XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 16.12.2004

Uchwała nr XXXIV/291/04 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 września 2005 r., stwierdził nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała nr XXXIV/291/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 16 grudnia 2004 r.

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu dochodzenie roszczeń przysługujących Gminie Mosina z tytułu lokalizacji na terenie gminy Ujęcia wody dla m. Poznania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Miejska w Mosinie upoważnia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu dochodzenie roszczeń przysługujących Gminie Mosina z tytułu lokalizacji na terenie gminy Ujęcia wody dla m. Poznania – ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych wynikających z zawartych przez Gminę Mosina porozumień: Komunalnego z dnia 26 marca 1993 roku w sprawie wodociągów i kanalizacji oraz Porozumienia wspólników (w sprawie wypełnienia postanowień Porozumienia Komunalnego z 26 marca 1993 roku) w sprawie przystąpienia do spółki Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Poznaniu z dnia 22 lipca 2002 roku.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zawarte Porozumienia z 26 marca 1993 roku oraz 22 lipca 2002 roku wymagają przeprowadzenia analizy prawnej w kierunku ustalenia podstaw do dochodzenia roszczeń z tytułu zlokalizowania na terenie Gminy Mosina Ujęcia wody dla m. Poznania.


Uchwała nr XXXIV/290/04


Uchwała nr XXXIV/289/04

Uchwała nr XXXIV/289/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004.pdf

Uchwała nr XXXIV/288/04

Uchwała nr XXXIV/288/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 16 grudnia 2004 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej:

  1. w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina środków na rok 2004, z przeznaczeniem na zakup, dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, ultrasonografu;

  2. w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina środków na rok 2004, z przeznaczeniem na zakup, dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11, sprzętu dla opieki paliatywnej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r. uznano za celowe przeznaczenie środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na zakup ultrasonografu i 10.000,00 zł na zakup sprzętu dla oddziału opieki paliatywnej dla „Szpitala w Puszczykowie”.

Udzielenie powyższej pomocy jest uzasadnione społecznym zapotrzebowaniem na świadczone usługi medyczne.


Uchwała nr XXXIV/287/04

Uchwała nr XXXIV/287/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 16 grudnia 2004 r.

 

w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004”.

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004”, przyjętego uchwałą nr XX/163/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004”, stanowiące załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym.

Uchwalony w styczniu bieżącego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” zakładał realizację różnorodnych zadań, które miały na celu złagodzenie problemu nadużywania alkoholu. W wyniku zwiększonych potrzeb oraz możliwości wyboru terapeuty zaistniała konieczność uruchomienia punktu konsultacyjnego i grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Ponadto istniała konieczność udzielenia wsparcia finansowego na letni wypoczynek. Z przekazanych środków finansowych miały możliwość skorzystania z wypoczynku dzieci i młodzież z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Z uwagi na problem uzależnienia od narkotyków, zaistniała potrzeba zmiany przeznaczonych środków finansowych dla potrzeb Policji. Powyższe środki zostaną przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od narkotyków i zakup testów do ich wykrywania w organizmie.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXIV/287/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2004 r.

  

Zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2004”

 

Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

Formy realizacji:

- uruchomienie drugiego Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego

   dla osób uzależnionych od alkoholu, 1 x w tygodniu po 3 godziny                                          2.000,00

- uruchomienie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,

  1 x w tygodniu po 2 godziny                                                                                                  1.200,00

 

 

Zadanie II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

Formy realizacji:

- udzielenie pomocy finansowej w ramach środków na sfinansowanie

   letniego wypoczynku organizowanego przez Stowarzyszenie

   Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego w Mosinie                                                           5.000,00

- udzielenie pomocy w formie pokrycia kosztów przejazdu

   na letni wypoczynek mieszkańcom Gminy Mosina będącym

   podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie                               2.000,00

 

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Formy realizacji:

- w ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie

   ponadnormatywnych działań Policji dotyczących prowadzenia kontroli

   i interwencji w stosunku do osób naruszających przepisy ustawy

   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

   wprowadza się zmiany przeznaczenia środków.

   Powyższe środki przeznacza się na zakup „narkotestów”

   do wykrywania zawartości narkotyków w organizmie.                                                           5.000,00