XXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.02.2004

Uchwała nr XXI/180/04

 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4) Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się następujący skład osobowy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie:
1.    Czaińska Barbara
2.    Domagała Dorota
3.    Dymalski Leszek
4.    Karliński Antoni
5.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
6.    Twardowska Małgorzata
7.    Wojciechowska Magdalena
  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nr XXI/179/04

 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
Powołuje się komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  
§ 2.
 
Traci moc uchwała nr XIII/105/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
  
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XXI/179/04
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 25 lutego 2004 r.
 
 
I.    Komisja Budżetu i Finansów
1.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
2.    Barć Stanisław
3.    Klemens Marek
4.    Krause Maria
5.    Rogalka Jacek
6.    Twardowska Małgorzata
7.    Żak Tomasz
 
II.    Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.    Falbierski Jerzy
2.    Twardowska Małgorzata
3.    Dymalski Leszek
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Pniewski Przemysław
 
III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1.    Żak Tomasz
2.    Białas Danuta
3.    Czaińska Barbara
4.    Domagała Dorota
5.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
6.    Sobecki Marian
7.    Wojciechowska Magdalena
 
IV.   Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
1.    Karliński Antoni
2.    Krause Maria
3.    Klemens Marek
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
 
V.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
1.    Rybicki Ryszard
2.    Dymalski Leszek
3.    Bąkowski Jacek
4.    Karliński Antoni
5.    Niemczewski Zygmunt
6.    Pniewski Przemysław
7.    Sobecki Marian
 
VI.   Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
1.    Rogalka Jacek
2.    Białas Danuta
3.    Bąkowski Jacek
4.    Falbierski Jerzy
5.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
6.    Wojciechowska Magdalena
 

Uchwała nr XXI/178/04

 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 § 1.
 
Ustala się przedmiot działania poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 § 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XXI/178/04
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 25 lutego 2004 r.
 
Przedmiotem działania:
 
I.    Komisji Budżetu i Finansów jest:
1.    Opiniowanie wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa.
2.    Założenia do projektu budżetu i zmiany budżetu.
3.    Podatki i opłaty lokalne.
4.    Analizowanie  i opiniowanie wykonywania budżetu oraz informacji i sprawozdań z wykonania budżetu.
5.    Wykorzystanie majątku gminy.
6.    Gospodarka jednostek organizacyjnych gminy i podmiotów dotowanych z budżetu.
7.    Skutki finansowe realizacji zadań gminy.
8.    Zobowiązania długoterminowe gminy.
9.    Skutki finansowe wieloletnich planów inwestycyjnych.
10.  Praca na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań gminy.
11.  Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
12.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
II.    Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest:
1.    Ochrona środowiska, w tym sprawy zieleni miejskiej i zadrzewień.
2.    Rolnictwo.
3.    Gospodarka gruntami rolnymi i leśnymi (opiniowanie zmian w zasadach gospodarki gruntami).
4.    Nadzór nad Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5.    Współpraca z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
6.    Współpraca z Nadleśnictwami położonymi na terenie Gminy Mosina.
7.    Współpraca z organizacjami proekologicznymi.
8.    Organizacja i eksploatacja lasów.
9.    Gospodarka odpadami.
10.  Współpraca międzygminna w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.
11.  Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
12.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
III.   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest:
1.    Edukacja publiczna i niepubliczna (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze).
2.    Kultura upowszechniana przez Mosiński Ośrodek Kultury, Mosińską Bibliotekę Publiczną oraz placówki oświatowe.
3.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym ze stowarzyszeniami i towarzystwami kulturalnymi.
4.    Inspirowanie rozwoju kultury regionalnej Ziemi Mosińskiej.
5.    Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.
6.    Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
7.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
8.    Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
IV.   Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest:
1.    Ochrona zdrowia, w tym współpraca z podmiotami świadczącymi usługi.
2.    Pomoc społeczna, w tym współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie.
3.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
4.    Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie narkomanii, nikotynizmowi i psychomanipulacji.
5.    Polityka prorodzinna.
6.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
7.    Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
V.    Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego jest:
1.    Planowanie inwestycji - plany roczne i wieloletnie.
2.    Tworzenie ładu przestrzennego.
3.    Sprawy realizacji inwestycji komunalnych - od projektowania do odbioru.
4.    Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
5.    Gospodarka gruntami - sprzedaż, wykupy, odszkodowania, korzystanie z prawa pierwokupu.
6.    Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów, drogi tranzytowe, zbiorcze, lokalne, ścieżki rowerowe, utwardzenie dróg i chodników.
7.    Gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym ustalanie zasad korzystania i przydziału mienia komunalnego.
8.    Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół Gminy Mosina.
9.    Targowiska i hale targowe.
10.  Gminne budownictwo mieszkaniowe, w tym współpraca z Mosińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.
11.  Sprawy cmentarzy w gminie.
12.  Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
13.  Współpraca międzygminna w zakresie infrastruktury komunalnej.
14.  Inne sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, infrastrukturą komunalną i budownictwem.
15.  Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
16.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
VI.   Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa jest:
1.    Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, w tym współpraca z Komisariatem Policji w Mosinie, Strażą Miejską i Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 9 PSP.
2.    Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
3.    Utrzymanie porządku i czystości w gminie (regulaminy).
4.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.
5.    Obrona cywilna i zarządzanie antykryzysowe.
6.    Utrzymanie obiektów związanych z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, w tym gminnego magazynu przeciwpowodziowego i strażnic OSP.
7.    Organizacja ruchu drogowego i układ komunikacyjny gminy.
8.    Nadawanie nazw ulicom, placom itp.
9.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
10.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
VII. Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej jest:
1.    Inspirowanie powstawania wydawnictw, wystaw promujących gminę.
2.    Organizowanie bieżących i długofalowych planów promocyjnych.
3.    Organizacja dobrego systemu informacyjnego dla mieszkańców Gminy Mosina.
4.    Promocja Gminy Mosina i Rady Miejskiej.
5.    Współpraca z Kapitułą Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
6.    Promocja gospodarcza i turystyczna Gminy Mosina.
7.    Upowszechnianie idei samorządowej.
8.    Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych gmin w kraju i za granicą.
9.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
10.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
 

Uchwała nr XXI/177/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 269/12, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Spacerowa".
  
 
§ 2.
 
Integralną  część uchwały stanowi mapa Mosiny.
 
 
§ 3.
 
Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 12 stycznia 2004 r. wpłynął wniosek Ewy i Macieja małżonków Andrys, dotyczący nadania nazwy ulicy w Mosinie. W dniu 28 września 2001 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 269/8, w wyniku którego powstała działka o numerze ewidencyjnym 269/12 stanowiąca drogę i będąca własnością Gminy Mosina.

Uchwała nr XXI/176/04

 
 
 
Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków  dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Opiniuje się pozytywnie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Daszewice, których wynik stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, proponowaną przez Miasto Poznań zmianę granic Gminy Mosina i Miasta Poznania poprzez wyłączenie z obszaru Gminy Mosina - Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach, oznaczonych ewid. jako działki nr: 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 559/3, 559/5, 559/6, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 557, 568, 569, 570, 571, 572 oraz 573 i przyłączenie ich do Miasta Poznania.
 
 
§ 2.
 
Proponowaną zmianę granic Gminy Mosina i Miasta Poznania określa fragment mapy topograficznej N-33-142-B-b-2 w skali 1: 10000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Zgodnie z uchwałą nr XIII/97/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w zakresie wyłączenia z obszaru Gminy Mosina - Sołectwa Daszewice części nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach geodezyjnych: 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 559/3, 559/5, 559/6, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 i 573, w dniu 7 września 2003 r. została przeprowadzona konsultacja z mieszkańcami Gminy Mosina zamieszkałymi na terenie Sołectwa Daszewice. Jej wynikiem jest pozytywna opinia  mieszkańców  dotycząca  przyłączenia powyższych nieruchomości do Miasta Poznania.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 

Uchwała nr XXI/175/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, rekreacyjnych i sportu, obejmującego działki o nr ewid.: 160/6 do 160/16, 161, 162,  228/2 do 228/4, 230/2 do 230/5,  229/3 i część działek o nr ewid.: 280/3, 157/3, 163/2, 165/4, 91B/1L i 91B/2L w Mosinie.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan, o którym  mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren powyrobiskowy cegielni, który ma zostać przeznaczony na cele turystyki, rekreacji i sportu.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
  
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
  
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,  zgodnie z  wymogami art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
  
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy  przeznaczenia działek o nr ewid.: 160/6 do 160/16, 161, 162, 228/2 do 228/4, 230/2 do 230/5,  229/3 i części działek o nr ewid.: 280/3, 157/3, 163/2, 165/4, 91B/1L i 91B/2L w Mosinie pod usługi turystyki, rekreacji i sportu oraz określił zakres opracowania planu.
Przeznaczenie przedmiotowych działek na cele usług turystyki, rekreacji i sportu zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
 

Uchwała nr XXI/174/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującego teren działki o nr ewid. 1829/3.
 
 § 2.
 
1.    Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony na cele mieszkalnictwa zbiorowego - usług hotelarskich, który ma być przeznaczony na cele administracji i usług z dopuszczeniem funkcji mieszkalno-biurowej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów  oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
  
§ 3.
 
Traci moc uchwała nr XVIII/141/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 grudnia 2003 r.
  
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
  
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).         
  
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do zmiany przeznaczenia działki o nr ewid. 1829/3 na cele administracji i usług z dopuszczeniem funkcji mieszkalno-biurowej. Przedmiotowa działka, zgodnie ze "Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującą działkę o nr ewid. 1829/3", zatwierdzonego uchwałą nr XXI/185/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 1999 r.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2000 r. Nr 7, poz. 83), przeznaczona jest pod mieszkalnictwo zbiorowe - usługi hotelarskie.
Przeznaczenie działki o nr ewid. 1829/3 na cele administracji zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
Niniejsza uchwała stanowi prawo miejscowe, w związku z czym podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty, tak jak stanowi art. 17 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

Uchwała nr XXI/173/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie", zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada  2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr  162, poz. 4488), obejmującego teren działek o nr ewid. 510/2, 509/2 i część działki o nr ewid. 509/1.
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i drogę. Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części działki przeznaczonej pod drogę na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów  oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,  zgodnie z  wymogami art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
  
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy zmiany przeznaczenia części działki o nr ewid. 509/1 i działki o nr ewid. 509/2 na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wyżej wymienione działki, zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie", przeznaczone są pod drogę, a działka o nr ewid. 510/2 - pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Na działkach stanowiących drogę istnieje las, a istniejący układ komunikacyjny, obsługujący między innymi stację redukcyjną gazu, został wyprowadzony bezpośrednio na ulicę Wodną poprzez utwardzenie drogi kostką brukową i realizacja drogi na przedmiotowych działkach, zgodnie z obowiązującym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest niecelowa.
Przeznaczenie działki o nr ewid. 509/2 i części działki o nr ewid. 509/1 na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
 

Uchwała nr XXI/172/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ulicy Wodnej w Mosinie, dz. nr geod. 514", zatwierdzonego uchwałą Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr  9, poz. 151), obejmującego teren działek o nr ewid. 514/1 do 514/13.
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której ustalono wysokość budynków mieszkalnych: dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe. Celem zmiany planu jest zmiana ilości kondygnacji budynków mieszkalnych.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).         
 
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy ustaleń uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, działka nr geod. 514 i uznał, że zapis planu dotyczący ilości kondygnacji budynków mieszkalnych, tj. wysokość 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe jest niezgodny z ilością kondygnacji zabudowy otaczającej.
Działki o nr ewid. 514/1 do 514/13, w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.
 

Uchwała nr XXI/171/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W uchwale nr III/27/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza, zmienionej uchwałą nr XI/86/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2003 r., § 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
"a) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze według XXI kategorii zaszeregowania w kwocie maksymalnej."
  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
  
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.
  
 

Uchwała nr XXI/170/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych   jednostek  samorządu  terytorialnego  (Dz. U. z 2000 r.  Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:      
  
§ 1.
 
Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, wynosi 400,00 zł (czterysta złotych).
 
 § 2.
 
Ustala się w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej, dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi 4,00 zł (cztery złote).
  
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.
  
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 r.
 
 
UZASADNIENIE
 
              Od dnia 1 sierpnia 2000 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienione  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. Jego przepisy stosuje się również do pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2004 r. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych do poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez radę danej gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 tego rozporządzenia. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie.
                 Propozycja jego wartości - w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, została ustalona po przeliczeniu aktualnych wynagrodzeń według zasad określonych w § 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.
 

Uchwała nr XXI/169/04

 
 
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Mosina z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przysługujących tym jednostkom od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
 
 
§ 2.
 
1.    Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części jeżeli:
1)    wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2)    nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
3)    ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;
4)    zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2.    Umorzenie określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z urzędu.
 
 
§ 3.
 
Burmistrz Gminy Mosina uprawniony jest do umarzania wierzytelności bez względu na kwotę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami.
 
 
§ 4.
 
1.    W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Mosina, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty w całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
2.    Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok, a okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
3.    Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty.
4.    Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3.
5.    Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
 
 
§ 5.
 
Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 3 i § 4, w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym następuje w drodze decyzji nie będącej decyzją administracyjną, a w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilno-prawnym - w drodze umowy.
 
 
§ 6.
 
1.    Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Mosina obowiązani są do składania Burmistrzowi Gminy Mosina kwartalnych informacji o umorzonych wierzytelnościach, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
2.    Burmistrz Gminy Mosina przedstawia Radzie Miejskiej roczną informację o umorzonych wierzytelnościach.
 
 
§ 7.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
U z a s a d n i e n i e
 
      Zgodnie z przepisem art. 34a ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazać organy do tego uprawnione.
      W celu umożliwienia podejmowania decyzji w przedmiotowych kwestiach, zasadne jest podjęcie przedstawionej uchwały.
  

Uchwały nr XXI/168/04

 
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn.  zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r.  Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.)
 
 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:
 
 
Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości :
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2004 rok
-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 985.494,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
31.423.328,00 zł
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a)    zadania zlecone 985.494,00 
-    zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
b)    udzielone dotacje 3.582.200,00 zł
-    zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c)    wydatki bieżące i majątkowe
-    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
33.120.328,00 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.
           
§ 3.
 
Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych  - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały nr XXI/168/04
z dnia 25 lutego 2004r.
 
 
Dochody
 
Dz. 750  zwiększa się o 3.250,00 zł  z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 
Dz. 756 zmniejsza się o kwotę 3.250,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
 
Dz. 801 zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł z tytułu odpłatności za przedszkola ( przeniesienie z działu 854),
 
Dz. 854 zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł (przeniesione do działu 801).
 
Wydatki
 
Dz. 600 zmniejsza się o kwotę 840.000,00 zł z tytułu przeniesienia dotacji na dowóz dzieci do szkół do działu 801.
 
Dz. 801 zwiększa się o kwotę 2.723.137,00 zł w tym :
ˇ    1.883.137,00 zł - przedszkola przeniesione z działu 854,
ˇ    840.000.00 zł - dowożenie uczniów do szkół przeniesione z działu 600.
 
Dz. 854  zmniejsza się o 1.883.137,00 zł  przeniesione do działu 801.

Uchwała nr XXI/167/04

 
 
 
 
Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się diety miesięczne w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:
            1) za sprawowanie mandatu radnego                                                           -   61%
            2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej:
                a) Przewodniczący Rady                                                                          -   50%
                b) Wiceprzewodniczący Rady                                                                 -   25%
            3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej:
                 a) przewodniczący komisji                                                                      -     9%
                 b) zastępca przewodniczącego komisji                                                    -     6%
 
 
§ 2.
 
Dla członków komisji doraźnych powołanych przez Radę Miejską dieta wynosi 6% za obecność na posiedzeniu, a w przypadku prowadzącego posiedzenie - 9%.
 
 
§ 3.
 
Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji stałej, dieta miesięczna, wskazana w pkt 1 w § 1 niniejszej uchwały, ulega potrąceniu o 10%, z wyjątkiem oddelegowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego lub pisemnego wniosku radnego w przypadkach losowych związanych z chorobą lub nieplanowanym wyjazdem służbowym.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Traci moc uchwała nr II/15/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.