XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.04.2004

Uchwała nr XXIV/209/04

 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003 udziela się - na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.
 
 
§ 2.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Załączniki: