Rogalinku.
17.  Przedszkole Nr 1 w Mosinie.
18.  Przedszkole Nr 2 w Mosinie.
19.  Przedszkole Nr 3 - Integracyjne w Mosinie.
20.  Przedszkole Nr 4 w Mosinie.
 

Uchwała nr XX/165/04

 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1.
 
Zatwierdza się "Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
 § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Załącznik
                                                                                                          do uchwały nr XX/165/04
                                                                                                          Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                          z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
 
 
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2004
 
STYCZEŃ
(7.01.2004 r. godz. 17.30)
Analiza projektu budżetu Gminy Mosina na 2004 rok.
 
(27.01.2004 r. godz. 17.30)
1.    Kontynuacja kontroli inwestycji oświatowych oraz funkcjonowania i finansowania komunikacji gminnej.
2.    Plan pracy Komisji na 2004 rok.
 
LUTY
(11.02.2004 r. godz. 17.30)
Kontrola procedury zakupu wyposażenia placów zabaw.
 
MARZEC
(10.03.2004 r. godz. 17.30)
 Kontrola administrowania mieniem komunalnym na terenie Gminy Mosina.
 
KWIECIEŃ
 (2.04.2004 r. godz. 17.30)
1.    Kontrola administrowania mieniem komunalnym na terenie Gminy Mosina - ciąg dalszy.
2.    Analizy wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 rok. Absolutorium.
 
MAJ
(12.05.2004 r. godz. 17.30)
Kontrola administrowania mieniem komunalnym na terenie Gminy Mosina - ciąg dalszy.
 
CZERWIEC
(4.06.2004 r. godz. 17.30)
Kontrola funkcjonowania i finansowania świetlic socjoterapeutycznych.
 
WRZESIEŃ
(15.09.2004 r. godz. 17.30)
Kontrola wykonania inwestycji na I piętrze Mosińskiego Ośrodka Kultury.
 
PAŹDZIERNIK
(13.10.2004 r. godz. 17.30)
Kontrola wykonania inwestycji na I piętrze Mosińskiego Ośrodka Kultury - ciąg dalszy.
 
LISTOPAD
(5.11.2004 r. godz. 17.30)
Analiza wykonania wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli.
GRUDZIEŃ
(8.12.2004 r. godz. 17.30)
1.    Analiza projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
2.    Plan pracy Komisji na 2005 rok.
 

Uchwała nr XX/164/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na wniesienie przez Gminę Mosina do AQUANET Spółki z o.o. w Poznaniu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048569, wkładu niepieniężnego, wyszczególnionego w załączniku do niniejszej uchwały, o łącznej wartości nie przekraczającej 150.000.000 zł.
2.    Wartość wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 1, zostanie ustalona przez    rzeczoznawców majątkowych.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Uzasadnienie
 
Wyszczególniony w załączniku do niniejszej uchwały majątek komunalny Gminy Mosina jest eksploatowany przez AQUANET Spółkę z o.o. w Poznaniu.
W wyniku wniesienia aportem przedmiotowego majątku do AQUANET Spółki z o.o. w Poznaniu, przez Gminę Mosina, nastąpi podwyższenie kapitału wyżej wymienionej spółki.
Z tytułu podwyższenia tego kapitału Gmina Mosina otrzyma udziały w AQUANET Spółce z o.o. w Poznaniu, odpowiadające wartości wniesionego aportu.
 
 
 
Załącznik
                                                                                                          do uchwały nr XX/164/04
                                                                                                          Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                          z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
  
 
Wykaz wkładu niepieniężnego w postaci mienia komunalnego wnoszonego aportem do AQUANET Spółka z o.o. w Poznaniu:
 
1.    Oczyszczalnia ścieków dla miasta i gminy Mosina.
2.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Wiatrowa.
3.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Krosińska.
4.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Jasna.
5.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Czwartaków.
6.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Torowa.
7.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Rzeczna.
8.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Strzelecka.
9.    Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Mieszka I.
10.  Przepompownia ścieków - Mosina, ul. Szkolna.
11.  Przepompownia ścieków - Sowiniec.
12.  Przepompownia ścieków - Rogalinek.
13.  Przepompownie ścieków - Drużyna - Nowinki:  PP1, PP2, PP3 i PP4.
14.  Przepompownie ścieków - Pecna: ul. Kozia, ul. Kwiatowa, ul. Powstańców Wlkp i ul. Lipowa.
15.  Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Mosina.
16.  Sieci wodociągowe wraz z przyłączami na terenie miasta Mosina.
17.  Sieci wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Baranowo, Baranówko, Krajkowo, Krajkowo-Folwark, Sowinki, Sowiniec, Żabinko, Babki, Czapury, Wiórek, Daszewice, Krosno, Krosinko, Drużyna-Nowinki, Pecna, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bolesławiec.
 

Uchwała nr XX/163/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala  się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  rok 2004", stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej.
2.    Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
            Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zobowiązała gminy do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle wyżej wymienionej ustawy zadaniem własnym gminy.
               Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Wskazuje też gminie źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe wnoszone co roku do kasy gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze, mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację wspomnianego programu.
               Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do kontynuowania działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem  alkoholu.
 

Uchwała nr XX/162/04

Uchwała nr XX/162/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
w sprawie  budżetu Gminy Mosina na rok 2004
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości :
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2004 rok
-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 985.494,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
31.423.328,00 zł
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a)    zadania zlecone 985.494,00 
-    zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
b)    udzielone dotacje 3.582.200,00 zł
-    zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c)    wydatki bieżące i majątkowe
-    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
33.120.328,00 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.
           
§ 3.
 
Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 
§ 4.
 
Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy na rok 2004 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
  
§ 5.
 
Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 260.000,00 zł.
 
§ 6.
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
 
§ 7.
 
Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych  - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 
§ 8.
 
Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
 
§ 9.
 
Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską, do zaciągania długu i spłat zobowiązań.
 
§ 10.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 11.
 
1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.
2.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XX/161/04

 
 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się stawkę dotacji na rok 2004 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych w wysokości 2,40 zł za 1 km.               
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
            
Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 2,40 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały