XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.11.2004

Uchwała nr XXXIII/286/04

Uchwała nr XXXIII/286/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/256/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 22 grudnia 2004 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIII/285/04

Uchwała nr XXXIII/285/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/255/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 22 grudnia 2004 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIII/284/04

Uchwała nr XXXIII/284/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/254/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 22 grudnia 2004 r. zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIII/283/04

Uchwała nr XXXIII/283/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/253/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenie w terminie do dnia 22 grudnia 2004 r., na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r., kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tej kontroli.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r., kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIII/282/04

Uchwała nr XXXIII/282/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/257/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego, § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 22 grudnia 2004 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIII/281/04

Uchwała nr XXXIII/281/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mieczewo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 33/16 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 34/9, stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Wierzbowa”.

  2. Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 34/9, stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Lipowa”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa Mieczewa.

 

§ 3.

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Dnia 22 sierpnia 2001 r. i 19 lutego 2004 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzje zatwierdzające projekty podziałów działek położonych na terenie wsi Mieczewo, w wyniku których powstały nowe ulice. Rada Sołecka Sołectwa Mieczewo zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazw tym ulicom. W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.


Uchwała nr XXXIII/280/04

Uchwała nr XXXIII/280/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krosno.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Nadaje się istniejącej ulicy w Krośnie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 162/3 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 163/3, stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Wiosenna”.

  2. Nadaje się istniejącej ulicy w Krośnie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 162/20, 167/10 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 163/3, stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Żwirowa”.

  3. Nadaje się istniejącej ulicy w Krośnie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 158/13 oraz 162/4, stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Jesienna”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa Krosna.

 

§ 3.

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Dnia 8 marca 2002 r. i 20 listopada 2002 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzje zatwierdzające projekty podziałów działek położonych na terenie wsi Krosno, w wyniku których powstały nowe ulice. Rada Sołecka Sołectwa Krosno zwróciła się z wnioskami o nadanie nazw tym ulicom. W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.


Uchwała nr XXXIII/279/04

Uchwała nr XXXIII/279/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Radzewice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Nadaje się istniejącej ulicy w Radzewicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 120/7 i 120/23, stanowiących zasób Gminy Mosina, nazwę „Ogrodowa”.

  2. Nadaje się istniejącej ulicy w Radzewicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 156/18 i 158, stanowiących zasób Gminy Mosina, nazwę „Wiśniowa”.

  3. Nadaje się istniejącej ulicy w Radzewicach, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 190/15 oraz część działki o numerze ewidencyjnym190/13, stanowiących zasób Gminy Mosina, nazwę „Łąkowa”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa Radzewic.

 

§ 3.

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Dnia 7 stycznia 2004 r. i 19 lutego 2004 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzje zatwierdzające projekty podziałów działek położonych na terenie wsi Radzewice, w wyniku których powstały nowe ulice. Rada Sołecka Sołectwa Radzewice zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazw tym ulicom. W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.


Uchwała nr XXXIII/278/04

Uchwała nr XXXIII/278/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 6 i ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Zarząd Powiatu Poznańskiego, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

U Z A S A D N I E N I E

Konieczność uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami” wynika bezpośrednio z ustawy o odpadach. Przyjmując plan rada gminy określa kierunki działań gminy w zakresie gospodarki odpadami w okresie jego obowiązywania. Z wykonania planów gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy co dwa lata składa sprawozdanie radzie gminy, a co roku informację.

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Załącznik do uchwały nr XXXIII/278/04.pdf


Uchwała nr XXXIII/277/04

Uchwała nr XXXIII/277/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Poznańskiego, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Konieczność uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska” wynika bezpośrednio z ustawy Prawo ochrony środowiska. Przyjmując program rada gminy określa kierunki działań gminy w zakresie ochrony środowiska w okresie jego obowiązywania.

Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy gminy co dwa lata składa sprawozdanie radzie gminy, a co roku informację.


Uchwała nr XXXIII/276/04


Uchwała nr XXXIII/275/04

Uchwała nr XXXIII/275/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na oczyszczanie terenów gminnych w wysokości 0,10 zł za 1 m² powierzchni.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.

Analiza kosztów oczyszczania terenów gminnych skalkulowana została na kwotę 0,10 zł za 1 m² powierzchni, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XXXIII/274/04

Uchwała nr XXXIII/274/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie zieleni według skalkulowanej stawki na 1 m² terenów zielonych, placów i skwerów w wysokości 1,00 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.

Analiza kosztów utrzymania terenów zielonych skalkulowana została w kwocie 1,00 zł za 1 m² powierzchni, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XXXIII/273/04

Uchwała nr XXXIII/273/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 4,30 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.

Analiza kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i przeprowadzona kalkulacja stanowi podstawę do określenia stawki dotacji w wysokości 4,30 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych.


Uchwała nr XXXIII/272/04

Uchwała nr XXXIII/272/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie robót drogowo–mostowych w wysokości 0,72 zł, tj. według stawki jednostkowej, skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni dróg gminnych.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.

Analiza kosztów jednostkowych skalkulowana została w wysokości 0,72 zł za 1m² powierzchni dróg gminnych, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XXXIII/271/04

Uchwała nr XXXIII/271/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2,40 zł za 1 km.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.

Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 2,40 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XXXIII/270/04

Uchwała nr XXXIII/270/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych w wysokości 2,40 zł za 1 km.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.

Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 2,40 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XXXIII/269/04

Uchwała nr XXXIII/269/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Obniża się cenę skupu 1q żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (M. P. Nr 43, poz. 765), z kwoty 37,67 zł do kwoty 33,90 zł, tj. o kwotę 3,77 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2005.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2005, w stosunku do ceny skupu 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2004 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę.


Uchwała nr XXXIII/268/04

Uchwała nr XXXIII/268/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 lit. a, w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 

§ 2.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1) od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

14,00 zł

2) od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

11,00 zł

3) od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

4) od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

14,00 zł

5) od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą

19,00 zł

6) od sprzedaży z samochodu ciężarowego

41,00 zł

 

§ 3.

  1. Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

  2. Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

§ 4.

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 5.

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2005.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. i wynosi 597,86 zł dziennie.

Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności pozostawić na tym samym poziomie co w roku 2004.


Uchwała nr XXXIII/267/04

Uchwała nr XXXIII/267/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się na rok 2005 stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 5,50 zł rocznie od jednego psa.

 

§ 2.

Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2005 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2005.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r .

Podatek od jednego psa w wysokości 5,50 zł, to konsekwencja polityki podatkowej, która zakłada wzrost podatków i opłat lokalnych na rok 2005 w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2004.


Uchwała nr XXXIII/266/04

Uchwała nr XXXIII/266/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się wysokość podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

342,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

569,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

683,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a) dwie osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton

127,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton

188,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton

518,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton

729,00 zł

b) trzy osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton

188,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton

328,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton

642,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 tony

869,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony a mniejsza niż 25 ton

1.339,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton

1.730,00 zł

c) cztery osie i więcej:


- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton

869,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton

881,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton

1.374,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton

2.182,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton

2.400,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a) dwie osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton

188,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton

518,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton

729,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton

1.651,00 zł

b) trzy osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton

326,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton

668,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton

836,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 tony

1.288,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony a mniejsza niż 25 ton

2.081,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton

2.400,00 zł

c) cztery osie i więcej:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton

881,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton

1.374,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton

2.182,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton

2.452,80 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton

2.452,80 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

796,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

920,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

1.316,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a) dwie osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton

254,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton

351,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton

739,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton

1.865,00 zł

b) trzy osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton

1.643,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton

2.274,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a) dwie osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton

508,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton

635,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton

1.214,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton

1.937,76 zł

b) trzy osie:


- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton

2.013,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton

2.548,65 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 9 ton

392,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton

470,00 zł

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) jedna oś:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton

127,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton

233,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton

421,00 zł

b) dwie osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton

277,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 tony

811,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 33 tony a mniejsza niż 38 ton

1.123,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton

1.517,00 zł

c) trzy osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton

894,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton

1.245,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) jedna oś:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton

254,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton

421,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton

752,00 zł

b) dwie osie:


- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton

409,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 tony

1.123,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 33 tony a mniejsza niż 38 ton

1.490,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton

1.880,00 zł

c) trzy osie:

 

- masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton

1.245,00 zł

- masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton

1.690,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc

796,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.007,00 zł

 

 

§ 2.

1) Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 1990, stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:


- od 3,5 tony do 5,5 tony

410,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton

683,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

820,00 zł

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

955,00 zł

- od 5,5 tony i poniżej 9 ton

1.104,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton

1.400,00 zł

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 9 ton

470,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton

564,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

- mniej niż 30 miejsc

955,00 zł

- równej lub wyższej 30 miejsc

1.208,00 zł

2) Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 10, z wyłączeniem pojazdów określonych w § 2 ust. 1, posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się i określa się ich wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

274,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

455,00 zł

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

546,00 zł

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

637,00 zł

- od 5,5 tony i poniżej 9 ton

736,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton

1053,00 zł

c) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

- mniej niż 30 miejsc

637,00 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc

806,00 zł

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2005.

 

U Z A S A D N I E N I E

Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych, określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r.

Zmienione zostały także załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które określają minimalne stawki podatku od środków transportowych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawki minimalne przeliczone są zgodnie z procentowym wzrostem wskaźnika kursu EURO, jedynie gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. W związku z tym, że w dniu 1 października 2004 r. kurs EURO nie przekroczył powyższego progu w stosunku do roku bazowego, stawki minimalne nie wzrosły.

Zaproponowano podział pojazdów zgodny z brzmieniem ustawy i jej załączników, proponując podwyżkę stawek w stosunku do obowiązujących w Gminie Mosina w roku 2004 o 10%, uwzględniając wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.


Uchwała nr XXXIII/265/04

Uchwała nr XXXIII/265/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) 

od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:


 

a) mieszkalnych

0,46 zł za 1 m²

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 14,55 zł za 1 m²

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,37 zł za 1 m²

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,61 zł za 1 m²

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,13 zł za 1 m²

2) 

od powierzchni gruntów:

 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 0,55 zł za 1 m²

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,52 zł za 1 ha

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 0,13 zł za 1 m²

3) 

od budowli

2% ich wartości

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2005.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0%

Przyjęte założenia polityki budżetowej na rok 2005, zakładają wzrost i opłat lokalnych o 10%. Założenie to uwzględnia lokalne warunki i zakłada obniżenie górnych granic stawek kwotowych.