XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 31.03.2005

Uchwała nr XXXVIII/335/05

Uchwała nr XXXVIII/335/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r. Nr 24, poz. 621) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ze składu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa odwołuje się radnego Zygmunta Niemczewskiego.
 2. Na członka Komisji Budżetu i Finansów powołuje się radnego Zygmunta Niemczewskiego.

 

§ 2.

 1. Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 2. Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XXXVII/326/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/335/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.

 

I. Komisja Budżetu i Finansów

 1. Klemens Marek
 2. Barć Stanisław
 3. Falbierski Jerzy
 4. Krause Maria
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Pniewski Przemysław
 7. Rogalka Jacek
 8. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 9. Twardowska Małgorzata
 10. Żak Tomasz

II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Twardowska Małgorzata
 2. Niemczewski Zygmunt
 3. Dymalski Leszek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Rembowski Krzysztof
 6. Rybicki Ryszard
 7. Pniewski Przemysław

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Żak Tomasz
 2. Sobecki Marian
 3. Białas Danuta
 4. Czaińska Barbara
 5. Domagała Dorota
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Wojciechowska Magdalena

IV. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

 1. Krause Maria
 2. Rembowski Krzysztof
 3. Karliński Antoni
 4. Klemens Marek
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

V. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

 1. Rybicki Ryszard
 2. Dymalski Leszek
 3. Bąkowski Jacek
 4. Karliński Antoni
 5. Pniewski Przemysław
 6. Sobecki Marian

VI. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

 1. Rogalka Jacek
 2. Białas Danuta
 3. Bąkowski Jacek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Labrzycka-Jankiewicz Halina

Uchwała nr XXXVIII/334/05

Uchwała nr XXXVIII/334/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej
z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowości oraz rodzaju miejscowości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1612) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany nazw miejscowości:
1) Nowe Dymaczewo na Dymaczewo Nowe,
2) Stare Dymaczewo na Dymaczewo Stare.

 

§ 2.

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany rodzaju miejscowości: Kubalin – przysiółek na Kubalin – osada.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zapis nazw miejscowości Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare jest historycznie uzasadniony. Jest to jedyna forma zapisu znana lokalnej społeczności oraz stosowana w obiegu publicznym. W praktyce – funkcjonuje od momentu powstania tych miejscowości.
Nazwy: Nowe Dymaczewo oraz Stare Dymaczewo powstały dopiero w 1980 r., kiedy to weszło w życie Zarządzenie Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z uwagami metodycznymi, zawartymi w wyżej wymienionym zarządzeniu, przy sporządzaniu wykazu stosowano zasadę pisowni nazw miejscowości zawierających przymiotnik “Nowy” lub “Stary” w taki sposób, że wszystkie tego typu nazwy zamieszczono w porządku alfabetycznym rozpoczynającym ich zapis od przymiotnika. Forma ta nigdy nie została zaakceptowana ani przez władze lokalne, ani przez miejscową ludność. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wyżej wymienionych miejscowości, zgodnie z którymi opowiedzieli się oni za zapisem ich nazw w brzmieniu: Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare.
Miejscowość Kubalin posiada obecnie własną numerację nieruchomości i stanowi odrębną jednostkę osadniczą – osadę. Z tego też względu należy dokonać zmiany rodzaju tej miejscowości. W wyniku przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami wyżej wymienionej miejscowości, opowiedzieli się oni za zmianą jej rodzaju na Kubalin – osada.


Uchwała nr XXXVIII/333/05

Uchwała nr XXXVIII/333/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Leokadii i Kazimierzowi Skrzypczakom, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXVIII/332/05

Uchwała nr XXXVIII/332/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Marianowi Rembowskiemu, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXVIII/331/05

Uchwała nr XXXVIII/331/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej ks. kanonikowi Edwardowi Majce, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXVIII/330/05

Uchwała nr XXXVIII/330/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W zakresie nie zastrzeżonym dla Rady Miejskiej w Mosinie w ustawie oraz przepisach szczególnych lub w niniejszej uchwale, gospodarowanie nieruchomościami Gminy Mosina wykonuje Burmistrz Gminy Mosina.

 

§ 2.

Niniejsza uchwała nie narusza uchwały Nr XLIV/353/98 z dnia 30 marca 1998 r. Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych.

 

§ 3.

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Mosina do składania Radzie Miejskiej w Mosinie sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały w okresach półrocznych, nie później niż do dnia 31 marca i 30 września każdego roku.

 

§ 4.

Traci moc:
1) uchwała Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina,
2) uchwała Nr XLIV/354/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 

§ 5.

Sprawy prowadzone na podstawie uchwał wymienionych w § 4 i nie zakończone podjęciem stosownych zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina, prowadzi się na podstawie niniejszej uchwały.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwarza możliwość prawną do przesunięcia prawa decyzji w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej właściwości rady gminy, a dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, na organ wykonawczy.
Warunkiem przejęcia przez Burmistrza Gminy Mosina powyższych zadań jest ustalenie przez Radę Miejską w Mosinie zasad dokonywania tych czynności. Pozwoli to Burmistrzowi Gminy Mosina na gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie przekraczającym zwykły zarząd.
Działania Burmistrza Gminy Mosina w omawianym zakresie nie mogą być sprzeczne z ogólnie przyjętą strategią rozwoju Gminy Mosina, określoną, między innymi, przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz coroczne uchwały budżetowe.
Zgodnie z treścią uchwały, swoboda tych działań ograniczona jest jedynie w przypadkach decydowania o zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała ta powoduje konieczność podejmowania przez Burmistrza Gminy Mosina istotnych decyzji w kwestii terminu zbycia lub nabycia gruntu, wyboru formy zbycia i zagospodarowania między innymi na bazie konkretnych uwarunkowań lokalnego rynku nieruchomości oraz rynku inwestora.
W związku z powyższym Burmistrz Gminy Mosina zobowiązany jest do składania Radzie Miejskiej w Mosinie sprawozdań z realizacji niniejszej uchwały w okresach półrocznych.
Zaproponowany w uchwale sposób gospodarowania nieruchomościami przyczyni się do sprawniejszej realizacji przypisanych Gminie Mosina zadań.
Wobec powyższego uznać należy za w pełni uzasadnione podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/330/05.pdf


Uchwała nr XXXVIII/329/05

Uchwała nr XXXVIII/329/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 a ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się rachunek dochodów własnych przy:

 1. Przedszkolu nr 1 im. “Janka Wędrowniczka” w Mosinie, ul. Szkolna 2;
 2. Przedszkolu nr 2 “Wesołe Skrzaty” w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp.1;
 3. Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie, ul. Topolowa 6;
 4. Przedszkolu nr 4 w Mosinie, ul. Kolejowa 10.

   

 

§ 2.

Źródłem dochodów własnych będą środki z opłat wnoszonych przez rodziców na zakup żywności z przeznaczeniem do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gminie Mosina.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XX/168/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 grudnia 1999 r.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła likwidację środków specjalnych jednostek budżetowych z dniem 1 stycznia 2005 r. Wraz z likwidacją środków specjalnych ustawa nowelizująca utworzyła nową kategorię finansów publicznych, mianowicie dochody własne jednostek budżetowych. Na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych będą gromadzone środki z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Środki te będą przeznaczane na zakup żywności. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, aby usprawnić organizację pracy w przedszkolach, wydatki związane z zakupem żywności będą realizowane poprzez rachunek dochodów własnych.


Uchwała nr XXXVIII/328/05 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 10.03.2010 r. stwierdził nieważność par. 10 przedmiotowej uchwały oraz punktu 7 załącznika do niej)


Uchwała nr XXXVIII/327/05

Uchwała nr XXXVIII/327/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 marca 2005 r.

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1.

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zwiększa się o 235 405,00 zł do kwoty

39 028 148,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4 276 492,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 2.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zwiększają się o 1 478 405,00 zł do kwoty

37 398 799,00 zł

 

a) zadania zlecone 4 276 492,00 zł

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

b) udzielone dotacje 4 312 700,00 zł

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały

 
 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 
 3.

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

 4. 

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

 5.

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

U z a s a d n i e n i e

Do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.

 1. Dochody.
  - Dział 600 zwiększa się o kwotę 107.700,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji na utrzymanie dróg powiatowych
  - Dział 801 zwiększa się o kwotę 34.705,00 zł – jest to dotacja na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
  - Dział 852 zwiększa się o kwotę 93.000,00 zł – środki na realizację Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”

  Łączne zwiększenie dochodów wynosi 235.405,00 zł.

 2. Przychody
  -
  W związku z umorzeniem pożyczki w kwocie 240.000,00 zł, zmniejsza się § 992 – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł.
  - Wprowadza się § 903 kwotę 1.003.000,00 zł, jako przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Łączna kwota przychodów wynosi 1.629.349,00 zł.
 3. Wydatki
  -
  Dział 010 zwiększa się o kwotę 240.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 6
  - Dział 600 zwiększa się o kwotę 190.700,00 zł w tym: 107.000,00 zł, środki na utrzymanie dróg powiatowych pochodzące z dotacji oraz 83.000,00 zł stanowiące środki z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6
  - Dział 700 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł środki z funduszy strukturalnych przeznaczone na inwestycje – zgodnie z załącznikiem nr 6
  - Dział 758 zmniejsza się o kwotę 7.740,00 zł i przenosi do dział 926 jako dotacje celową dla Stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego
  - Dział 801 zwiększa się o kwotę 914.705,00 zł, w tym 880.000,00 zł środki pochodzące z fundusz strukturalnych przeznaczone na zadania inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 6, oraz 34.705,00 zł dotacja na remont SP Pecna – środki z PAOW
  - Dział 852 zwiększa się o kwotę 93.000,00 zł – są to środki przeznaczone na realizacje programu “Posiłek dla potrzebujących”
  - Dział 854 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł i kwotę ta przenosi się do działu 921 na realizację zadań pożytku publicznego
  - Dział 921 zwiększa się o kwotę 500,00 zł, z tytułu przeniesienia środków z działu 854
  - Dział 926 zwiększa się o kwotę 7.740,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań pożytku publicznego

Ponadto dokonuje się przeniesień środków miedzy paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.478.405,00 zł.