XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 15.04.2004

Uchwała nr XXIII/208/04

 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2004 r.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, w drodze decyzji administracyjnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W ustępach 3 i 4 tego artykułu stwierdza się, że można odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.
W Gminie Mosina wywiad środowiskowy prowadzą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. W związku z tym uzasadnione jest, aby organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji w tym zakresie był kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
Podstawę do upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej zawiera art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.       

Uchwała nr XXIII/207/04

 
 
 
Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Tworzy się obwód głosowania Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu  Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie dla wyborców, którzy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego przebywać będą w tym szpitalu.
2.    Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie, 62-050 Mosina.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
Na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego przebywać będzie więcej niż 50 wyborców. W związku z powyższym Rada Miejska w Mosinie może utworzyć w szpitalu obwód głosowania, ustalić jego numer oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała nr XXIII/206/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinku, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 632/11, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę ,, Bukowa".
 
 
§ 2.
 
Integralną część uchwały stanowi mapa Rogalinka.
 
 
§ 3.
 
Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 14 stycznia 2003 r. wpłynął wniosek Rady Sołeckiej wsi Rogalinek, dotyczący nadania nazwy ulicy "Bukowa" działce o numerze ewid. 632/11. Przedmiotowa ulica powstała w wyniku podziału gruntu rolnego. W dniu 26 października 2000 r. Rada Miejska  w Mosinie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, obejmującego obszar działek o numerach ewid.: 620/6, 632/4 i części działki nr 632/3, na mocy której wyżej wymienione działki przeznaczone dotąd pod uprawy polowe i w części pod zabudowę zagrodową mają zostać przeznaczone na tereny zabudowy  mieszkaniowej.
W chwili obecnej położona w Rogalinku działka o numerze ewidencyjnym 632/11, stanowi zasób gruntów gminnych.  

Uchwała nr XXIII/205/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nadaje się istniejącej ulicy w Daszewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 228/7, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Lipowa".
  
 
§ 2.
 
Integralną część uchwały stanowi mapa Daszewic.
 
 
§ 3.
 
Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 24 lutego 2004 r. wpłynął wniosek Rady Sołeckiej wsi Daszewice, dotyczący nadania nazwy ulicy. W dniu 9 grudnia 1999 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 228, w wyniku którego powstała działka o numerze ewidencyjnym 228/7 stanowiąca drogę, będąca własnością Gminy Mosina.

Uchwała nr XXIII/204/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W załączniku do uchwały nr XX/163/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004", skreśla się wyrazy "Realizację zadań powierza się Urzędowi Miejskiemu w Mosinie.".
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2004 r.
 
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) stanowi, że gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej, jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę wskazaną w programie.
Rada Miejska w Mosinie uchwalając w dniu 29 stycznia 2004 r. "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" wskazała Urząd Miejski w Mosinie jako realizującego ten program.
Burmistrz Gminy Mosina uznaje, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizując zadania polityki społecznej Gminy Mosina, winien również wykonywać program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dlatego wnosi do Rady Miejskiej w Mosinie przedmiotowy projekt uchwały.

Uchwała nr XXIII/203/04

 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego teren pomiędzy granicą wsi, drogą KD- 605 W do działki o nr ewid. 134  i linią energetyczną EE 110 KV we wsi Nowinki-Drużyna.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan, o którym  mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3.     Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
 
 
                                                                § 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
                                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy  przeznaczenia terenu pomiędzy granicą wsi, drogą KD - 605W do działki o nr ewid. 134 i linią energetyczną EE 110 KV we wsi Nowinki-Drużyna pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz określił zakres opracowania planu.
Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.
 

Uchwała nr XXIII/202/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XVI/131/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej" dla terenu położonego między Kanałem Mosińskim, ulicą Wiejską, granicą administracyjną miasta Mosina, a łącznikiem ekologicznym we wsi Krosinko.
2.    Łączna powierzchnia zatwierdzenia planu wynosi około 36 ha.
3.    Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Przepisy ogólne
 
§ 2.
 
1.    Ustala się dla części działek nr ewid. 138/8, 138/12, 138/13, 138/15, 139/26, 141/5, 141/6, 141/7, 141/14, 143/2, 144/3, 144/8, 145/3, 145/4, 146/14, 147/15, 147/17, 147/19, 147/20, 147/21, 147/23, 147/24, 147/25, 147/26, 148/6, 149/4, 149/5, 150/2, 151, 152, 154/4, 154/5, 154/6, 155/3, 156/3, 157/6, 158/4, 159/3, 159/4, 160/1, 160/13, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 161/3, 161/4, 162/1, 162/2, 163/1 i działek nr ewid. 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13 przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
2.    Ustala się dla części działek nr ewid. 138/10 i 139/18 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KD1 na rysunku planu.
3.    Ustala się dla części działek nr ewid. 138/3, 138/7, 139/6, 139/24, 143/2, 144/3, 144/7, 144/8, 146/9, 146/10, 146/11, 146/13, 148/5, 148/7, 148/8, 149/6, 149/7, 154/3, 155/2, 156/3, 157/6, 157/7, 157/8, 158/5, 161/3, 161/4, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2 oraz działek nr ewid. 138/4, 138/5, 138/6, 139/12, 139/14, 139/15, 139/16, 139/17, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, 139/27, 139/28 przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej intensywności z dopuszczeniem usług, oznaczoną symbolem MN/U na rysunku planu.
4.    Ustala się dla działki nr ewid. 139/8 i części działek nr ewid. 139/13, 149/4, 158/4 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KPJ na rysunku planu.
5.    Ustala się dla części działki nr ewid. 139/26 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL i KPJ na rysunku planu.
6.    Ustala się dla działki nr ewid. 139/23, 144/5 przeznaczenie na tereny urządzeń energetycznych - stację transformatorową, oznaczoną symbolem EE na rysunku planu.
7.    Ustala się dla części działek nr ewid. 141/8, 145/3, 156/3, 157/6 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1 i KPJ na rysunku planu.
8.    Ustala się dla części działek nr ewid. 141/14, 147/24, 149/4, 155/3 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1 i KDR na rysunku planu.
9.    Ustala się dla części działek nr ewid. 143/2, 148/6 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1, KPJ i KDR na rysunku planu.
10.    Ustala się dla części działek nr ewid. 144/3, 150/2, 154/6, 157/8 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KL1 na rysunku planu.
11.    Ustala się dla części działek nr ewid. 144/8, 145/4, 147/17 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL1, KD i KDR na rysunku planu.
12.    Ustala się dla części działek nr ewid. 147/15, 151, 156/3 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KDR na rysunku planu.
13.    Ustala się dla części działki nr ewid. 150/2 przeznaczenie pod usługi oświaty z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, oznaczone symbolem UO/MN.
14.    Ustala się dla części działek nr ewid. 150, 152, 154/6 przeznaczenie na tereny komunikacji, oznaczone symbolem KL2 na rysunku planu.
15.    Istniejące siedliska rolnicze na działkach nr ewid.: 138/13, 141/9, 143/2, 144/8, 145/4, 148/6, 154/3, 156/3, 158/4, 158/5, 159/4, 161/3 zachowują swoją funkcję do czasu zaprzestania produkcji rolnej. Dla obiektów zabudowy zagrodowej, istniejącej w dniu uchwalenia planu, dopuszcza się możliwość dokonywania prac remontowych i modernizacyjnych, przebudowy i rozbudowy.
 
 
§ 3.
 
1.    Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)    ustalenie przeznaczenia działek, o których mowa w § 2;
2)    wyznaczenie terenów budowlanych;
3)    określenie zasad podziału nieruchomości położonych na terenie zatwierdzenia planu;
4)    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy na obszarze zalewowym;
5)    określenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektów stanowiących realizację nowej funkcji;
6)    określenie zasad ochrony krajobrazu i środowiska przyrodniczego;
7)    ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz infrastrukturalnej terenu objętego sporządzeniem planu.
2.    Cele wymienione w ust. 1, zrealizowano przy minimalizacji konfliktów społecznych i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań władz samorządowych Gminy Mosina oraz mieszkańców wsi Krosinko.
 
 
§ 4.
 
Przedmiotem ustaleń planu są tereny, które uzyskują przeznaczenie zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzone uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., określa kierunek przekształceń terenów objętych zmianą planu, wyznaczając dla przedmiotowego obszaru preferencję dla zainwestowania z postulowanym przeznaczaniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 
 
§ 6.
 
Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
 
 
§ 7.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2.    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
3.    zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem usług - należy przez to rozumieć tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady współistnienia funkcji usługowej i mieszkalnej określają przepisy niniejszej uchwały;
4.    usługach dopuszczonych na terenach zabudowy mieszkaniowej należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług na rzecz ludności oraz wytwórczość, także produkcję nie posiadającą szkodliwego wpływu na tereny i działki sąsiednie;
5.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, przedstawiający w sposób graficzny ustalenia niniejszej uchwały;
6.    tereny zieleni łącznika ekologicznego - należy przez to rozumieć pas zieleni o charakterze naturalnej struktury przyrodniczej lokalnego siedliska roślinnego;
7.    alternatywnym charakterze miejsca lokalizacji stacji transformatorowej - należy przez to rozumieć lokalizacje działek, które w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby braku potrzeby wykorzystania ich pod realizację urządzeń elektroenergetycznych, mogą być połączone z sąsiadującymi działkami budowlanymi.
 
 
 
§ 8.
 
Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1.    granica zatwierdzenia planu,
2.    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
3.    projektowane granice działek,
4.    frontowa linia zabudowy,
5.    obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku,
6.    strefa zieleni łącznika ekologicznego,
7.    pas drogowy ulicy,
8.    ciąg pieszo-jezdny,
9.    drogi rolnicze.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 9.
 
Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyznacza się:
1)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN na rysunku planu;
2)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U na rysunku planu;
3)    frontową linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4)    tereny zieleni łącznika ekologicznego, zgodnie z rysunkiem planu;
5)    tereny komunikacji, oznaczone symbolami KL, KD1, KD2, KPJ i KDR na rysunku planu;
6)    alternatywne tereny lokalizacji stacji transformatorowych, oznaczone symbolem EE na rysunku planu;
7)    obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku, zgodnie z rysunkiem planu;
8)    strefa uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej 15 kV.
 
 
§ 10.
 
1.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 300 m2;
2)    budynki należy projektować jako parterowe z poddaszem użytkowym, z dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia od 30º do 50°;
3)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
4)    dla budynków parterowych bez poddasza użytkowego dopuszcza się kąt nachylenia dachu od 20º do 40°;
5)    dopuszcza się realizację podpiwniczenia do wysokości pomieszczenia 2,5 m;
6)    dopuszcza się wyniesienie podpiwniczenia do wysokości 1 m ponad istniejący poziom terenu;
7)    zaleca się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8)    dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
9)    powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych powinna wynosić maksymalnie 50 m2 dla obiektu o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,7 m;
10)  zakazuje się wykorzystywania garaży dla celów kolidujących z podstawową funkcją terenu.
2.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług, oznaczonych symbolem MN/U, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów, obowiązują zapisy ust. 1;
2)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 600 m2;
3)    dla istniejących w dniu uchwalenia planu działek o powierzchni większej od 2000 m2 z istniejącym zainwestowaniem, dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy obiektów z powiększeniem powierzchni zabudowy do maksimum 60% powierzchni działki, przy czym przyrost powierzchni zabudowy nie powinien wynosić więcej niż 30% istniejącego zainwestowania działki;
4)    dopuszcza się realizację usług jako funkcji uzupełniającej, nie kolidującej z podstawową funkcją mieszkalną;
5)    usługi należy realizować w parterach obiektów zabudowy mieszkaniowej lub w obiektach wolnostojących;
6)    miejsca postojowe dla prowadzonej działalności należy organizować na działkach.
3.    Na terenach usług oświaty z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem UO/MN, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 15 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
2)    dopuszcza się realizację podpiwniczenia do wysokości pomieszczenia 2,5 m, uzależnioną od szczegółowych badań gruntu;
3)    dopuszcza się wyniesienie podpiwniczenia do wysokości 1 m ponad istniejący poziom terenu;
4)    dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych, zgodnie z rysunkiem planu;
5)    dla realizacji zabudowy mieszkaniowej obowiązują przepisy ust. 1.
 
 
§ 11.
 
1.    Wyznacza się teren zieleni łącznika ekologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Na terenie łącznika ekologicznego ustala się zakaz lokalizowania budynków i obiektów budowlanych, za wyjątkiem realizacji ogrodzenia działki.
3.    Dla łącznika ekologicznego ustala się obowiązek wykonania nasadzeń zielenią średnią i wysoką.
4.    Dla realizacji pasa zieleni łącznika ekologicznego zaleca się wykorzystanie gatunków rodzimych o walorach krajobrazowych.
5.    Przepisów § 11 nie stosuje się dla terenów dróg publicznych występujących w strefie łącznika ekologicznego.
 
 
§ 12.
 
1.    Wyznacza się obszar o ograniczonych warunkach gruntowo-wodnych dla posadowienia budynku, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Dla realizacji zabudowy mieszkaniowej w obszarze, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek przeprowadzenia szczegółowych badań gruntowo-wodnych dla określenia warunków posadowienia budynku.
 
 
§ 13.
 
Do czasu przeniesienia lub skablowania linii 15 kV, zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie uciążliwości elektromagnetycznej od tych linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem planu.
 
 
§ 14.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę.
1)    Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu w ul. Wiejskiej.
2)    Rozprowadzenie sieci wodociągowej w projektowanych ulicach należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną.
3)    Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody należy przewidzieć i projektować pierścieniowy układ sieci wodociągowej.
4)    Dopuszcza się możliwość powiązania lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę z systemem sieci wodociągowej m. Poznania.
2.    Odprowadzenie ścieków sanitarnych.
1)    Zakazuje się realizacji i stosowania bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych.
2)    Istniejące szamba wzdłuż ul. Wiejskiej po realizacji kanalizacji przewiduje się do likwidacji.
3)    Ustala się obowiązek rozwiązania gospodarki ściekami poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej.
4)    Ścieki gospodarczo-bytowe należy odprowadzać grawitacyjnie i poprzez system pośrednich przepompowni do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosinie lub do innych, ewentualnych wiejskich oczyszczalni ścieków.
5)    Rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowanych ulicach należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną.
3.    Odprowadzanie wód opadowych należy projektować powierzchniowo wzdłuż ulic i dalej do odbiornika naturalnego (rzeka Samica).
 
 
 
4.    Zasilanie w energię elektryczną.
1)    Dla zasilenia terenu w sieć elektroenergetyczną na przedmiotowym terenie, należy wykonać zasilanie z istniejących stacji transformatorowych lub stacji projektowanych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu.
2)    Dopuszcza się wykonanie stacji typu nasłupowego.
3)    Wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatorowych na rysunku planu posiadają charakter alternatywny, do uzgodnienia z dysponentem sieci energetycznych.
4)    Linie niskiego napięcia dla zasilania budynków należy zaprojektować jako kablowe, wyprowadzone ze stacji transformatorowej.
5)    Postuluje się wykonanie przełożenia lub skablowania istniejących linii 15 kV na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci.
6)    Postuluje się wykonanie oświetlenia ulicznego w pasach drogowych projektowanych ulic publicznych.
5.    Zasilanie w gaz należy zapewnić poprzez podłączenie do istniejących przewodów gazowych w pasach drogowych ulic.
6.    Uzbrojenie techniczne terenu, poza przyłączami indywidualnymi, należy realizować w pasach drogowych ulic publicznych lub dróg wewnętrznych.
7.    Dopuszcza się możliwość doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, na warunkach określonych przepisami szczególnymi.
8.    Do celów grzewczych nie wolno stosować paliw stałych, oleju ciężkiego oraz śmieci i odpadów komunalnych.
 
 
§ 15.
 
1.    Zakazuje się organizowania bezpośrednich, nowych zjazdów z drogi nr 431 na tereny działek przyległych do pasa drogowego.
2.    Projektowaną sieć infrastruktury technicznej należy projektować i realizować bez wykorzystania pasa drogowego drogi nr 431.
 
 
§ 16.
 
1.    Dla projektowanych ulic przyjmuje się następujące oznaczenia i parametry:
1)    KL:
a)    droga lokalna o charakterze drogi publicznej;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających wskazane 20 m;
c)    szerokość jezdni - 6 m;
d)    chodnik obustronny o szerokości minimum - 1,5 m;
e)    odległość zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy działki - 8 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
2)    KL1, KL2:
a)    droga lokalna o charakterze drogi publicznej;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m;
c)    szerokość jezdni - 6 m;
d)    chodnik obustronny o szerokości minimum - 1,5 m;
e)    odległość zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy działki - 8 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
 
3)    KD, KD 1:
a)    droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej;
b)    droga dojazdowa z wydzieloną jezdnią i wyniesionym krawężnikiem;
c)    szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m;
d)    szerokość jezdni - 5 m;
e)    chodnik obustronny o szerokości minimum - 1,5 m;
f)    odległość zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy działki - 6 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
4)    KPJ:
a)    ciąg pieszo-jezdny o przekroju jednoprzestrzennym;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
c)    postuluje się wykonanie nawierzchni rozbieralnej;
5)    KDR:
a)    droga rolnicza o przekroju jednoprzestrzennym;
b)    szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 5 m, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej.
2.    Ustala się położenie jezdni osiowo w projektowanym pasie drogowym.
3.    Postuluje się wykorzystanie optymalnego kierunku powiązań komunikacyjnych dla utworzenia połączenia komunikacyjnego wsi Krosinko z terenami położonymi po południowo-wschodniej stronie Kanału Mosińskiego.
4.    Dla zabudowy mieszkalnej ustala się obowiązek zachowania minimalnej odległości 25 m od krawędzi jezdni ulicy Wiejskiej.
5.    Przepis ust. 4 nie dotyczy istniejącej zabudowy mieszkalnej.
6.    Dla zabudowy innymi obiektami budowlanymi ustala się obowiązek zachowania minimalnej odległości 10 m od krawędzi jezdni ulicy Wiejskiej.
7.    Przepis ust. 6 nie dotyczy realizacji ogrodzenia.
8.    Na projektowanych działkach budowlanych graniczących z ulicą Wiejską, zaleca się realizowanie pasa zieleni izolacyjnej zimozielonej wzdłuż tej granicy, pełniącego rolę ekranu akustycznego.
 
 
§ 17.
 
Dla obiektów kubaturowych ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina w zakresie rozwiązań architektonicznych na etapie prac  projektowych.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 18.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
 
 
 
§ 19.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 20.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
-    ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  Nr 80, poz. 505);
-    zarządzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych (Monitor Polski z 1995 r.  Nr 3, poz. 40);
-    rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 150);
-    zarządzenie Ministra Infrastruktury z 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XVI/131/99 z dnia 25 maja 2000 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosno w rejonie ul. Wiejskiej.
W dniu 9 stycznia 2001 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 10 do 31 sierpnia 2001 r. przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 10 czerwca do 2 października 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, wpłynęły zarzuty, które częściowo zostały uwzględnione i częściowo odrzucone na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 grudnia 2003 r. Na uchwały o odrzuceniu zarzutów nie wpłynęły skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W dniu 8 kwietnia 2004 r. zamieszczono ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, a w dniu 6 kwietnia 2004 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 15 kwietnia 2004 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr XXIII/201/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej" dla terenu położonego miedzy ulicą Konopnickiej a torem kolejowym Mosina-Osowa Góra wraz z terenami przyległymi do torów oraz w  kierunku do Szosy Poznańskiej.
2.    Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                   
 
ROZDZIAŁ I
 
 Przepisy ogólne
 
§ 2.
 
1.    Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)    ustalenie nowego przeznaczenia działek, o których mowa w § 7;
2)    wyznaczenie terenów budowlanych;
3)    określenie zasad podziału nieruchomości położonych na terenie zatwierdzenia planu;
4)    określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu dla obiektów stanowiących realizację funkcji wyznaczonej niniejszym planem;
5)    uwzględnienie zasad ochrony krajobrazu i środowiska przyrodniczego, w tym Wielkopolskiego Parku Narodowego;
6)    wyznaczenie zewnętrznych połączeń drogowych nawiązujących do modelowego układu sieci drogowej;
7)    korekta przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej;
8)    wyznaczenie wewnętrznych połączeń komunikacyjnych;
9)    ustalenie klasyfikacji funkcjonalnej i technicznej dróg i ulic;
10)   ustalenie wybranych parametrów dla terenów dróg, ulic w ich liniach rozgraniczających;
11)   ustalenie zasad obsługi infrastrukturalnej terenu objętego sporządzeniem planu.
 
§ 3.
 
Przedmiotem ustaleń planu są tereny, które uzyskują przeznaczenie zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
 
Wszelkie podziały geodezyjne działek dokonane po rozpoczęciu trybu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów ewidencyjnych, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
 
 
§ 5.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, przedstawiający w sposób graficzny ustalenia niniejszej uchwały;
3.    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
4.    zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem usług - należy przez to rozumieć tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania oraz rodzaju i prowadzonej działalności określa niniejsza uchwała;
5.    terenach usług - należy przez to rozumieć tereny z dopuszczeniem prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej, dla których zasady zabudowy i użytkowania oraz rodzaju i prowadzonej działalności określa niniejsza uchwała;
6.    zabudowie usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny usług, określone w ust. 5, dla których warunkowo dopuszcza się realizację pomieszczeń mieszkalnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
7.    alternatywnym charakterze miejsca lokalizacji stacji transformatorowej - należy przez to rozumieć lokalizacje działek, które w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby braku potrzeby wykorzystania ich pod realizację urządzeń elektroenergetycznych, mogą być połączone z sąsiadującymi działkami budowlanymi;
8.    polu widoczności - należy przez to rozumieć obszary, oznaczone odpowiednim oznaczeniem w obrębie skrzyżowań, o sposobie użytkowania ograniczonym przepisami niniejszej uchwały;
9.    strefie ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 15 m pod linią średniego napięcia;
10.    optymalnym obszarze analiz dla rozwiązań komunikacyjnych skrzyżowania drogowego - należy przez to rozumieć teren w granicach zatwierdzenia planu, w którym należy organizować skrzyżowanie dróg;
11.    strefie stanowisk archeologicznych - należy przez to rozumieć obszar, na którym zagospodarowanie oraz wszelkie prace ziemne powinny być wykonywane w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami archeologicznymi;
12.    obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, wzdłuż której musi być usytuowany budynek, minimum w 50% szerokości elewacji frontowej obiektu.
 
 
§ 6.
 
Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1.    granica zatwierdzenia planu;
2.    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
3.    projektowane granice działek;
4.    oznaczenie projektowanego przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą na załączniku do niniejszej uchwały;
5.    nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi głównej;
6.    nieprzekraczalna linia zabudowy;
7.    nieprzekraczalna linia zabudowy od obszarów chronionych;
8.    strefa zieleni izolacyjnej;
9.    obowiązująca linia zabudowy.
 
 
§ 7.
 
Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid. 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 262, 42/1, 1796/1, 1795/1, 1794/1, 1793/1, 266, 263, 698/2 pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną symbolem MN, MN1 na rysunku planu.
2.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid. 692/2, 693/3 i 698/2 pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną symbolem MN/w na rysunku planu, dla której uwarunkowania zabudowy wynikają z przepisów niniejszej uchwały dotyczących rozwiązań komunikacyjnych.
3.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid. 39/1, 40/1, 41/1, 264/1, 1796/1 pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności z dopuszczeniem usług, oznaczoną symbolem MN/U na rysunku planu.
4.    Ustala się przeznaczenie części działki nr ewid. 1796/1 pod tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone symbolem U/MN na rysunku planu.
5.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid. 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 269/1, 274 pod tereny usług, oznaczone symbolem U na rysunku planu.
6.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid. 1746/44, 1615/13, 1596, 1600/32 pod zieleń ogrodową, oznaczoną symbolem ZO na rysunku planu.
7.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid. 275/1, 282/5, 282/7, 282/4, 282/3, 282/6, 282/2, 733, 734, 735, 731, 738/5, 692/2, 693/3, 398/2, 739, 738/4 pod zieleń publiczną, oznaczoną symbolem ZP na rysunku planu.
8.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid. 43/2, 39/2, 42/1, 42/2, 1791 pod zieleń niską, oznaczoną kolorem na rysunku planu.
9.    Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid.1795/1, 1794/1, 1743/1 pod tereny urządzeń transformatorowych, oznaczone symbolem EE na rysunku planu.
10.  Ustala się przeznaczenie części działek nr ewid 37/1, 38/1, 37/2, 38/2, 43/2, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/2, 41/1, 262, 44/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44/2, 1796/1, 1796/2, 1791, 1795/1, 1795/2, 1792, 1794/1, 1794/2, 1743/1, 1743/2, 1745, 266, 261/1, 263, 264/1, 265, 1746/44, 1615/13, 1596, 270/3, 269/3, 275/2, 274, 260, 275/1, 282/2, 738/5, 692/2, 693/3, 698/2, 698/1, 743, 742, 740, 739, 738/4, 261/2 pod tereny komunikacji publicznej, oznaczone symbolem KK, KG, KZ, KL, KD, KPj, Kx na rysunku planu.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
 Przepisy szczegółowe
 
§ 8.
 
1.    Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyznacza się:
1)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, MN/w i MN1 na rysunku planu;
2)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U na rysunku planu;
3)    tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem U/MN na rysunku planu;
4)    tereny usług, oznaczone symbolem U na rysunku planu;
5)    nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
6)    linię zabudowy od drogi KG, zgodnie z rysunkiem planu;
7)    tereny komunikacji, oznaczone symbolami K-G, K-Z, K-D, KPJ, KX, KK na rysunku planu;
8)    tereny lokalizacji urządzeń energetycznych, oznaczone symbolem EE na rysunku planu;
9)    strefę ograniczonego użytkowania;
10)    zieleń niską;
11)    strefę zieleni izolacyjnej;
12)    granicę optymalnego obszaru analiz dla rozwiązań komunikacyjnych;
13)    pola widoczności.
 
 
§ 9.
 
1.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN i MN1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 300 m2;
2)    budynki należy projektować jako parterowe z poddaszem użytkowym, z dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia od 30º do 50°;
3)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
4)    dla budynków parterowych bez poddasza użytkowego dopuszcza się kąt nachylenia dachu od 20º do 40°;
5)    dopuszcza się realizację podpiwniczenia do wysokości pomieszczenia 2,5 m, uzależnioną od szczegółowych badań gruntu;
6)    dopuszcza się wyniesienie podpiwniczenia do wysokości 1 m ponad istniejący poziom terenu;
7)    zaleca się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8)    dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
9)    powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych powinna wynosić maksymalnie 50 m2 dla obiektu o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,7 m;
10)  zakazuje się wykorzystywania garaży dla celów kolidujących z podstawową funkcją terenu;
11)  na terenach oznaczonych symbolem MN1, zakazuje się wyznaczania działek mniejszych niż 3000 m2.
2.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN/w, obowiązują następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej po wykonaniu i zatwierdzeniu przez odpowiednie organy projektów realizacyjnych skrzyżowań dróg, oznaczonych symbolami: K-G i KD 430W, K-G i KK oraz KD 430W i KK, z określeniem kształtów i parametrów skrzyżowań oraz określeniem uwarunkowań dla zagospodarowania terenów do nich przyległych;
2)    dla zagospodarowania i zabudowy działek obowiązują przepisy ust. 1.
3.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług, oznaczonych symbolem MN/U, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów, obowiązują zapisy ust. 1;
2)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 600 m2;
3)    dopuszcza się realizację usług jako funkcji uzupełniającej, nie kolidującej z podstawową funkcją mieszkalną;
4)    usługi należy realizować w parterach obiektów zabudowy mieszkaniowej lub w obiektach wolnostojących;
5)    miejsca postojowe dla prowadzonej działalności należy organizować na działkach.
4.    Na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem realizacji nieuciążliwych usług, oznaczonych symbolem U/MN, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów, obowiązują zapisy ust. 1;
2)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 600 m2;
3)    dopuszcza się realizację usług jako funkcji uzupełniającej, nie kolidującej z podstawową funkcją mieszkalną;
4)    usługi należy realizować w parterach obiektów zabudowy mieszkaniowej lub w obiektach wolnostojących;
5)    miejsca postojowe dla prowadzonej działalności należy organizować na działkach.
5.    Na terenach istniejącej zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem U, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    dla realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących obiektów, obowiązują zapisy ust. 1 w zakresie dotyczącym gabarytów obiektów;
2)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 50% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 700 m2;
3)    dopuszcza się stosowanie dachów płaskich;
4)    miejsca postojowe dla prowadzonej działalności należy organizować na działkach.
6.    W strefie ograniczonego użytkowania ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:
1)    zakazuje się realizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2)    zakazuje się realizacji nasadzeń zielenią wysoką.
 
 
§ 10.
 
1.    W strefie zieleni izolacyjnej ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:
1)    zaleca się osadzenie terenu zielenią wielopiętrową, zimozieloną, zróżnicowaną gatunkowo;
2)    w obrębie skrzyżowań, na obszarze wyznaczonych pól widoczności, ustala się obowiązek obsadzenia terenu zielenią zimozieloną, zróżnicowaną gatunkowo o wysokości nie większej niż 120 cm.
2.    Na terenach zieleni niskiej ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu - zaleca się obsadzenie terenu zielenią zimozieloną, zróżnicowaną gatunkowo o wysokości nie większej niż 120 cm.
3.    Na terenach zieleni publicznej, oznaczonej symbolem ZP, ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu - zaleca się obsadzenie terenu zielenią wielopiętrową, zimozieloną, zróżnicowaną gatunkowo o charakterze ogólnodostępnej zieleni parkowej.
4.    Na terenach zieleni ogrodowej, oznaczonej symbolem ZO, ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:
1)    zaleca się obsadzenie terenu zielenią dekoracyjną, wielopiętrową, zróżnicowaną gatunkowo o charakterze rekreacyjnym;
2)    dopuszcza się wykorzystanie terenu pod ogródki przydomowe.
5.    W obszarze pól widoczności ustala się obowiązek obsadzenia obszaru zielenią o wysokości nie większej niż 120 cm.
 
 
§ 11.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1.    Zaopatrzenie w wodę.
1)    Zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z istniejącego wodociągu w ul. Konopnickiej.
2)    Rozprowadzenie sieci wodociągowej w projektowanych ulicach należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną.
3)    Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody należy przewidzieć i projektować pierścieniowy układ sieci wodociągowej.
4)    Dopuszcza się możliwość powiązania lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę z systemem sieci wodociągowej m. Poznania.
2.    Odprowadzenie ścieków sanitarnych.
1)    Zakazuje się realizacji i stosowania bezodpływowych zbiorników na gromadzenie ścieków gospodarczo-bytowych.
2)    Istniejące szamba wzdłuż ul. Konopnickiej po realizacji kanalizacji przewiduje się do likwidacji.
3)    Ustala się obowiązek rozwiązania gospodarki ściekami poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej.
4)    Ścieki gospodarczo-bytowe należy odprowadzać grawitacyjnie i poprzez system pośrednich przepompowni do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosinie lub do innych oczyszczalni ścieków.
5)    Rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowanych ulicach należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pasach drogowych ulic, a także w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczną dokumentację techniczną.
3.    Odprowadzanie wód opadowych należy projektować powierzchniowo wzdłuż ulic i dalej do odbiornika naturalnego (kanał Mosiński).
4.    Zasilanie w energię elektryczną.
1)    Dla zasilenia terenu w sieć elektroenergetyczną na przedmiotowym terenie, należy wykonać zasilanie z istniejących stacji transformatorowych lub stacji projektowanych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu.
2)    Dopuszcza się wykonanie stacji typu nasłupowego.
3)    Wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatorowych na rysunku planu posiadają charakter alternatywny, do uzgodnienia z dysponentem sieci energetycznych.
4)    Linie niskiego napięcia dla zasilania budynków należy zaprojektować jako kablowe, wyprowadzone ze stacji transformatorowej.
5)    Postuluje się wykonanie przełożenia lub skablowania istniejących linii 15 kV na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci.
6)    Postuluje się wykonanie oświetlenia ulicznego w pasach drogowych projektowanych ulic publicznych.
5.    Zasilanie w gaz należy zapewnić poprzez podłączenie do istniejących przewodów gazowych w pasach drogowych ulic.
6.    Uzbrojenie techniczne terenu, poza przyłączami indywidualnymi, należy realizować w pasach drogowych ulic publicznych lub dróg wewnętrznych.
7.    Dopuszcza się możliwość doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, na warunkach określonych przepisami szczególnymi.
8.    Do celów grzewczych nie wolno stosować paliw stałych, oleju ciężkiego oraz śmieci i odpadów komunalnych.
9.    Sieci infrastruktury technicznej nie związane z funkcjonowaniem dróg, należy prowadzić poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej.
 
 
§ 12.
 
1.    Ustala się następujące klasy ulic ogólnodostępnych:
1)    ulicę klasy głównej, oznaczoną symbolem K-G;
2)    ulice klasy zbiorczej, oznaczone symbolem K-Z;
3)    ulice klasy dojazdowej, oznaczone symbolem K-D.
2.    Ustala się następujące ulice ruchu spowolnionego:
1)    ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem KPj;
2)    urządzone ciągi piesze, oznaczone symbolem Kx.
3.    Adaptuje się teren lokalnej linii kolejowej, oznaczony symbolem K-K.
4.    Wyznacza się obszar dla optymalnych rozwiązań skrzyżowania projektowanej drogi klasy głównej z drogami wojewódzkimi.
  
 
§ 13.
 
1.    Dla ulicy klasy głównej KG, ustala się następujące parametry:
1)    uliczny przekrój drogi,
2)    szerokość w liniach rozgraniczających 25 m,
3)    szerokość jezdni 7 m,
2.    Postuluje się, aby droga wymieniona w ust. 1, docelowo przejęła funkcje drogi wojewódzkiej (obecnej drogi woj. nr 431).
3.    Odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni dla drogi głównej wynosi minimum 25 m.
4.    Ustala się zakaz urządzania zjazdów indywidualnych i publicznych z drogi KG, a zjazdy do miejsc obsługi podróżnych należy wyposażyć w pasy włączeń i wyłączeń oraz pas dla pojazdów skręcających w lewo.
 
 
§ 14.
 
1.    Dla ulic klasy zbiorczej ustala się następujące parametry:
1)    dla istniejącego i adaptowanego przebiegu ul. Konopnickiej do punktu "A", oznaczonego symbolem K-Z1;
2)    dla nowego przebiegu ul. Konopnickiej od punktu "A" do projektowanego skrzyżowania z ulicą K-G, oznaczonego symbolem K-Z2;
3)    dla istniejącego odcinka ul. Pożegowskiej o istniejących i adaptowanych parametrach, oznaczonego symbolem K-Z3.
2.    Dla projektowanej ulicy, oznaczonej symbolem K-Z2, ustala się:
1)    szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,
2)    szerokość jezdni dostosowaną do szerokości jezdni istniejącej ul. Konopnickiej.
3.    Odległość zabudowy od zewnętrznego krawężnika jezdni ustala się na 20 m.
4.    Dla istniejącego przebiegu drogi nr 431, tj. ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, do czasu zmiany kategorii, obowiązują ustalenia jak dla drogi oznaczonej KG.
 
 
§ 15.
 
1.    Klasę ulicy dojazdowej ustala się:
1)    dla wyłączonego odcinka ul. Konopnickiej i projektowanego włączenia do drogi K-Z2 , oznaczonych symbolem K-D1;
2)    dla projektowanych ulic K-D2, K-D3, K-D5, K-D6 i sięgaczy K-D8, K-D9 oraz istniejącej adaptowanej ulicy, oznaczonej symbolem K-D4.
2.    Dla ulicy K-D7 obowiązują parametry:
1)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z planem,
2)    szerokość jezdni zgodnie z planem,
3)    linię zabudowy wyznacza się w odległości 7,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
3.    Dla ulicy K-D2 obowiązują parametry:
1)    szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10 m, z poszerzeniem na odcinku włączenia do ulicy klasy głównej, oznaczoną symbolem K-G, zgodnie z rysunkiem planu;
2)    szerokość jezdni wynosi 5 m;
3)    linię zabudowy wyznacza się w odległości 7,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
 
4.    Dla ulicy K-D3 obowiązują parametry:
1)    szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 12 m;
2)    szerokość jezdni wynosi 5 m;
3)    chodnik dwustronny;
4)    linię zabudowy wyznacza się w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
5)    w liniach rozgraniczających ulicę zakłada się usytuowanie zatok postojowych.
5.    Dla ulicy K-D5 obowiązują parametry:
1)    szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 12 m;
2)    szerokość jezdni wynosi 5 m;
3)    linię zabudowy należy przyjmować w nawiązaniu do linii zastosowanej przy ulicy oznaczonej K-D4.
6.    Dla ulicy K-D6 obowiązują parametry:
1)    szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10 m;
2)    szerokość jezdni wynosi 5 m;
3)    linię zabudowy wyznacza się w odległości 7,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
7.    Dla ulicy K-D7 adaptuje się przebieg w pasie drogowym o istniejącej zmiennej szerokości.
8.    Dla sięgaczy K-D8 i K-D9 obowiązują parametry wyznaczone rysunkiem planu, odpowiednio:
1)    dojazd o charakterze sięgacza;
2)    ulica o nawierzchni utwardzonej bez wydzielonej krawężnikami jezdni i zakończona nawrotką;
3)    szerokość w liniach rozgraniczających dla drogi K-D8 wynosi 8 m, a dla drogi K-D9 - 6 m;
4)    linię zabudowy wyznacza się w odległości 5 m od granicy działki.
 
 
§ 16.
 
1.    Dla ciągu pieszo-jezdnego KPj ustala się:
1)    charakter ulicy ruchu pieszego związanego z pasażem handlowym, z ograniczonym dopuszczeniem ruchu kołowego związanego z dojazdem do działek i dojazdem dostawczym do usług;
2)    parametry ulicy:
a)    szerokość w liniach rozgraniczających 8 m;
b)    przekrój poprzeczny jednoprzestrzenny;
c)    pas dla ruchu kołowego wydzielić barwą lub fakturą;
d)    frontowa linia zabudowy wynosi 5 m od granicy działki.
2.    Ciągi piesze, oznaczone symbolem Kx, należy urządzić poprzez ich utwardzenie z dostosowaniem do parametrów ruchu pieszego i rowerowego. Przestrzeń użytkową ciągu pieszego należy urządzić w sposób gwarantujący możliwość wykonania zieleni niskiej i średniej oraz urządzenia małej architektury jak ławki, kwiatony i formy plastyczne, także użytkowe.
 
 
§ 17.
 
Teren oznaczony symbolem K-K, stanowi strefę techniczną urządzeń kolejowych, do rozstrzygnięć o sposobie użytkowania i ewentualnej zmiany przeznaczenia w odrębnym trybie planistycznym lub trybie postępowania administracyjnego.
 
 
§ 18.
 
W granicach zatwierdzenia planu, dla stref stanowisk archeologicznych ustala się obowiązek uzgodnienia prac ziemnych z odpowiednim konserwatorem zabytków archeologicznych.
 
 
§ 19.
 
Dla obiektów kubaturowych ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina w zakresie rozwiązań architektonicznych na etapie prac projektowych.   
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 20.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
 
 
§ 21.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 22.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);
-    ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 );
-    ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  Nr 80, poz. 505);
-    rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 150);
-    zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych (Monitor Polski Nr 3 z 1995 r., poz. 40);
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w sprawach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12);
-    ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);
-    rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).
 

Uchwała nr XXIII/200/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)  i  w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIX/156/99 z 15 listopada 1999 r., Nr XXII/199/2000 z 26 stycznia 2000 r. i Nr XXXIII/277/2000 z 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14", obejmujący ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
2.    Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000.
 
 
§ 2.
 
Uchwala się przeznaczenie działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14 o powierzchni 2,0532 ha (VI klasa gruntu), położonych we wsi Czapury, pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
 
 
ROZDZIAŁ I 
 
Przepisy ogólne
 
§ 3.
 
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zmiana przeznaczenia działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14 oraz określenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla obiektów stanowiących realizację nowej funkcji terenu, przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego.
 
 
§ 4.
 
Wszelkie podziały działek dokonane po rozpoczęciu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
§ 5.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2.    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
3.    granicy istniejącego obszaru zalewowego - należy przez to rozumieć rzędną maksymalną 59,40 m n.p.m. obszaru zalewowego Warty;
4.    obszarze zalewowym Warty - należy przez to rozumieć obszar zalewowy wody 1%;
5.    obszarze kwalifikowanym do przekształceń - należy przez to rozumieć obszar wymagający nadsypania do rzędnej minimum 59,70 m n.p.m.;
6.    zalecanej linii umocnień przeciwpowodziowych - należy przez to rozumieć zalecaną lokalizację urządzeń (budowli) hydrotechnicznych związanych z zagospodarowaniem terenów budowlanych i dla ochrony w stanach powodziowych;
7.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, przedstawiający w sposób graficzny zakres obszarowy planu.
 
 
§ 6.
 
Następujące ustalenia planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1.    granica zatwierdzenia planu,
2.    granica istniejącego obszaru zalewowego wody stuletniej,
3.    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
4.    projektowane granice działek,
5.    tereny ciągów pieszo-jezdnych.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 7.
 
1.    Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN na rysunku planu.
2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 300 m2;
2)    budynki należy projektować jako maksymalnie 2 kondygnacyjne, w tym z poddaszem użytkowym, dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia od 30º do 50°;
3)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
4)    dla budynków parterowych bez poddasza użytkowego dopuszcza się kąt nachylenia dachu od 20º do 40°;
5)    ustala się minimalną nieprzekraczalną linię zabudowy na 4,0 m od granicy działki z drogą pieszo-jezdną KPJ;
6)    ustala się minimalną nieprzekraczalną linię zabudowy na 10,0 m od obecnej granicy działki z ulicą Promową;
7)    zaleca się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8)    dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
9)    powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych powinna wynosić maksymalnie 50 m2  o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,50 m;
10)  zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu;
11)  zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej WN, zgodnie z rysunkiem planu;
12)  umocnienia przeciwpowodziowe należy wykonać na podstawie specjalistycznych opracowań z zakresu inżynierii hydrotechnicznej.
 
 
§ 8.
 
Przewiduje się docelowo podłączenie zabudowy do sieci kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora sanitarnego dopuszcza się odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na każdej działce.
 
 
§ 9.
 
Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do projektowanego zespołu należy zagwarantować poprzez rozbudowę istniejącej sieci zasilającej wieś Czapury z istniejącej stacji transformatorowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
 
 
§ 10.
 
Do celów grzewczych i technologicznych nie wolno stosować paliw stałych oraz oleju ciężkiego.
 
 
                                                                          § 11.
 
1.    Ustala się przebieg drogi pieszo-jezdnej o charakterze drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KPJ, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Dla drogi KPJ ustala się następujące parametry:
-    droga dojazdowa z wydzielonym pasem jezdnym i wyniesionym krawężnikiem,
-    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla drogi wynosi od 6,0 do 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
3.    Należy zagwarantować, aby podziemne elementy uzbrojenia znalazły się w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w obszarze przestrzeni publicznej.
4.    Ustala  się przeznaczenie części terenu działek o szerokości około 3,00 m przyległego do ulicy Promowej na rzecz poszerzenia pasa drogowego tej ulicy, zgodnie z rysunkiem planu.
 
 
                                                                        § 12.
 
Ustala się obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.
                                                                      
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 13.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
 
 
§ 14.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 15.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
  
                                                                UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwał Nr XIX/156/99 z 15 listopada 1999 r., Nr XXII/199/2000 z 26 stycznia 2000 r. i nr XXXIII/277/2000 z 26 października 2000 r., dotyczących zmiany ówcześnie obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Czapury obejmującej działki nr ewid. 19/2, 20 i 21/14.
W dniu 9 stycznia 2001 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 30 kwietnia do 21 maja 2001 r. przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 28 lipca do 19 sierpnia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów wpłynął jeden zarzut, który został wycofany.
W dniu 8 kwietnia 2004 r. zamieszczono ogłoszenie w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 6 kwietnia 2004 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie  o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 15 kwietnia 2004 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 

Uchwała nr XXIII/199/04

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się program współpracy w roku 2004 Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także z stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), w myśl art. 5 ust. 3 nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 
 
 
Załącznik
do uchwały nr XXIII/199/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
 
 
Program
współpracy w roku 2004 Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
a także z stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
Ilekroć w programie jest mowa o:
1.    "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);
2.    "gminie" - rozumie się przez to Gminę Mosina;
3.    "podmiotach programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
4.    "dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit d oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 i Nr 202, poz. 1956 i 1958).
 
 
II. Cele programu
 
Gmina wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami programu w zakresie realizacji zadań publicznych dla:
-    rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
-    zwiększenia udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
-    uzupełniania działań gminy przez organizacje pozarządowe.
 
 
III. Zasady współpracy
 
Gmina Mosina współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  programu na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
 
IV. Formy współpracy
 
Gmina może współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami programu w formach:
1)    zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2)    wzajemnego informowania się o realizacji zadań publicznych oraz formach współpracy;
3)    tworzenia zespołów opiniodawczo-doradczych;
4)    udostępniania lokali gminnych na spotkania, szkolenia i konferencje;
5)    użyczenia środka trwałego.
Zlecenie podmiotom programu realizacji zadań publicznych może odbywać się poprzez:
1)    powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
2)    wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie lub w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 
 
V. Gmina uznaje w roku 2004 za niezbędne powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w zakresie:
1)    pomocy społecznej;
2)    zdrowia i polityki społecznej;
3)    działania na rzecz niepełnosprawnych;
4)    bezpieczeństwa publicznego;
5)    upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
6)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
7)    ekologii;
8)    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11)  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
12)  wspierania przedsiębiorczości.
 

Uchwała nr XXIII/198/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Ignacemu Sterczyńskiemu, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała nr XXIII/197/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Zbigniewowi Miczko, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Uchwała nr XXIII/196/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Kindze i Leonowi Kostrzewskim, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała nr XXIII/195/04

 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Antoniemu Dziatkowiakowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.