XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 16.06.2004

Uchwała nr XXVII/224/04

Uchwała nr XXVII/224/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 16 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 23 czerwca 2004 r. zasadności skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej podjęcia interwencji oraz udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność firmy „IDMAR” i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Uchwała nr XXVII/223/04

Uchwała nr XXVII/223/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 16 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wyraża się wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 środków finansowych w wysokości ok. 10.120.000,00 zł przeznaczonych na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie”.

  2. Specyfikacja nakładów finansowych na wyżej wymienione zadanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie” z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie jest uchwała intencyjna Rady Miejskiej w Mosinie wyrażająca wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na lata 2005 i 2006 środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania.

  

Załącznik do uchwały nr XXVII/223/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2004 r.

 

Specyfikacja nakładów finansowych na zadanie pod nazwą:
„Budowa szkoły podstawowej w Mosinie”:

1. Całkowite nakłady finansowe na lata 2005 i 2006 – ok. 10.120.000,00 zł.

2. Zakładany udział w finansowaniu zadania w latach 2005 i 2006:

a) Budżet Gminy – ok. 2.688.000,00 zł;

b) Budżet Państwa – ok. 991.000,00 zł;

c) Unia Europejska – ok. 6.441.000,00 zł.

3. Zakładany udział w finansowaniu zadania w rozbiciu na lata:

a) 2005 rok – ok. 4.050.000,00 zł:

- Budżet Gminy – ok. 1.013.000,00 zł;

- Budżet Państwa – ok. 405.000,00 zł;

- Unia Europejska – ok. 2.632.000,00 zł;

b) 2006 rok – ok. 6.070.000,00 zł:

- Budżet Gminy – ok. 1.675.000,00 zł;

- Budżet Państwa – ok. 586.000,00 zł;

- Unia Europejska – ok. 3.809.000,00 zł.


Uchwała nr XXVII/222/04