XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 15.04.2005

Uchwała nr XXXIX/340/05

Uchwała nr XXXIX/340/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXII/186/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego, zmienionej uchwałą nr XXXVI/312/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: “Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług oświaty, obejmującego działkę o nr ewid.: 2719/34 i część działek o nr ewid.: 2719/23, 2713/1 i 2717 w Mosinie w rejonie ulic Strzeleckiej i Krasickiego oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w Mosinie, obejmującego obszar działki o nr ewid. 2724/1, zatwierdzonego uchwałą Nr LIX/470/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 100, poz. 2505), jak pokazano na załączniku graficznym w skali 1 : 10 000”;
2) w § 2 uchyla się ust. 1.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z podjętą w dniu 27 stycznia 2005 r. uchwałą nr XXXVI/312/05 Rady Miejskiej w Mosinie, został zmieniony § 1 uchwały z dnia 25 marca 2004 r. nr XXII/187/04 Rady Miejskiej w Mosinie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego. Do przedmiotowej uchwały został dołączony załącznik określający zmieniony zakres obszaru opracowania przedmiotowego planu.


Uchwała nr XXXIX/339/05

 Uchwała nr XXXIX/339/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu
i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwalnia się od opłaty zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne.

 

§ 2.

Podstawą do zwolnienia od opłaty zgłoszenia, o którym mowa w § 1, jest przedłożenie, wraz ze zgłoszeniem, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem zgłoszenia.

 

§ 3.

Zwalnia się od opłaty zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczące zmiany adresu przedsiębiorcy, spowodowane administracyjną zmianą nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie

Art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) stanowi, że zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu podlegają opłacie. Przepis ten zawiera również fakultatywne upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia zwolnienia od wyżej wymienionych opłat.
Niniejsza uchwała wprowadza zwolnienie od opłaty w przypadkach, gdy o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ubiega się osoba o statusie bezrobotnego oraz jeśli zmiana wpisu spowodowana jest administracyjną zmianą nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu.
Zwolnienie od opłaty za wpis osób o statusie bezrobotnego wychodzi naprzeciw trudnej sytuacji na rynku pracy oraz ułatwia podjęcie działalności gospodarczej. Natomiast zmiana administracyjna nazw miejscowości lub ulic oraz numerów domów lub lokali jest sytuacją niezależną od przedsiębiorcy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXIX/338/05

Uchwała nr XXXIX/338/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w utrzymaniu Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim w zakresie udzielenia przez Gminę Mosina pomocy finansowej w utrzymaniu Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina w roku 2005 w wysokości 19.068,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem).
  2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Uzasadnienie

W związku z pozostawieniem Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu w Urzędzie Miejskim w Mosinie i dokonanymi ustaleniami, dotyczącymi zabezpieczenia środków finansowych na rok 2005, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr XXXIX/337/05

Uchwała nr XXXIX/337/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r. i nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1.

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zwiększa się o 26 865,00 zł do kwoty

39 055 013,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4 276 492,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 2.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zwiększają się o 196 865,00 zł do kwoty

37 595 664,00 zł

 

w tym: zadania zlecone 4 276 492,00 zł

 
 

wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 
 3.

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

 4.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

 5.

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2005 r.

1. Dochody

  • Dział 854 zwiększa się o kwotę 26.865,00 zł, z tytułu dotacji na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększenie dochodów wynosi 26.865,00 zł.

2. Przychody

  • Zmniejsza się § 903 o kwotę 160.000,00 zł tj. do wysokości 843.000,00 zł w związku ze zmiana kwoty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej

  • Zwiększa się § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 330.000,00 zł tj do wysokości 697.651,00 zł.

Łączna kwota przychodów wynosi 1.459.349,00 zł.

3. Wydatki

  • Dział 700 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z uwagi na ubieganie się Gminy o środki z funduszy strukturalnych, niezbędne jest zabezpieczenie w całości środków własnych, przeznaczonych na świetlice w budynku wielofunkcyjnym w Pecnie. Środki z funduszy strukturalnych zostaną wprowadzone do budżetu po ich przyznaniu.

  • Dział 801 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, z uwagi na ubieganie się Gminy o środki z funduszy strukturalnych, niezbędne jest zabezpieczenie w całości środków własnych, przeznaczonych na budowę boisk szkolnych w Rogalinie, Krosinku i Rogalinku. Środki z funduszy strukturalnych zostaną wprowadzone do budżetu po ich przyznaniu.

  • Dział 854 zwiększa się o kwotę 26.865,00 zł – środki na stypendia dla uczniów.

     

Zwiększenie wydatków wynosi 196.865,00 zł.


Uchwała nr XXXIX/336/05

Uchwała nr XXXIX/336/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. Nr 284, poz. 2846) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Rogalin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Rogalinek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Krosinko, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Pecna, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 6.

Uchwała podlega opublikowaniu w “Merkuriuszu Mosińskim” oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Zatwierdzenie planów rozwoju sołectw wymaga akceptacji Rady Miejskiej w formie uchwały, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem.
Zatwierdzenie tych planów służyć będzie mobilizacji lokalnych społeczności i pobudzenia aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/336/05.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/336/05.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/336/05.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/336/05.pdf