XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 31.05.2004

Uchwała nr XXVI/221/04

Uchwała nr XXVI/221/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się – na wniosek Burmistrza Gminy Mosina – Sekretarza Gminy Mosina w osobie Marii Chodorowskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr XXVI/220/04

Uchwała nr XXVI/220/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Odwołuje się – na wniosek Burmistrza Gminy Mosina – Sekretarza Gminy Mosina w osobie Piotra Woźniaka.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr XXVI/219/04

Uchwała nr XXVI/219/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi dotyczącej wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 14 czerwca 2004 r. zasadności skargi w sprawie wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”  i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uchwała nr XXVI/218/04

Uchwała nr XXVI/218/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Marka Foltyna na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 14 czerwca 2004 r. zasadności skargi Marka Foltyna na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina w sprawie udzielenia informacji publicznej i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Uchwała nr XXVI/217/04

Uchwała nr XXVI/217/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXIII/208/04

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych,

a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wprowadza się następujące zmiany;

 1. w podstawie prawnej wyrazy “art. 39 ust. 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami “art. 39 ust. 4”,

   

 2. § 3 otrzymuje brzmienie “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

   

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmiana podstawy prawnej usuwa omyłkę drukarską zawartą w uchwale nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzoru, zawartym w wykazie aktów normatywnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, podjęcie uchwały upoważniającej kierownika gminnej instytucji do wydawania decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, wymaga publikacji w tym Dzienniku i uzasadnia zmianę brzmienia § 3 wyżej wymienionej uchwały.

 


Uchwała nr XXVI/216/04

Uchwała nr XXVI/216/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i działalności gospodarczej we wsi Pecna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i działalności gospodarczej we wsi Pecna, obejmującego obszar pomiędzy: torami kolejowymi linii Poznań–Wrocław, ulicami Główną i Ogrodową oraz lasem.

 

§ 2.

 1. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej, działalności gospodarczej, z pozostawieniem dotychczasowego sposobu użytkowania terenu stanowiącego łąki i pastwiska.

 3. Zakres ustaleń planu obejmuje:

   

  1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
  9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
  11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy przeznaczenia terenu we wsi Pecna obejmującego obszar pomiędzy torami kolejowymi linii Poznań–Wrocław, ulicami Główną i Ogrodową oraz lasem pod zabudowę mieszkaniową, usługową i działalność gospodarczą z pozostawieniem dotychczasowego sposobu użytkowania terenu stanowiącego łąki i pastwiska. Przeznaczenie przedmiotowego terenu na wyżej wymienione cele zgodne jest z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

  


Uchwała nr XXVI/215/04

Uchwała nr XXVI/215/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Stęszewską, część działki o nr ewid. 86, ulicami: Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego do działki o nr ewid. 89.

 

§ 2.

 1. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej.

 3. Zakres ustaleń planu obejmuje:

   

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 12. stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIV/371/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części wsi Krosinko, obejmującej obszar części działki o nr ewid. 65/4.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy przeznaczenia terenu we wsi Krosinko obejmującego obszar pomiędzy ulicą Stęszewską, częścią działki o nr ewid. 86, ulicami: Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską i lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego do działki o nr ewid. 89, pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenia prawidłowego układu komunikacyjnego obsługującego wyżej wymieniony teren. Przeznaczenie przedmiotowego terenu na powyższy cel zgodne jest z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

  


Uchwała nr XXVI/214/04

Uchwała nr XXVI/214/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie zmiany „STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 - 2013”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Przyjmuje się zmiany do „STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 - 2013”, przyjętej uchwałą nr XIX/152/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2003 r.

 2. Wykaz zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   

 

§ 2.

Tekst jednolity „STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 – 2013”, uwzględniający wyżej wymienione zmiany, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Gmina Mosina przygotowuje się do pozyskania dofinansowania zadania polegającego na budowie szkoły podstawowej w Mosinie. Bardzo ważnym aspektem w pozyskaniu dofinansowania jest wykazanie spójności wykonywanego zadania ze Strategią Rozwoju Gminy. W aktualnym tekście Strategii istnieją zapisy, które nie wykazują takiej spójności. Koniecznym stało się więc zmodyfikowanie treści Strategii Rozwoju Gminy w zakresie niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/214/04.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/214/04.pdf 


Uchwała nr XXVI/213/04

Uchwała nr XXVI/213/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie utworzenia Osiedla Nr 7 w Mosinie.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz § 8 ust. 1 i § 9 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Tworzy się na terenie miasta Mosiny jednostkę pomocniczą pod nazwą: „Osiedle Nr 7 w Mosinie”.

 2. Obszar działania Osiedla Nr 7 w Mosinie obejmuje ulice, które określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Granice Osiedla Nr 7 w Mosinie przedstawia mapka, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 4. Siedzibę władz Osiedla Nr 7 w Mosinie każdorazowo stanowi miejsce zamieszkania Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE

W roku 2003 r. mieszkańcy ulic: Jeziornej, Krańcowej i Konopnickiej w Mosinie zwrócili się z wnioskiem o dokonanie podziału Osiedla Nr 6 i utworzenie Osiedla Nr 7.
W dniu 7 września 2003 r. została przeprowadzona w tej sprawie konsultacja z mieszkańcami Osiedla Nr 6 w Mosinie. Uprawnionych do udziału w konsultacji były 1683 osoby. Wydano kart konsultacyjnych 62, co stanowi 4% frekwencję. Spośród liczby 62 głosów ważnych, liczba głosów na tak wynosiła 61, a liczba głosów na nie – 1. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/213/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r.

  

Obszar działania Osiedla Nr 7 w Mosinie

 

Obszar działania Osiedla Nr 7 w Mosinie obejmuje następujące ulice:

- Jeziorna,

- Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej do granic miasta),

- Krańcowa.


Uchwała nr XXVI/212/04

Uchwała nr XXVI/212/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie podziału Osiedla Nr 6 w Mosinie i zmiany jego granic.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz § 8 ust. 1 i § 9 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Dokonuje się podziału Osiedla Nr 6 w Mosinie poprzez wprowadzenie zmian jego granic i wydzielenie odrębnej jednostki pomocniczej.

 2. Obszar działania Osiedla Nr 6 w Mosinie obejmuje ulice, które określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Granice Osiedla Nr 6 w Mosinie przedstawia mapka, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 4. Siedzibę władz Osiedla Nr 6 w Mosinie każdorazowo stanowi miejsce zamieszkania Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

UZASADNIENIE

W roku 2003 r. mieszkańcy ulic: Jeziornej, Krańcowej i Konopnickiej w Mosinie zwrócili się z wnioskiem o dokonanie podziału Osiedla Nr 6 i utworzenie Osiedla Nr 7.
W dniu 7 września 2003 r. została przeprowadzona w tej sprawie konsultacja z mieszkańcami Osiedla Nr 6 w Mosinie. Uprawnionych do udziału w konsultacji były 1683 osoby. Wydano kart konsultacyjnych 62, co stanowi 4% frekwencję. Spośród liczby 62 głosów ważnych, liczba głosów na tak wynosiła 61, a liczba głosów na nie – 1. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/212/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r.

 

Obszar działania Osiedla Nr 6 w Mosinie

 

Obszar działania Osiedla Nr 6 w Mosinie obejmuje następujące ulice:

- 25 Stycznia,

- Budzyńska,

- Fiedlera,

- Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska),

- Kołłątaja,

- Konopnickiej (od ul. Budzyńskiej do ul. Orzeszkowej),

- Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej),

- Krótka,

- Mickiewicza,

- Orzeszkowej,

- Powstańców Wielkopolskich,

- Pożegowska,

- Prusa,

- Reja,

- Reymonta,

- Sienkiewicza,

- Skrzynecka,

- Spacerowa,

- Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego od ul. Krotowskiego),

- Wiejska.

 


Uchwała nr XXVI/211/04

Uchwała nr XXVI/211/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie nadania statutu

Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się statut Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLVI/243/94 Rady Gminy Mosina z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie został utworzony w roku 1991, a w roku 1994 nadano jemu statut. Znaczny upływ czasu, zmiana przepisów prawnych oraz zakresu działania tej gminnej jednostki organizacyjnej uzasadniają podjęcie uchwały.

  

Załącznik do uchwały nr XXVI/211/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r.

 

STATUT

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W MOSINIE

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie:

 1. uchwały Nr XIII/91/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie,

   

 2. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Zakład nosi nazwę „Zakład Usług Komunalnych w Mosinie”.

   

 2. Zakład może używać nazwy skróconej „ZUK w Mosinie”.

§ 3.

Terenem działania Zakładu jest Gmina Mosina.

§ 4.

Siedzibą Zakładu jest miasto Mosina.

§ 5.

 1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina.

   

 2. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych, zgodnie z ustawą z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

   

 

II. Przedmiot i zakres działania

§ 6.

 1. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Mosina w zakresie usług komunalnych.

   

 2. Zakład prowadzi działalność w szczególności w zakresie:

   

  1. zarządzania, konserwacji i remontu nieruchomości oraz lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina;

    

  2. zarządzania składowiskiem odpadów;

    

  3. zakładania, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, placów zabaw, obiektów sportowych;

    

  4. obsługi płatnych miejsc postojowych;

    

  5. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywania;

    

  6. prowadzenia szaletu miejskiego;

    

  7. selektywnej zbiórki odpadów, wywozu nieczystości stałych i płynnych;

    

  8. zadrzewień i rekultywacji gruntów;

    

  9. utrzymania lasów komunalnych;

    

  10. utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych;

    

  11. utrzymania dróg, ulic, placów oraz ich zabezpieczenia w okresie zimowym;

    

  12. utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

    

  13. prowadzenia targowisk miejskich;

    

  14. prowadzenia komunikacji miejskiej oraz przewozów szkolnych;

    

  15. utrzymania i konserwacji mostów, przepustów, kładek dla pieszych;

    

  16. wykonywania robót drogowych, konserwacji, wymiany i ustawienia znaków drogowych;

    

  17. prowadzenie cmentarzy gminnych.

 

III. Organizacja Zakładu i zarządzanie

§ 7.

 1. Zakładem kieruje jednoosobowo i odpowiada za całokształt jego działalności dyrektor Zakładu.
 2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Burmistrz Gminy Mosina.
 3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Mosina.

§ 8.

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz;

   

 2. określenie organizacji wewnętrznej Zakładu w formie regulaminu organizacyjnego;

   

 3. prowadzenie polityki kadrowej;

   

 4. dysponowanie składnikami majątku przekazanymi Zakładowi przez Gminę Mosina w granicach obowiązujących przepisów;

 5. opracowanie planów finansowych Zakładu oraz sprawozdań z ich wykonania;

   

 6. przedkładanie Burmistrzowi Gminy Mosina bieżących informacji na temat stanu finansowego Zakładu i realizacji planów, o których mowa w niniejszym Statucie.

§ 9.

 1. Do dokonywania w imieniu Zakładu czynności prawnych uprawniony jest dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Czynności mogące spowodować dla Zakładu powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają kontrasygnaty głównego księgowego Zakładu.

§ 10.

 1. Strukturę organizacyjną Zakładu, zasady działania jego komórek organizacyjnych oraz podział czynności, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu.

 2. Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników regulują odrębne przepisy.

   

 

IV. Majątek i finanse Zakładu

§ 11.

Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne Gminy Mosina. 

§ 12.

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Mosina na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, opracowywany i zatwierdzany przez dyrektora.

§ 13.

Działalność Zakładu jest finansowana:

- z przychodów uzyskiwanych z odpłatnie wykonywanych zadań,

- dotacji budżetowej.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 15.

Zakład używa pieczęci podłużnej – z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem Zakładu.


Uchwała nr XXVI/210/04