XXXV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.12.2004

Uchwała nr XXXV/308/04

Uchwała nr XXXV/308/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., w części wsi Krosinko, obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1.

 

§ 2.

  1. Zmiana Studium, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na planie w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w części pod zabudowę zagrodową i łącznik ekologiczny, który ma zostać przeznaczony pod usługi sportu i rekreacji.

  3. W studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 10 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Mosina, po dokonaniu analizy urbanistycznej, zaopiniował pozytywnie wniosek Pana Witolda Styły na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działek o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1 położonych we wsi Krosinko. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) warunkuje opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnością ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Obecnie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” wyznacza ten obszar pod łącznik ekologiczny bez prawa zabudowy (nie dotyczy to istniejących siedlisk) i uprawy polowe. Z uwagi na to, że wnioskodawca zamierza przeznaczyć przedmiotowy teren pod działalność rekreacyjno–sportową, co jest niezgodne z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwała Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., przed przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winno zostać zmienione wyżej wymienione studium w przedmiotowym zakresie.


Uchwała nr XXXV/307/04

Uchwała nr XXXV/307/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/256/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, zmienionej uchwałą nr XXXIII/286/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 17 lutego 2005 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXV/306/04

Uchwała nr XXXV/306/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/255/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, zmienionej uchwałą nr XXXIII/285/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 17 lutego 2005 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXV/305/04

Uchwała nr XXXV/305/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/254/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, zmienionej uchwałą nr XXXIII/284/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 17 lutego 2005 r. zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXV/304/04

Uchwała nr XXXV/304/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/253/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina, zmienionej uchwałą nr XXXIII/283/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenie w terminie do dnia 17 lutego 2005 r., na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r., kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tej kontroli.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r., kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXV/303/04

Uchwała nr XXXV/303/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionej uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXI/257/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego, zmienionej uchwałą nr XXXIII/282/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 17 lutego 2005 r. zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przesunięcie terminu zbadania zasadności skargi Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Uchwała nr XXXV/302/04


Uchwała nr XXXV/301/04


Uchwała nr XXXV/300/04

Uchwała nr XXXV/300/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/275/04 z dnia 25 listopada 2004 r. otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. W świetle przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 2, poz. 718 z późn. zm.), uchwała w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 nie jest aktem prawa miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Wobec powyższego należało zmienić brzmienie § 3 uchwały z dnia 25 listopada 2004 r.

 


Uchwała nr XXXV/299/04

Uchwała nr XXXV/299/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/274/04 z dnia 25 listopada 2004 r. otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. W świetle przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 2, poz. 718 z późn. zm.), uchwała w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 nie jest aktem prawa miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Wobec powyższego należało zmienić brzmienie § 3 uchwały z dnia 25 listopada 2004 r.

 


Uchwała nr XXXV/298/04

Uchwała nr XXXV/298/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/273/04 z dnia 25 listopada 2004 r. otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. W świetle przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 2, poz. 718 z późn. zm.), uchwała w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 nie jest aktem prawa miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Wobec powyższego należało zmienić brzmienie § 3 uchwały z dnia 25 listopada 2004 r.

 


Uchwała nr XXXV/297/04

Uchwała nr XXXV/297/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/272/04 z dnia 25 listopada 2004 r. otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. W świetle przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 2, poz. 718 z późn. zm.), uchwała w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 nie jest aktem prawa miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Wobec powyższego należało zmienić brzmienie § 3 uchwały z dnia 25 listopada 2004 r.

 


Uchwała nr XXXV/296/04

Uchwała nr XXXV/296/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/271/04 z dnia 25 listopada 2004 r. otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. W świetle przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 2, poz. 718 z późn. zm.), uchwała w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 nie jest aktem prawa miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Wobec powyższego należało zmienić brzmienie § 3 uchwały z dnia 25 listopada 2004 r.

 


Uchwała nr XXXV/295/04

Uchwała nr XXXV/295/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/270/04 z dnia 25 listopada 2004 r. otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. W świetle przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 2, poz. 718 z późn. zm.), uchwała w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 nie jest aktem prawa miejscowego, podlegającym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Wobec powyższego należało zmienić brzmienie § 3 uchwały z dnia 25 listopada 2004 r.

 


Uchwała nr XXXV/294/04

Uchwała nr XXXV/294/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu
w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych
zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) i uchwały nr XXI/170/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

§ 2 uchwały nr XXI/170/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 r. otrzymuje brzmienie: „Pracodawca ustala w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej, dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi 6,00 złotych (sześć złotych)”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

  

Uzasadnienie

Od dnia 1 sierpnia 2000 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. Jego przepisy stosuje się również do pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2004 r. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych do poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez radę danej gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 tego rozporządzenia. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie.
Zmiana wartości jednego punktu w złotych dla pracowników obsługi i administracji, wydaje się być ze wszech miar uzasadniona przede wszystkim ze względu na wieloaspektowe wykonywanie obowiązków na terenie obiektów znajdujących się w różnych miejscach Gminy Mosina, jak również poza nim. Obiekty, na terenie których pracownicy jednostki wykonują usługi dla społeczeństwa z zakresu kultury fizycznej, funkcjonują 7 dni w tygodniu, a często również w dni wolne od pracy. Charakter imprez sportowo-rekreacyjnych oraz bieżąca działalność placówki wymaga od pracowników wszechstronnych kwalifikacji zawodowych. Warto nadmienić, że poprzedni realny wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek budżetowych miał miejsce w styczniu 2001 r.


Uchwała nr XXXV/293/04

Uchwała nr XXXV/293/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami,
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawców dla nie będących nauczycielami pracowników zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach Gminy Mosina wynosi 400,00 zł (czterysta złotych 00/100).

 

§ 2.

Pracodawcy, o których mowa w § 1, ustalają w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 5,00 złotych (pięć złotych).

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr LXII/496/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzeń dla nie będących nauczycielami pracowników samorządowych szkół, przedszkoli oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

  

Uzasadnienie

Od dnia 1 sierpnia 2000 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, czyli w tym przypadku dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli. Zasadę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa § 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone przez radę danej gminy, w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 tego rozporządzenia. Propozycja wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, została ustalona po przeliczeniu aktualnych wynagrodzeń.


Uchwała nr XXXV/292/04

Uchwała nr XXXV/292/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się:
1) plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 w kwocie 470.000 zł
,
2) plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 w kwocie
465.000 zł
- zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą „Prawo ochrony środowiska”, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXV/292/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

  

  

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

 

Przychody

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

057

 20.000,00

900

90011

296

250.000,00

Razem

270.000,00

Stan środków obrotowych na początku roku

200.000,00

Ogółem

470.000,00

 

Rozchody

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

4210

215.000,00

900

90011

4300

250.000,00

Razem

465.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

   5.000,00

Ogółem

470.000,00