XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.06.2004

Uchwała nr XXVIII/238/04

Uchwała nr XXVIII/238/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

dotycząca zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi dotyczącej wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXVI/219/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi dotyczącej wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 15 września 2004 r. zasadności skargi w sprawie wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego” i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr XXVIII/237/04

Uchwała nr XXVIII/237/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącej podjęcia interwencji oraz udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność firmy „IDMAR”, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2004 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

§ 2.

Rada Miejska w Mosinie oddala skargę Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącej podjęcia interwencji oraz udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność firmy „IDMAR”.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXVII/224/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącej podjęcia interwencji oraz udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność firmy „IDMAR”. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą na swoim posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2004 r. i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXVIII/236/04

Uchwała nr XXVIII/236/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w osobie Marii Chodorowskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr IV/37/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXVIII/235/04

Uchwała nr XXVIII/235/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

 

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 oraz art. 36 pkt 1 lit b, c pkt 2 lit e, j, k, art. 39 ust. 1 i 2, art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

§ 2.

Zasiłek okresowy zwrotny, zasiłek celowy zwrotny lub pomoc rzeczowa zwrotna może być przyznana w szczególności na:

1) pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

- żywności;

- leków i leczenia;

- obiadu, w tym również obiadu w szkole;

- opału;

- odzieży;

- niezbędnych przedmiotów użytku domowego;

2) pokrycie części lub całości kosztów drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;

3) pokrycie części lub całości kosztów pogrzebu.

 

§ 3.

Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych podlegają zwrotowi w części lub całości od świadczeniobiorcy według następujących zasad:

 1. dla osób samotnie gospodarujących i samotnie wychowujących małoletnie dzieci:

   

  przekroczenie dochodu świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

  wysokość odpłatności w % ustalona od ceny świadczenia

  101 – 120

  5

  121 – 150

  10

  151 – 180

  20

  181 – 200

  30

  201 – 250

  50

  251 – 300

  60

  301 – 350

  80

  powyżej 350

  100

 2. dla osób zamieszkałych z rodziną i wspólnie gospodarujących:

   

przekroczenie dochodu na osobę świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

wysokość odpłatności w % ustalona od ceny świadczenia

101 – 120

20

121 – 150

30

151 – 180

40

181 – 200

50

201 – 250

70

251 – 300

90

powyżej 300

100

 

§ 4.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej podlegające zwrotowi, określa wysokość i zasady jego zwrotu w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

 

§ 5.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może w przypadkach szczególnych odstąpić od żądania zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

 

§ 6.

Zwrot wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej wnoszony jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w terminie określonym w decyzji o przyznaniu świadczenia przez osobę korzystającą ze świadczenia.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

Uzasadnienie

Z dniem 1 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 594 z późn. zm.), która nałożyła na gminy nowe zadania z zakresu pomocy społecznej. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów do wyżej wymienionej ustawy.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych. W proponowanej uchwale wielkość zwrotu wydatków uzależniono od wysokości posiadanego dochodu, określonego na podstawie kryterium z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W celu szczególnej ochrony osób samotnie gospodarujących i samotnie wychowujących małoletnie dzieci, dla tej grupy osób ustalono odpowiednio niższy procent zwrotu wydatków. Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej wymaga podjęcia proponowanej uchwały.


Uchwała nr XXVIII/234/04

Uchwała nr XXVIII/234/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

§ 2.

Przyznanie świadczeń w postaci usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3.

W decyzji, o której mowa w § 2, określa się między innymi zakres i częstotliwość usług opiekuńczych oraz miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności za te usługi, jeżeli osoba, której przyznano świadczenia zobowiązana jest do częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów tych usług.

 

§ 4.

 1. Usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości ustalonej według kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium ustalone w pkt 1, ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu ustalonego zgodnie z wyliczeniem:

   

 

a) osoby samotne i samotnie wychowujące małoletnie dzieci:

przekroczenie dochodu świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

wysokość odpłatności liczona od kosztu usług opiekuńczych w %

101 – 120

5

121 – 150

10

151 – 200

20

201 –250

30

251 – 300

40

301 – 350

50

351 – 400

70

401 – 450

90

powyżej 450

100

b) pozostałe osoby:

przekroczenie dochodu na osobę świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

wysokość odpłatności liczona od kosztu usług opiekuńczych w %

101 – 120

10

121- 150

30

151 – 200

40

201 – 250

60

251 – 300

70

301 – 350

80

powyżej 350

100

 

§ 5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek członka rodziny, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług;

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej;

c) wielodzietność lub bezrobocie;

d) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą.

.

§ 6.

Zwrot wydatków za usługi opiekuńcze wnoszony jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

Uzasadnienie

Z dniem 1 maja br. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594 z późn. zm.), która nałożyła na gminy nowe zadania z zakresu pomocy społecznej. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów do wyżej wymienionej ustawy. Stosownie do art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Przyznanie usług opiekuńczych i ich zakres oparto na indywidualnej sytuacji osób wymagających pomocy innych osób, z uwzględnieniem stopnia ich sprawności psychicznej i fizycznej. Wysokość opłaty za usługi uzależnia się od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. W celu szczególnej ochrony osób samotnie gospodarujących i samotnie wychowujących małoletnie dzieci, dla tej grupy ustalono odpowiednio niższą odpłatność.


Uchwała nr XXVIII/233/04

Uchwała nr XXVIII/233/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, wynosi 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/00).

 

§ 2.

Ustala się w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, wynosi 6,75 zł (sześć złotych 75/00).

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Od dnia 1 sierpnia 2000 r. obowiązuje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów ustalonych do poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez radę danej gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 tego rozporządzenia. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Propozycja jego wartości – w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania – dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, została ustalona po przeliczeniu aktualnych wynagrodzeń według zasad określonych w § 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.


Uchwała nr XXVIII/232/04

Uchwała nr XXVIII/232/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLV/377/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Załącznik do uchwały nr XXVIII/232/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r.

  

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MOSINIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, zwany dalej Ośrodkiem, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

 4. niniejszego Statutu.

   

 

§ 2.

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Mosina, a terenem jego działania Gmina Mosina.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 3.

Celem działania Ośrodka jest:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia;

3) zapobieganie wyżej wymienionym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§ 4.

Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2) pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

3) tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

§ 5.

 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej.

 2. Wykonując zadania w zakresie pomocy społecznej Ośrodek kieruje się ustaleniami:

a) Burmistrza – przy wykonywaniu zadań własnych,

b) Wojewody Wielkopolskiego – przy wykonywaniu zadań zleconych.

 

§ 6.

W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 7.

 1. Do zadań Ośrodka należy również realizacja zadań określonych w:

  a) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

  b) ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

  c) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

 2. Ośrodek prowadzi także sprawy dotyczące ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz problematyki zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

 

Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 8.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

   

 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

   

 

§ 9.

 1. Środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są z budżetu Wojewody.

 2. Środki finansowe na realizację zadań własnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym wydzielone są w budżecie Gminy i przekazywane do Ośrodka.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§ 10.

 1. W Ośrodku utworzone są dwa działy:

  a) Dział ds. pomocy społecznej, w skład którego wchodzą pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej;

  b) Dział ds. świadczeń rodzinnych, składający się z inspektorów oraz podinspektorów ds. świadczeń rodzinnych realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 2. W Ośrodku zatrudniona jest również księgowa oraz starszy referent ds. obsługi sekretariatu.

 

§ 11.

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy.

   

 2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz Gminy.

 3. Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy.

   

 4. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.

 

§ 12.

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka;

3) opracowywanie planu finansowego Ośrodka;

4) racjonalne gospodarowanie funduszami i majątkiem, zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań;

6) przedstawianie corocznie Radzie Miejskiej potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

7) składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13.

Ośrodek używa pieczęci z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

 

§ 14.

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i akty wykonawcze oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 16.

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 


Uchwała nr XXVIII/231/04

Uchwała nr XXVIII/231/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata
do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98 ust. 1 i art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Kandydatem do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego, reprezentującym Gminę Mosina, jest Zofia Springer.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr VII/67/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie przyrody, zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mosina do jej reprezentowania w Radzie Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.


Uchwała nr XXVIII/230/04

Uchwała nr XXVIII/230/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

§ 2.

Nie uzgadnia się projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego w części dotyczącej pkt 9 „Ustalenia dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w ppkt 9.3.1 a i b.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

UZASADNIENIE

Konieczność opiniowania i uzgadniania planu ochrony WPN wynika bezpośrednio z nowej ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie z dniem 1 maja br. Proponowane zapisy w projekcie planu ochrony WPN uniemożliwiają Gminie Mosina planowanie i realizację zrównoważonego rozwoju części gruntów m. Mosina będących własnością gminy oraz osób prywatnych.


Uchwała nr XXVIII/229/04


Uchwała nr XXVIII/228/04

Uchwała nr XXVIII/228/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zmiany opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Mosina przedszkoli publicznych.

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się opłatę stałą w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

UZASADNIENIE

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w art. 14 upoważnia organ prowadzący przedszkola publiczne do ustalania opłat za świadczenia w tych przedszkolach. Od 1 stycznia 2000 r. do chwili obecnej opłata stała w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina wynosi 70,00 zł miesięcznie.

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 11 września 2003 r. podjęły wniosek o rozpatrzenie przez Burmistrza Gminy Mosina możliwości zwiększenia opłat stałych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina do 100,00 zł miesięcznie począwszy od roku szkolnego 2004/05 bez umniejszenia subwencji z budżetu Gminy Mosina przeznaczonej na przedszkola publiczne.


Uchwała nr XXVIII/227/04

Uchwała nr XXVIII/227/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mosina publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Mosina publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 1. Przedszkole Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 2 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia.

 2. Przedszkole Nr 2 w Mosinie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia.

 3. Przedszkole Nr 3-Integracyjne w Mosinie z siedzibą przy ul. Topolowej 6 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia i oddziałem rewalidacyjno-wychowawczym dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim od 3-25 roku życia.

 4. Przedszkole Nr 4 w Mosinie z siedzibą przy ul. Kasprowicza 28 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia.

 5. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16.

 6. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Czapurach z siedzibą w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78.

 7. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej im. A. Wodziczki w Rogalinku z siedzibą w Rogalinku przy ul. Poznańskiej 19.

 8. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1.

 9. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Głównej 43.

 10. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Krosinku z siedzibą przy ul. Wiejskiej 43.

 11. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Szkolnej 19.

 12. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mosinie z siedzibą w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) wprowadza, dla dzieci w wieku 6 lat, obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej i rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

 


Uchwała nr XXVIII/226/04

 

Uchwała nr XXVIII/226/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mosina:

 1. Szkoła Podstawowa w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 2. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach z siedzibą w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 3. Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku z siedzibą w Rogalinku przy ul. Poznańskiej 19, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 5. Szkoła Podstawowa w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Głównej 43, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 6. Szkoła Podstawowa w Krosinku z siedzibą przy ul. Wiejskiej 43, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 7. Szkoła Podstawowa w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Szkolnej 19, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI.

 8. Zespół Szkół w Mosinie z siedzibą w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – VI i Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 9. Gimnazjum w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Głównej 20, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 10. Gimnazjum w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 11. Gimnazjum w Rogalinie z siedzibą w Rogalinie przy ul. Poznańskiej 2, ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I – III.

 

§ 2.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Mosina określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., obowiązkiem Rady Miejskiej w Mosinie jest ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mosina, a także określenie obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. Dotychczas Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwały ustalające obwody poszczególnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedziby na terenie Gminy Mosina, lecz nie uchwalono tego w jednej uchwale określającej sieć szkół. Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2003 r. uchwałą nr IX/82/03 ustaliła nowy obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie w związku ze wstrzymaniem procesu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie. Do nowego obwodu włączone zostały ulice znajdujące się w całości lub części w obwodzie Szkoły Podstawowej w Krośnie: Cisowa, Jaworowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Torowa i Strzelecka. Nie została jednocześnie podjęta stosowna uchwała wyznaczająca nowy obwód Szkoły Podstawowej w Krośnie, w wyniku czego obwody obu szkół częściowo się nakładają. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty i jednoznacznego określenia obwodów Szkoły Podstawowej w Krośnie i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie. Proponowana uchwała precyzyjnie określa, które części ulic Strzeleckiej i Leszczyńskiej należą do obwodów obu szkół przy założeniu, że granicę między obwodami tych szkół stanowią ulice Krasickiego i Ogrodowa (z włączeniem tych ulic do obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie).

 

Załącznik do uchwały nr XXVIII/226/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

Obwody publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Mosina.

 

Granice obwodów poszczególnych szkół wyznaczają w mieście Mosina ulice i linia kolejowa Poznań - Wrocław, a w pozostałej części gminy – wsie.

 1. Szkoła Podstawowa w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16 działa w obwodzie szkolnym obejmującym miejscowość: Daszewice.

 2. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach z siedzibą w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Czapury, Babki, Głuszyna Leśna, Kubalin i Wiórek.

 3. Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku z siedzibą w Rogalinku przy ul. Poznańskiej 19 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Rogalinek, Mieczewo, Radzewice, Rogalin, Sasinowo i Świątniki.

 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące ulice Mosiny: 25 Stycznia, Akacjowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Chopina, Cisowa, Czajkowskiego, Czarnokurz, Dębowa, Długa, Dworcowa, Fiedlera, Garbarska, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa – od ulicy Dworcowej do Leszczyńskiej, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krańcowa, Krotowskiego, Krótka, Leszczyńska – numery parzyste: do nr 48, numery nieparzyste: do nr 79, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Mostowa, Niezłomnych, Nizinna, Nowowiejskiego, Olchowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Plac 20 Października, Platanowa, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Sienkiewicza, Skryta, Skrzynecka, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Strzałowa, Strzelecka – numery parzyste: do nr 138, numery nieparzyste: do nr 95, Studzienna, Szkolna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Śremska numery 1 – 15 oraz 80 – 87, Świerkowa, Torowa, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wodna i Zieleniec oraz miejscowości: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Jeziory, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki i Żabinko.

 5. Szkoła Podstawowa w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Głównej 43 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Krosno, Bolesławiec, Borkowice, Drużyna i Nowinki oraz następujące ulice Mosiny znajdujące się w obszarze między ul. Strzelecką , ul. Leszczyńską i linią kolejową Poznań – Wrocław od ulic Krasickiego i Ogrodowej włącznie: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Krasickiego, Leszczyńska – numery parzyste: od nr 50, numery nieparzyste: od nr 81, Mieszka I, Ogrodowa i Strzelecka – numery parzyste: od nr 140, numery nieparzyste: od nr 97.

 6. Szkoła Podstawowa w Krosinku z siedzibą w Krosinku przy ul. Wiejskiej 43 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Krosinko, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare i Ludwikowo.

 7. Szkoła Podstawowa w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Szkolnej 19 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Pecna i Konstantynowo.

 8. Zespół Szkół w Mosinie z siedzibą w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące ulice w Mosinie: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, Czarnieckiego, Czereśniowa, Czwartaków, Dembowskiego, Farbiarska, Gałczyńskiego, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Jana Brzechwy, Janiny Porazinskiej, Jasna, Juliana Tuwima, Klonowa, Kolejowa – od Sowinieckiej do Dworcowej, Krosińska, Kwiatowa, Leopolda Staffa, Leśmiana, Łąkowa, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Morelowa, Nowa, Obrzańska, Piaskowa, Podgórna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Ptasia, Skrajna, Słoneczna, Sosnowa, Sowiniecka, Sowińskiego, Szpakowa, Śliwkowa, Śremska numery 16-79, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wrzosowa, Wybickiego, Zofii Nałkowskiej i Żeromskiego.

  • Gimnazjum w Mosinie im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego działa w obwodzie szkolnym obejmującym: miasto Mosina oraz miejscowości: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Jeziory, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Ludwikowo, Sowiniec, Sowinki i Żabinko.

 9. Gimnazjum w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Głównej 20 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Pecna, Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Konstantynowo i Nowinki.

 10. Gimnazjum w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Daszewice, Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin i Wiórek.

 11. Gimnazjum w Rogalinie z siedzibą w Rogalinie przy ul. Poznańskiej 2 działa w obwodzie szkolnym obejmującym następujące miejscowości: Rogalin, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek, Sasinowo i Świątniki.

 


Uchwała nr XXVIII/225/04