XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.09.2004

Uchwała nr XXXI/258/04

Uchwała nr XXXI/258/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

dotycząca zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi dotyczącej wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXVI/219/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi dotyczącej wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”, zmienionej uchwałą nr XXVIII/238/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r., § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 20 października 2004 r. zasadności skargi w sprawie wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego” i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr XXXI/257/04

Uchwała nr XXXI/257/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina
oraz naruszenie interesu skarżącego.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 20 listopada 2004 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Uchwała nr XXXI/256/04

Uchwała nr XXXI/256/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 20 listopada 2004 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Uchwała nr XXXI/255/04

Uchwała nr XXXI/255/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 20 listopada 2004 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Uchwała nr XXXI/254/04

Uchwała nr XXXI/254/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 20 listopada 2004 r. zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr XXXI/253/04

Uchwała nr XXXI/253/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenia
na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenie w terminie do dnia 20 listopada 2004 r., na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r., kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tej kontroli.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Uchwała nr XXXI/252/04

Uchwała nr XXXI/252/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

dotycząca powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz pkt 6 postanowień ogólnych „Regulaminu przyznawania stypendiów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/229/04 Rady Miejskiej w Mosinie z 30 czerwca 2004 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina w składzie:

 1. przedstawiciel Burmistrza: Kierownik Referatu Oświaty – Małgorzata Kasprzyk –przewodnicząca komisji,

 2. dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie: 

   

  - Danuta Białas,

  - Halina Labrzycka-Jankiewicz,

 3. przedstawiciele szkół wnioskodawców:

  - Anna Chilczuk-Bech – Zespół Szkół w Mosinie,

  - Lidia Szyrej – Gimnazjum w Pecnej,

  - Brygida Wieczorek – Gimnazjum w Rogalinie,

  - Arleta Pawlak – Gimnazjum w Daszewicach,

 4. przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:

- Tomasz Żak – sekretarz komisji.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXX/246/04 Rady Miejskiej w Mosinie z 9 września 2004 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 14 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Mosinie ma prawo podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów zgodnie z uchwalonym regulaminem. Uchwała, której załącznikiem jest „Regulamin przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, weszła w życie 1 września 2004 r. Ponadto zaszły zmiany osobowe w składzie wyżej wymienionej komisji opiniującej wnioski, gdyż od 22 lipca 2004 r. Kierownikiem Referatu Oświaty jest Małgorzata Kasprzyk, która jako przedstawiciel Burmistrza ma być przewodniczącą tej komisji oraz pojawiła się możliwość składania wniosków przez Gimnazjum w Rogalinie, w związku z czym szkoły wnioskodawców reprezentowane są przez czterech przedstawicieli.

  


Uchwała nr XXXI/251/04

Uchwała nr XXXI/251/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w ramach Programu Odnowy Wsi
w roku 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Rada Miejska w Mosinie uchwala co, następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Rogalin projektu budowy 2 obiektów sportowych przy Gimnazjum w Rogalinie.

 

§ 2.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Drużyna, Nowinki projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej.

 

§ 3.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Pecna, Konstantynowo projektu polegającego na adaptacji sali i wyposażenia kuchni w budynku wielofunkcyjnym na potrzeby świetlicy wiejskiej.

 

§ 4.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Świątniki projektu polegającego na renowacji obiektu zabytkowego – figurki sakralnej.

 

§ 5.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Radzewice projektu polegającego na modernizacji i remoncie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej.

 

 

§ 6.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Rogalinek projektu polegającego na budowie bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej.

 

§ 7.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Krosno projektów polegających na utwardzeniu zjazdów ulicznych oraz doposażenia i zagospodarowania placu zabaw.

 

§ 8.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Krosinko, Ludwikowo projektu polegającego na budowie obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej.

 

§ 9.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Żabinko projektu polegającego na remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej.

 

§ 10.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Czapury projektu polegającego na uruchomieniu trasy turystycznej pieszo–rowerowej oraz przeprawy promowej.

 

§ 11.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwa Baranówko i Sowinki, Sowiniec projektu polegającego na remoncie i modernizacji Klubu Rolnika oraz zagospodarowaniu istniejącego placu zabaw w Sowinkach.

 

§ 12.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Daszewice projektu polegającego na remoncie części kuchennej świetlicy wiejskiej oraz zakupie wyposażenia kuchennego dla świetlicy.

 

§ 13.

Gwarantuje się udział środków własnych budżetu Gminy Mosina w finansowaniu powyższych zadań w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitej realizowanych projektów.

 

§ 14.

Na koordynatora gminnego programu wyznacza się Bogusława Baraniaka.

 

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 16.

Uchwała podlega opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim” oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE

Przyjęcie do realizacji zadań w ramach Programu Odnowy Wsi wymaga akceptacji Rady Miejskiej w Mosinie wspomnianych projektów w formie uchwały.

Podjęcie tych projektów służyć będzie mobilizacji lokalnych społeczności i pobudzenia aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości.


Uchwała nr XXXI/250/04

Uchwała nr XXXI/250/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie: - 2,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie: - 3,00 zł,

c) przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni: - 5,00 zł,

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych, za zajęcie 1m2: - 1,00 zł,

3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni), za zajęcie 1 m2 : - 1,00 zł,
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 2.

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:

1) na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.): - 150,00 zł,

2) poza obiektami inżynierskimi:

a) dla przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych: - 10,00 zł,

b) w pozostałych przypadkach: - 20,00 zł.

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Zajęcie pasa drogowego przez krótszy okres niż 1 miesiąc jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 miesiąc.

 

§ 3.

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego: - 0,40 zł,

2) za 1m2 powierzchni reklamy: - 1,50 zł,

3) za 1m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp.: - 0,10 zł,
przy czym zajęcie pasa drogowego przez krótszy czas niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 4.

Ustala się następującą dzienną stawkę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3 np. punkty handlowe itp., niebędące obiektami budowlanymi, za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego: - 0,70 zł,
przy czym za zajęcie powierzchni pasa drogowego mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1m2.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym Rada Miejska w Mosinie zobowiązana jest ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Mosina.

Opracowanie projektu niniejszej uchwały związane jest ze zmianami ustawy o drogach publicznych wprowadzonymi ustawą z dnia 4 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953), dotyczącymi zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a w szczególności:

 1. Zniesienie opłaty „ryczałtu za utrudnienie w ruchu drogowym” spowodowanej zajęciem jezdni na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochrona dróg.

 2. Wprowadzenie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 3. Wprowadzenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które wynoszą:

  - 10,00 zł za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności;

  - 200,00 zł opłata roczna za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 4. Rozszerzenie przeznaczenia przychodów środka specjalnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg) na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych.
  Przychody ze środka specjalnego przed wprowadzeniem zmian cytowaną powyżej ustawą, były przeznaczone wyłącznie na utrzymanie dróg.
 5. Ustalając stawki za zajęcie pasa drogowego kierowano się zasadą niewprowadzania diametralnych różnic pomiędzy stawkami ustalonymi przez jednostki samorządowe, jak również określono taki poziom opłat, który umożliwi ochronę pasa drogowego, a jednocześnie nie zniechęci inwestorów.

 


Uchwała nr XXXI/249/04

Uchwała nr XXXI/249/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w utrzymaniu Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim w zakresie udzielenia przez Gminę Mosina pomocy finansowej w utrzymaniu Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina w roku 2004 w wysokości 
  40.000,00 zł /słownie: czterdzieścitysięcyzłotych/.

 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim.

   

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Gmina Mosina wystąpiła do Powiatu Poznańskiego z propozycją pozostawienia na jej terenie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W związku z podjętymi ustaleniami, Gmina Mosina udzieli pomocy finansowej w utrzymaniu tej filii, gdyż pozostawienie jej na terenie mosińskiej gminy będzie służyło mieszkańcom całej Gminy Mosina. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXI/248/04


Uchwała nr XXXI/247/04

Uchwała nr XXXI/247/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XIX/159/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1, art. 402 ust. 5, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się nową treść załącznika do uchwały nr XIX/159/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 wynikającą z wpływu środków finansowych z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Załącznik, o którym mowa w § 1 uchwały nr XIX/159/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim” oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszej uchwały związane jest z wpływem środków finansowych na konto GFOŚiGW z tytułu opłat za usuwanie drzew. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w przychodach i wydatkach tego funduszu.

  

Załącznik do uchwały nr XXXI/247/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r.

  

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

 

Przychody

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

057

20.000,00

900

90011

296

450.000,00

900

90011

069

1.180.868,09

Razem

1.650.868,09

Stan środków obrotowych na początku roku

400.000,00

Ogółem

2.050.868,09

 

 

Rozchody

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

4210

965.000,00

900

90011

4300

1.080.868,09

Razem

2.045.868,09

Stan środków obrotowych na koniec roku

5.000,00

Ogółem

2.050.868,09